569-560

569.

Ol. 52, 4

 

 

(neznámý)

a. u. c. 185

 

************************************************************

Falaris, jehož občané pověřili stavbou Diova chrámu v Akragantu (Zeus Atabyrios), použil svěřených peněz na nákup zbraní. Rozdal je stavebním dělníkům a otrokům a s jejich pomocí se stal samovládcem ve státu (vládl s příslovečnou falaridovskou krutostí do roku 553, srov. tam a viz též pověst despoty Apollodóra z Kassandreie a Thráka Diégylia se synem Zibelmiem, roky 149 a 142). • Podle jiné tradice došlo k převratu v Akragantu již roku 571. O první tyrannidě na Sicílii viz rok 615. 

 

V Baktrii se podle jedné moderní theorie narodil íránský prorok Zarathuštra (zemřel roku 522). Obvykle se klade Zarathuštrovo dílo do doby starší (např. nar. 628, zemřel 551).

 

************************************************************

568.

Ol. 53, 1

Hagnón z Peparéthu

 

 

(neznámý)

a. u. c. 186

 

************************************************************

V Egyptě se v Deltě vzbouřil Wahjebre/Apriés proti svému spoluvládci  a přemožiteli (viz rok 570). Byl znovu poražen a tentokrát i zabit (vládl od roku 589)Ahmose II. od t. r. vládl sám až do roku 526. Soustředil všechny Hellény do Naukrátidy (k tomu srov. rok 611). Hellénské žoldnéřské sbory přeložil z Dafnai a dalších ležení (srov. rok 587; srov. ovšem pouštní osídlení Hellény roku 524) do Memfidy a obklopil se jimi. Jako jeho předchůdce na trůnu byl Ahmose II. Hellény vysoce ctěn. Amásis udržoval s Hellény trvalé styky: přispěl dokonce na obnovu vyhořelého Apollónova chrámu v Delfách částkou jednoho tisíce talentů, dary poslal Athéně do Lindu na Rhodu, Héře na Samos.

Za Amásia bylo největším posvátným okrskem Hellénů v Egyptě Hellénion, součást Naukrátidy, které postavily Chios, Teós, Fókaia, Klázomenai (iónští), Rhodos, Knidos, Halikarnássos, Fasélis (dórští) a Mytiléné (aiolští). Odděleně tehdy měli kultovní místa Aigínští, Samští a Mílétští. • Naukrátis měla v Egyptě původně tu výsadu, že z Hellénů nesměl nikdo (obchodně) přistát jinde, než právě v jejím přístavu.

************************************************************

567.

Ol. 53, 2

 

 

(neznámý)

a. u. c. 187

 

************************************************************

Ahmose II. odrazil třetí a poslední pokus Chaldajů o invasi do Egypta, viz roky 601 a 582.

 

************************************************************

566.

Ol. 53, 3

 

 

Hippokleidés

a. u. c. 188

 

************************************************************

V Athénách byly založeny panathénajské hry, panathénaia. Konaly se původně 25.-28. hekatombaiónu, tedy v srpnu, čtyřletně vždy každý třetí rok po hrách olympijských. Athénin svátek založil podle tradice již Erechtheus a Théseus ho udělal svátkem "všech Athéňanů" po synoikismu Attiky. Původně kultovní oslavy doprovodily hry gymnické, později i músické a byli athénským pokusem o konkurenci dórským olympiádám. T. r. se poprvé sjeli do Athén mezinárodní soutěžící. Peisistratos, viz rok 561, doplnil za své vlády oslavy veřejnou recitací celých Homérových epů. Kolovaly v mnoha versích a buď on nebo jeho syn Hipparchos je dal unifikovat a redakční výsledek soustavně opisovat; do jaké míry text uzpůsobil athénským zájmům, se již nikdy nedozvíme, srov. rok 532 a 528.

Archón Hippokleidés, zvaný Kypselos, byl synem dcery korinthského samovládce Kypsela I. a Athéňana Miltiada III. Byl otcem Miltiada IV. Roku 576 se ucházel o ruku dcery sikyónského tyranna Kleisthena (viz tam). • V této souvislosti je však uváděn Hippokleidés, syn Teisandrův. Zřejmě jde o dvě různé osoby, které ale zcela určitě pocházejí ze stejné rodiny.

 

************************************************************

565.

Ol. 53, 4

 

 

(neznámý)

a. u. c. 189

 

************************************************************

Kolem roku 565 vládne ve Fliúntu jako samovládce nebo ještě dórský král (?) León, nástupce Hipasův (viz rok 610). S Leontem diskutoval později Pýthagorás ze Samu a v rozhovoru měl tento poprvé použít slova filosofie a sebe označit za filosofa (srov. rok 570).

 

Kolem t. r., nebo o pět let později, založili na Kyrnu, což je řecké označení pro Korsiku, kolonisté z Fókaie osadu Alaliá; viz rok 545.

 

V Tyru skončila vláda krále Ba‘ala II. (vládl od roku 570 jako nástupce Ithobaala III., srov. roky 729 a 573). Pravděpodobně na zásah Chaldajů nebyl královský stolec obsazen, ale nejvyšší moc v tyro-sídónském státu přešla do rukou soudců, šofetim/súfetů.

Do roku 559 to byli Eknibálos (dva měsíce), Kalba/Chelbés (deset měsíců), Melkartův velekněz Abbaros (= Ab-bá‘al?; tři měsíce). Po něm byli v úřadu súfeti dva a vládli zbývajících šest let: Mattan III. (Muttunos, Mytgon) a Ger-Aštart. Viz dále rok 559.

 

************************************************************

564.

Ol. 54, 1

Hippostratos z Krotónu (poprvé)

 

 

(neznámý)

a. u. c. 190

 

************************************************************

Na olympijských hrách byl olympioníkem v pankratiu vyhlášen jistý Aréchión či Arrhachión, Arrchichión nebo Arrhechión z Figalie, ačkoli byl v okamžiku vítězství mrtev vyčerpáním (jeho mramorová socha v archaickém stylu je zároveň nejstarší zachovanou sochou olympioníka; jméno sochaře není známo).

 

V Delfách byl popraven bajkář Aisópos (viz rok 572).

 

************************************************************

563.

Ol. 54, 2

 

 

(neznámý)

a. u. c. 191

 

************************************************************

V Makedonii zemřel král Aerópos I. (vládl od roku 583). Nástupcem se stal jeho syn Alketás I. (vládl do roku 545).

 

O květnovém úplňku se narodil Siddhárta Gautama-Buddha (zemřel roku 483, bližší údaje viz tam a v indexu). • Jeho narozeniny oslavují buddhisté vždy 8. dne 4. lunárního měsíce (květen, v přestupném roce červen). Srov. rok 544.

 

************************************************************

562.

Ol. 54, 3

 

 

(neznámý)

a. u. c. 192

 

************************************************************

V Babylónu zemřel v říjnu poslední velký král Chaldajů Nabû-kudurrí-usur II. (vládl od roku 605). Nástupcem se stal jeho syn Amél-Marduk, hebr. Ewilmerodach, řec. Illoarúdamos/Abilmathadachos (slabým vladařem do roku 560). Při nástupu na trůn omilostnil předposledního panujícího júdského krále Jójachína, který žil od roku 597 v zajetí v Babylónu (srov. rok 597). Jójachín Júdský, poslední z žijících júdských králů, zde za dva roky na to zemřel.

 

************************************************************

561.

Ol. 54, 4

 

 

Komeás

a. u. c. 193

 

************************************************************

V Athénách se dostal poprvé k moci Peisistratos. Použil bolestivé lsti o tom, že byl cestou na pole přepaden a raněn a domáhal se ochranky. Jméno si udělal ve vleklé válce s Megarskými, kdy se zmocnil Nísaie, viz rok 570. Odhlasovali mu tedy Athéňané oddíl tří set mužů, kteří ho doprovázeli ozbrojeni kyji. Obsadil s nimi akropoli a jeho vláda nebyla prý despotická. Peisistratova první tyrannida trvala do roku 556, kdy byl vyhnán Megakleem (II.) a Lykúrgem (srov. k tomu rok 585).

Krátce po této události zemřel na Kypru athénský zákonodárce a literát Solón, jeden ze Sedmi mudrců (narodil se kolem let 640 až 635, o jeho zákonodárné práci v Athénách viz rok 594). Ke slavnému "fiosofickému" setkání Kroisos-Solón s velkou pravděpodobností nedošlo, viz rok následující, a rovněž s návratem z cest do Athén za Peisistratovy vlády a s jeho spoluprací s ním to zřejmě bude také smyšlenka. Nejtraktovanější versí je ovšem ta, že Solón do Sard dorazil z Egypta, kde filosofoval s mudrci jako Psenófis z Héliopole a Sónchis ze Saje, a že se s ním Kroisos pyšnící se bohatstvím nepohodl. Od něj prý odešel Athéňan do Kilikie a na Kypr. Smyšlenkou asi také bude, že chtěl psát o Atlantidě, jak to slyšel v Egyptě, takže to zůstalo na Platónovi, který prý mimo jiné vydělával na obchodech s olejem s Egyptem.  

 

************************************************************

560.

Ol. 55, 1

Hippostratos z Krotónu (podruhé)

 

 

Hégéstratos (?)

a. u. c. 194

 

************************************************************

Miltiadés IV. z rodu athénských Filaiovců obsadil Thrácký Chersonésos, když si ho thráčtí Dolonkové povolali na pomoc proti thráckým Apsinthiům: dostali totiž věštbu v Delfách, že mají u sebe usadit toho, kdo je první po odchodu z chrámu pozve k sobě domů. Což se stalo až v Athénách, když narazili na Miltiada, jednoho z nejmajetnějších lidí města, olympioníka t. r. v tethrippu, hlavu klanu pocházejícího z Aigíny. Události se seběhly v letech 560 až 556. Miltiadés IV., syn Kypselův, byl Peisistratovým protivníkem a jeho činnost na Chersonésu byla vlastně formou exilu. Založil zde několik osad pro athénské kolonisty: Krithoté, Paktyé a Kardiá, která byla původně osadou Mílétských a Klázomenských, tehdy snad již opuštěná (?). Napříč poloostrovem dal Miltiadés v nejužším místě isthmu postavit ochrannou zeď (obnovena Sparťany roku 398, srov tam).

Na tomto uzavřeném prostoru vznikl chersonéský stát athénských osadníků (trval s přestávkou perské okupace v letech 493 - 479 do roku 447; srov. k tomu rok 546). Jeho nepřítelem byli zprvu obyvatelé Lampsaku obávající se hellénské konkurence. Porazili athénské osadníky a Miltiada zajali: jeho propuštění dosáhl výhrůžkami jeho přítel Kroisos, král Lýdů. Viz dále o něm a jeho nástupcích roku 525. 

 

Kolem roku 560 zemřel ve Spartě Ágidovec León či Leonteus (mohl vládnout od roku asi 600), v hodnosti ho následoval syn Anaxandridás (vládl do roku 521)Kolem t. r. vypukla nová válka Tegejských se Spartskými, tzv. válka o Orestovy kosti (trvala do roku 550). Byla to vlastně závěrečná fáze starých bojů o hégemonii v regionu, viz rok 600, a snaha spartských Dórů symbolicky demonstrovat nástupnictví po Achájcích doby mykénské (srov. k tomu rok 575).

 

V Sikyónu zemřel samovládce Kleisthenés (mohl vládnout od roku 595). Nástupcem v tyrannidě byl Aischinés, syn ĺsodémův (vládl do roku asi 556).

 

V Lýdii zemřel král Alyattés II. (vládl od roku 617). Jeho nástupcem se stal syn Kroisos, poslední a nejznámější král Lýdů (vládl do roku 547).

Kroisos hned zahájil válku proti Efesu, odkud vyhnal posledního tyranna Pindara II. (viz rok 610 a srov. rok 546) a brzy se zmocnil celé Iónie a Aiolie. Ovládl celou západní polovinu Anatolie od Paflagonie na severu po Pamfýlii na jihu. Dokonce se prý chystal vybudovat flotilu, aby vpadl na Ostrovan/Nésiótai, tedy obyvatele hellénských států v Egejském moři, ale dal se přesvědčit o nesmyslnosti nápadu. O jeho dalším, tentokrát osudovém nápadu, viz rok 549. O jeho setkání/nesetkání se Solónem viz předešlý rok. Možná do stejné kategorie patří příběh Megakleova syna Alkmaióna/att. Alkmeóna, který nějakým způsobem pomohl Lýdům poslaným Kroisem do Delf. Král Alkmaióna pozval do Sard a odvděčil se mu množstvím zlatého prachu/pségma, které byl Athéňan schopen sám odnést. Alkmaión se oděl do co nejvolnějšího šatu a holínek, aby v pokladnici se mohl pěkně napakovat; dokonce si dal zlato do úst. Kroisa to pobavilo a přidal mu prý ještě jednou tolik. Údajně odtud bral začátek velký majetek klanu Alkmaiónů...

 

Mezi lety 560 až 550 se narodil historik Hekataios z Mílétu (zemřel kolem roku 480).

 

Kolem let 560 až 550 působili sochaři Archermos a jeho syn Búpalos z Chiu. Búpalos prý jako první ztvárnil bohyni Níké jako létající. Podle jiné tradice to však měla být socha bohyně Tyché a její tvůrce Búpalos nebyl z Chiu, ale ze Smyrny.

 

V rozpětí 7. až 13. srpna byl v Babylónu zavražděn král Amél-Marduk (vládl krátce od roku 562). Na trůn zasednul jeho zeť Nergal-šarra-usur, hebr. Neriglissar, řec. Nerigasolassaros, účastník júdského tažení, které vedlo k vyvrácení Jerúsaléma (vládl do roku 556).