009-001

9. 

192, 4

 

303 SE

 

239 AE

 

(Xenón II.)

 

a. u. c. 745

 

Nero Claudius Drusus a T. Quinctius Crispinus (Sulpicianus)

************************************************************

U arabských Nabatajů zemřel král Obodás III. (vládl od roku 30). Nástupcem se stal jeho bratr Aretás IV. Filopatris nebo Filodémos (arab./aram. Hárithath Rahem ammeh-Filodémos/"Lidumil"), vládnoucí do roku 40 našeho letopočtu. Jeho královny se jmenovaly Chuldu a (před rokem 18+) Šaqílath/Šagílath.

 

Čtvrté a poslední germánské tažení Nerona Claudia Drusa Germanika (29). Chattové a Cheruskové poraženi a podrobeni, mezi poraženými byli i suébští Quádové a Markomanni/Markomani. Pod tlakem velkých římských vítězství a vedeni knížetem/králem Marobuduem se rozhodli opustit svá sídla ve středním Německu a začali se přesouvat východně na území dnešních Čech a Moravy, Quádové na Slovensko (viz dále rok 6 a srov. rok 58).

Drusus pronikl jako první Říman v Germánii kdesi u pozdějšího Magdeburku až na Labe/Albis (jak praví jeden z historických zdrojů, "řeka, která pramení ve Vandalských horách"). Přejít ho mu zabránila ve snu jistá žena nadlidských rozměrů, která ho od toho odrazovala. Jakoby tím vystihla budoucí rozhodnutí neusilovat o posunutí říšských hranici z Rýna na Labe.

Při návratu z tažení se 14. září Drusus zabil pádem s koně. Podle některých šlo o atentát, podle jiných zemřel na jakousi nemoc dříve než dorazil k Rýnu. Augustus, který právě prodléval u Ticina, vyslal jeho bratra, který údajně zastihl Drusa ještě při životě. Tiberius v doprovodu pouze Antabagia, který přinesl zprávu o Drusově stavu, cestoval ve dne v noci, měnil koně a bratr svým posledním rozkazem přikázal legiím pozdravit Tiberia jako imperatora. V Moguntiaku/Mainz postavily legie věžovitý dvacetimetrový kenotaf obložený mramorem, dnes známý jako Drususstein.

Drusus se narodil roku 38 jako mladší bratr Ti. Claudia Nerona, pozdějšího císaře Tiberia, jeho nástupce u legií. Třicátník znamenal velkou naději pro Augusta, o němž se tehdy povídalo, že je vlastním otcem Drusovým s Livií, viz rok 38, také u římských elit měl respekt. 

V Pannoniích byla Tiberiem před Drusovým úmrtím ukončena válka s Pannony a Delmaty (trvala od roku 13). Římané zemi přeměnili na provincii a administrativně připojili k provincii Illyria.

Tím se i poslední nezávislé keltské území na kontinentu dostalo pod římskou moc. Boje Říma s Kelty začaly roku 391 (srov. roky 397 a 390).

 

Augustus zavedl pevný pořádek do zasedání senátu: od nyní se sněmovalo povinně nejméně dvakrát v měsíci a v ty dny se nesměly konat soudy, aby se senátoři nemohli vymlouvat: lex Iulia de senatu habendo. Zákon zavedl prázdniny senátorské na září-říjen a povinné počty na zasedáních; jeho znění zachováno není. 

V Pataviu, v dnešní Padově, se narodil Q. Asconius Pedianus, pozdější filolog, známý svými komentáři k Ciceronovi. Zemřel roku 76 našeho letopočtu.

 

************************************************************

8.

Ol. 193, 1

Artemidóros z Thyateir v Lýdii

304 SE

240 AE

neznámý

a. u. c. 746

C. Marcius Censorinus a C. Asinius Gallus

************************************************************

V Bosporské říši přišel o život král Polemón I. Eusebés (vládl zde od roku 15 či 14, v Pontu již od roku 36): na tažení proti Aspúrgiům v Sindice byl se svým vojskem v bitvě poražen, jat a barbary popraven. Tím skončila druhá personální unie obou království (srov. éru Mithridáta VI. Eupatora). Snad po dvou letech, kdy vládl neznámý vládce (pokud vůbec?), zasedl na trůn v Pantikapaiu Tiberios Iúlios Aspúrgos Filorhómáios, syn Asandra s Dynameou (srov.  jinou versi roku 14). Aspúrgos kraloval do roku 38 našeho letopočtu.

V království Pontos po Polemónovi nastoupila na trůn královna-vdova Pýthodóris I. n. Pýthodóra (I.) Filométór, dcera Pompeiova a Antoniova přítele Pýthodóra z Trall (viz rok 35; vládla do roku 22/23 našeho letopočtu). Po ní do roku 48 n. l. vládla její dcera Antónia Tryfaina mladší. Její mladší syn Markos Antónios Polemón Pýthodóros II. se stal roku 38 n. l. nástupcem Aspúrgovým v Pantikapaiu, kde vládl do roku 42 n. l. Když byl místními sesazen, Římané ho „odškodnili“ částí Kilikie, kde pak vládl do roku 64/65 n. l. Tak také skončil třetí a poslední pokus o personální unii Bosporu a Pontu.

Starší syn Pýthodóridy s Polemónem I. Zénón se pod jménem Artaxiás III. stal roku 18+ králem v Armenii, kde ke spokojenosti šlechty vládl do roku 35, kdy zemřel bezdětný. Jeho sestra Antónia Tryfaina se roku 12+ provdala za thráckého krále Kotya VIII. Sapajského a v Thrákii též vládla, ale za dramatických okolností.

 

Héródés Veliký konečně potlačil povstání v Tráchónítidě (trvalo od roku 12). Uprchlým zbytkům povstalců poskytl asyl stratégos Nabatajů Syllaios (arab. Šulláj; byl mj. ministrem krále Obody III., srov. rok 25). Nato vpadl král Židů na území Nabatajů, porazil je v bitvě, v níž padl jiný jejich stratégos Nakebos, příbuzný Syllaia. Héródovo tažení přesto nebylo úspěšné. Syllaios se pak vypravil do Říma, kde se chtěl očistit z obvinění ze zrady v roce 25 (srov. tam a viz následující rok).

 

V letech 8 až 7 probíhala první germánská výprava Ti. Claudia Nerona (jeho druhá se konala v letech 4 až 5 našeho letopočtu, viz). Do války se osobně vypravil Augustus, ale zůstal na gallském břehu; operace v Germánii řídil Tiberius, jeho budoucí nástupce, dokud se po sporech s Augustem, jejichž přesný důvod neznáme, velení začátkem roku 6- nezřekl.

Tiberius zlomil, to jest z velké části vyvraždil, a přesídlil germánské Sugambry do Gallií, když předtím lstí internoval jejich krále Maelona. Část pravobřežního území obdrželi od Římanů Tenkteři. Část Sugambrů se po jednotlivých klanech rozešla se svým centrem a později se stala známá pod jménem Marsové. Sugambrové se dále rozvíjeli v okolí dnešního Xanten jako Kugernové či Kubernové/Cugerni s centrem u římského ležení Vetera Castra/Castra Vetera n. jen Vetera u dn. Xanten založeného roku 13 n. 12, na jehož místě vznikla někdy po roce 100 n. l. Colonia Ulpia Traiana (CUT; srov. též pod Tricensimae, pevností v centru osady). Augustus tehdy před Tiberiovou výpravou porušil práva nedotknutelnosti vyslanců: posly Sugambrů, prý vznešené, dal zajmout a internovat po provinčních městech. Všichni si vzali život...

Lze předpokládat, že někdy v této době Římané proklamovali provincii Germánii (?), popřípadě Velkou Germánii/Germania magna, neboť Augustův cíl byl zřejmý: obsadit a pacifikovat zemi až hluboko do Polabí. V této době se provincie rozkládala jen na levém břehu Rýna a po teutoburské katastrofě roku 9 n. l. byla provinční správa zrušena a administrativa vrácena opět armádě v rámci provincie Gallia Belgica. Provincie Dolní a Horní Germanie/Germania inferior superior byly zřízeny až Domitianem, viz roky 83 a 90 n. l., viz tam.

 

Augustus při reformě kalendáře přejmenoval měsíc sextilis po sobě (sextilis byl šestý v Romulově kalendáři, osmý v Numově). Augustus, narozený 23. září, zvolil srpen, neboť to byl měsíc, kdy zastával svůj první konsulát (43) a dosáhl několika válečných vítězství a v srpnu obsadil Alexandrii a Antonius s vzal s Kleopatrou život (30).

 

27. listopadu zemřel v Římě básník Q. Horatius Flaccus (narozen 8. prosince 65). Téhož roku zemřel C. Cilnius Maecenas, proslulý svým dobročinným vztahem k literátům a umělcům obecně: osobně miloval hvězdu pantomímu Bathylla (narozen 13. dubna asi roku 70; srov. pojem „mecenáš“). Maecenas, který dal jako první v Římě postavit basen na plavání s teplou vodou a podporoval vynález propuštěnce Aquily nového druhu těsnopisu, učinil Augusta, milence své manželky Terentie (srov. rok 16), generálním dědicem.

Jeho literární "klub" s hvězdami jako P. Vergilius Maro, Horatius, Sex. Aurelius Propertius fungoval na rozdíl od básníků kolem Valeria Messally, viz rok 64, jako moderní "angažovaná kulturní fronta" k propagandě Augustovy politiky a velikosti. Bathyllos z Alexandreie přišel do Říma jako otrok a jako tanečník v komédiálních žánrech obohatil římský pantomímos stejně jako jeho taneční kolega Pyladés žánr tragický. Bathyllova vystoupení uváděla ženy do transu, tvrdí o mnoho později básník D. Iunius Iuvenalis.

Zemřel propuštěnec C. Caecilius Isidorus, jehož umění ani vědy neproslavily, zato šikovnost jiného druhu: sice utrpěl těžké ztráty za občanských válek, přesto po něm zůstalo šedesát milionů HS, 3600 párů volů, 257 tisíc drobného dobytka a 4116 otroků; srov. o bohatcích v indexu s. v. zlato.  

 

************************************************************

7.

Ol. 193, 2

305 SE

241 AE

(Níkostratos II.)

a. u. c. 747

Ti. Claudius Nero II. a Cn. Calpurnius Piso

************************************************************

Antipatros, nejstarší syn Héróda Velikého, opět intrikoval proti svým nevlastním bratrům Alexandrovi a Aristobúlovi, synů královny Mariamy (srov. rok 17 a 12). V jeho vykonstruovaných obviněních, že Alexandros připravoval Héródovu vraždu prostřednictvím králova holiče Tryfóna, mu pomáhal Euryklés ze Sparty, přítel Héródovy rodiny (srov. rok 31 a 21). Augustus tahanice v Héródově rodině tentokrát nerozsoudil a odkázal ho na soud. Římský soud v Bérýtu v přítomnosti Héróda odsoudil oba bratry za spiknutí proti králi k trestu smrti a oba byli v Kaisareji popraveni ve vězení uškrcením; hájit se před soudem nesměli. Holič, jistý voják Térón se synem, přátelé Alexandrovi navádějící údajně k atentátu, s třemi sty dalšími spiklenci zemřeli zaházeni davem kopími. O Pseudoalexandrovi z roku c. 3 viz v indexu s. v. diaspora.

Vdovu po Aristobúlovi Bereníku provdali za Theudióna, bratra Héródovy první manželky Dóridy; byl tedy Antipatrovým strýcem. Vdovu po Alexandrovi Glafyru poslal Héródés domů do Kappadokie, její děti Tigrána (IV.), Alexandra a dceru, jejíž jméno neznáme, podržel u svého dvora; srov. dále roku 60+. Glafyra se vrátila do Palaistíny po Héródově smrti roku 4 a viz dále rok 2. Theudióna dal Héródés odstranit jako spiklence už příštího roku. • Za své intriky Euryklés získal od Héróda v dobré víře odměnou padesát talentů a se stejnou politikou navštívil Archeláa Kappadockého. Byv vzápětí u Augusta dvakrát obžalován z násilnictví a lupičství v Achaji, byl exulován a v exilu též brzy zemřel. Vládu nad Spartou převzal jeho syn Lakón, jinak C. Iulius Laco, srov. rok 31. 

Ministr nabatajského krále Obody III. (srov. předcházející rok) Syllaios/Šulláj byl v Římě obviněn králi Héródem Velikým a Aretou IV. Filodémem ze spiknutí a přípravy atentátu; byl odsouzen a asi roku následujícího popraven (srov. rok 25).

 

Euryklés se ukazoval jako filantrop a vybudoval ve Spartě gymnasium, v Korinthu nejhonosnější lázně a obdarovával další hellénská města. Základem jeho moci bylo přátelství s Augustem. Podobné zastání měli v Athénách synové filosofa Areia z Alexandreie, viz rok 30 (zemřel někdy v této době), Dionýsios a Níkánór, římským občanským jménem C. Iulius Nicanor. Přítel Augustus mu dovolil, aby vykoupil od římského státu ostrov Salamínu, kterou Athéňanům vzal L. Cornelius Sulla (sami na to neměli). Za to ho opatřili Athéňané přízvisky "nový Homéros a nový Themistoklés": z Níkánórovy literární činnosti není známo nic.

 

Nejmladším datovatelným babylónským klínopisným textem je hliněný astronomický diář ze Sipparu. Uzavřela se tak na tři tisíce dvě stě let dlouhá historie způsobu psaní, používaného několika národy: všichni obyvatelé Mesopotamie (kromě Aramajů), Elamité, Chetité, Urartejci, staří Peršané atd. Babylónština psaná klínovým písmem do hlíny se dokonce na čas stala diplomatickou řečí celého Předního východu, včetně Egypta.

 

V lednu držel Tiberius germánský triumf, ale v zádech se opět rozhořel odboj. Tiberius se vrátil na sever, ale rozsáhlé přípravy na tažení za Istros k žádné intervenci nevedly.

 

Město Řím rozdělil Augustus na 14 obvodů, regiones (viz index s. v. Řím) a 265 okrsků/vici, a Itálie do 11 správních oblastí, také zvaných regiones, ačkoli jich historicky bylo rovněž 14: 1. Campania et Latium, 2. Apulia et Calabria, 3. Lucania et Bruttii, 4. Samnium, 5. Picenum, 6. Umbria, 7. Etruria, 8 Aemilia, 9. Liguria, 10. Venetia et Histria, 11. Gallia transpadana.

V Římě byl každý obvod opatřen novým dozorem s důrazem na úklid a požární prevenci. Quattuorviri viarum purgarum n. curatores však úřadovali jen v určité dny. Okrsek, vicus, organisoval svůj kultovní život, vedl seznamy obyvatelstva i s otroky a 1. května a 1. srpna pořádal laralia, ve druhém případě s poctou pro lary Augustovy a jeho Genia (s ostatními polytheistickými kulty státními i soukromými zakázány Theodosiem I. roku 392+, viz sadu ediktů roku 391+). • Za povšimnutí stojí, že třetí Augustův římský obvod se jmenoval Isis et Serapis. Srov. roky 58 a 54: po necelém půlstoletí se konservativci pronásledovaný kult ve Městě oficiálně etabloval.

Augustus dokončil stavbu diribitoria neznámé dnes polohy, snad vedle saepta Iulii na Martově poli, kterou zahájil roku 25 M. Vipsanius Agrippa; srov. rok 26 a s. v.

 

V Číně zemřel po infarktu a možná též po předávkování afrodisiaky císař Čcheng/Cheng (44; vládl od roku 33). Z jeho vlády jsou známy palácové klepy a intrikánské příběhy o bojích manželek o moc; o správu říše se nezajímal. Zůstal bezdětný, nicméně jeho matka Wang zjistila, že měl roku 12 resp. 11 syny od milenky Cchao/Cao a Sü/Xu, příbuzné sesazené císařovny Sü, viz rok 33. Zavraždit je dala Čao Che-te/Zhao Hede, sestra císařovny Čao Fej-jan, zřejmě s vědomím Čchenga. Čao Che-te donutila spáchat sebevraždu obě matky; nyní si vzala rovněž sama život. Její sestra byla ušetřena. 

Za nástupce si vybral synovce Liou Sina/Xin s posmrtným jménem Aj/Ai (20; vládl do roku 1 př. n. l.). Zjevně první homosexuální "syn nebes" učinil svého přítele (ženatí a bezdětní byli oba) Tung Siena/Dong Xian dokonce velitelem armády. U dvora ztratil klan Wangů vliv a Wang Mang na doporučení své tety Wangové složil funkci velitele chanské armády a uvolnil místo Tungovi.

K moci přišli rodiny Fu, k níž patřila Ajova bába, milenka kdysi císaře Jüana, a císařova matka Ting/Ding, manželka Liou Kchanga, se svou rodinou. Aj zvýšil daně a nebyl mezi poddanými oblíben.  

 

************************************************************

6.

Ol. 193, 3

306 SE

242 AE

(Kotys)

a. u. c. 748

D. Laelius Balbus a C. Antistius Vetus

************************************************************

Tiberius složil začátkem roku velení ve válce s Germány, viz rok 8. Až do roku 2 našeho letopočtu pobýval Ti. Claudius Nero (36) na Rhodu v jakémsi dobrovolném exilu doprovázen hrstkou přátel, snad z nechuti ze spoluvlády s Augustem. Prý si odjezd vydobyl čtyřdenní hladovkou a když dostal od Augusta svolení, z Ostie bez loučení přímo prchl. Popřípadě byl odklizen matkou Livií z rozmrzelého podezřívavého Augustova dohledu (viz rok 8). Na pět let mu byla senátem udělena tribunská moc, tribunicia potestas, kterou roku 1 př. n. l. nedal Augustus prodloužit.

Tiberius se tak na několik let stal formálním místovládcem na východu říše. Manželku Iulii, Augustovu dceru, s sebou nevzal, ačkoli to do té doby mezi nimi celkem klapalo, a odstartoval tak pravděpodobně její noční hýření ve společnosti milenců, viz rok 2. Též se však říkalo, že jím Iulia opovrhovala jako sobě nerovným, popřípadě, že Tiberius před ní utekl.

Cestou donutil Parské, aby mu prodali sochu Hestie, kterou chtěl v Římě umístit do chrámu Concordie. Na Rhodu však po určité době, viz rok následující, vystupoval převážně jako osoba soukromá a družil se s Hellény. Řecky hovořil plynně, ale doma v Římě vždy naléhal, aby se hovořilo latinsky. Řečtinu mu na Rhodu kultivoval mimo jiné sofista Theodóros z Gadar, kde provozoval vlastní školu. Že Tiberiův pobyt na Východě spíše souvisel se spory kolem Augustova nástupnictví, prozrazuje i jeho tehdejší přezdívka exsul, vyhnanec. Někteří místní intelektuálové jeho posici nechápali. Diogenés z Rhodu, vyhlášený grammatik své doby, si to s Tiberiem tehdy vážně rozházel, když ho "exulant" žádal o přednášku speciálně pro sebe. Diogenés totiž přednášívával jen o sabbatu a prvního muže římského Orientu odkázal prostřednictvím svého otroka na sedmý den, tedy na neděli. Po letech to grammatik dostal i s úroky: když Tiberiovi chtěl v Římě holdovat, vzkázal mu princeps, aby přišel - za sedm let (nic horšího učence, jak se zdá, nepotkalo). Anekdota též ukazuje na rozšíření židovských zvyklostí v hellénském světě, resp. na všeobecné povědomí o nich. 

V hellénském světě se však Tiberius jinak zapsal dobře. Na (pravděpodobně) 194. olympiádě roku 4 jeho čtyřspřeží vyhrálo svou disciplinu, tethrippon, a Tiberius se zařadil mezi několik málo Římanů-olympioníků a s Neronem jako jediní z principů; srov. rok 17+ a v indexu s. v. hry. 

 

V Římě Augustus soustavně vyznamenával své adoptivní vnuky Gaia (14) a Lucia (11) Iulie Caesary, kteří projevovali všechny znaky rozmazlenosti a vzájemně k tomu na sebe žárlili. Tiberiův vztah k oběma frackům byl zřejmě velmi obtížný a to, že Agrippovy syny Augustus preferoval, mohl také být moment Tiberiova exilu. Augustus tehdy řekl, že by si nepřál, aby vnuky potkalo to, co jeho, totiž, že mu nebylo ani dvacet a už byl konsulem. Proto dal C. Iulia Caesara najmenovat do sboru pontifiků až roku 1+, kdy mu bylo 21 let, a vybavil ho právem účastnit se jednání senátu.

 

V Armenii přibral král Tigránés III. Filellén (vládl od roku 12) za spoluvládkyni svou sestru Erató (spoluvládli do roku 1).

Zemětřesením byl těžce poškozen Kós, kdysi kolonie Epidaurských. Město, centrum Asklépiova kultu, bylo v pozdním hellénismu proslulé výrobou hedvábných tkanin a snad dokonce pěstováním bource morušového (manufakturní výroba rozjeta až za císaře Justiniána v 6. stol. n. l.). Výrobní proces prý objevila jistá Pamfilé. • Pěstováním bavlníku, bource morušového a tkaním hedvábí proslula ve starém věku také oblast Élidy.

 

V Syrii byl do roku 4 správcem, legatus pro praetore, P. Quinctilius Varus, viz rok 4. Roku 9 našeho letopočtu byl Germány pod Armíniem (Hermannem?) se třemi legiemi v Teutoburském lese na dodnes ne zcela přesně identifikovaném místě poražen a vzal si život (srov. rok 12).

 

V Germánii dorazili suébští Quádové pod vládcem Tudrem na dnešní Moravu (srov. rok 9). Jejich jižnější sousedé z území dn. Německa, suébští Markomanné pod králem Marbudem/Marobuduem, přišli do dnešních Čech. Marbud sloužil za mlada v římském vojsku, viděl Řím, oblíbil si ho Augustus; zemřel roku 36 n. 37 našeho letopočtu v internaci v Ravenně. Marbudovým příchodem do Čech byla ukončena druhá markomannská migrační vlna (srov. rok 100). Zbytky keltských Bojů v zemi byly poraženy a přemoženy, zřejmě asimilovány. Vznikla říše suébských Markomannů/Markomanů, "Hraničářů", do níž mimo jiné patřili polabští Germáni/Elbgermanen Sémnoni, kteří se stáhli za Labe, a Langobardi a pravděpodobně také z Východních Germánů Lugiové a snad Burgundové. Markomannské "imperium" bylo první germánskou říší s jistou formou centralisace a ačkoli její existenci Římané zprvu museli vidět jako ulehčení pro své zájmy v Germánii, brzy se Marbuda začali obávat, viz dále roky 1+ a 6+. Sféra Markomannova vlivu asi sahala od Dunaje po Balt, od Labe po Vislu; srov. rok 50 a viz v indexu s. v. Germáni, Gotové, Suébové a o Marbudově sídlu viz v indexu s. v.

  

************************************************************

5.

Ol. 193, 4

307 SE

243 AE

(Anaxagorás a Démocharés III.)

a. u. c. 749

Imp. Caesar Divi filius Augustus XII. a L. Cornelius Sulla

coss. suff.: L. Vinicius, Q. Haterius a C. Sulpicius Galba

************************************************************

Tiberius (srov. předešlý rok) připojil Paflagonii s Gangrami k provincii Galatia. Právě totiž zemřel král Déiotaros IV. Filadelfos (vládl od roku 36). O jeho synovi či bratrovi Déiotarovi V. Filopatorovi jako nástupci není zpráv. • Paflagonci pak v historii již nikdy neměli korunovaných hlav.

 

V Peraji v Bejt Ramatě, pozdější Liviadě, zemřel po nemoci přirozenou smrtí Ferórás, bratr krále Židů Héróda Velikého, od roku 20 tetrarcha Peraje; pohřben byl v Jerúsalému a král nejmenoval žádného nástupce. Héródés dal vyšetřovat, zda nebyl otráven, a šly řeči, že sám Ferórás chystal svému staršímu bratrovi jed. Ferórás působil ve dvorské politice velmi často v intrikách proti svému královskému bratrovi, silně se zasloužil o vyhlazení Hasmónajů Mariamy a jejích obou synů a v tom trvale spolupracoval s Dóridou a jejím synem Antipatrem a s podporou své sestry Salómy, viz roky 29, 17, 12, 7 a rok následující. Dóridu král vyhnal definitivně ode dvora (srov. její návrat se synem Antipatrem roku 17).

 

V Římě byl C. Iulius Caesar, Augustův adoptovaný vnuk, Augustem uveden do společenského života (narozen roku 20), jeho o tři roky mladší bratr Lucius až roku 2-. Augustus stanovil počty Římanů, jimž se dostane zlevněného obilí nebo gratis, na dvě stě tisíc (srov. k tomu v indexu s. v. obilí). Každému občanovi daroval šedesát dénáriů (tedy 480 séstertiů; počítáno podle snížených počtů?).  

 

V Římě zemřel filosof a zakladatel vlastní filosofické školy Q. Sextius (narozen kolem roku 70). Vycházel z učení stoy a nástupcem ve vedení školy byl jeho stejnojmenný syn. Asi v téže době zde zemřel řečník a historik Dionýsios z Halikarnássu (narozen kolem roku 60 a v Římě žil od roku 30).

 

************************************************************

4.

Ol. 194, 1

Démarátos z Efesu (poprvé)

308 SE

244 AE

(Polycharmos II. a Lakón)

a. u. c. 750

C. Calvisius Sabinus a L. Passienus Rufus

coss. suff.: C. Caecilis Rufus (?) a Galus (?) Sulpicius (= Ser. Sulpicius Gallus?)

************************************************************

V Edesse v Orrhoéně zemřel král Ma'nú III. Saflúl (vládl od roku 23). Nástupcem se stal jeho syn Abgar V. Ukkámá, "Černý", vládnoucí samostatně do roku 7 našeho letopočtu. Toho roku byl zapuzen svým bratrem Ma'núem IV., jenž vládl do roku 13 n. l., kdy se opět vrátil na trůn Abgar V. a vládl pak do roku 50 (?) našeho letopočtu. Jména dalších abgarských vládců viz v dynastických tabulkách. 

Abgar V. měl roku 29 n. l. (Abrahámovy éry 1880) poslat dopis Ježíšovi, tvrdí křesťané, aby ho navštívil a vyléčil z choroby, když umí ty léčitelské zázraky, a ten mu obratem písemně (sic) slíbil, že mu pošle někoho ze svých žáků. Nestihl to, ale k úspěšné misi prý došlo až roky po Ježíšově smrti v osobě jednoho ze "sedmdesáti" Thaddaia z Edessy; srov. rok 36+ a viz více v indexu s. v. křesťanství. 

 

Když se z Říma ke konci předešlého roku vrátil nejstarší Héródův syn a následník trůnu Antipatros, byl v Iúdaji svým otcem prostřednictvím peripatetického učence a vychovatele Níkoláa z Damašku (60) obžalován z křivého obvinění svých nevlastních bratrů (srov. roky 12 a 7), za něž byli popraveni. Prokázalo se též, že Antipatros připravoval antentát jedem na Héróda s královým bratrem Ferórou a do spiknutí se zapletla řada dvořanů a příbuzných. Antipatros byl souzen v přítomnosti syrského správce. P. Quinctilia Vara, srov. rok 6, odsouzen a popraven jen pět dní před smrtí otce, když si již dělal naděje na trůn. • Níkoláos, který býval vychovatelem dětí Kleopatry VIII. s M. Antoniem, fungoval na dvoře Héródově jako poradce a diplomat, viz rok 64. Jeho bratr Ptolemaios byl královým důvěrníkem a předal v Římě Héródův pečetní prsten Augustovi.

Na jaře krátce před svátkem pesach zemřel v Jeríchu za velkých bolestí král Židů Héródés Veliký (snad ve věku 68 let, srov. rok 47 a 65; vládl od roku 40). Židovský hellénistický stát za něho dosáhl největšího územního rozsahu, ale opět se mezi lidmi zdvíhal náboženský fanatismus: o tom, jak skupina radikálních konservativců rozbila 13. března (zatmění měsíce nad Palaistínou, kdy byli popraveni), krátce před královou smrtí, zlatého orla nad branou do posvátného okrsku Jahweho chrámu, viz v indexu s. v. terorismus. Se svým otcem Antipatrem alias Antipou dokázali od dob Pompeiových střídat ve správný čas mocenské koalice tak, aby uchovali v židovském státě svou moc a vlastní Iúdaiu aby drželi od válek. 

Héródovým nástupcem v Jerúsalému se stal podle posledního znění závěti jako ethnarcha Archeláos (nebylo mu dvacet), celým jménem Héródés Archeláos (vládl do roku 6 našeho letopočtu, kdy byl císařem exulován do gallské Vienny; Augustus pak přeměnil Iúdaiu se Samareiou v provincii, v letech 41-44 opět království, pak zase provincie, srov. rok 2 a 6+). Odmítl královský titul a Augustem mu ani nebyl přiznán. Úděl mu vynášel ročně šest set talentů. • Héródés Veliký tak byl předposledním z židovských králů; posledním vladařem s královským titulem byl v letech 37 až 44 n. l. Héródés Agrippás/Agrippa I. Filokaisar.

Archeláos se přel o nástupnictví po otci s mladším bratrem Antipou (asi 16) a oba se po jeho smrti s velkou částí rodiny s výjimkou Filippa vypravili z Kaisarie do Říma. Archeláos a Antipás byli Héródovi synové s Malthakou, Filippos s Kleopatrou čili se čtvrtou a pátou Héródovou manželkou. Aniž by se dozvěděla o výsledku sporu, zemřela v Římě matka bratrů Malthaké ze Samareie (asi 40), která držela při mladším ze sourozenců.

Augustus, jemuž ze závěti připadlo deset milionů drachem raženého stříbra a jeho manželce Livii s dětmi polovina, rozhodl, aby šanci dostal starší Archeláos s titulem ethnarchy, "vůdce národa", a bude-li dobrým vládcem, udělí mu titul královský; k tomu nedošlo, viz zde výše. Jako ethnarcha vládl Archeláos Iúdeiou, Samareiou a héródovskou kmenovou Idúmají.

Tetrarchou v Galilaji a v Peraji se z Héródova a Augustova rozhodnutí stal Archeláův bratr Héródés Antipatros vulgo Antipás, který zde vládl do roku 40 našeho letopočtu a země vynášel ročně dvě stě talentů; v Bataneji, Tráchónítidě a v Auranítidě se stal tetrarchou Héródés Filippos (vládl do roku 33 n. l); roční výnos jeho údělu činil jedno sto talentů. Všichni Héródovi nástupci používali jeho jména jako titulu. Héródova sestra Salómé se svým třetím manželem Alexou obdržela knížectví-toparchii podléhající Archeláovi v kraji kolem Gazy při pobřeží (bez Gazy-města) a palác v Askalónu, k tomu půl milionu drachem raženého stříbra; roční výnos jejího dílu činil šedesát talentů. Když někdy po roce 6 n. l. zemřela, odkázala svůj díl Augustově Livii. Bez údělu zůstal Héródův syn s Mariamou (II.) Héródés Boéthos alias Filippos, dostal jen peníze: později se oženil s Aristobúlovou dcerou s Bereníkou jménem Héródiás, s níž měl dceru Salómé (viz dále rok 30+).

Města s hellénskou většinou Gazu, Gadary a Hippos připojil Augustus k provincii Syria. Současně v Římě s povolením syrského legáta Vara žádala deputace padesáti náboženských radikálů, pravděpodobně farisajů, o zrušení královlády Héródovy rodiny v Palaistíně a o připojení země k syrské provincii. To Augustus prozatím odmítl, viz pak rok 6 n. l.

Archeláova vláda byla ve znamení násilností. Po smrti otce za bohoslužeb pesachu v dubnu se bouřili farisajové, domáhali se odplaty za buřiče popravené v posledních dnech Héróda Velikého. Nový vládce na potlačení nepokojů poslal armádu: v Jerúsalému bylo povražděno na tři tisíce obětujících lidí. Syrský legát P. Quictilius Varus po Archeláově odplutí dorazil do Jerúsaléma s jednou ze tří syrských legií, zanechal ji tu táborem a vrátil se do Antiocheie (vzal si život za ztracené bitvy v Teutoburském lese roku 9 n. l.).

Sabinus (celé jméno neznáme), syrský procurator/epitropos, tedy nezávislý finanční správce Augustův, prozkoumával Héródovo dědictví a chodil v doprovodu svých ozbrojených otroků. Začátkem června se opět v Jerúsalému shromáždilo množství Židů z celé Palaistíny k bohoslužbám o svátku šavúót/pentékosté a dav se pustil do cizinců - římských legionářů na hradě a v chrámovém okrsku. Oblehl je a v bojích s Židy zapálili římští vojáci okolní stavby a údajně vyloupili část chrámového pokladu, summu o čtyřech stech talentech. Sabinus, který spustil revoluci, když bylo zle, prchl.

Zemí se masově šířilo násilí proti cizincům, majetnějším lidem a proti královskému majetku a lidem spojeným s dvorem, banditismus propojený s náboženským xenofobním fanatismem. Královský otrok Šim'on/Simón se prohlásil králem v Peraji, loupil a pálil v Jeríchu, byl však brzy královskou pěchotou poražen a odpraven. Jistý urostlý pastevec jménem Athrongés/Athrongaios podporován svými čtyřmi bratry se rovněž prohlásil králem Židů a když jeho bratři byli po měsících loupení a přepadání Římanů a královských vojáků pobiti jednotkami Archeláovými, dohodl se s ním a "podrobil se", tedy pravděpodobně přežil.

V Sepfóridě povstal Iúdás z gaulanítské Gamaly, syn lupiče Ezekiy (Chizkija) zlikvidovaného kdysi Héródem v Galilaji. Vyloupil královský palác a zmocnil se jeho zbrojnice. V létě dorazil ze Syrie legát Quictilius Varus se dvěma legiemi a posilami z bérýtské kolonie a od nabatajského krále Arety. Římané vypálili Sepfóridu a obyvatelstvo prodali do otroctví. Když Varus obsadil Jerúsalém, povstalci se rozutekli po celé zemi. Varus zanechal ve městě posádkou jednu z legií a odtáhl do Syrie. Z těch, které Římané pochytali, bylo na dva tisíce ukřižováno. O osudu gamalského Iúdy zpráv není, ale asi je shodný se svým jmenovcem zvaným Galilajský, zakladatelem zélótského hnutí (kanaj, kanaim), viz rok 6+.

Skončilo tak první v řadě protiřímských povstání v Iúdě, která vyústila ve válku roku 66, válku diasporních Židů na konci vlády Traianovy a ve vyvrácení Jerúsaléma za Hadriana roku 135 n. l. 

Po Héródově smrti odešla Bereníké (asi 30), vdova po Aristobúlovi (7) a Theudiónovi (6), s šestiletým synem Héródem Agrippou (I.) do Říma. Žili na Augustově a Tiberiově dvoře, kluk vyrůstal ve společnosti Tiberiova syna Drusa a budoucího císaře Claudia, spřátelil se s C. Iuliem Caesarem, budoucím principem Gaiem. Bereníké (I.) zemřela někdy po roce 20 n. l., viz tam. 

 

V Cordubě (dn. Cordóbě) se narodil L. Annaeus Senece iun., řečník, tragický básník a filosof, především ale finančník. vzal si život v Římě roku 65 našeho letopočtu.

V Puteolách zemřel bývalý sekretář M. Tullia Cicerona M. Tullius Tiro, sám literát. Narodil se asi roku 103.

 

************************************************************

3.

Ol. 194, 2

309 SE

245 AE

(Démokratés)

a. u. c. 751

L. Cornelius Lentulus a M. Valerius Messala Mesallinus

************************************************************

Tohoto nebo roku následujícího otrávila v říši Parthů královna Theá Úraniá Músa svého manžela Arsaka XVII. Fraáta IV. (vládl od roku 37). Nástupcem se stal jeho nejmladší syn (právě s Músou, viz její přípravy roku 10) Arsakés XVIII. Fraátés V. nebo též Fraátakés, "Fraátíček"  (vládl do roku 4 našeho letopočtu). Roku 2 n. l. se oženil se svou vlastní matkou.

 

V Germánii obsadili v jižním Německu bývalou zemi Markomannů Hermundurové, což jim, jak praví římská tradice, povolil legát provincie Illyrie L. Domitius Ahenobarbus, který pronikl t. r. údajně až k řece Sále, řec. Salas (lat. jméno neznáme), dnešní Saale v Duryňsku a Sasku-Anhaltu, viz dále rok 1+, a s Germány měl přátelské styky. Část Hermundurů žila i v Poohří a pravděpodobně uznala nadvládu Marobudua Markomanského.

 

U Tarraciny se 24. prosince narodil Ser. Sulpicius Galba, ve dnech 9. června roku 68 n. l. až 15. ledna roku 69 n. l. císař v Římě.

 

************************************************************

2.

Ol. 194, 3

310 SE

246 AE

(Súnieus)

a. u. c. 752

Imp. Caesar d. f. Augustus XIII. a M. Plautius Silvanus

coss. suff.: L. Caninius Gallus, C. Fufius Geminus a Q. Fabricius

************************************************************

Západní část bývalého království Pontos se sídelním městem Amaseji, tzv. Pontos Galatikos, tj. Keltský, a se Sebastopolí, založenou Pýthodórem z Trall, byla spojena s provincií Galatia (srov. rok 35, 12 a 8).

 

Král Parthů Fraátés V. či Fraátakés požádal Augusta, aby mu vydal nevlastní bratry, vlastně na smrt, kteří žili od roku 10 v Římě (srov. tam a rok 4+): byl odmítnut a vyzván vyklidit Armenii. Augustus se rozhodl pro válku: nikoli přímou s Parthy, ale s parthskými straníky v Armenii. Vyslal svého vnuka C. Iulia Caesara (18) vybaveného rozsáhlými pravomocemi (imperium maius) s vojskem do Armenie na pomoc Ariobarzánovi, synovi krále Artavasda či Artabáza Médského (srov. rok 20) proti Parthům. Tiberius (40) tehdy připlul z Rhodu za mladým Caesarem na Chios, aby mu projevil úctu: ponižující cesta byla předmětem vtípků Caesarova doprovodu.

Před armenským tažením, které ve skutečnosti vedli legáti, se C. Iulius Caesar vydal roku 5 nejprve k legiím na Istros/Dunaj, aby navykl životu v ležení, a do Egypta a teprve roku 1 našeho letopočtu byl v Syrii (viz tam).

Za poradce ve věcech vojenských, rector, měl po ruce M. Lollia Paulina (viz roky 25 a 16), vítěze nad Marmaridy/Marmary, Garamanty a Homonady P. Sulpicia Quirinia (viz rok 12), budoucího Tiberiova praefecta praetorio L. Aelia Seiana a pozdějšího historika C. Velleia Patercula, kteří byli na rozdíl od Lollia přátelé Tiberiovi, pod nímž Paterculus později sloužil v Germánii a Pannonii (v době této cesty do Orientu jemu a Seianovi bylo c. osmnáct).

Quirinia jmenuje někdy po misi C. Caesara legátem v Syrii, snad roku 3+, za jehož správy přejde roku 6+ autonomní iúdská tetrarchie, odkud Augustus vyhnal Héróda Archeláa, viz rok 4-, pod přímou moc Říma a syrského legáta v nové provincii v Jerúsalému zastoupí praefectus. V nových poměrech Quirinius provedl daňový census, pravidelný počin všech římských provinčních správ. Viz dále rok 21+.

 

Po zdlouhavých armenských operacích, o nichž je málo známo, byl roku 2 našeho letopočtu, viz tam, při obléhání pevnosti Artageira zraněn (později se i zde dávala vina vražedkyni Livii) a začátkem roku 4 n. l. cestou domů v lycké Limyrách 21. února následkům zranění podlehl. • Od roku 1 př. n. l. byl C. Caesar ženat s Livillou (Livia Iulia), dcerou Drusa st. a Antonie mladší. Manželství bylo bezdětné.

 

L. Iulius Caesar, mladší bratr Gaiův, adoptivní vnuk Augustův, byl v Římě slavnostně uveden do veřejného života; srov. rok 5. Za manželku mu byla vyhlédnuta Aemilia Lepida, pozdější choť P. Sulpicia Quirinia, srov. rok 12- a 21+.

Augustus se dal uprosit a 5. února prohlásit senátem Otcem vlasti, pater patriae. Bylo odhaleno údajné spiknutí Iulla Antonia proti Augustovi, již třetí proti jeho osobě od uchopení moci. Iullus Antonius byl syn triumvira M. Antonia s Fulvií (srov. rok 30): s řadou dalších byl popraven za cizoložství s Iulií, Augustovou dcerou, která za nevěru Tiberiovi byla Augustem poslána do vyhnanství na ostrov Pandáterii; roku 3+ se směla vrátit na pevninu, žila v Rhégiu, kde ji po nástupu k moci dal Tiberius umořit hlady, viz rok 14+. Augustus jí poslal jakoby z Rhodu rozvodový list jménem Tiberiovým.

Iulia možná prosazovala nástupnictví Antoniovo a zřejmě se otci stala se svou skupinou-"milenců" nebezpečná; proč ji otec takto likvidoval, známo není, ale sexuální "morálka" v tom asi roli nehrála, vždyť Augustus měl sám hodně másla na hlavě. • Tiberius se pak už nikdy neoženil, ani nejsou tradovány žádné jeho příběhy s ženami, neboť později propadl ve svém ostrovním imperiu  capraejském vášnivě dětem.

Prvních pět let měla zákaz pití vína a i později nesměla přijímat neohlášené návštěvy: Augustus svou dceru a vnučku upřímně nenáviděl. Dobrovolně Iulii starší doprovázela matka Scribonie, jíž kdysi Augustus předhazoval nestoudný život, ona jemu milenky. Iulia své syny už nikdy nespatřila a chlapci sami po ní nikdy nezatoužili.

Propuštěnkyně Iuliina Phoebe/Foibé, její životní družka, si raději vzala život, než aby čekala na Augustův trest. Principův ocelový komentář: "Raději bych byl otcem jejím, než Iuliin."

S Iulií byl zahuben i Sempronius Gracchus (jméno se nezachovalo, asi C.), ženatý s jistou Alliarií, ale milenec Augustovy dcery. Následujícího roku byl rovněž exulován a skončil na Kerkíně, lat. Cercina, kde byl po Augustově zavražděn, pravděpodobně na rozkaz Tiberiův. O jeho synovi, obchodníkovi (klan Semproniů Gracchů měl rody patrijský i plebejský), viz rok 20+.

 Spolu se svým forem, forum Augusti, o stranách přibližně o 120 metrech zasvětil Augustus chrám Marta Ultora, Mstitele, který zaslíbil už roku 42 po likvidaci vrahů Božského Iulia. Do chrámové celly Augustus uložil Caesarův meč a odznaky legií. Při hrách bylo pobito v aréně Cirku 260 lvů, ve vodě zavedené do Flamininova cirku, bylo pozabíjeno 36 krokodýlů (první taková podívaná v Evropě a zjevně dodnes také jediná) a v umělém jezeru na pravém břehu Tiberu, srov. pak rok 59+, svedena naumachie/námořní bitva "Peršanů s Athéňany": opět vyhráli "Athéňané".

Cos. t. r. M. Plautius Silvanus a jeho bratr A. Platius, cos. suff. roku následujícího, byli syny A. Plautia z rodu plebejského, který pod Pompeiem sloužil v různých funkcích na Východě a účastnil se války s piráty. Roku 49 a 48 správcoval v Bíthýnii a Pontu, ale kam za občanské války Caesarův vrstevník patřil, známo není. Oba jeho synové byli dětmi Urgulanie, důvěrné přítelkyně Augustovy manželky Livie, která dokázala tolik zneužívat své konexe, viz rok 24 n. l. M. Plautius Silvanus působil za Augusta v provinciích, porazil jako správce Galatie Isaury a s Tiberiem se podílel na panonské válce a za svá vítězství si vysloužil triumfální odznaky, ornamenta triumphalia. S manželkou Lartií měl děti M. Plautia Silvana, který roku 24 n. l. zavraždil svou manželku Apronii, viz, Plautii Urgulanillu, od asi roku 8+ první manželku budoucího císaře Claudia, A. Plautia Urgulania, který brzy zemřel a P. Plautia Pulchra, jehož Claudius povýšil mez patricie.

A. Plautius, cos. suff. 1-, měl s Vitellií, pratetou budoucího císaře A. Vitellia, syna Plautia, cos. suff. 29+, který za Claudia dobýval Británii, Q. Plautia, cos. 36+ a Plautii, manželku P. Petronia, cos. suff. 19+ a správce Syria v letech 39-42, s níž měl syny P. Petronia Turpiliana, cos. 61, T. Petronia zvaného Arbiter (?) a Petronii, manželku císaře A. Vitellia. 

 

V Palaistíně snad t. r. potkal mauretánský král Iúbás/Iuba II. (asi 50) doprovázející C. Iulia Caesara na cestě Orientem, viz zde výše, vdovu po Héródovu synovi Alexandrovi, viz rok 7, Glafyru Kappadockou (asi 30). Uchvácený král opustil svou manželku Kleopatru (IX.) Selénu (II.), viz rok 25, a oženil se s Glafyrou. Manželství netrvalo dlouho, snad jen do roku 4+, kdy C. Caesar zemřel a Iúbás se asi vrátil domů a ke své Kleopatře. Do Glafyry se zamiloval Héródés Archeláos a k nelibosti pravověrných Židů si vdovu po svém bratrovi, s nímž měla tři děti, vzal. Glafyra se nedožila manželova pádu roku 6+, viz tam.   

V Béth lechemu se údajně narodil jistý Iésús, později přezdívaný Christos či Chréstos, ústřední postava křesťanského náboženství. Mělo se tak stát v 25. roce Augustovy vlády, 2015. roku Abrahámovy éry, 28 let od obsazení Egypta Římany, 752 let od založení Města/a. u. c. Iésús měl být podle křesťanského mýthu roku 29 n. 31 našeho letopočtu popraven za protiřímskou vzpouru. Údajně měl dokonce přijmout královský titul vládce Židů (srov. rok 4). Je pozoruhodné, že muž tvrdící o sobě, že je synem božím, žil a zemřel v éře Tiberiově, tedy rovněž syna božího (pravda, adoptivního).

Podle jiného pramene se Iésús narodil již roku 3, podle četných dalších indicií v kterémkoli z posledních let před naším letopočtem. Rok 1 našeho letopočtu jako datum narození Ježíšova stanovil křesťanský mnich Dionýsios Exiguus, když roku 526 n. l. vypočítával data křesťanských velikonoc. Spekulativních možností data Ježíšova narození, je-li to historická postava, je více a všechny spadají před náš letopočet do doby vlády krále Héróda Velikého (vládl 40 - 4).

Datace „léta páně“, anno domini (A. D.), se vžila až v době Karla Velikého. Římská datace podle konsulů zanikla definitivně roku 534 n. l. (srov. rok 509). • Tradiční svět antického polytheismu se nikdy nenadchnul ani židovským monotheismem, ani jeho křesťanskou odnoží. Ještě o téměř dvě staletí později o Ježíšovi, aniž by ho jmenoval, hovoří satirik Lúkiános pouze jako o „ukřižovaném sofistovi/aneskolopismenos sofistés,“ jehož dobře organisovaných příznivců je ale všude kolem hodně.

 

V Římě zákonem navrženým oběma konsuly stanoven počet otroků, jimž lze závětí udělit svobodu, manumissio, lex Fufia Caninia, a to podle velikosti pánova majetku: do sta otroků čtvrtinu, do pěti set pětinu, nejvýše však sto. Naopak majitelé deseti otroků směli propustit jich polovinu, do třiceti třetinu. Srov. k tomu lex Aelia Sentia z roku 4+.

12. května poprvé konány v cirku ludi martiales, Martovské hry, pravděpodobně jako první den oslav Marta Mstitele, jehož chrám byl otevřen 1. srpna 20, což byl snad druhý den her.

 

V Japonsku zemřel mladší císařův bratr Jamato-hiko no Mikoto. Podle tradice udržované tehdy stále ještě po celém Dálném východě bylo jeho služebnictvo pohřbeno za živa s tělem zemřelého do mohyly. Trvalo několik dnů než zemřeli a ve dne v noci naříkali a kvíleli. Císař Suinin to slyšel a byl jejich osudem dojat. Řekl svým lidem: "Je to bolestivá věc, že musí ten, koho jste milovali, být ve smrti následován. Ačkoli to je pradávný zvyk, proč ho dodržovat, je-li špatný?" Rituální oběti tím služebnictva zrušil.

Na podzim 3+ zemřela císařovna Hibasu-hime no Mikoto a Suinin nařídil, aby namísto živých lidí zemřelou aristokratku doprovázely na onen svět hliněné sochy služebnictva vkládané do mohyly. Nápad to byl ministra jménem Nomino Sukune; podle čínských kronik se v Japonsku rituálně vraždilo služebnictvo ještě roku 247+. Po staletí si však nad hroby svých pánů brali dobrovolně život jejich poddaní. Poslední takový příklad je z roku 1868 na pohřbu císaře Kómei, poslední, jemuž se dostalo posmrtného jména, otec reformátora Meidžiho. Viz dále k japonským dějinám rok 70+. 

 

************************************************************

1. př. n. l. 

Ol. 194, 4

311 SE

247 AE

(Sféttios)

a. u. c. 753

Cossus Cornelius Lentulus a L. Calpurnius Piso (Augur)

coss. suff.: A. Plautius a A. Caecina Severus

************************************************************

V Armenii snad t. r. zemřela Tigránova sestra Erató, bratrova spoluvládkyně od roku 6, a král Tigránés III. Filhellén vládl opět samostatně, a to do roku 2 našeho letopočtu. Po Tigránově smrti vládl v Armenii krátce Ariobarzánés, syn Artavasda či Artabáze Médského, jehož dosadil na trůn C. Iulius Caesar (srov. rok 2).

Ještě téhož roku nebo roku 3 našeho letopočtu Ariobarzánés zemřel přirozenou smrtí a nástupcem se stal jeho syn Artavasdés III., který zemřel krátce před rokem 12 n. l. Jeho nástupce Tigránés IV., vnuk Héróda Velikého, byl sesazen Armeny, srov. rok 36+ a 60+. Ti si pak povolali parthského krále (sesazeného Arsaka XX.) Vonóna, který jim vládl do roku 15 nebo 16 n. l., kdy abdikoval a odešel do Syrie k Římanům. Do roku 18 n. l. trvalo interregnum (?), od t. r. do roku 35 n. l. vládl Armenům jako král Artaxiás III., rodným jménem Zénón, syn Polemóna I. Pontského s Pýthodóridou.

Sled armenských dějin a jejich vladařů lze interpretovat poněkud jinak. Např. vládu Tigrána III. je možné omezit jen na léta 12 až 6, pak by následoval Artavasdés III., roku 1 opět Tigránés III. s Erató, roku 2 našeho letopočtu krátce Ariobarzánés. • Data a jména z těchto let armenských dějin spočívají silně na výkladu numismatických údajů.

Parthský král Fraátés V. se na setkání s C. Iuliem Caesarem na ostrově v řece Eufrátu formálně zřekl nároků na království Armenů; pokud tato událost nespadá do roku 1 našeho letopočtu nebo ještě později. Po schůzce oba potentáti hostili se navzájem na svých stranách řeky, nejprve Parth přišel na římský břeh. Srov. podobnou situaci Artabána IV. (číslován též jako II. n. III., cf. roky 124 a 88) roku 36 n. l. a později Vologaisa I. • Fraátés podle účastníka summitu C. Velleia Patercula, budoucího autora průřezu římskými dějinami, tehdy vojenského tribuna, měl Caesarovi sdělit cosi o "zlotřilých plánech plných zákeřného a lstivého ducha/perfida et pléna subdolí ac versútí animí cónsilia" M. Lollia, jak kolovalo římským ležením. Velleius nevěděl, zda Lolliova smrt o několik dnů později byla "náhodná nebo dobrovolná". Viz též jinou versi a dataci Lolliovi smrti roku 16- a 2+. 

 

V Germánii další tažení Římanů pod M. Viniciem, součást blíže neznámé "nesmírné války, immensum bellum", která zřejmě trvala do roku 4 n. l.; nevíme o ní nic a onoho roku 4+ asi přišla římská odpověď, viz tam. 

 

Asi koncem prvního století obsadili Sarmaté celou dnešní jižní Ukrajinu až k Dunaji. Do téže doby patří vpády Alanů (srov. roky 128 a 53) z prostorů mezi Donem a Kaspickým mořem do Armenie, Médie a do Kappadokie.

 

Nejpozději kolem nového letopočtu se v Indii tvořila pátá kasta, varna, tzv. nedotknutelných, harijanů (dosl. dětí božích) též zvaná paňčama, tj. sanskrt. pátá varna. Stála zcela mimo árjskou společnost a neformálně zahrnovala ethnika a nejnižší sociální vrstvy, které nepatřily ani mezi šúdry. Kastovnictví zaváděli Arjové po svém příchodu do Indie z jihoruských stepí na začátku druhého tisíciletí (srov. roky 2300, 2070, 2000, 1800 a 600).

Tradičními čtyřmi skupinami z těla božského pratvora Purušy či Pradžápatiho, které daly jméno čtyřem varnám-kastám (z port. a lat. casta, čistá), byli bráhmani, "vědoucí", kšatrijové, válečníci, tj. mající sílu a moc, vaišjové, obchodníci a statkáři, tj. usazení členové klanu, a řemeslní šúdrové sloužící prvním třem varnám v převážně otrockém postavení. Zřejmě to byli původně Neárjové, lidé tmavší pleti, nehovořící jazykem Árjů (Drávidové?) a převážně podrobené zemědělské a řemeslnické obyvatelstvo.

Kasty pravděpodobně byly jen společenským modelem, než stoprocentní skutečnost. Například v 16. století v lesnatých oblastech jihozápadního Bengálska/Bangly vznikala knížectví vůdců z nízkých kast (chovatelů krav a prodejců mléka, rybářů chytajících jen do rukou, kejklířů, metařů a čističů kanálů). Svou autonomii jejich rádžové uchovali i pod Mughaly.

Je pozoruhodné, že varna znamená v sanskrtu barva. Soudívá se, že kastovní rozvrstvení se skutečně řídilo stupněm pigmentace lidské kůže a svým způsobem je jedním z prazákladů novověkého rasismu. • Kasta nedotknutelných, dalitů (starší evropské paria), byla v Indii zrušena zákonem z 29. listopadu 1948 a jejich diskriminace byla zrušena až ústavou z roku 1950 n. l.; fakticky ovšem kastovnictví v moderní Indii přetrvává. Kasty se dělí na stovky klanů, džáti, viz v indexu pod kasty.

 

 

V Číně zemřel na nemoc neočekávaně bezdětný císař Aj/Ai (26; vládl od roku 7). Jeho milenec a armádní velitel Tung Sien/Dong Xian (22) byl v palácovém puči rodiny Wangů, viz rok 7, zbaven moci a s manželkou si vzali život. Jeho posici u dvora získal zpět Wang Mang sesazený Ajem, viz rok 6+. Aj před smrtí nařídil, aby jeho císařským nástupcem se stal jeho milenec, ale to dvořané nerespektovali. Cíařovna-vdova Wangová prosadila Ajova bratrance Liou Ťi-c'/Liu Jizi, císařským jménem Pching/Ping, nejmladšího a posledního syna císaře Jüana, bratra tedy Čchengova (9; vládl do roku 6 n. l.). Chlapcovým regentem byl Wang Mang a oženil ho se svou dcerou Wang (císařovnou byla pouze v letech 4-6 n. l., roku 23 se vrhla do ohně hořícího paláce, viz tam. Wang Mang zcela ovládl dvůr a roku 3+ se proti němu spikl vlastní syn Wang Jü/Ju, který se spojil se rodem Wej. Puč se prozradil, Wang Jü si vzal život, rod Wejů byl vyvražděn a s ním řada dalších velmožů. 

Podle censu z roku 2 př. n. l. žilo v Číně 57,671.400 lidí. Odhady celosvětové populace viz index. 

 

************************************************************

1. našeho letopočtu: éra se tradičně jmenuje "anno domini" (AD), "léta páně" (rozumí se: Ježíše Krista, viz v indexu s. v. Iésús)

Ol. 195, 1

Démarátos z Efesu (podruhé)

312 SE

248 AE

([...]on)

a. u. c. 754

C. Iulius Caesar a L. Aemilius Paullus; cos. suff. (od 7. července) M. Herennius Picens

Rok 2017 éry Abraháma/AA, rok 1184 od dobytí Troie

Rok 5500 éry světa/AM (viz k datu rok 3761)

************************************************************

V Germánii překročil L. Domitius Ahenobarbus jako první Říman v čele legií Labe/Albis, srov. rok 9 a 3, a na dnes neznámém místě na řece dal zřídit Augustovi oltář (někde na území dnešních tzv. nových německých spolkových zemí). Za to se mu dostalo triumfálních odznaků, ornamenta triumphalia. Jeho tažení budí zdání, že patřilo mezi přípravné akce pro válku Římanů proti Marbudovi a jeho Markomannům v dnešních Čechách, srov. rok 6 př. n. l.; válka začala roku 6 našeho letopočtu (resp. roku 12, viz tam), kdy již Římané pravděpodobně do Čech pronikli, ale museli je opět vyklidit, protože jim v zádech propuklo velké povstání v Pannoniích a v Illyriku.

Lze soudit, že ve válce s Arminiem/Hermannem a Germány v letech 12 př. n. l. až 16 n. l. držel Augustus a Tiberius na Rýnu a Dunaji až na sto tisíc vojáků.

L. Domitius Ahenobarbus, cos. 16- (zemřel roku 25+), jezdil závody koňských spřežení, miloval gladiátorské hry v jejich nejkrutější podobě a měl pověst surovce. S Iulií Antonií st., dcerou triumvira M. Antonia se sestrou Augustovou Octavií ml. (zemřela roku 11-), byl otcem Cn. Domitia Ahenobarba, konsula roku 32+, vlastního otce budoucího principa Nerona (s Agrippinou ml.)

 

C. Iulius Caesar, Augustův vnuk, v Syrii a Palaistíně (viz rok 2-). Imperiální děd ho pochválil za to, že se na své cestě Iúdají nepomodlil v Hierosolymách/Jerúsalému. Staromilec Augustus i jeho adoptivní syn (od roku 4+) Tiberius zakazovali egyptské a židovské rituály a jejich vyznavače vypovídali z Města a Itálie; nicméně srov. název třetího římského obvodu po Augustově reformě roku 7, který se jmenoval po Ísidě a Sarápidovi. Augustus s Livií  přitom udržovali přátelské osobní vztahy k Héródovi Velkému a a stejně tak většina jejích nástupců posílali do Jahweho chrámu dary.

 

V kavkazské Ibérii porazil Farasmanés I. (30; Aderek/Aderki?), syn Kartamův s dcerou Farnabáza II., krále Artaxiu II., který v rozhodující bitvě padl. Jeho dlouhá a rušná vláda trvala do roku 58+. Farasmanés byl ženat s dcerou Tigrána III. s jeho vlastní sestrou Erató, jejíž jméno neznáme. Měli tři syny: následníka Mithridáda I., Rhadamista, usurpátora v Armenii, a Amazaspu. Viz dále rok 35.    

  

V Augustově době působili vědci, literáti a umělci:

• Augustův propuštěnec, vychovatel jeho vnuků, srov. zdce níž, filolog a knihovník Palatínské knihovny, spisovatel starožitností C. Iulius Hyginus, rodem z Alexandreie nebo spíše Hispánií,

L. (?) Iunius Gallió, řečník a básník, přítel Seneky staršího, rovněž „Hispánec“, adoptoval Senekova syna L. Annaea Nováta pod jménem L. Iúnius Gallió Annaeánus; jeho bratrem byl miliardář Seneca Ml., 

 

• neznámý básník elegií pod pseudonymem Lygdamus, o němž víme pouze to, že jeho první narozeniny slavili rodiče v dubnu 43 a že jeho elegie byly zahrnuty do sborníku Corpus Tibullianum,

• Maecenátův propuštěnec, dramatik a básník C. Melissus,

Pompeius Trogus, keltský historik a přírodovědec píšící latinsky, první keltský vědec, autor Filippských dějin o 44 knihách, Historiae philippicae (srov. rok 230 a 55),

• řečník P. Rutilius Rufus,

• učenec a autor didaktické prósy M. Verrius Flaccus, propuštěnec a zároveň vychovatel Augustových vnuků C. a L. Iulia Caesara, srov. zde výše,

Diogenés z Charakény, autor geografického spisu o Mesopotamii a Arabii,

• perský historik píšící řecky Farnúchos z Antiocheie-Nisibis,

Potamón z Alexandreie, zakladatel tzv. eklektické školy,

• astronom Kleomenés, autor zachovaného spisu o průběhu nebeských těles,

Q. Caecilius Epirota, propuštěnec T. Pomponia Attica,

• filolog a majitel literární školy, řečník, autor politických hanopisů/scripta procacia Cassius Severus, kterýž bývá pokládán za posledního z republikánských rhétorů: senát ho za Augusta poslal do vyhnanství na Krétu a Tiberius na Serífos, kde také někdy ke konci Tiberiovy vlády zemřel,

L. Crassicius Pasicles z Tarentu, později si říkal Pansa, propuštěnec a učitel řečnictví v Římě,

A. Cremutius Cordus, senátor a annalista, který si roku 25 n. l. vzal na nátlak Tiberiův život,

• básník proslavený epigrammy, mladší vrstevník Ovidiův, Domitius Marsus (jméno neznáme),

Albinovanus Pedo, autor epu Theseis, epigrammů a oslavných veršů, Ovidiův přítel,

• didaktický básník Grattius Faliscus, jehož pojednání o honitbě v hexametrech Cynegetica se dochovalo a

Elefantis, pod jménem hetairy jako pseudonymu pořídil neznámý autor nedochovanou sbírku kosmetických a erotických návodů.

 

Dopsáno druhého dne sáturnálií roku 1991

Q. B. F. F. F. S.