1699-1600

1699. - 1690.

 

c. 1698:

V Elamu zemřel král Lila-ir-taš (od c. 1700), nástupcem na federálním trůnu jako sukkalmachu jeho synovec Temti-agun I. (do c. 1685). T. neměl syna, takže povolal Kuk-našura I., syna své sestry, na sukkalovský trůn v Súsách, Tan-Uli, Temti-agunův bratranec, se stal sukkalem Elamu a Simaški, tedy místokrálem.

Z vlády Temti-agunovy doložena stavební činnost v Súsách na citadele, chrámu boha In-Šušinaka a viz rok 1730. In-Šušinakův chrám opravil o půl tisíciletí později Šilchak-In-Šušinak, srov. rok 1140. 

V roce c. 1685, kdy Temti-agun I. zemřel, se federálním vládcem Elamitů stal Tan-Uli (do c. 1655). Zpočátku vládl bez sukkala v Súsách (Kuk-našur I. již nežil), později povolal Temti-chalkiho, svého asi synovce. Pak z něho udělal sukkala Elamu a Simaški a Kuk-našura II., svého dalšího synovce, prohlásil sukkalem súským.

 

c. 1690:

V Přímoří vládne po Itti-ilí-níbim (od c. 1700) král Damiq-ilíšu (26 let, do 1664).

 

c. 1690

V Jamchadu (Chalabu/Aleppu) následuje po králi Niqmi-epuchovi I. (od c. 1700) vláda jeho syna jménem Irkabtum (do c. 1680). Pak následoval jistý (jeho syn?) Chammurapi II. (do c. 1660?).

 

************************************************************

1689. - 1680.

 

1684:

V Babylónu zemřel král Abí-’Ešuch (od 1712). Na trůnu jeho syn Ammí-ditana (do 1647). Někdy před rokem 1664 (srov. tam) porazil krále Přímoří Damiq-ilíšua a dal zrušit pevnost, kterou Přímoří proti Babylónii vybudovalo.

 

Kolem roku 1685, jak uvádějí některé kroniky, prý žil Prométheus (poněvadž byl božského původu po obou rodičích, jistě žije dodnes).

 

************************************************************

1679. - 1670.

 

1676:

V Egyptě zemřel kolem t. r. král Aja (od c. 1700). Jeho nástupcem se na dva roky, dva měsíce a devět dnů stal Merihotepre Sobekhotpe VI., možná jeho syn (do 1673). Jeho jméno známe z tzv. karnacké "juristické stély/stèle juridique datované do vlády thébského krále XVII. dynastie Nebiriraua I., viz rok 1629sqq.: je dokumentem o prodeji úřadu v královské byrokracii, nomarcha/provinčního správce či starosty/hatia ve městě Necheb, řec. Eileithyia n. Eileithyás polis, dn. arab. al-Káb u Edfú, jistým vojákem Kebsim velmožovi Sobknachtovi ženatého s Neferuou. O králi jinak není známo nic. 

Následoval v tzv. XIII. dynastii Merihotepre Ini/Ani panující podle Turínského kanonu dva roky, tři n. čtyři měsíce a devět dnů. Bývá ztotožňován se Sobkhotpem VI. Seanchenre/Sewadženre-sewadžtu, po němž nezůstalo památky žádné, kraloval tři roky a dva měsíce, po něm Merisechemre Ined/Neferhotpe II. tři roky a jeden měsíc; po něm zůstaly dvě sochy v Karnaku, po Sewadžkarem Horim, který seděl na Horově trůnu rok až pět let, nezůstalo nic. Dvě sochy v Karnaku Merkaureho Sobkhotpa VII., vládnoucícho dva roky a čtyři dny, přečkaly věky.  

Hor Wadžchau Džedhotepre Dedumose I. je znám nápisně, ale chronologicky nezařaditelný. Jeho syn (?) a nástupce (nebo šlo o téhož panovníka?) Džedneferre Dedumose, řec. asi Tútimaios (délka vlády není známa) zažil ničení země a zotročování Egypťanů Hyksy pod vládcem Salitem, pád Memfidy a Ič-toveja a rozpad střední říše na lokální státečky. 

Dedumoseovi nástupci v XIII. dynastii (do roku 1633, kdy její konec) mohou být pouhými vasaly králů dynastie XVII., vládnoucích v hornoegyptských Thébách: Po Dedumosovi vládl na území Třinácté dynastie snad [x]-maatre Ibi II., [x]-webenre Hor II. (39. král Turínského kanonu), Se[x]kare, Sewahenre Senebmiu (možná do této éry ani nepatří?), Sechaenre, Mercheperre, Merkaa (vše trůnní jména), Hor Wehemanch Seneferibre Senwosret IV., známý z několika nálezů (patří do Šestnácté dynastie?), Džedanchre Montemsaf, doložený nápisně. 

Hor Wadžchau II. Sechemreseanchtowej Neferhotpe III. (jako předchůdci náleží do XVI. dyn.?) byl podle nápisu na stéle velitelem Thébanů, kteří povstali proti cizincům (asi Núbijcům a nikoli Hyksům?), Merianchre Mentuhotpe V., po němž zůstaly dvě sochy v Karnaku (též kladen do XVI. dyn.?), Usermont/Montuser je jméno známé z fragmentu, Sechemreseusertowej Sobkhotpe VIII. je znám z karnackého seznamu králů a nápisně je doložen jeho čtvrtý rok (také patří do Šestnácté dynastie?).

Po Merišepesreovi Inim I. zůstala socha, fragment po Sewadžarem Mentuhotpem VI.

Stéla zůstala po Horovi Sewadžtowejovi Menchaurem Senaaibovi v Abýdu a dynasta bývá pokládán za prvního ze čtyř lokálních vládců, kteří se udělali pro sebe po hykské invasi, popřípadě se počítají do kolekce jmen Třinácté dynastie. V Abýdu následovali c. 1650: Sechemreneferchau Upuautemsaf/Wepwawetemsaf (theoforní jméno s Upuautememe/Wepwawetem, abýdským kultem), doložený nápisně, Sechemrechujtawej Penčeni/Pentini, "Thínský" a Weseribre/Useribre Senebkaj. Jeho vyloupený hrob s ostatky téměř 180 cm vysokého muže ve věku 35-40 let byl nalezen v Abýdu v lednu 2014: kostra vykazuje mnoho hlubokých ran a tři smrtelné na lebce. Podle svalových úponů anthropologé usoudili, že Senebkaj často jezdil na koni, o dalších okolostech a místu jeho smrti není známo nic bližšího.

Další nezařaditelná královská jména XIII. dynastie: Maare Sobkhotpe IX., Abaj a Aqen známí ze seznamu memfitských kněží, Sebekaj (možná Amenemhet VII. nebo některý ze Sobkhotpů: jméno na noži nalezeném v Abýdu), Chujqer, Sehekaenre Seanchptah, Nerkare, Sikare (?), králové známí nápisně. Poslední panovník XIII. dynastie nebo první XIV. (?), Hor Aasehre Nehsej/Nehesi, sídlil s Avaridě, v hlavním městě Hyksů v letech 1674 - 1567 (pozd. Per-Ramesse, dn. Tell ad-Daba´a), s ironickým titulem „král Horní a Dolní země“.

Viz dále roky 1650 a 1633 a viz jména dalších králů XIII. dynastie známých jen podle jména a bez zařazení z nápisných nálezů, z Turínského kanonu a seznamů thébských kněží viz v indexu s. v. Dynastové viiii. O XIV. dynastii viz rok 1786. 

 

Roku 1674 či 1673 dobyli Hyksóvé mimo jiné Memfidu a pro Egypt začala doba jeho XV. královské dynastie, doba „Velkých Hyksů“ (do 1567). Prvním králem dynastie byl Šarek či Šalek, eg. Maaibre Šeši n. snad Sekerher n. Sechaenre, řec. Salitis n. Saités (dle Manethóna kraloval 19 let, do 1662). Šarek dobyl Egypt až po první katarakt, mohutně opevnil na jednom z nilských ramen město Auaris a v jeho okolí usadil prý na 240 tisíc svých ozbrojenců.

Jeho nástupcem byl Amorejec Jakab-Haddu/Jak-Baal či Jaked-Baal, eg. Meriuserre Jaqobher, řec. možná Bnón či Beón (dle Man. 44 roků, do 1655; podle jiného moderního názoru patřilo jméno Jaqobher Apachnanovi?). O jeho činech nevíme nic. Překvapující jsou u panovníků Patnácté dynastie jejich dlouhé vlády. 

Iósépos Flávios řadil v podstatě podle Manethóna Hyksy, o jménu viz 1786, takto: Salitis 19 roků, Bnón/Béón 44, Apachnan 36 roků a sedm měsíců, Apófis/Apopi 61 (srov. rok c. 1600), Iannás 50 let a jeden měsíc, Assis 49 let a dva měsíce. Podle S. Iulia Africana jiného Manethónova excerptora, citovaného Synkellem, byla patnáctá dynastie Pastevců/Poimenón: "bylo to šest cizích foiníckých králů" z nichž první se jmenoval Saités ("od něhož se nazývá Saiský nomos/Saités nomos"), který vládl 19 let, Bnón (44), Pachnan (61), Staan (50), Archlés (49) a Afófis (61), "dohromady 284 roky". Salitis/Saités s nástupci vládl z Memfidy, někteří, tak Manethón, z Théb/Diospolis.  

Paralelně se státy a panovníky XIII. až XV. dynastie existovala dynastie XVI., „Malí Hyksové“, současníci „Hyksů Velkých“. Byla to lokální knížata, předáci jednotlivých hykských kmenů či národů. Doloženi jsou malými nálezy: Anather, který se tituloval Heqa-chasut/tedy "Hyksós, "Vládce cizích zemí", Semqen, Sokarhor/Sikru-Haddu (srov. s XV. dyn.), Nebchepešre Apopi III. (identický asi s Apopim II.?, možná též poslední z dynastie?), Nebuserre Jamu/Ja'am, Ahetepre, Sechaenre Jaqebmu/Jaqabam, Chauserre Aamu, Seneferanchre Pepi III., Nebmaatre, Aahetepre, Aanečerire, Meribre, Nubanchre, Nikare II., tři fragmentární trůnní jména z Turínského papyru [x]-kare, Šarek (popř. Šalik, viz zde výše), Wadžed, Qareh (asi Chauserre Qareh), Šenes, Inek/Anak (možná patří na konec XIV. dynastie?), A-[x] a Ap-[x]. Ze seznamů shromážděných Geórgiem Synkellem známe ze Šetnácté dynastie (manethónovské) ještě panovníka jménem Koncharis; vládl prý pět let. O konci dynastů viz rok c. 1570.

 

1670:

V Aššuru zemřel král Adasi (od c. 1700). Vládne jeho syn Bél-báni (do 1660), po něm Libája (do 1643).

 

************************************************************

1669. - 1660.

 

1664:

V Přímoří zemřel Damiq-ilíšu (od 1690), jeho nástupcem se stal Iškibal či Išbagan (vládl 15 let, do 1649).

 

c. 1660:

V Jamchadu po Chammurapim II. (od 1680) vládne Jarimlim III. (do c. 1620?).

 

************************************************************

1659. - 1650.

 

1655:

V Egyptě zemřel král Jaqobher Hyksský (řec. Bnón n. Apachnas? z XV. dynastie, od 1662). Nástupcem se stal Seuserenre Chjan či Chajana, řec. asi Iannás či Staan (podle Man. padesát let a jeden měsíc, do c. 1615). Hyksós je znám z několika staveb a dokonce z nálezů v Knóssu a Chattuši. Egypt za jeho éry nadále udržoval obchodní kontakty s celým Středomoří, spojení s Kúšity bylo však přerušeno: vládl zde jistý Nedžeh (Egypťan?, viz dále rok 1567). Za jeho vlády se Kúš/Núbie stala zcela nezávislou na Thébách. Sídelním městem dolnoegyptských Kúšitů (Núbijců/Nehesi) byla Buhen/řec. Meroé. Vztahy Hyksů s Kúšity byly nicméně podle všeho mírové až spojenecké. Jméno Kúš se dostalo do používání ke konci druhého mezidobí. Nedžeh byl buď lokálním velmožem nebo správcem Dolní Núbie, který se osamostatnil. Kulturně a nábožensky se dolnonúbijské elity nadále držely Egypťanů. 

 

Kolem roku 1650 "založil" v Thébách, hlavním městě Horní země, Hor Wahanch Sechemre Wahchau Rehotpe/Rahotpe (vládl do c. 1647) XVII. dynastii králů (do 1567, podle Tur. pap. patnáct králů; podle jednoho z kompilátorů Manethónových tvoří prvních pět králů dynastii XVI., ale obvykle se k tomu mezi egyptology nepřihlíží), vlastně pokračování dynastie XIII., která v Horním Egyptě lokálně existovala do 1633. V Thébách a thébském království nepřerušeně kvetlo řemeslo a egyptská kultura. Na pořadí panovníků je mnoho názorů, neboť není spolehlivých pramenů; řada z nich se tradičně uvádí mezi králi Třinácté dynastie. 

O XIV. dynastii viz roky 1786 a 1603.

  

c. 1655:

V Elamu zemřel sukkalmachu/federální král Tan-Uli (od c. 1685). Následoval ho Temti-chalki (do 1650; jména na chalki byla churritská, churritské skupiny zřejmě žily též v Elamu, na jihozápadu dn. IR) a jeho bratr Kuri-gugu se stal místokrálem. Kuk-našur II. zůstal sukkalem v Súsách. Kuri-gugu zřejmě zemřel dříve než jeho bratr. Na chrámu In-Šušinakově doložena za jeho vlády stavební činnost.

Po smrti Temti-chalkiho dosedl na trůn jeho synovec Kuk-našur II. (do c. 1635). Na nějaký čas se tituloval sukkalmachem Elamu a sukkalem Simaški a Sús: byl tedy bez spoluvládců. Později Kuk-našur povýšil svého bratra nebo bratrance Kutir-Šilchachu I. na sukkala Elamu a Simaški/místokrále a synovce Kuduzuluše II. na sukkala v Súsách. Brzy však zemřel a nástupcem Kuduzuluše se stal Širukduch II., syn královy sestry, jejíž jméno neznáme. 

V době panování Kuk-našura II. se podle datace na zachovaném dokumentu babylónského krále Ammi-ṣaduqy pravděpodobně elamská federace stala opět babylónským vasalským státem, pokud se tak nastalo již dlouho před ním (srov. k tomu rok 1730).

 

c. 1650:

V Kuššaře v centrální Anatolii vládl Chetitům Labarnaš I., zeť a nástupce PU-Šarrumy/Pu-Šarrumy. Před Labarnovým tchánem vládl jistý Tudchaliaš/Tuttchaliaš I., zřejmě otec Pu-Šarrumův (viz rok 1700). Manželkou Labarny I. byla Tawannannaš (o jménu a významu viz rok 1700), dcera Pu-Šarrumova. Labarnaš rozšířil své malé vnitrozemské království vítěznými válkami až k moři a všechny své syny udělal guvernéry dobytých území:  Chupišna, Tuwanuwa, Nenašša, Landa, Zallara, Paršuchanta a Lušna. "Mořem" myšleno Středozemní, neboť svou severní hranici v horách pozdější Paflagonie a Pontu Chetitové nedokázali nikdy delší dobu kontrolovat a jejich obyvatelé známí jako Muški a Kaška pro ně byli po staletí nebezpečnými sousedy, srov. o nich rok 1590. Nic nepomohl ani "limes", jehož rozsah n eznáme, postavený na ochranu před jejich nájezdy Muršilim II., viz rok 1317. 

Labarnovým nástupcem, nevíme kdy, se stal pravděpodobně stejnojmenný syn (?) s trůnním jménem Chattušiliš I. (vládl do c. 1620). Své rodné jméno asi chattského původu udělal královským titulem (v podobě "tabarnaš xx, velký král"; prameny nehovoří o tom, že by Labarnaš byl otcem Labarny-Chattušila), stejně jako jméno matky titulem královen. Sídlo království přenesl definitivně z Kuššary do Chattuše, kterou přes kletbu Anittovu, viz rok 1800, znovu vybudoval. Jím se otevřely děje starochetitské říše (trvala do c. 1460; označení moderní). Že by Chattušilova dynastie (jméno znamená: "člověk z Chattuše") navazovala nějak na rodinu Anittovu, stanovit nelze. Tituloval se jako "tabarna Chattušiliš, velký král, král Chattuše, člověk z Kuššary". 

V prvním roce vlády vedl válku se Šachuittou/Šanachuittou, místem dnes neznámým, a Zalparem/Zalpou (?), ve druhém, kolem roku 1630, vyplenil dokonale Alchalchu/Alalach (Alalach, Alalchu/Alachtum, dn. Tell Açana v TR, prov. Hatay) a s městy Uršu (možná na Eufrátu, možná churrit. Waršuwa, hellénistický Rhosos, dn. Arsuz poblíž Alalachu?), Igakališ a Tašchinijí/Tišchinijí celou severní Syrii. Vládce Alalachu se podle jedné ze spekulací jmenoval Ammitaqum/Ammitakum, jeho vojevůdce Zukraši a jejich království stálo pod protektorátem Jarimlima III., vládce Jamchadu, tehdy nejsilnějšího syrského státu. Viz však starší a pravděpodobně logičtější dataci roku c. 1755, kdy se jednalo o jiného, neznámého chetitského krále, který byl již v té době silný na severu Syrie: v kronikářském nápisu Chattušilově amorejská jména uvedena nejsou.

Ve třetím roce vlády Chattušiliš válčil s Arzawou, oblastí celé budoucí jižní Frygie se sídelním městem Apašou, pozdějším iónským Efesem (?), jejíž jméno se tímto poprvé objevuje v historických pramenech (Chattušiliš s jistou pravděpodobností dobyl Arzawu a Wilusu/snad později Hellény proslavené Ílion). V téže době vpadli do země Chatti Churritové z Chanigalbatu, dobyli velkou část říše, nikoli však jedinou Chattušu a byli po návratu krále z arzawského tažení odraženi. Ve čtvrtém roce táhl proti zemi Šanachut, snad hellénistická Kyrrhestiké, kde bojoval pět měsíců, šestého město padlo. V pátém svém roce zničil Alachchu (starší Alcha?). Šestého roku podruhé překročil Taurus a po vítězné bitvě nad Churrity zničil v mesopotamském Záeufrátí churritské knížectví Chaššu. Na zpáteční cestě na syrském břehu Eufrátu s armádou vyvrátil "jako lev" Chachchum. Chetita měl spojence v churritském dynastovi Tunip-Tešupovi alias Tuníja (hypokor.), vládci v Tikunani/Tigunánum, zřejmě sousedovi státu Chachchum. Zachovaný nápis vypočítává v Tikunani více než čtyři stovky chapiru/"cizinců", dělníků či vojáků v dynastových službách. 

 

Polních tažení Chattušilových se jeho adoptivní syn (vnuk/pravnuk?) Muršiliš neúčastnil; v této době zřejmě ještě nežil, viz rok 1620. Telepinův dekret o nástupnictví, viz rok 1525, líčí dobu vlády Labarny jako éru dynastické svornosti a prosperity, stejně tak kralování Chattušilovo. Ovšem tehdy se mezi sluhy princů uhnízdila korupce, reptali proti pánům a začala téci krev, jak dekret pravil. Proti Chattušilovi se o puč či povstání neúspěšně pokoušelo několik lidí:

jeho syn Chuzzíjaš, dynasta v Tapaššandě (neznámé polohy; srov. ke jménu rebela rok 1800),

jeho dcera v paláci v Chattuši s podporou "lidu" a za to se jí otec zřekl a vypověděl z métropole,

Chakkarpiliš, guvernér Zalpy, s podporou šlechty a

synovec Labarnaš, syn královy sestry: adoptoval ho, ale nijak si ho nezískal a nevděčný Labarnaš dal na slovo své matky, kterou Chattušiliš nazval "hadem". Na korunního prince pak povýšil Muršila, jak vylíčil ve své politické závěti. Osudy dalších rebelů neznáme. 

 

V Helladě roku 1654 v Sikyónu vládl po králi Plemneovi (od 1703) Orthopolis (do 1591).

 

************************************************************

1649. - 1640.

 

1647:

V Egyptě zemřel v Thébách první král XVII. dynastie Rehotpe/Rahotep (od c. 1650). Nástupcem Hor Hotep-nečeru Sechemrewadžchau Sobkemsaf I. Hor Wepmaat Sechemre-wepmaat /Antef/Anjotef/Intef V. zvaný „Starší“ (vládl tři roky, do 1645). Po něm požíval královské úcty několik měsíců jeho bratr Sechemre-heru-hor-maat Intef VI. zv. „Mladší“ (Horovo jméno neznáme). Jeho nástupce se jmenoval trůnními jmény Sechemre-šedtowej Sobkemsaf II. (vládl šestnáct let, do c. 1629). Jeho hlavní manželkou byla Nubchaes, dcera Chonsova. Sobkemsaf II. byl později Egypťany poctěn přízviskem „Velký král“. Théby žily tradicemi starých časů přežívajících ve XIII. dynastii, srov. níže.

 

1649:

V Přímoří po Iškibalovi (od c. 1664) vládne jeho bratr Sušši (24 let, do 1625).

1647:

V Babylónu zemřel král Ammí-ditana (od 1684), nástupcem jeho syn Ammí-ṣaduqa (do 1626). V posledním roce své vlády Ammíditana zbořil hradby Déru vybudované Damiq-ilíšuem Isinským, viz o něm rok 1798. 

1643:

V Aššuru zemřel Libája (od 1660). Jeho nástupcem se stal Šarma-Adad I. (do 1631) a po něm jeho syn LI.TAR-Sîn (čti Iptar?-Sîn?; do 1619).

 

1640 V Argu po králi Argovi (od 1710) se stal pátým vládcem dynastie Kriasos (do 1586). Prvním knězem slavného Héráia se stal Kallithiás, syn Peirův. V téže době působil prý Prométheův bratr, astrolog Atlás, zaznamenali někteří staří chronografové.

 

************************************************************

1639. - 1630.

 

1633:

V Egyptě se podle manethónovské chronologie uzavřela doba XIII. dynastie. Viz rok 1673, kde jména panovníků a srov. rok 1650.

 

1635:

V Elamu zemřel Kuk-našur II. (od c. 1650). S titulem „sukkalmach/velký ministr Elamu“ nástupcem jeho bratr či bratranec Kutir-Šilchacha I. (do c. 1625). Jeho synovec Širukduch II., princ-sukkal v Súsách, povýšil zřejmě na sukkala Elamu a Simaški/místokrále (už o něm nebude slyšet), jiný synovec Kuk-našur III. se stal místo něho sukkalem súským. Brzy však zemřel a na jeho místo v Súsách přišel Temti-raptaš, další ze synovců velkoregenta Kutir-Šilchachy I.

 

************************************************************

1629. - 1610.

 

c. 1629:

V Egyptě zemřel král XVII. dynastie Sobkemsaf II. (od c. 1645 či 44), nástupcem se stal Hor Ičiemnechtu Sechemre-sementowej Džehuti. Jeho královnou byla Mentuhotpe. V její rakvi se uchovala zaříkávadla „knihy mrtvých“. Podle výpovědí zlodějů z doby XX. dynastie byly hroby vládců XVII. dynastie plné zlata, stříbra a bronzu, což by mohlo ukazovat na prosperitu nebo přinejmenším fungující dálkový obchod jejich království.

Po roce uvolnil trůn panovníkovi jménem Seanchenre Mentuhotpe VI., který vládl také pouze rok. Jeho nástupcem byl Hor Sewadžtowej Sewadženre Nebirirau I. (vládl šest let do c. 1621). Je znám ze stély v Karnaku. Dalším králem XVII. dynastie v Thébách byl snad jeho nástupce Neferkare IX. Nebirirau II., který ale vládl jen několik měsíců a v jehož existenci se příliš nevěří. Na trůn přišel Semenre, o jehož vládě nemáme časový údaj (asi také jen několik měsíců do c. 1620), po něm užíval královských atributů Seuserenre Bebianch (= Userenre? z Karnackého seznamu), který vládl asi 12 let, viz rok 1608.

1615

V řadě panovníků XV. dynastie „Velkých Hyksů“ zemřel Chjan (od c. 1655) a jeho nástupcem se stal Aauserre Apopi, snad jiným jménem Aaqenenre Apopi (není-li to však Apófis II., viz zde níže), řec. Apófis/Afófis I. (vládl podle Manethóna a Tur. pap. 61 rok, až do c. 1570; na Rhind Pap. doložen jeho rok 33). Došlo ke sblížení s Thébami (XVII. dynastie). Auserreova dcera Herit byla zřejmě provdána za někoho z vládců Théb. Ke konci jeho vlády dobyli Egypťané ze XVII. dynastie střed země a jejich flotila se objevila ve východní Deltě pod sídelním n. hlavním garnisonním městem Hyksů Avaridou.

 

c. 1625:

V Elamu zemřel Kutir-Šilchacha I. (od c. 1635). Federálním panovníkem se stal jeho synovec Temti-raptaš, dosud súský sukkal (do c. 1605). Úřad sukkala Sús obsadil Kuduzulušem III., jméno místokrále/sukkala Elamu a Simaški, neznáme, stejně jako nic bližšího z této doby.

 

1626:

V Babylónu zemřel Ammí-ṣaduqa (od 1647), králem jeho syn Samsu-ditana/Šamaš-ditana, poslední panovník I. babylónské dynastie (do 1594). Stejně jako jeho otec kraloval sice dlouho, ale nic slavného o něm nevíme. 

 

1625:

V Přímoří zemřel král Sušši (od c. 1649), nástupcem Gulkišar (vládl 55 let do c. 1570, srov. o něm zmínku roku 1103). Z prvního roku Gulkišarovy vlády pochází tajný návod na výrobu různých druhů skla. Technologická znalost tavby ale musela předtím přijít ze Syrie.

 

c. 1620:

V Chattuši po nemoci a zjevně bez dědice trůnu zemřel chetitský král (Labarnaš II.) Chattušiliš I. (dobu vlády viz c. 1650). Nástupcem se stal jeho dosud nezletilý (pravděpodobně) vnuk Muršiliš I. (do 1590). Regentem na čas Chattušilův bratr Pimpiraš/Bimbiraš. Muršilova manželka se jmenovala Kali. Muršiliš dotáhl do konce dílo svého adoptivního otce a vyvrátil Jamchad, viz zde níže. Uzavřel později koalici s Kassity proti Churritům a roku 1594 dobyl amorejský Babylón, viz tam. Bližšího o poměrech do té doby známo není. 

 

c. 1620

Jamchad-Chalab (Aleppo) ve vzpouře Chetity poraženo, dobyto a vypleněno: konec vlády krále Jarimlima III. (od c. 1660) a konec celého království, resp. této amorejské dynastie (srov. c. 1650). Jeho amorejští obyvatelé a se svými majetky skončili jako nucení měšťané Chattuše. 

Po určité mezeře po roce 1600 vládl v obnoveném Aleppu král Šarrael/Šarrán (?), následoval jeho syn Abbael/Abban II., kolem 1550 Ilim-ilimma I. a jeho syn Idrimi. Kolem roku 1500 v Aleppu vládl dynasta Adad-nérári/Addu-nérári (?), po něm Niqmi-epuch  II. (Niqme-epa, Niqmepa, syn Idrimiův) a celá dynastie skončila někdy po roce 1475 n. 1425 jeho synem Ilim-ilimmou II. O jejich skutcích toho moc nevíme, o jejich předchůdcích a rodově spřízněných Alalachu viz rok 1793 a 1755. 

 

1619:

V Aššuru zemřel Iptar (LI.TAR?)-Sîn (od 1631), jeho nástupcem se stal Bazáj/Bazája, syn Bél-bániho (do 1591). Nastala pak dynastická změna, palácová revoluce, bližšího nevíme nic: jinou dataci viz rok 1600. Na žádném seznamu assyrských panovníků sestavených starými chronografy nefiguruje jméno Puzur-Sîn, syn Aššur-bél-šamêho. Na zachovaném nápisu jsou oba uváděni jako ensiové Aššurovi, Puzur-Sîn k tomu jako vnuk/potomek Šamší-Adada I. Tvrdí, že zlikvidoval zlo jistého Asína a jakousi "cizí nákazu pocházející nikoli z masa Aššurova/šibit achitim la šír Aššur" (souvislosti z poškozeného textu jsou nejasné). Zbavil město cizích vlivů a postavil bránu bohyni Ilulá. Není pravděpodobné, že by Puzur-Sîn byl synem Ip.tar-Sînovým (podobnost znaků), neboť toho otec byl Šarmá-Adad I., syn Libájův. Viz k záhadnému nástupnictví též rok 1736. 

 

************************************************************

1609. - 1600.

 

1608:

V Egyptě zemřel panovník XVII. dynastie Seuserenre Bebianch (od c. 1620), následuje Sechemre-šedwast (do c. 1605; možná totožný se Sobkemsafem II.?). Po něm vládl Hor Nefercheperu Nebucheperre Antef/Anjotef/Intef VII. (3 + x let, snad do c. 1600), možná syn Sobkemsafa II. Jeho manželka (s mužským královským jménem) Sobkemsaf pocházela z Edfú, kde byla pochována, a je považována za prarodičku panovníků XVIII. dynastie. Král si dal postavit cihlovou pyramidu o výšce třinácti metrů (zachována jen do výše 1,20 m), takže i v Horní zemi stávaly pyramidy.

c. 1600 vládl Hor Merimaat Senachtenre (není časových údajů, nižší odhady praví c. kolem 1560). Nápisně je jméno známo z kamenných dveří v Karnaku. Vlastním jménem byl Ahmose ("Měsíc se narodil") a jeho manželkou snad byla Tetišeri/Teti-šeri, žena nekrálovského původu, snad prabába dynastie Ahmoseovců, srov. zde níže. Pokud ano, mohla být matkou Seqenenrea, Kamosea a Ahhotpi I., matky Ahmosea. Doloženo je, že byla matkou dcery Satdžehuti Satibu. Když zemřel Tao II., pravděpodobně babička Tetišeri s matkou Ahhotpi I. vládly za Ahmosea I. (?). Viz dále rok 1577.

 

Následoval Tetišeřin syn se Senachtenrem Hor Chajem-Waset Seqenienre/Sekenenre I. Taa/Tao I. zvaný Qeni/Starší (rovněž bez údajů; nejsou-li shodní). Byl současníkem hykského vladaře Apopiho, Apapiho/Apófia I. (XV. dynastie) a zemřel násilně. Jeho ostatky nalezené v nekropoli ad-Dajr al-bahrí s mumiemi Ramessea ii. a Setiho i. vykazují na hlavě rány sekerou, které zohavily levou část obličeje, a dýkou v krku zezadu (= po boji doražen, nebo v bitvě Hyksy bojovou sekyrou těžce raněn a zavražděn po několika týdnech či měsících vlastními lidmi, jak soudí pathologové?). Podle jiné theorie byl popraven sekerou vkleče se svázanýma rukama. Při mumifikaci královo tělo nebylo napuštěno natronem a vnitřnosti ponechány na místě včetně mozku.

V povídce/pohádce pocházející z xix. dynastie měl Seqenienre spor s Apófim, údajně monotheistou, který si přes posly stěžoval v Thébách na řev hrochů v Nilu před hyksským sídlem ve východní Deltě Auaris/Avaris (eg. Hut-waret, dn. arab. Tall al-Dab´a) a žádal Egypťana, aby je z kanálu odvolal (srov. o xv. dynastii roku 1679). 

Taovou manželkou mohla být Tetišeri, matka Taa II. a babička Ahmose I./řec. Amósia.

Taovým nástupcem v řadě králů XVII. dynastie se stal jeho syn Seqenenre II. Tao II. zvaný Udatný. Ženatý byl se svou sestrou Ahhotpe/Ahotep (II.), matkou Amósiovou (pokud nebyl Ahmose synem Kamoseho s Ahhotpou (I.), která také byla regentkou). Ahhotpe II. byla pochována v Dra Abú an-Naga v západních Thébách, pohřebišti éry druhého meziobdobí, asi snacha Ahhotpy I. Byly nalezeny její šperky, mezi nimiž byl mimo jiné zlatý náhrdelník se třemi muškami, což bylo vojenské vyznamenání za udatnost v boji. Vedlejší manželkou Taovou byla jeho další sestra Satdžehuti. 

Tao II. obnovil v Thébách rituální oběti hrochů, kteří jako svatá zvířata Setova mimo jiné byla uctívána Hyksy. Tao válčil s Apofiem I. a zemřel na následek rány z bitvy sekerou s Hyksy ve stáří zhruba třicet let (mumie nalezena). O jeho nástupcích viz 1577.

Královské dcerky se odjakživa obvykle vdávaly do „paláce“. Seqenenre zavedl novinku, že králova dcera se smí provdat jen za krále jako jeho hlavní manželka, tzn. že uzákonil incest. Platila pak po celou slavnou XVIII. dynastii a zanechala ohlas do dob hellénistických. Král se však nemusel ženit jen se svými dcerami a měl k disposici velký harém.

Sestrou a manželkou Amenhotpa I. byla Ahmose Meritamun, dcera Ahmosea I. s Ahmose Nefertarou (rodiče založili osadu stavitelů hrobek Dajr al-madínu/"Klášter města" mezi Údolími králů a královen). V jejím hrobu v Dajr al-bahrí/Dér el-bahrí ("Klášter na moři/severní") nalezena cedrová rakev s portrétním víkem (v turínském Museo Egizio).

Osadu stavitelů hrobek existovala čtyři sta let a opuštěna byla koncem XX. dynastie, protože byla na ráně libyjským nájezdům: sedmdesát domů a osm až devět dnů z desetidenního týdne/dekanu pracovali dělníci na hrobkách, „weekend“ byli doma. Ve vsi zůstávaly jen ženy, které měly k disposici pradláky a uklízeče placené z královské pokladny, kteří pracovali pro rodiny dělníků cyklicky. V dobách nové říše strávili řemeslníci třetinu roku přípravami svátků, jejich průběhem a posvátečním časem.

Přesto se běžně stávalo, že sourozenci měli potomky i v několikerém pokolení. Královna Ahhotpe I., matka Ahmoseho I., byla za svůj život královskou dcerou, sestrou, velkou královskou manželkou a královnou-matkou. Její dcera Ahmose Nefertirej/Nefertari přežila svého chotě a asi i bratra Ahmoseho, svého syna Ahmoseancha a Amenhotepa I. a za Thotmese I. byla „božskou manželkou Ammónovou“, tedy velekněžkou-stařenou kultu plodnosti (sic).

Literatura této doby: Historie či spor Apófia a Sekenenrea: Hyksós si stěžoval, že mu v noci nedá spát řev hrošic v Nilu.

1603 skončila v Xois/Ka-sunt, dn. Sacha na začátku západní poloviny Delty vláda XIV. dynastie (od 1786). Jejím posledním králem byl Asiat jménem Bebnem či Bebhem.

 

c. 1605

V Elamu po Temti-raptašovi (od c. 1625) vládl Kuduzuluš III. (do 1600). Nic bližšího není známo. Po něm byl federálním sukkalmachem/„velkým ministrem“ Tata (do 1580), jehož sukkalem Elamu a Simaški/místokrálem byl Atta-werra-chalki a sukkalem Sús Temti-agun II. Jinak není nic bližšího známo.

 

c. 1600:

V Aššuru podle jiné časové řady skončila vláda Adasiho dynastie (viz však rok 1585) a následuje dynastie Šú-Ninuova. Její panovníci se stále ještě titulovali ensi/iššakkum Aššuru: Šú-Ninua (Kidin-Ninua), Šarma-Aššur II., Eríšum III., Šamší-Adad II., Išme-Dagan II., Šamší-Adad III., Aššur-nérári I., Puzur-Aššur III., Enlil-násir I., Núr-ilí, Aššur-šadúni, Aššur-rabî I., Aššur-nádin-achi, Enlil-násir II. a Aššur-nérári II. Viz rok 1420, řazení CSD viz dále 1591. O Puzur-Sînovi viz rok 1619 a 1736. 

 

c. 1600:

Do Syrie po letech zmatku následujících pádu amorejských dynastií vpadli Churrité, kteří původně v 18. st. byli vasaly amoritské knížat. V severní Syrii v této době boje Churritů s Chetity a nejpozději v 15. až 13. století se churritský element dostal až k moři (Ugarit). Egypťané v časech XIX. dynastie označovali oblast jižní Syrie, tedy Palaistínu, slovem Chor/"země Churritů". Ugarit měl sice většinu obyvatelstva kanaánskou, ale menšinu dostal churritskou. Churrité sloužili panovníkovi jako žoldnéři a zaměstnanci palácoví. Viz dále rok 1400. 

 

c. 1600:

Na Krétě zničující zemětřesení ukončilo období středomínójské III. (MM III. od c. 1700), nebo už 1628, viz rok 1700. Sopka zničila mínójskou osadu na Théře (nebo až roku c. 1450?viz). Explose byla zřejmě největší vulkanickou katastrofou v civilisovaném světě. Knóssos rozvalen, ale v následujícím období pozdněmínójském I. a (LM I.A, do 1500) byly paláce obnoveny, srov. dále rok 1450 a 1400.

V Mílétu od této doby mínójská obchodní osada nebo dokonce kolonie jako taková (?), srov. rok 2000 a 1700. Od 15. století byla osada mykénská (?), viz rok 1445. 

V Helladě v dalších desetiletích doba Danaova, Kadmova, Pelopova, viz rok 1567. V Iólku vládne Peliás, Néleus odešel do Messénie, začátek "Nestorova paláce", jeho syna (jako celý mykénský svět zničen c. 1200); před tím zde osada mínójská a v základech paláce nalezeny zbytky nástěnných maleb z mínójské éry a tím pádem jsou nejstarší dokladem tohoto umění v Evropě. Na kontinentu s koncem MM III. začalo pozdněhelladské období I. (LH I. = mykénské I.). Mykénská centra v Helladě se pozvolna etablovala, přibývalo obyvatelstva a šlechtické vrstvy bohatly. V Mykénách vládnou Perseovci.

Hroby byly koncem 17. století ve tvaru navršených pahorků (tholos, rotundy v podobě včelínů) s bronzovými dýkami a zlatými ozdobami, ze 16. století jsou hroby z Mykén, doklad nejstarší vozové jízdy v Evropě. Období šachtových hrobů na pevnině c. 1600-1450 dokumentováno z Mykén ve dvou skupinách ohraničených zdí, jak zjistil roku 1876 Schliemann. Po skupinových pohřbech vůdců byly šachty zasypány, angl. shaft grave period

Objekty jako Átreova pokladnice nebo tzv. hrobka Klytaimnéstřina sloužily v 15. až 13. století městu-státu zřejmě jako ochranné kulty předků. Souběžně s komorovými pohřby v Mykénách jdou první kamenné tholy zasypané hlínou v Messénii. 

První helladští obchodníci se objevují v prostoru středního a východního Středomoří. V Itálii odpovídá prvním dvěma fázím mykénské kultury první období kultury apenninské (1600-1400), závěrečné c. 1200 odpovídá konci mykénské éry (IIIC1c). Viz dále rok 1100. 

Generace výpravy na lodi Argó za zlatým rounem do Kolchidy ve východním Černomoří.

 

1600:

Střední Evropa. Zdá se, že nejstarším zobrazením oblohy/vesmíru je bronzový disk z okolí vsi Nebra u sasko-anhaltského Merseburgu z doby kolem roku 1600 (srov. pod hodiny a v oddíle o svátcích). Předmět v zachvalém stavu byl nalezen v hrobu vedle bronzového meče zdobeného zlatým plechem, sekyry, majzlíku a dvou ozdobných pažních spirál na Mittelbergu (252 m) v červnu 1999, řekněme na nejstarší známé evropské hvězdárně.

Dvoukilogramový disk o dvou milimetrech tloušťky a o velikosti černé LP (32 cm v průměru) je osazen zlatými hvězdami, sluneční bárkou („egyptská vazba“?) a kulatým měsícem. 25 hvězd je rozmístěno chaoticky, sedm tvoří souhvězdí Pléjad. S jejich východem v květnu souvisí začátek žatvy a sklizně, s jejich západech v září orba.

Vůbec nejstarší nalezené zobrazení oblohy jsou modré hvězdy v sarkofágu posledního krále V. dynastie jménem Unas (2375 – 2345). Jsou to však jen dekorace, kdežto disk z Nebry oblohu přesně vymezuje.

Objev nebyl dosud zpochybněn a zůstává překvapením v temných dějinách protogermánského dávnověku, neznalého písma a počtů. Posice nebeských těles ukazují na konstelaci na obloze ve středním Německu kolem podzimního slunovratu, doby sklizně.

O míře závislosti na Středomoří a Egyptu nebo autarkii regionu s cínovými doly v Cornwallu, Bretagne a Krušnohoří pro dané období lze jen spekulovat. Jak vyplývá ze souvislostí, tato doba nebyla ve Středomoří dobou klidu, naopak. Vzdálené končiny střední a západní Evropy mohly lákat jako útočiště. Srov. v indexu s. v. matematika.

Spojení s Egyptem a mínójsko-mykénskou oblastí bronzové střední Evropy předpokládá též nález pokladu v lokalitě Bernstorf poblíž Freisingu v Bavorech z doby před rokem 1000 př. n. l. Jantarove předměty a pečetidlo se značkami/písmem? a kusy tepaného zlatého plechu, součást asi čelenky či čepice jsou předmětem sporu. Zlato totiž dosahuje čistoty 99,99 procent, čehož lidé bronzové éry podle metalurgů nemohli dosáhnout; archeologové však pokládají nálezy za autentické, neboť si neumějí představit, který znalec by si dal tu práci a výdaje s vytvořením podvrhu.

 

c. 1600:

V Indii pozvolný konec harappské kultury (od 2300), města opuštěna. Důvody nejsou známy: náhlá povodeň, dlouhé sucho, důsledky velkého oslabení monsunů? Do 1500 v Harappě trvá tzv. kultura hrobu H (árijský), srov. rok 2000 a 2300. V této době byli nomádští Árjové v Indii již usazeni. Dále viz 1500.

 

c. 1600 - 1100:

na Madagaskar dorazili jako první migranti lovci z Afriky z ethnika jménem Wazimba. Postupně se smísili z původním obyvatelstvem ostrova, s bušmany. Viz dále rok 300.