***********************************************************
364. 
Ol. 285, 4

675 SE
611 AE
neznámý
a. u. c. 1117
D. N. Flavius Iovianus Augustus a Flavius Varronianus (augustův synek)

***********************************************************

Na nový rok nastoupil v Kónstantínopoli Iovianus konsulát se svým synem-nemluvnětem/infans Varronianem, který se během obřadu rozplakal, srov. rok předešlý; byl to vedle dvouletého Honoria roku 386 pravděpodobně nejmladší z konsulů římských dějin; přesný věk neznáme. Nicméně již 17. února zemřel Dominus noster Flavius Iovianus Agustus (33) přirozenou smrtí po žaludečních potížích v lokalitě Dadastaně na bíthýnsko-galatském pomezí. Buď se v noci ve spánku otrávil kysličníkem uhelnatým z dřevěného uhlí, nebo z čerstvě vybílených zdí vápnem či na celkovou únavou organismu, třebaže byl mohutné konstituce (srov. se smrtí Q. Lutatia Catulla roku 87-); řeči šly o velkém přejídání a pití nezředěného vína, též o otravě houbami a uškrcení.

Je pozoruhodné, že ač křesťan, stejně jako předcházející císařští souvěrci i on byl zahrnut senátem mezi bohy jako Divus Iovianus (viz předešlého roku jeho konsultace haruspiků). Jeho nabalsamované tělo poslali vojáci z Bíthýnie pohřbít do Kónstantínopole, třetí v historii města.

Důstojnící jeho štábu probírali nástupce v Níkáji, bíthýnské metropoli. Z nich Aequitius/Equitius, tribun gardových štítonošů/schola prima scutariorum, jim přišel příliš brutální a Ianuarius, šéf týlového zabezpečení v Illyriku (curans summitatis necessitatum castrensium/"pečující o nejdůležitější z nezbytných táborových potřeb"), Iovianův příbuzný, zase daleko od Bíthýnie. Nejblíže byl tribun druhého oddílu štítonošů/secunda schola scutariorum Valentinianus, který pobýval ještě s jednotkou v Ankýře. Než se dostavil ke dvoru, Aequitius s Leonem z Pannonie, proviantním vojenským účetním (rationes numerorum militarium tractansmagistra equitum Dagalaifa a pozdější magister officiorum, jistili prosazení svého, pannonského, císaře.

Valentinianus, viz o něm též rok předešlý, dorazil do Níkaje 24. února v den, který byl právě jednou za čtyři roky bisextilis/"přestupný", šestý den před březnovými kalendami. Počítal se dvakrát a tradičně nebyl Římany pokládán za den vhodný k načínání jakýchkoli podniků. Musel proto s vojáky počkat, kromě toho praefectus praetorio Orientu Saturninus Secundus Salutius/Salustius vyhlásil, že pod pohrůžkou trestu smrti ani v den následující nelze nic úředního podnikat. 

26. února tedy byl před Níkají imperátorem provolán D. N. Flavius Valentinianus I. Augustus (43), který věrně stál při Iovianovi a byl jím nedávno povýšen na tribuna secundae scholae scutariorum. Vládl západní části říši do roku 375. Poněvadž toužil po spoluvládě, doporučil mu magister equitum Dagalaifus odít do purpuru vlastního bratra. Asi to mezi nimi zatím moc neklapalo, tak o tom chvíli přemítal.

Nakonec v Níkomédeji 1. března povýšil mladšího bratra Valenta/řec. Ualés, dosud protector domesticus, na tribuna císařských stájí/tribunus stabuli a když dorazilo vojsko do Kónstantínopole, prohlásil ho augustem s kompetencí pro římský Východ: D. N. Flavius Iulius Valens (36; řec. Balés) panoval do roku 378, kdy zahynul v bitvě s Goty u Adrianopole, v jedné z největších římských válečných pohrom.

Z Kónstantínopole pochodovala armáda na Balkán a oba bratři shodně vážně onemocněli. Ani přes vyšetřování, zda za tím nevězí pokus Iulianových přívrženců, tedy čarujících polytheistů, o atentát na pravověrné křesťany níkajského vyznání, nebylo nic podezřelého nalezeno a augustové se brzy uzdravili.  

V předměstí Naissu jménem Mediolana si bratři rozdělili územní pravomoci a později v Sirmiu armádu. Pod Valentinianem na Západě sloužil jako magister armorum Gallií Iovinus povýšený již Iulianem a magister militum Dagalaifus pozdvižený Iovianem. Magistrem equitum na Východě se stal Victor a s ním Lupicinus povýšený už Iovianem, magistrem militum Flavius Arinthaeus, comitem a později magistrem v Illyriku Aequitius.

 

Thrákie a Kýrénaika tvořily nové vnitřní říšské hranice: na východ od nich spadalo vše pod Valentu sídlícího v Kónstantínopoli, kam dorazil ze Sirmia v prosinci, Valentinianus pobýval na čas v Mediolanu, kam brzy začaly přicházet zprávy o vpádech Germánů, Piktů a Berberů na říšské území.

Praefectem Orientis pod Valentem zůstal Salutius, západní praefectury Itálie, Afriky a Illyrika řídil pod Valentinianem Mamertinus, Gallií Germanianus. Mamertinus padl za oběť žalobě za zpronevěru peněz roku 367 a nahradil ho Vulcacius Rufinus, který též vymohl milost pro exulovaného Orfita.

 

29. dubna 364 z Mediolana nařídili oba augustové povinnou dědičnou vojenskou službu a již 26. března 365 a pak v dalších letech vydali edikt hrozící zběhům a všem, kteří si usekávají ruce nebo se jinak zohavují, aby na vojnu nemuseli, smrtí upálením zaživa. 

  

Celá rodina Valentinianova byla křesťanská. Sám byl však liberální a nevracel se ke kursu nastavenému Constantiem II.; na římském Západě za něho panovala náboženská svoboda. Nicméně se dával oslovovat "nejzbožnější z principů/piissime principum". Bratr Valens persekvoval polytheisty, ale též monotheisty hlásící se k níkájskému vyznání, neboť sám byl arián (srov. rok 325), viz zimní procesy v Antiocheji roku 371. Nevynikal vzděláním a pravděpodobně angažoval senátora a vysokého byrokrata Eutropia, aby ho obeznámil se základními momenty římských dějin. Z tohoto podnětu povstalo zachované Eutropiovo Breviarium historiae romanae/Stručný přehled římských dějin a podobné dílko Festovo; obou knih lze ke stejnému účelu úspěšně používat dodnes. 

Valens byl ženat s Petroniovou dcerou Albií Domnikou, s níž měl dcery Anastasii a Carosu a syna Flavia Valentiniana Galata. Domnika byla nakloněná ariánům a s ní manžel. 

Císařští bratři se narodili v obci Cibalis/Cibalae v Pannonii/dn. Vinkovci v chorvatské Slavonii: Valentinianus roku 321, Valens byl o sedm let mladší. Jejich otec Gratianus, zdatný voják a zápasník, bývalý comes domesticorum a comes rei militaris v Africe a Británii, kde vlastnil statek; měl přezdívku Lanař/Funarius, neboť mu lano, které jednou nesl na trh, nedokázalo z rukou vykroutit pět vojáků. Constantius II. mu však sebral majetek celý za to, že údajně podporoval Magnentia. Valentinianus přesto dostal místo u vojska, roku 357 se stal tribunem jezdectva a sloužil na Západě pod Iulianem. Constantius II. oba bratry v roce 360, kdy se vyhrotily vztahy s Iulianem, propustil ze služby. Reaktivován byl Iovianem.

Iuliana neměl rád ani Valentinianus ani jeho bratr Valens a Iulianova mentora Máxima z Efesu, jehož si však oblíbil Iovianus, exuloval Valentinianus, poněvadž se kolem něho točila obvinění, že očaroval císaře až z toho oba onemocněli. Z toho se Efesan vyvlékl, ale po nových obviněních, že se novoplatónik spikl proti Valentovi, byl pokutován jakousi fantaskní nesplatitelnou sumou na majetku, vězněn a v Efesu mučen. Manželku, jejíž jméno neznáme, požádal o jed a když ho sehnala, váhal mudřec s požitím: vypila ho tedy sama, on ne. Proconsul Asie Klearchos z Thesprotie, též asi novoplatónik, dosáhl jeho propuštění a navrácení části majetku. Klearchos byl praefectem Kónstantínopole v letech 398-402. Klearchos potrestal vojáky mučící Máxima a sofista se opět objevil na veřejnosti: deklamoval, přednášel svou duchařskou filosofii, dokonce navštívil Nový Řím a theúrgicky osvědčil svou nevinu. Na chvíli žil v klidu, pak se ale zapletl do jakéhosi duchařského spiknutí, o Máximově osudu viz rok 371.  

Ženat byl Valentinianus I. dvakrát. S Marianou či Marinou, podle jiných Severou (možná tedy s Marinou Severou, spekulováno je též o Valerii Seveře), která zemřela asi brzy po porodu, měl syna Gratiana (359). Podle jiné verse se Valentinianus oženil s Iustinou ještě dlouho za života Mariany, jejíž byla přítelkyní a poprvé ji spatřil u ní v lázni. Vyhnal Marianu ode dvora n. exuloval, poněvadž prý koupila příměstský statek/proasteion hluboko pod cenou. Rozčílilo ho, že zneužila svého postavení, dal majetek znovu ocenit a prodejkyni vrátil peníze. Gratianus prý po nástupu na trůn matce povolil návrat ke dvoru; požívala titulu augusty (jako 46?). S Iustinou, u ní takový titul doložen není, měl Valentinianus syna Valentiniana (II.) a dcery Iustu, Gratu a Gallu; první dvě zůstaly pannami, třetí se provdala za Theodosia a stala se matkou Arcadia a Honoria. Otec Iustiny, správce Pícéna, obdržel za Constantia II. věštbu o tom, že jednou bude vládnout, a to se rozkřiklo, tak ho dal augustus zavraždit.

Do sporů mezi ariánské a níkajské monotheisty se Valentinianus nemíchal, proti novým sektám a vyznáním zakročoval: roku 372 zakázal v Římě konat shromáždění máníchejců a rok na to zavrhl dónátistické biskupy v Africe. Spíše než věroučné záměry vězely v zákazech momenty fiskální: dónátisté bránili výběru daní, řada máníchejců se vyplatila dary fisku a v roce 365 nařídil praefectu Urbi Symmachovi, aby dal popravit a zabavit majetky těch křesťanů, kteří by chránili polytheistické chrámy. Roku 370 zakázal monotheistickým klerikům ženit se s vdovami, aby se touto cestou nemohli dostávat k pozemským statkům. Nicméně africkým a římským křesťanům poskytl úlevy z povinností vůči obci.

18. října 365 vyhlásil v Lutetii zákon nařizující senátorům vlastnícím v Africe latifundie, aby z nich platili daně. Zajistit to měl vicarius Africae Dracontius. Za Valentiniana se shromaždištěm římských elit definitivně stal dvůr a nikoli senát. Valentinianus se sice v Římě znovu vrátil k čestnému titulu pontifex maximus, ale do senátorů se pustil ostře. Praefecta annonae Maximina povýšil roku 371 na městského praefecta a se starým přítelem císařovým Leonem vyšetřovali aristokraty podezřelé z travičství, incestu a magie. Tři senátoři byli tehdy odsouzeni na smrt a popraveni, viz tam. Vydal řadu ediktů sbližujících rytíře se senátorským stavem (364), k nimž začali patřit i vysloužilí comitové a tribunové (367) a řada vojenských hodností byla povýšena nad civilní činovníky (372).

Říšská byrokracie za Valentiniana mnohdy nefungovala a dopouštěla se velkých nepravostí. Sám schvaloval nepřiměřeně kruté tresty a dlužníky dával popravovat v okamžiku, kdy se stali zcela nesolventními. Valentinianovou hlavní starostí po dobu celé své vlády bylo shánění financí. Úředníci však nedokázali vybírat daně, nebo se dopouštěli brutálních malversací a zlomyslností, jejich zločiny byly zřídka trestány. Provinciálové trpěli jejich špatnými rozhodnutími, novými daněmi a přebyrokratisovaná císařská správa vykazovala obecně první příznaky hroutící se správy říšské.

Sám se dopouštěl s bratrem nepravostí ve prospěch svých přátel ve zbrani, aristokraty a své byrokraty persekvoval při každé příležitosti a byl přitom nepřiměřeně krutý; hodnocen byl však svalovec dobré postavy obecně jako "velmi přívětivý"/commodissimusjako panovník kultivovaný, dobrý řečník, malíř a sochař a jako muž vymýšlející nové zbraně. Byl však velmi lakotný, nesnášel lidi dobře oblékané, vzdělané, aristokraty a z předcházejících panovníků se prý nejvíce podobal Hadrianovi. Držel při provinciálech a své lidi v čele armády bránil i v případě, že jejich přehmaty byly zjevné. 

Po jeho smrti rychle vzrostla moc vojevůdců, a to z velké části germánských, kontrolujících mladé a nezletilé nominální panovníky: žádná přímá klukokracie z první poloviny třetího století se už nekonala.

 

V Římě praefectem Urbi do příštího roku byl L. Aurelius Avianius Symmachus (nedožil se cos. 377, jímž byl vyznamenán), vedle Viria Nicomacha Flaviana jeden z představitelů skupiny posledních římských polytheistů-latifundistů. Symmachus postavil vlastním nákladem přes Tiberu kamenný most, Městu zajišťoval dostatek potravin a měl za své správy klid. Později mu však proletářští závistivci zapálili villu za Tiberem za výrok, že raději svým vínem bude hasit vápno, než aby ho lacino prodával.

Symmachovým synem byl politik, řečník a literát Q. Aurelius Symmachus Eusebius (cos. 391, zemřel roku 402 nebo krátce poté), který byl původně příznivce Magna Maxima, ale Theodosiem byl vzat na milost a pokoušel se uchovat v římské curii sochu Victorie, srov. rok 382. Ke skupině patřil Symmachův přítel M. Vettius Agorius Praetextatus, praefectus Urbi 367 a krátce praefectus praetorio italský, illyrský a africký Valentiniana II. roku 384 a v úřadu jako c. sedmdesátník zemřel; jeho manželka Fabia Aconia Paulina, s níž žil čtyřicet let, zemřela brzy po něm. Posloužil později Macrobiovi Ambrosiovi Theodosiovi (zemřel možná až po roce 430) jako hlavní postava jeho Saturnalií. Potomkem Vettia s Aconií byl Vettius Agonius Basilius Mavortius, cos. 527, se zásluhou o zachování klasických latinských literárních textů (dáván do souvislosti s dílem Horatiovým). 

Otec Aconie Fabie Pauliny byl cos. 349, předtím vicariem Afriky, praefectus praetorio Italiae 341-342 a praefectus Urbi 342-344 Fabius Catullinus Philomathius. Aconie jezdila po Helladě a dávala se zasvěcovat do stále ještě provozovaných mysterií (těž v Eleusíně Démétřiných, byla kněžkou Hekatinou, vyznávala kult Ísidy a podstoupila taurobolii Velké Matky. 

 

Valentinianus jmenoval správcem Bíthýnie lékaře Kaisaria z Nazianzu (Caesarius; zemřel 368). Roku 356 se stal archiatrem Constantia II. a léčil též u Iuliana. Dvůr však opustil, když ho augustus přemlouval, aby se zřekl křesťanství. Vrátil se až s Iovianem, roku 368 ho Valentinanus udělal comitou sacrarum largitionum/"šéf svatých darů", tedy císařský dozor nad daněmi a povinnými dary panovníkovi, ale po níkomédském zemětřesení úřad složil a brzy na to ve své kappadocké vlasti zemřel a je souvěrci pokládán za "světce". Jeho bratrem byl Grégorios z Nazianzu (č. Řehoř), jeden z vůdčích představitelů níkajského vyznání své doby (zemřel v lednu 390). Za mlada pobýval v Athénách ve stejné době jako budoucí augustus Iulianus a zanechal o něm ošklivý obraz prostoduchého nadutce (ale to až když se Iulianus zřekl Ježíše). Též on byl prohlášen za "svatého".

Otec obou bratrů Grégorios z Nazianzu byl latifundista a patřil k židovské sektě hypsistáriů/hypsistianoi, nejesusovkých vyznavačů "nejvyššího"/řec. hypsistos, hebr. eljon, tedy Jahweho. Sekta byla rozšířena v centrální Anatolii, v Kappadokii a Pontu. Ke křesťanství Grégoria staršího svedla jeho manželka Nonna (též církevní "světice"). Stal se v Nazianzu biskupem a roku 374, bylo mu prý 94 let, funkci předal stejnojmennému synovi. Jiným Grégoriem byl se svým bratrem Athénodórem žák Órigenův, léčitel a vyhaněč démonů zvaný proto Thaumatúrgos, od roku 238 biskup v Pontu ve své vlasti Neokaisareji (zemřel c. 270). Další Grégorios z Kappadokie, arián, byl biskupem v Alexandreji po prvním z vyhnání Athanasiových (339-345). 

Grégorios mladší byl přes svůj monotheismus přítelem aristotelika a polytheistu, řečníka a sofistu Themistia z Paflagonie (zemřel někdy po roce 388). Sofistou byl už jeho děd za Diocletiana, neoplatónickým sofistou byl jeho otec Eugenios. Stal se oblíbencem magistra militum Flavia Saturnina, cos. 383, byl v přízni Constantia II., jemuž dokonce vymluvil snížení dávek obilí pro Kónstantínopoli po porážce usurpátora Procopia. Se souvěrcem Iulianem Themistios ruka nebyl, zato s Iovianem, Valentinianem, Valentem, který byl na rozdíl od předešlých ariánem a Themistios si dovolil u něho orodovat za liberálnější jednání s níkajskými (za něho existovaly na tři stovky křesťanských sekt). Za Theodosia I. se stal dokonce roku 383 praefectem Kónstantínopole. Themistiovým ne tolik úspěšným polytheistickým současníkem byl sofista Himerios z Prúsie, který měl řečnickou školu v Athénách a několik let v Kónstantínopoli (zemřel ve vysokém věku na epilepsii), a s ním jeho starší profesní kolega Proairesios z kappadocké Kaisareie (srov. rok 320: podle jiného zdroje pocházel Armen přímo z Armenie). K Himeriovým žákům patřili kappadočtí monotheističtí ideologové Geórgios z Naziantu a Basileios z Kaisareie zvaný Velký/ho Megas (zemřel začátkem ledna 379). Jeho bratrem byl Grégorios, biskup v Nysse (zemřel před rokem 400).

Dcery ariána Valenta s Domnikou Anastasii a Carosu v Kónstantínopoli vzdělával v monotheistických naukách novatiánský kněž Marcianus. Nicméně novatiánského biskupa august Agelia exuloval a vlastně ani následovníky Novatianovy (zahynul asi roku 258 za Valeriana "mučednickou smrtí") v lásce neměl, třebaže jejich sektářství spočívalo v tom, že radikálně odmítali pardonovat všechny křesťany, kteří se nějak na víře provinili, hlavně tím, že ji pod nátlakem odvolali nebo že obětovali státním kultům; říkávalo se těm lidem lat. lapsí, řec. peptókotes/"padlí", zatímco těm, kteří zůstali Ježíšovi věrní, těm se říkalo katharoi/"čistí".

Krom toho nepovolovali novatiáni druhý sňatek. Novatianus byl římským protibiskupem Corneliovým (251-253), který dosáhl jeho exkomunikace-vyloučení z křesťanské komunity a snadno se prosadil mírnějším přístupem k "padlým" důrazem na ponížené prosby o přijetí zpět do církve, exhomologese. Novatiáni měli stoupence nejvíce ve Frygii a Paflagonii.

Po Ageliově smrti roku 383 se sekta rozhádala a odmítla určeného nástupce Sisinnia a většina si přála Marciana. Tak se se svolením umírajícího Agelia stalo, ale s tím, že po něm bude biskupem sekty Sisinnius. Za Marciana se vypořadávali novatiáni ještě s pokřtěným kappadockým Židem Sabbatiem, který usiloval o episkopát a prosazoval židovskou podobu velikonoc a s nimi spojené dlouhé půsty (srov. novověké evropské sabbatiány a ruské subbotniki). Sabbatios revoltoval ještě za Sisinniova nástupce Chrýsanthia, syna Marcianova (který zemřel roku 395).


***********************************************************
365. 
Ol. 286, 1

676 SE
612 AE
neznámý
a. u. c. 1118
D. N. Flavius Valentinianus Augustus I a D. N. Flavius Valens Augustus I  

***********************************************************

Na Západě poslal Valentinianus I. do Gallií proti Alamannům magistra equitum Dagalaifa, neboť se opět pustili do loupení v provincii. Magister officiorum Ursatius urazil minulého roku alamannské vyslance, kteří si přišli do Mediolana pro pravidelný tribut ("dary" v římské terminologii), neboť ho nebylo tolik, kolik obvykle dostávali a vyslanci je odhodili. Flavius Dagalaifus byl Germán, první v magisterské funkci a druhým z Germánů, který se stal římským konsulem (následujícího roku, viz a srov. rok 362).

Alamanné se v říjnu beztrestně stáhli a zároveň dostal Valentinianus 1. listopadu v Parisiích zprávu o usurpaci Prokopia na Východě. Na chvíli uvažoval o cestě na pomoc bratrovi Valentovi, o niž byl žádan, zůstal však na Západě. Když držel dvůr u Remů, přišla zpráva z Afriky, že ji ohrožují Austerianové. Válku s nimi dal na rozkaz notariovi Neoteriovi a protectoru domesticorum, resp. jejich veliteli/primiceriovi Masaucionovi, který v těch krajích vyrůstal.

Valentinianus zakázal noční oběti, aby tak zanikla tradiční mystéria. Proconsul Achaje Vettius Agorius Praetextatus, srov. rok 367, namítl, že se to Hellénům líbit nebude, a augustus edikt odvolal; bylo to poslední liberální zaškobrtání monotheistovo v paláci, poněvadž všichni další už váhat v persekuci polytheistů nebudou.

 

Na Východě se Valens s jarem vydal z Kónstantínopole do Syrie. Namísto Salutia, viz rok předešlý, byl praefectem praetorio pro Orient jmenován Nabridius/Nebridius, ale pravděpodobně ještě téhož roku se do funkce Salutius/Salustius vrátil a úřadoval do roku 367, kdy ho pro stáří nahradil august jistým Auxoniem; velká část hodnostářů najmenovaná Iulianem byla nyní vyměněna zřejmě s výjimkou magistrů Victora a Arinthaea. Vzápětí se v Bíthýnii dozvěděl, že do Thrákií se chystají vpadnout Gotové s oddílem o síle tří tisíc mužů, aby podpořili nároky Prokopiovy.

V kappadocké Kaisareji mu sdělili, že se ve druhém říšském hlavním městě vzbouřil Iulianův bratranec Procopius/Prokopios, který za perského tažení měl na starosti bezpečnost přechodů přes Eufrátés a severní křídlo armád. Byl to začátek třinácté občanské války imperiální éry (do 366), viz roky 68, 193, 238, 260, 270, 276, 284, 306, 313, 314, 338 a 350.

Po Iulianově smrti se skrýval, neboť nebyl Iovianovým příznivcem, viz vše rok 363. Pocházel z Koryka v Kilikii a podle jedné historické verse mu umírající Iulianus předal v Mesopotamii purpurový plášť, respektive mu mezi čtyřma očima svěřil nástupnictví ještě před perským dobrodružstvím. On ho však předal Iovianovi, který mu dovolil opustit armádní službu a odejít s rodinou do kappadocké Kaisareje na statky, které tam vlastnil. Jiná verse praví, že se skrýval již od pohřbu Iulianova v Tarsu. Valentu ale dráždil a chtěl ho, vždyť už jednou purpur nosil, odstranit. Poslal pro něj se zatykačem a z hostiny na rozloučenou Prokopios i s rodinou prchl k Euxeinu/Černému moři a dostali se na Taurský Chersonnésos.

Ze strachu z vydání však brzy nasedli na obchodní loď a dorazil tajně do Kónstantínopole, kde se ukryli u přítele. S pomocí bohatého sesazeného palácového eunúcha Eugenia uplácel Procopius vojáky a spustil ve druhé říšské metropoli nekrvavý puč. Dal hlídat praefecta urbi Caesaria a praefecta praetorio Nebridia a dal se uplacenými vojáky provolat augustem.

Druhá verse praví, že se skrýval v Anatolii, nakonec u Chalkédonu u jistého senátora Stratégia a využil nespokojenosti s vládou Valentovou a jeho tchána Petronia, patricije a surového hrabivce, srov. rok předešlý. 

27. září se v Constantinopoli prohlásil Prokopios imperátorem: pro nové Býzantion to byla usurpátorská premiéra a říše měla novou občanskou válku, tentokrát vybojovanou na malém prostoru. Využil lži, že churavý Valentinianus zemřel a získal sympatie všech, jimž valentinianovci a restituce monotheismu nebyly po chuti. Mnoho jich v kraji nebylo a většině Kónstantínopolským a vojákům bylo prý spíše trapně. Usurpátorovi chyběla též pompesnost ve vystupování, srov. Constantiův vstup do Říma roku 357.

Velení vojska svěřil D. N. Procopius Augustus reaktivovaným magistrům Gomoariovi a Alamannovi Agilonovi, praefectem praetorio jmenoval Araxia, Agilonova zetě (oba dobrodružství přežili; dcera Araxiova se asi jmenovala Vetiana).

Usurpaci se snažil Prokopios legitimisovat tím, že nosil na rukách tříletou Constantii, postumní dceru Constantia II., a ukazoval se s její matkou a vdovou Faustinou, viz rok 361. Pravnukem Prokopiovým byl Anthemius, augustus na Západě v letech 467-472.

Překvapený Valens zprvu uvažoval o abdikaci, část jeho vojska přeběhla při střetnutí legií u Mygdu na Sangariu na Prokopiovu stranu. Marcellus vytáhl proti Valentovým oddílům pod velením Sereniana do Bíthýnie, porazil je na moři i souši a dobyl Kýzikos, kam se uchýlili. Serenianus unikl, ale byl dopaden a popraven.

Prokopiovi lidé vedení tribunem Rumitalkem/Rhoimétalkés se zmocnili Níkaie, kterou neúspěšně obléhli Valentovi vojáci vedení Alamannem Vadomariem. Valens táhl na Chalkédón a s hradeb mu nadávali do sabaiariů (dle illyrského ječmenného piva sabaia; sabáiárius tedy "pivař"). Rumitalkés při výpadu z Níkaie zahnal obléhatele a byl by se málem zmocnil i Valenty před Chalkédonem, kdyby zavčas neprchl. Valens se vrátil k Ankýře a na pomoc mu z Východu přišel s vojskem Lupicinius. Flavius Arinthaeus/Arinthaios slovně porazil u Dadastany oddíly, jimž velel Prokopiův přítel Hyperechius, bývalý armádní provianťák/apparítor cellae castrensis: vojáci totiž vydali urostlému Arinthaeovi svého velitele sami od sebe. Vzápětí se však Prokopios zmocnil obléháním Kýziku i s penězi určenými k výplatě Valentových vojáků. 

Do konce roku ovládl Prokopios Thrákii a Asianu, v Illyriku zůstal Valentovi věren Aequitius/Equitius. Přes několikeré výzvy odmítl se k Prokopiovi přidat pensionovaný magister Arbitio a vymlouval se na stáří a nemoci; Prokopios tedy dal v Kónstantínopoli vyplenit jeho dům. Na jaře příštího roku Arbitiona snadno přemluvil Valens, aby se k němu přidal a v bitvě pak zběhl k Valentovi i proradný Gomoarios/Gomuarius, srov. rok 350. 

 

21. července další silné zemětřesení s epicentrem při Krétě zničilo definitivně Kýrénu-Claudiopoli, viz rok 262. Městské osídlení jednoho z nejslavnějších hellénských států bylo opuštěno a kraj plně ovládli nomádi. Zároveň pobřežní oblasti východního Středomoří zpustošilo silné tsunami, místy se změnil reliéf pobřeží. Lodi byly mrštěny více než tři kilometry do pevniny, v Alexandreji přistály na střechách domů. Statistika celkových obětí ve starém věku při podobných příležitostech vedena nebyla nikdy. Roku 2017 potapěči nalezli ve vodách před tuniským městem Nábul podmořské ruiny, pravděpodobně zbytky staré Neápole, kterou tehdy moře pohltilo. 

 

V Číně 30. března zemřel císař Aj (24) vládnoucí od roku 361, nástupcem jeho bratr S'-ma I/Sima Yi (23) pod jménem Fej-ti/Feidi. Stát, stejně jako za bratra, ovládali prastrýc S'-ma Jü/Sima Yu a generál Chuan Wen/Huan Wen. Roku 369 byl na tažení proti státu Dřívějších Jan/Qianyan ošklivě poražen. Nespokojenost s ním vedla ke spiknutí a sesazení. Generál Chuan šířil zvěsti, že Fej je impotentní popřípadě homosexuální a že jeho dva synové s palácovou milenkou jsou ve skutečnosti dvou jeho přátel. Císařovna-vdova Čchu/Chu podepsala příslušný dokument a císař Fej byl na začátku roku 372 sesazen, viz tam.   


***********************************************************
366. 
Ol. 286, 2

677 SE
613 AE
neznámý
a. u. c. 1119
Flavius Gratianus Augustus I (sedmiletý) a Flavius Dagalaifus 

***********************************************************

Flavius Dagalaifus se stal druhým z Germánů s římskou konsulskou hodností, viz roku 362 Nevittu, k tomu rok 360. Z jakého byl národa, rovněž známo není. O dalších osudech polytheisty není rovněž nic známo. Srov. v indexu s. v. Gotové, kde mohli Germáni v úřadu consula ordinaria být vyznamenáváni již roku 328, 330 a 334.

Valentův syn Valentinianus (II.) se narodil 14. února t. r., viz rok 375. 

 

Na Západě/řec. en tois hyper tás Alpeis, č. "za Alpami", Valentinianus I. opustil Mediolanum a usadil se s dvorem v Parisiích/Lutetia Parisiorum. Teprve později sídlil v Augustě Treverorum/Trevíru, kde měl dvůr a tím pádem město zůstalo sídelním městem římského Západu až do roku 375.

Ve válce s Alamanny se od začátku roku Římanům nedařilo. Vpadli na území Gallií hned po Novém roce a vypravil se proti nim comes obou Germánii/comes per utramque Germaniam Charietto a comes v Cabilloně Severianus. Římané přešli po narychlo postaveném mostě kterýsi tok, když byli napadeni a vojsko složené převážně z pomocných jednotek spojenců Alamanny zničeno. Oba vojevůdci padli. Germán Charietto, nevíme, z kterého národa, snad Frank, byl původně prostý bandita, usadil se však v Treverech a sloužil pod Iulianem, jímž byl povznesen na comitu, viz jeho karieru rok 358.

Dagalaifus, jehož z Parisií poslal do pole Valentinianus, neměl proti rozptýleně loupícím Germánům šanci postavit se jim v bitvě, nebo se mu do ní něchtělo (?). Když se mu nevedlo (už o něm neuslyšíme, zřejmě byl augustem pensionován; srov. rok 362 a 364), velení dostal od Valentiniana magister equitum Iovinus, konsul následujícího roku. Narazil u obce Scarponny/u dn. Dieulouard v Lotrinsku na zástup Germánů, překvapil je a zničil. Uspěl podruhé nad zaskočenými Alamanny, potřetí u Catelaunů/Catalauni, dn. Châlons-en-Champagne, musel s připravenými Germány vybojovat celodenní nerozhodnou bitvu; Alamanné v noci odtáhli a jednoho z králů, jehož jméno historie neuchovala, vojáci kdesi dopadli a přibili na rozsochu/patibulum

Pak se Iovinus vrátil do Parisií, zřejmě v červnu, v době, kdy byla rozradostněnému Valentinianovi donesena i hlava usurpátora Procopia/Prokopia, viz zde níže. Nicméně s Germány pokračovaly potyčky na římském území dále. 

 

Na Východě se na jaře Valens posílený jednotkami Lupicinovými pustil do Prokopia (40). Ve Frygii u Thyateir byl Arbitrio, jemuž svěřil vedení války, téměř poražen Hormisdem, synem královského exulanta Hormisda, syna perského velkokrále Hormisda II., viz rok 309 a 324, kdyby druhý z Prokopiových vojevůdců, zrádný Gomarios, viz o něm rok 350, byl během bitvy nepřešel vykřikováním augustova jména na Valentovu stranu. V té době byl Valens v Sardech a pak táhl prokopiovcům vstříc. Hormisdás byl ženat s bohatou a vznešenou Římankou. 

U Nakóleie ve Frygii salutaris/dn. Seyitgazi stály obě armády znovu proti sobě a Valens opět dokázal přemluvit Prokopiovy vojáky, aby svého imperátora opustili: bezprostředně před zahájením bitvy přeběhl k Valentovi Agilo a s ním voje dalších. Dvakrát zrazený Prokopios prchl se dvěma věrnými tribuny, ráno 27. května byl jimi spoután, odvlečen před Valentu a okamžitě sťat (podle jiné verse byl přivázán za nohy mezi dva přichycené ohnuté stromy a po perském způsobu roztržen jejich uvolněním; jeho soudruzi prý byli rozřezáni pilou). Prokopiovu hlavu Valens poslal bratrovi Valentinianovi do Trevíru; za zradu byli popraveni též oba tribunové, asi upálením.

Protector Marcellus, jehož Prokopius, svého příbuzného, poslal, aby obsadil Bíthýnii, se po jeho smrti sám prohlásil imperátorem. Doufal v podporu tří tisíců Gotů poslaných loni na podporu Prokopiovi, ale k tomu se nedostal (ani předtím se Gotové do bojů nezapojili). Velitel Illyrika Aequitius oblehl Prokopiovy věrné ve Filippúpoli a když se dozvěděl o Marcellově usurpaci, vyslal na něho oddíl schopných vojáků. Marcella kdesi dopadli, odvlekli před Aequitia, který ho dal mučit a s komplici popravit. Tak skončila třináctá občanská válka imperiální éry (od 365), viz odkazy na další války tam.

Ještě před smrtí Prokopiovou poslal Valens do Thrákie magistra equitum Victora, rodem Sarmata, aby zjistil, jaká je vlastně situace u Gotů-Tervingů, nechystají-li něco protiřímského. Jejich letitý vůdce, iudex/soudce Athanarich/Athanaricus, držel mír a smlouvu od své porážky Constantinem I. roku 332 a ve válce mezi Prokopiem a Valentou se postavil na stranu poraženého, jemuž poslal i pomocné jednotky, viz zde výše a rok následující.

 

Perský vládce Šápúr II. pokračoval v protiřímské agresi. Získával mezi armenskými šlechtici a satrapy oporu a podařilo se mu přesvědčit je, aby odpadli od svého krále Arsaka II. Na podporu svých zájmů poslal do Armenie oddíly vedené Arsakovcem Alanaosanem. Bylo to porušení druhého nisibinského míru z roku 363; sami Římané se však drželi dohody, že se do armenských záležitostí vměšovat nebudou. Brzy na to Peršan falešnými sliby vylákal Arsaka k sobě na hostinu a uvěznil ho. Podle jedné verse mu dal Šápúr/řec. Sapórés vyloupnout oči, zavřít se stříbrnými řetězi na rukách do pevnosti Agabana (podle jiného zdroje Anuš v Chušastánu/Chúzistánu) a tam posléze roku 367 stít; o osudu jeho manželky viz rok následující. Jeho vojevůdce Vassaka Mamikoniana/Bassikia dal Peršan stáhnout z kůže. Podle jiného podání ariánského Arsaka II., syna Tigrana VII. alias Tirana, po nějaké době navštívil jakýsi armenský šlechtic Drastamat. Arsakés při rozhovoru uchopil jeho nůž a probodl se. Na to Armen vyňal dýku z králových prsou a též se probodl. 

Vládu nad Armenií svěřil Sapórés do rukou eunúcha Kylaka, vojsku velel Arrabannés/Artabannés; armenský kronikář Mosés potentáty jmenuje Merušan a Vahan. Křesťanské Armeny se pokoušel Sapórés marně převést na zóroastriány. Viz dále rok následující.

 

V Římě došlo za správy městského praefecta Viventia pocházejícího z Pannonie (od roku 365, viz seznam rok 361) k nepokojům. Nikoli pro nedostatek potravin, jak bývalo obvyklé, ale pro sektářské hádky mezi monotheisty. Viventiovy oddíly byly dokonce i s praefectem vytlačeny přesilou fanatiků na předměstí. 24. září zemřel biskup Liberius a o nástupnictví vypukla mezi křesťany pouliční válka: jedni podporovali Liberiova diakona/jáhna Ursicina/Ursina, který byl obcí zvolen biskupem, nikoli však v kostele, a ve funkci byl několik měsíců do následujícícho roku; pravděpodobně náležel do tábora ariánů. Na jeho straně stála velká část kléru a prostí věřící. Římské události byly první křesťanskou sektářskou válkou dějin. 

Jeho nesmiřitelným soupeřem byl Damasus podporovaný příznivci protiliberiovského papeže Felika II. a vyššími vrstvami monotheistických Římanů, též gladiátory. Když se dal Damasus, příznivec Athanasiův a níkajského vyznání, 1. října také zvolit biskupem, vypukly krvavé pouliční bitky, které správa Města nedokázala zkrotit (podle jiné verse se dali vůdcové zvolit svými lidmi současně ve dvou různých kostelích). Ursinovci tvrdili o Damasovi, že vraždil a že měl milenky mezi vdanými ženami a podobné věci, což v době, kdy ještě dávno nebyl nařízen celibát (jehož však byl zastáncem), nebylo až tak závažné obvinění. V Sicininské basilice ("kde je shromaždiště křesťanského rítu," specifikoval senátorský historik Ammianus Marcellinus) bylo nalezeno 137 zavražděných věřících; z kterého tábora, nevíme. Nicméně praefectus Urbi Viventius exuloval Ursicina do Gallií.

Odtamtud se brzy vrátil a nepokoje vypukly nanovo. Teprve roku 378 byl Ursicinus odsouzen církevní synodou a damasovci získali v Římě navrch. Damasus byl v úřadu do své smrti 11. listopadu 384, Ursicinus zemřel někdy začátkem vlády Theodosia I. • Liberius přeměnil sídlo rodu Sicininů (žádná souvislost se starým rodem Siciniů) na kostel a proto se též zprvu označovala stavba za Liberianum; dnes Basilica di Santa Maria Maggiore.

 

 

V Lampsaku konali sedm let po synodě v Seleukeji Tráchínské vůdcové makedoniánů sněm. Konstatovali, že ariáni Akakios Monofthalmos a Eudoxios byli biskupství v Kaisareji palaistínské a v Antiocheji zbaveni seleukijskou synodou oprávněně, k žádnému sblížení s ariány nedošlo. Valens dal jmenovat kónstantínopolským biskupem Eudoxia, který byl předtím v Antiocheji/Orontem, v Kýziku Eunomia, Aetiova písaře a dal vyhnat makedoniána Eleusia. Lidem ale Eunomios nevoněl a tak odešel do Kónstanínopole a žil u Eudoxia.

 

Eudoxios však nepřijal exkomunikovaného Aetia zpět do církve, jak ho žádal Eunomios, a to je rozdělilo. Od eunomiánů odešel Theofronios z Kappadokie a Eutychios, od makedoniánů Eutropios a Karterios. Od všech vznikaly nové skupinky/křesťanské sekty. Roku 370 arián Eudoxios pocházející z obce Arabissus v Malé Armenii (dř. Kappadokie)/dn. Afşin v TR, zemřel. Byl biskupem v Germanicii, Antiocheji a Kónstantínopoli, několik let žil v nepřízni Constantia II., ale roku 360 vzat na milost a jmenován hlavou křesťanů v Novém Římě.

Nástupcem zvolili ariáni Démofila, níkajští Euagria. Nové sektářské nepokoje uklidňovala armáda, o čtyři roky později Valens Euagria vyhnal do exilu a ten brzy na to zemřel. Podle jiného zdroje se do funkce v Kónstantínopoli vrátil roku 379 na přání Theodosia I. a až pak rok na to zemřel.

Jiný Euagrios byl presbyterem n. biskupem v Antiocheji Syrské v letech 388-392, ve své vlasti. Jako jeden z mála východních církevních hodnostářů uměl latinsky a sloužíval jako vyslanec na západ, přeložil biografii erémíty Antónia. Syn Pompeiana byl sourozencem Mikkalovým, správce Thrákie roku 362, a Olympiovým. Patřil mezi Libaniovy žáky a stýkal se s Hierónymem. Další Euagrios byl církevní činovník, žák Grégoria z Nazianzu, který ke stáru odešel jako mnich do egyptské pouště; zván bývá Pontský/Pontikos, neboť se narodil v Iboře na Helléspontu.

 

V Číně buddhistický mnich Jüe-cun/Yuezun začal východně od města Tun-chuangu/Dunhuang na sv. dn. provincie Kan-su ležícím na Hedvábné cestě naplňovat svou visi o sídle s tisícovkou Buddhů. V lokalitě dnes známé jako jeskyně Mo-kao/Mogao poblíž města vysekal do pískovcového srázu nad řekou Jü-lin/Yulin jeskyni. Do 14. století zde vznikla tisícovka jeskyň se sochami a malbami. Zachovalo se jich 735, z nichž téměř pět set je zdobeno. Většina pochází z let c. 618-718 z éry dynastie Tchang. Vedle buddhistických themat zde dávali též zpodobňovat své ženy místní dynastové, též krajinky. V jeskyni č. 17 bylo nalezeno sedm tisíc rukopisů i s nejstarší známou tištěnou knihou z roku 868 (Diamantová sútra); viz v idexu s. v. knihy.

 

***********************************************************

367. 
Ol. 286, 3

678 SE
614 AE
neznámý
a. u. c. 1120
Flavius Lupicinus a Flavius Iovinus

***********************************************************

Na Východě na jaře vytáhl Valens na Goty, aby se pomstil za jejich podporu Prokopiovi, viz rok předešlý. Praefectus praetorio Auxonius organisoval zásobování výpravy: loděmi dopravil proviant po moři do dunajského ústí do římských pevností v provincii Scythia. August překročil Dunaj z pevnosti Dafné u města Transmarisky/dn. Tutrakan v BG po Constantinově kamenném mostu a Římané táhli na Goty-Tervingy, začátek Valentovy první gotské války (do 369). Tradovalo se, že arián Valens nutil k vojenské službě též mnichy a kdo se z nich nedal odvést, toho vojáci seřezali.

Athanaricus/Athanarich se svými lidmi prchl do hor/montes Serrorum, zřejmě do Karpat, magister Arinthaeus pozajímal se svými jednotkami už jen opožděné civilní uprchlíky. Bez bitvy se Valens, který vypsal odměnu za každou gotskou hlavu (!), v létě vrátil zpět na římský břeh a usadil se v Marcianopoli. V Kónstantínopoli 4. července padaly nezvykle velké kroupy, ale nic zlého se nepřihodilo.

 

Perský král Šápúr vpadl s armádou do Ibérie proti prořímskému králi Sauromakovi II. (vládl c. 361-378?). Král před přesilou prchl a a Sapórés dosadil na ibérský trůn jistého Aspakúra (II.). V Armenii Sapórovi lidé Kylakés a Artabannés oblehli pevnost Artogerassu/arm. Artager, v níž skrýval umučený Arsakés II. poklady a rodinu.

Chtěli vdovu Farantzem vylákat a požádali o rozhovor s ní uvnitř hradeb, aby kapitulovala. Když jim líčila svůj a manželův hrozný osud, properští kolaboranti změkli, dali se na stranu armenskou a v nočním přepadu v čele hradní posádky pobili a zahnali obléhatele; viz ovšem rok následující. Podle jiné verse však posádka pevnosti zradila a královnu s poklady Peršanům vydala.

Šápúr do Armenie delegoval jistého Merušana, jemuž dal za ženu svou sestru jménem Ormesducht. Merušan vedle likvidace armenského odporu ničil též křesťanské kláštery, knihy a kněze. Arsakův jediný syn Papa (Papas, Pap) pak unikl na římské území a setkal se s Valentem v Marcianopoli uprostřed jeho války s Goty. Proto se Valens rozhodl pro rychlý smír s Germány, viz následující rok.

Papa pak pobýval v Neokaisareji v Polemónském Pontu. Provinční vojenský velitel Terentius ho brzy uvedl zpět do Armenie, ale vládl do roku 374 bez královských insignií, aby Peršané nemohli poukazovat na porušení mírové smlouvy z roku 363. Viz dále roky následující.

 

Na Západě magister Iovinus porazil v Galliích Alamanny a vyhnal je zpět za Rýn. Netrvalo však dlouho a byli zpět: napadli a vyplenili Moguntiacum/Mainz (nebo až začátkem 368? viz). Valentinianovým agentům se podařilo přemluvit osobního strážce Vithicabia, jednoho z vůdčích alamannských velmožů a odpůrce Říma, aby svého pána zavraždil. Náladu mezi odbojným národem atentát nezměnil a po celou zimu 367-368 chystal Valentinianus výpravu na definitivní pokoření alamannské kmenové konfederace.

Na tažení proti Germánům stihla Valentiniana záhadná choroba a musel myslet na nástupce. Dvůr měl favorita v magistrovi memoriae Rustikovi Iulianovi, člověku prý krvelačném, důstojníci v přísném comitovi gardy Severovi.

Valentinianus se však pomocí léků uzdravil (to již podruhé, srov. rok 364) a stále ještě sláb oznámil 24. srpna s podia nastoupené armádě před městem u Ambianů/ad Ambiánós, dř. Samarobriva, dn. Amiens, že si bere za spoluaugusta nezletilého Gratiana (8). D. N. Flavius Gratianus Augustus, nejstarší syn Valentinianův, se stal třetím augustem a povětšinou žil v Trevíru. Za vychovatele dostal gallorománského literáta D. Magna Ausonia z Burdigaly (nebo Decia M. A.), který chlapce doprovázel i do pole.

Ausonius pocházel z rodiny římského lékaře Iulia Ausonia a vznešené Haedujky Aemilie Aeonie (c. 310-c. 394, srov. rok 393, o rodičích viz rok 337). Vyučoval řečnictví a grammatice a na Valentinianově dvoře se zamiloval do jisté Bissuly, zajaté Alamannky (byl vdovcem po mladé ženě ze senátorské gallorománské rodiny a otec tří dětí). Císař mu ji daroval, Ausonius se s ní oženil a žil s ní v Itálii až do smrti Gratianovy; roku 378 se stal praefectem praetorio per Gallias a rok na to konsulem. Uznání se mu dostalo též od Theodosia a lze předpokládat, že vyznával Ježíše, ale polytheismus respektoval; popřípadě tomu bylo naopak.

Ausoniovým důvěrným přítelem byl Latinus Pacatus Drepanius, žák snad burdigalské řečnické školy. Jeho chvalořeč na Theodosia po jeho vítězství nad Mágnem Máximem v římském senátu, kterou přednesl roku 389 při návštěvě augusta ve Městě, je vynášena za své mistrovství v kategorii pozdněřímských panegyriků/panegyricus Latini Pacati Drapanii Theodosio Aug. dictus. S dobovou podlézavostí se nestaral o fakta, ale o jazykovou čistotu skandálních nehorázností: "Pouze ty, Auguste, jako jediný, pravím, jsi dokázal z těch, kteří dosud vládli, žes principem." 

 

Když se císař s dvorem stěhoval z Ambianů do Augusty Treverorum/Trevíru, dorazila zpráva o katastrofě v Británii. Attacottové, Piktové a Skotové totiž vpadli na jih do římské části ostrova. Zabili comita maritimi tractus Nectarida, tedy velitele britského přímoří, a na hlavu porazili duka/dux Fullofauda. Římské provincie na ostrově byly v tom okamžiku snadnou kořistí. Ve stejném okamžiku plenili pobřeží na severu Gallie Sasové/Saxones a Frankové.

Proti ostrovním barbarům poslal Valentinianus comita domesticorum Severa, od nyní magistra peditum, ale ten barbary nedokázal zastavit. Neuspěl ani Iovinus. Byl rychle zpět a žádal posily. Valentinianus chtěl osobně vyřešit alamannskou otázku a tak na ostrov poslal ve válkách osvědčeného comita rei militaris Theodosia, otce budoucího stejnojmenného císaře, aby se Keltům z kalédonského severu postavil.

 

V Římě po Viventiovi správcoval Vettius Agorius Praetextatus (viz rok 364, roku 384 zemřel v úřadu praefecta praetorio pro Itálii). Po krvavých nepokojích minulého roku nařídil zrušit balkony/maeniána (srov. censuru C. Maenia roku 318- a jeho stavby kolem Fora), které nebyly povoleny již velmi starými zákony a oddělit zdi soukromých budov od chrámů. Roku 389 edikt Valentiniana II., Theodosia I. a Arcadia nařídil totéž v Kónstantínopoli s tím, že domy přiléhající k sakrálním stavbám musejí být zbořeny. Od Praetextata pochází výrok dokumentující velkou moc křesťanské církve ve Městě, když žertem řekl, že se stane okamžitě křesťanem, bude-li mít moc a bohatství římského biskupa.

 

Na Kypru v Kónstantii/staré Salamíně nastoupil episkopát hellénisovaný Žid Epifanios z Eleutheropole/Baitogaba, dnes u Bet Guvrim (c. 50). Mládí prožil mezi egyptskými mnichy, roku 335 založil ve své domovině sám klášter. Pevný zastánce níkajské víry proslul jako bojovník proti haeresím všech kulérů, proti nimž sepsal řadu spisů. Svou poslední ideologickou bitvu vybojoval s Ióannem Chrýsostomem, biskupem kónstantínopolským, ale jeho exilu se nedočkal; zemřel roku 403. 


***********************************************************
368. 
Ol. 286, 4

679 SE
615 AE
neznámý
a. u. c. 1121
D. N. Flavius Valentinianus Augustus II a D. N. Flavius Valens Augustus II

***********************************************************

Na Západě na jaře, v době, kdy křesťané slavili jakýsi svátek, přepadl Rando, jeden z alamannských králů, nestřežené Moguntiacum/Mainz, vyloupil ho a odvedl obyvatele do zajetí, srov. rok předešlý. Valentinianus ležel táborem v Trevíru, odkud vzápětí vytáhl s Gratianem v čele italských a illyrských legií pod comitem Sebastianem, magistrem Iovinem a Severem, magistrem peditum. Překročil Rýn a v lokalitě Solicinium, dn. možná Schwetzingen nebo Sulz am Neckar/lat. Nicer (obě v Bádenu-Württemberku), spojené Alamanny Římané s velkými ztrátami porazili. Alamannskou moc to však nezlomilo a na zimu se Valentinianus s Gratianem vrátili do Trever.

 

Theodosius se v Británii vylodil s jednotkami Batavů, Herulů a se dvěma legiemi. Vyhnal loupící briganty, o žádné polní bitvě zprávu nemáme. Z Londinia obnovoval řád v rozvrácené zemi, dnešní jižní Anglii, novým vicariem diecese jmenoval Civilia a dalším vojevůdcem/dux Dulcitia; viz rok následující. 

 

Na Východě v gotské válce Valentově velká povodeň na Dunaji zabránila Římanům rozvinout operace proti Gotům-Tervingům. Většinu léta až do podzimu přečkal augustus s jádrem armády v polním ležení u jakési karpské vsi. Věnoval se obnově starého a budování nového opevnění v dolním Podunají a s podzimem se vrátil na římský břeh, aby přezimoval v Marcianopoli/Markiánúpolis, dn. Devnja poblíž Varny v BG, v sídelním městě Druhé Moesie. V provinciích konal odvody, upřednostňoval mladé vojáky-nováčky před reaktivací veteránů. Pokud provincie nebyla s to postavit do pole vojáky, vybíral daň osmdesát aureů za muže.

11. října zničilo zemětřesení Níkaiu, jedenáct roků po Níkomédeji.

 

V Armenii dobyli v době kolem zimního slunovratu Peršané pevnost Artogerassu/Artager a s poklady odvlekli královnu-vdovu a matku Papovu Farantzem, dceru Andokovu (z řec. "Antiochos"), viz rok předešlý; už o ní nebude slyšet. Papa s Kylakem a Artabannem prchli předtím do hor na hranicích s Lazikou/dř. Kolchis. • Farantzem, šlechtična vyhlášená krásou, byla manželkou velmože jménem Gnel, nevlastního synovce Arsaka II. Do ní se zamiloval Tirit, Gnelův příbuzný, jak vyprává kronikář Mosés, a pomluvil Gnela u Arsaka, že usiluje o vládu. Arsak lest neprohlédl a dal Gnela odstranit. Když pak Tirit žádal o svolení oženit se s vdovou, Arsakovi došlo, že naletěl. Tirit prchl, byl však vojáky lapen a popraven. Arsak se pak oženil s Farantzemou sám, asi po smrti své hellénské manželky Olympiady, srov. jejich příběh roku 351.

 

V Římě za správy městského praefecta Q. Clodia Hermogeniana Olybria (do srpna 370, o jeho rodině viz rok 351) milujícího divadlo a sex děsil aristokraty praefectus annonae a od roku 370 vicarius Maximinus, rodem Karp ze Sopian/dn. Pécs v pannonské provincii Valerii. Nejpřísnějšími způsoby vyšetřoval obvinění z čarodějnictví, černé magie a cizoložství, tehdy již zločinu, která obvykle končila vynesením rozsudků smrti, v mírnějším případu exulováním, například do Británií nebo na jadranský ostrov Boae n. Boa/dn. Čiovo (z "caput Iovis"?) před Splitem v HR.

Olybrius, ač sám aristokrat, nicméně křesťan, nijak nezakročoval, Maximinus měl podporu i Valentinianovu, který ho roku 371 povolal ke dvoru a jmenoval praefectem praetorio Gallií; v této funkci ovládal "domácí politiku" velké části Západu do roku 376.

Bezprostřední nástupce ve vikářství římském Ursicinus roku 371 byl příliš mírný a brzy ho nahradil Simplicius z Emony/Aemony, dn. Ljubljany, který pokračoval v Maximinově kursu. Maximinus se Simpliciem byli popraveni po nástupu Gratiana na trůn. Valentinus, bratr Maximinovy manželky a pocházející rovněž z Valerie, který byl za jakýsi zločin exulován do Británie, kul jakési pikle proti comitovi Theodosiovi, za což byl předán s částí spiklenců katům.

Stejně jako v tomto případě, též v naprosté většině zločinů líčených římskými historiky od Tacita po Ammiana Marcellina se o skutcích a záměrech dovídáme jen rámcově. Tak namísto vylíčení Valentinova spiknutí a jeho cílů, napsal historik-literát Marcellinus: "Hodně si toho tajně i otevřeně obhlížel. S rostoucí nadutostí z nesmírné chtivosti lákal exulanty a vojáky sliby lákavých odměn za činy vzhledem k té době odvážné."

 

 

***********************************************************
369. 
Ol. 287, 1

680 SE
616 AE
neznámý
a. u. c. 1122
Flavius Valentinianus Galates a Flavius Victor 

***********************************************************

Na Západě Římané posilovali opevnění podél Rýna až k moři a dokonce jednu pevnost za ním na vrchu Pirus (kdesi u Heidelbergu?). Na alamannské protesty a varování nebrali na rozkaz Valentinianův Římané ohled, takže Germáni stavbu přepadli, zaskočené vojáky pobili i s provinčním armádním velitelem Aratorem a jeho nástupcem Hermogenem.

Podél Rýna a Dunaje budovala armáda pevnůstky zvané burgi/sg. burgus (slůvko germánského původu, srov. však řecké pyrgoi/strážní věže). Různě vysoké čtverhranné zastřešené stavby byly obklopeny palisádovým valem eventuálně opatřené věžemi v rozích a s příkopem kolem opevnění. V okolí burgů stávala vesnická sídla nebo villy, pevnůstky střežily komunikace a přístavy. První burgy dávala stavět armáda za Constantina I. v pannonské části Dunaje.

V Galliích se rozšířil po venkově banditismus a kromě loupení briganté své oběti vraždili. Tak zahynul mimo jiné tribun augustových stájí/tribunus stabuli Constantianus, bratr Cerialův a Iustiny, manželky Valentinianovy. 

V Británii Theodosius vrátil pod římskou moc území severně od Londinia, někdy za Constantina I. přejmenovaného na provincia Augusta (a obyvatelé na Augustenses), zemi až po dn. Skotsko. Obnovoval pevnosti a restituovaná severní provincie mezi Hadrianovým a přibližně Antoninovým valem dostala jméno Valentia. Potlačil vzpouru jistého Valentina n. Valentiniana, nevlastního bratra Maximinova, tehdejšího vicaria, srov. rok předcházející. Valentinus byl na ostrově ve vyhnanství a o spiknutí se dozvěděl Theodosius od zvědů a udavačů. Když se úspěšný Theodosius vrátil na pevninu, Valentinianus Theodosia, dosud comita rei militaris, povýšil namísto Iovina na magistra equitum. 

 

Na Východě Valens na nové výpravě proti Gotům prošel levobřežní Dákií až k poslednímu z ramen Dunaje. Zde po lodním mostě postaveném u Novioduna/N. ad Istrum, dn. Isaccea v RO, tedy nikoli po kamenném Constantinově, přešel z římské provincie Scythia do Skýthie Svobodné ovládané již po jedno století Goty. Římané kdesi na území dn. Moldovy v bitvě porazili Goty-Greuthungy vedené soudcem-králem Athanarichem a armáda pronásledovala Germány ukrývající se v bažinách delty. Valens odešel přezimovat do Marcianopole a poslové vyjednávali podmínku míru.

Poněvadž Athanarich prohlašoval, že otci kdysi přísahal, že nikdy nevkročí na římské území, setkali se Valens s králem osobně na člunu uprostřed Dunaje: dohodli svobodný obchod mezi říší a Goty, kteří za války s Římany přišli o tři úrody po sobě, a dodávky gotských vojáků za poplatek, tedy žoldnéře pro římskou armádu. O pravidelném římském tributu/řec. foros, eisforá již pravděpodobně nebyla řeč.

Tím skončila Valentova první gotská válka vedená od roku 367 a augustus se asi vrátil do Kó nstantínopole: Říman sice triumfoval, gotské sousedy však oslabil v době, kdy se z dolního Povolží rozjeli na západ Hunnové, a naladil Germány tak, že se mu stanou do deseti roků osudnými. O Hunnech a jejich možnostech tehdy ovšem ve Středomoří nevěděl nikdo nic.

Novým praefectem praetorio jmenoval po smrti Auxoniově právníka Flavia Domitia Modesta (do roku 377), rodem pravděpodobně Araba, který si za Constantia II. udělal jméno jako přísný vyšetřující soudce ve Skýthopoli vynucující mučením přiznání v aféře kolem praktikování černé magie. Přítel Libaniův, praefectus urbi Kónstantínopole v letech 362-363 a cos. 372 přešel za Iuliana od křesťanství zpět k polytheismu, za Valenty opět ke křesťanství, a ovšemže k panovníkově ariánství. 

V Kónstantínopoli dokončil Flavius Domitius Modestus nyní v praetorském úřadu práce na rozsáhlých cisternách, které zahájil ve své praefectuře urbi za Iuliana v letech 362-363 podle plánů architekta Helpidia, cisterna modestiaca.

 

Po gotském míru v létě vyslal Valens magistra Arinthaea/Arinthaia, aby potvrdil na armenském trůn Papa, syna zavražděného Arsaka II., viz roky předešlé. Šápúr v čele armády rovněž vytáhl do Armenie a zemi ošklivě vyplenil. Papovi se opět podařilo uniknout k Římanům, viz následující rok, když po intrikách Šápúrových dal zavraždit Kylaka a Artabanna a hlavy poslal perskému vládci. Šápúr si přes posly stěžoval u Valenta proti římské intervenci v Armenii, ale Valens neustoupil a Papu podržel, viz rok následující.

 

V Syrii v okolí Apameie řádili někdy v této době bandité, jimž se říkalo maratokúprénové/snad od aram. "jeskynní vesnice" (marata+kapra). Obírali a vraždili bohaté, dokonce pracovali v převlecích a vydávali se za císařské úředníky, aby snadno vnikli do vill provinčních elit. Řádění klanu byl učiněn brutální konec: všichni byli zlikvidováni a pobiti i s dětmi.

  

***********************************************************
370. 
Ol. 287, 2

681 SE
617 AE
neznámý
a. u. c. 1123
D. N. Flavius Valentinianus Augustus III a D. N. Flavius Valens Augustus III

***********************************************************

Na Západě severní Gallie napadli po moři Sasové/Saxones. Comes Nannienus je dokázal jen zadržet, příchod jednotek magistra militum Severa je zastavil, takže ani nedošlo k boji. Římané s nimi uzavřeli příměří s podmínkou, že Germáni římskému vojsku odvedou mladé muže výměnou za volný odchod domů. Římané ale dohodu zradili, přepadli Germány a po velké bitvě všechny pobili.

Valentinianus se nadále zabýval likvidací Alamannů; nyní měl namířeno na jednoho jejich králů Macriana. Využil pro své plány Burgundy, kteří se s Alamanny nesnášeli a hádali se s nimi o solné doly a hranice. Kolovalo, že Burgundové v sobě mají římskou krev, byli však pravděpodobně součástí vandalského kmenového svazu. Valentinianus chtěl, aby Alamanny napadli a Římané pak po překročení Rýna společným nepřátelům vpadnou do zad. K naplnění dohod paktu ovšem nedošlo, neboť císař odmítl přijmout burgundské posly žádající od něj, aby na dohodu osobně přísahal v jejich přítomnosti a ani se nedostavil na břeh Rýna, kam dorazila burgundská armáda.  

Magister equitum Theodosius, povýšený po svém britském účinkování, pak vpadl přes Raetii na alamannské území, hodně jich pobil a zmocnil se mnoha zajatců. Římané je jako tributárie usídlili do úrodného Popádí, v té době zjevně již vylidněného kraje italského kdysi kontrolovaného Etrusky a po nich Kelty, než se dostalo pod kontrolu římskou: byli to po Gotech a Sarmatech z roku 334 první Germáni usazení na italském území, v pozdější asi Lombardii, srov. rok 332, viz též pokus M. Aurelia, rok 167 a 377. 

Valentinianus tehdy nařídil Theodosiovi, aby nepovoloval sňatky Římanů s Germány: "Núllí próvinciálium cuiuscumque ordinis aut locí fuerit cum barbará sit uxóre coniugium, nec úllí gentílium próvinciális fémina compulétur/Nikomu z provinciálů jakéhokoli postavení či místa nebude povolen sňatek s barbarkou ani nikomu z cizinců sloužících na římském území nesmí být vnucena provinciálka". Trestem budiž smrt/capitáliter expiétur. Viz k tomu příklad roku 392 a srov. aplikaci nařízení v Africe roku 373.

Gentílis, původním významem "rodák", byl Neříman sloužící v římské armádě v pohraničních jednotkách/límitáneí. Křesťanští ideologové slova použili pro polytheisty, "Neřímané", a později se u nich prosadilo ještě pohrdlivější slůvko págání, "vesničané"; odtud č. "pohané". 

 

Na Východě Valens poslal na jaře do Armenie na podporu Papovu mnohem silnější armádu než s Arinthaeem, aby znovu dosadila Papa. Vojevůdce Terentius se dvanácti legiemi obsadil i Ibérii a postavil tábor na úpatí hory Npat. Rozhodl o rozdělení ibérského království na dvě mezi prořímského Sauromaka II. a properského Aspakúra/Aspacures (I.), jeho bratrance (Varaz-bakúr). Části před řekou Kýros hraničící s Armenií a Lazikou podržel Sauromakés, k tomu získal římskou posádku, země hraničící s Albánií a Persií Aspakúrés, jehož syna Ultru drželi Peršané jako rukojmí.

Valens s rozdělením Ibérie souhlasil, stárnoucí Šápúr se nároků na Armenii vzdát nehodlal. Na východě jeho říše se však obnovil odboj podrobených panovníků, viz rok následující.

Ve Frygii t. r. panoval velký hlad, důvody a souvislosti neznáme.

 

Kolem t. r. se narodil pravděpodobně v Alexandreji literát Claudius Claudianus/Klaudios Klaudiános (zemřel roku 404 nebo později: nepřežil pád Stilichonův roku 408, možná že zahynul za tehdejšího protigermánského pogromu). Od roku 395 žil v Římě a stal se dvorním literátem Stilichonovým a Honoriovým.

Na návrh Stilichonův a jeho manželky Sereny, která mu sehnala i majetnou manželku, byl senátem kolem roku 400 poctěn sochou na Traianově foru, jehož podstavec se zachoval. Hellén skládající latinské hexametry je pokládán za jednoho z nejlepších literátů pozdního věku (de raptu Proserpinae/"O únosu Persefony", panegyriky na císaře, Stilichona a lidi kolem něho, hanoverše na Východořímana Eutropia a Berbera Gildona, řecky epos Gigantomachiá; zachován z něho jen zlomek).

Claudianus pravděpodobně zůstal polytheistou, jeho náměty pocházejí výhradně z hellénských a římských bájí a historie, pouze pět ze sta kolujících básní pod Claudianovým jménem jsou oslavou Krista ("světavládce, hlas nejvyššího a duše boha") a jeho matky Marie. Přitom přednes oslavných veršů na zažraného monotheistu Stilichona umístil před římskou elitou v Apollóvě chrámu a při oslavě Honoria roku 404 vzýval bohyni Victorii, o jejíž sochu senátoři přišli už před dvěma desetiletími, viz rok 382.

Někdy po t. r. se v Kýréně, srov. ovšem rok 365, narodil v rodině Hésychia, člena významného stejnojmenného rodu, literát a kazatel Synesios (zemřel někdy po roce 412). V Alexandreji byl posluchačem novoplatóničky Hypatie zavražděné křesťanskými teroristy roku 415, viz o ní a škole roku 320. Přesto byl křesťanem a ke konci života se stal biskupem v Ptolemaidě, správním středisku své rodné provincie Libya superior. Nějaký čas pobýval v Kónstantínopoli a je autorem řeči pronesené údajně před císařem Arkadiem eis ton autokratora peri basileiás/"Císaři o vládě", vyzývající k návratu k římským ctnostem. Vytkl mu změkčilost, marnotratnost u dvora, neschopné lidi kolem sebe a barbary s jejich zvyklostmi: myslel tím zjevně Goty ve vysokých armádních funkcích.

Někdy z konce čtvrtého století pochází anonymní spisek De rebus bellicis/O válečnictví dedikovaný Valentinianovi a Valentovi. Obsahuje popis řady válečných strojů s vyobrazeními a mezi nimi též nápad, jak nahradit lidský pohon liburnských lodí: volové po dvou šlapou do kol, které na boku lodi opatřené lopatkami loď pohánějí a nepřítelovy lodi jsou bez šance. 


***********************************************************
371. 
Ol. 287, 3

682 SE
618 AE
neznámý
a. u. c. 1124
D. N. Gratianus Augustus II a Sex. Anicius Flavius Petronius/Sex. Claudius Petronius Probus

***********************************************************

Na Východě se perský král Šápúr II. vypravil s novou armádou do Armenie proti Římanům a u Bagavanu/lat. pl. Vagabanta dnes v TR pod horou Npat byl poražen Valentovými vojevůdci comitem Traianem a Vadomariem, alamannským králem jatým a exulovaným Iulianem.

Zahynul též Šápúrův armenský exponent Merušan dopadený po bitvě armenským vojevůdcem Sembatem: Armen dal do žhava rozpálit rožeň čekající na přípravu jídla a stočený do kruhu mu ho nasadil na hlavu. Po několika dalších bitvách, v nichž bojováno se střídavým úspěchem, uzavřely obě strany s koncem válečné sezony pětileté příměří, během něhož se musel Šápúr postavit vpádu Kušánů na východu své říše. Zprvu se ale vrátil do Ktésifóntu, Valens v Antiocheji páchal horší věci.

 

V Antiocheji spustil z nenápadné příčiny Valens seriál zimních procesů proti polytheistům, z části lidem, kteří stáli kolem Iuliana. Jistého Palladia si najali dva dvořané jako traviče a s ním astrologa/mathematicus Héliodóra. Byli vyšetřováni ve finanční kause a žalováni, že okradli státní pokladnu a že neplatili dluhy.

Aby se vykroutil, začal Palladios vyšetřovatelům povídat o kruhu lidí věnujících se magickým praktikám a že takto vyzvídali jméno Valentova nástupce; augustus byl vystrašen po pokusu o atentát scutária Sallustia na něho v lesích mezi Antiochejí a Seleukejí, když si v poledne zdříml.

Medium ze záhrobí prostřednictvím magické trojnožky, na níž vyznačilo písmena thétu-epsílon-o míkron-deltu zvídavcům prozradilo, že to bude jistý Theodóros, notarius z velmi dobré rodiny a jak byli všichni protřelým travičem a astrologem uvedení mučeni a posíláni na smrt, prozrazovali další jména (o tragickém notariově omylu srov. rok 379 a jméno augusta Theodóra). Podle jiného podání příběhu prý zkoumali nástupnictví po Valentovi rhétór Libanios (zemřel po roce 393) a neoplatónik Iamblichos (byl již zřejmě půlstoletí mrtev) tím, že nasypali zrní do podoby 24 písmen a dali kohoutovi pak zobat: bral si zrna z písmen výše uvedených/THEOD.  

Podobně vzápětí při vyšetřování jiného případu černé magie vedené Fortunatianem, představeným úřadu císařských finančních úředníků/tón basilikón efestós tamieión frontidi na mučidlech přiznal jakýsi nešťastník jména dalších provinilců. Valens pověřil praefecta praetorio Flavia Domitia Modesta výslechy a muž, který nezklamal už Constantia II. roku 359 při skandálu s čarodějnickou aférou s věštírnou egyptského Besa, viz rok 353, vykázal znovu výsledky: kriminály byli plné podezřelých, nezákonně odsouzených a lidí čekajících na popravu.

Zatímco filosof Pásifilos byl se svými druhy popraven uškrcením, mladý filosof Simonidés byl zaživa upálen, zahynuli Hilarius z Frygie, Patricius z Lýdie a Androníkos z Kárie, kdežto Libanios a Flavius Eutropius byli osvobozeni (Eutropius mluví o křesťanech ve svém dílku Breviarium ab urbe condita sepsaném na Valentovo přání pouze na jediném místě, když dojde na vztah Iuliana k nim). Filosofy zde míněni pravděpodobně novoplatónici praktikující theúrgii neboli černou magii.

Naopak Iulianův učitel Máximos z Efesu byl za "spiknutí proti panovníkovi" začátkem roku 372 ve své vlasti sťat, neboť přiznal, že věděl o nejasně formulované věštbě o odplatě číhající na augusta a že jeho tělo nebude pohřbeno (viz rok 364 a 378): zahubil ho proconsul Asie Festus, srov. zde níže. V rámci procesního šílenství byl popraven i správce Bíthýnie Diogenés, nikoli za magii a čáry, ale poněvadž dráždil jeho velký majetek. Máximův kolega a druh Iulianův, viz rok 363, Priskos z Épeiru, který měl s manželkou Hippií několik dětí, směl odejít do Athén, kde ještě řadu let vyučoval, dožil se více než devadesáti let a asi též krátce přežil Theodosia (395).  

Vyšetřováni byli dokonce bratři Eusebius a Hypatius, kdysi prostřednictví své sestry Eusebie švagři Constantiovi, coss. roku 359: pro Eusebia už prý byly nachystány purpurové pláště, jak tvrdil Palladius. Když náhle zemřel Héliodóros, museli na funus všichni důležití lidé Antiocheie včetně obou konsulských bratrů. Jak dopadl Palladius, opomněla historie uchovat.

Jinak ovšem Valens se svými přáteli držel. Tribun Numerius rozřízl manželce břicho a vyňal z něho nedonošené dítě, aby mohl vyvolat podsvětní duchy a prozkoumat, zda nastane nějaká změna ve vládě. Tuto brutální vraždu nechal Valens nepotrestanou a tribunovi zachoval majetek i služební postavení v armádě (!). Přitom Valentinianus, Valentův bratr a vládce Západu, schválil, aby i senátoři směli být během vyšetřování mučeni.

Soudci též dohlíželi na pálení kodiků a svitků (nevíme, s jakým obsahem a kterých autorů). Zimní procesy šířily v římském Orientu hysterický strach. Věštectví všeho druhu bylo denunciováno a lidé preventivně pálili celé své knihovny. Naopak antiošská ulice se bavila za pokřikování "Zaživa kéž plane Valens/vivus ardeat Valens"

Podobně  aktivní v honbě za okultisty a polytheisty byl jistý Festus z Tridenta/dn. Trento. Právník a přítel praefecta anonnae v Římě a praefecta praetorio gallského Maximina v letech 371-376 (popraven až Gratianem). Jako správce proconsulární Asie v době, kdy Maximinus už byl praefectem Gallií, se pustil do pronásledování magických praktik a spiknutí kolem Theodóra. Z důvodů nejasných dal umučit filosofa Coerania/Koiránios. Festus použil magii zaklínadel proti horečnatým onemocnění jisté ženy na uzdravení své dcery a pak nešťastnici udal a poslal tak na smrt. Snad si myslel, že na sebe Valenta upozorní natolik, aby ho povýšil jako Valentinianus Maximina na Západě. 

Tento Festus by mohl být totožný s Rufem n. Rufiem Festem/Festinem (Sex. Rufem), senátorem, Valentovým magistrem memoriae a autorem spisku Breviarium rerum gestarum populi Romani, sepsaného jako v Eutropiově případu rovněž na popud Valentův. V extremním případu by mohl být též totožný s literátem Postumiem Rufiem Festem Avieniem, který převedl do latiny Arátova Fainomena a přebásnil geógrafické dílo Dionýsia Periégéta.

 

Na Západě budoval comes Equitius, viz rok 366, magister militum per Illyricum, hraniční pevnůstky, burgus/burgi, v Pannoniích podél břehů Dunaje. Jednu z pevností t. r. postavil Foscanus se svými vojáky od základů za 48 dnů; dostala jméno Commercium/"Obchod" naznačující, že hranice nebyla až tolik pouze armádní záležitostí.  

 

V Římě praefectus urbi P. Ampelius z Antiocheie, bývalý magister officiorum, dosáhl u lidu obliby přes to, že zakázal otevírat vinné hospody/taberna vinaria před čtvrtou hodinou denní, tedy asi v deset dopoledne. Nakázal, aby do té doby nikdo na veřejnosti neohříval vodu a do jisté doby (kterou neznáme) aby markytáni/líxae nevystavovali vojákům vařené maso a aby nikdo ze ctihodných Římanů na veřejnosti nejedl. Pokoušel se totiž alespoň nějakým způsobem krotit poměry mezi většinou Římanů, kteří odedávna nepracovali, nebyli sami schopní se uživit a byli závislí na státních přídělech potravin. Nominální vládci říše trávili čas v cirku nebo divadlech, hráli v kostky, hlučeli a soustavně něco hodnotili. Když se jim někdo ze zápasníků, herců a závodníků líbil, pokřikovali: "Od tebe ať se učí/per té illí discant".


V Indii toho roku se dostal z království Kalinga v indické Uríse zlomek Buddhova zubu na Cejlon a pravděpodobně téhož roku tam prováděna první perahera, ukazování zubu lidu během desetidenních slavností před srpnovým úplňkem v Anurádhapuře, od šestého století dodnes v Kándí/Kandy. 


***********************************************************
372. 
Ol. 287, 4

683 SE
619 AE
neznámý
a. u. c. 1125
Flavius Domitius Modestus a Flavius Arinthaeus
***********************************************************

Na Západě ve válce Valentiniana s Alamannem Macrianem vytáhl magister militum Severus po mostě přes Rýn k lokalitě Mattiacae Aquae/dn. Wiesbaden. Tam nedorazil, ale zlikvidoval skupinu otrokářů vedoucích na římský břeh své zboží: legionáři je pobili a otroky rekvírovali z důvodů, které neznáme. Dále postupovala jízda pod velením magistra Theodosia a byli by se Macriana zmocnili, kdyby jeho stráže neupozornil hluk přicházejících Římanů.

Valentinianus dal vypálit zemi do vzdálenosti padesáti mil/75 kilometrů od hranic a vrátil se do Trever. Bucinobantům, těm z Alamannů žijícím oproti Mogontiaku, dal za krále namísto Macriana Fraomaria, jehož vzápětí jmenoval tribunem a v čele silného oddílu auxiliů ho poslal do Británie; "sesazení" bylo formální záležitostí, viz rok 374, kde se dostalo Macrianovi velkého zadostiučinění.

Jiným spojeneckým oddílům dal Valentinianus velet králům Bitheridovi a Hortariovi, jehož osud však byl krutý. Dux Germaniae Florentius ho u augusta udal, že udržuje kontakty s Macrianem a germánskými předáky z vnitřní Germánie a Valentinianus ho dal po mučení zaživa upálit. Viz rok následující.

 

Na Východě se Papa (Papas, Pap) v Armenii postavil Římanům, svým zachráncům a spojencům, když po nich žádal řadu měst a mezi nimi Edessu a kappadockou Kaisareiu. Sám arián dal zavraždit jedem níkajského biskupa Narsa/Nersés, ale nepodařilo se mu dosadit za nástupce svého kandidáta jménem Husik. Valens se rozhodl Papu zlikvidovat, viz rok následující, k čemuž ho nejvíce ponoukal magister Terentius poukazováním na vraždy Kylaka a Artobanna.

 

V Africe vypuklo povstání Firmovo. Spustil ho opět hrabivý comes Romanus a spory o nástupnictví po Nubelovi, vlivném maurském velmoži (zemřel c. 371); o čachrech Romanových, comita Africae v letech 364-373, viz rok 363, kde o loupeživých taženích Austoriánů a marných snahách měšťanů Lepty Magny a Oie získat pomoc a zadostiučinění od úřadů i dvora.

Nubel, důstojník římského jezdectva a vlivný náčelník maurských/berberských Iubelanů, byl ženat s Nonnií, jejíž otec Saturninus byl Říman. Nubelovou matkou byla Collcial, zřejmě křesťanka. Mezi zástup Nubelových potomků patřil Firmus, důstojník římské armády a vyznáním rovněž křesťan. Pokládal se za jediného právoplatného dědice, nemanželský syn Nubelův Zammac ale též. Zammakovým přítelem byl Romanus, který spustil u Valentinianova dvora s pomocí magistra officiorum Remigia, svého příbuzného, proti Firmovi kampaň a dědickou kausu zlehčovali (Remigius pocházející z okolí Mogontiaku šel brzy na pensi a žil na svých statcích v římské Germánii. Když se dozvěděl, že se o jeho vztahy k Romanovi zajímá praefectus Maximinus, následujícího roku se oběsil).

Nezbylo Firmovi, než sáhnout ke zbrani a pustit se do boje s Romanem, na něhož už roky naříkali provinciálové Tripolitany, jak je okrádá, persekvuje a nechrání před Austoriány, viz rok 363. Když si stěžovali, neměli zastání a obvinění se obrátila proti nim a došlo i na popravy. Za povstání byla vypálena Tipasa a provinční metropole Caesarea/Iol. Je pravděpodobné, že se na stranu berberských povstalců přidali dónátisté a s nimi ideově spojení fanatičtí circumcelliónés/agónisticí, viz rok 344.

 

V Číně byl 6. ledna zbaven vlády generálem Chuanem Wenem a císařovnou-vdovou Čchuovou císař Fej (30; vládl od roku 365, viz tam jeho příběh). Zemřel 23. listopadu 386 v radovánkách pryč ode dvora, prý aby Chuana přesvědčil, že nezamýšlí vrátit se zpět k vládě. Pučisté dosadili na jeho místo Fejova prastrýce S'-ma Jü/Sima Yu (52), nejmladšího ze synů císaře Jüana, a pod jménem Ťien-wen/Jianwen vládl pouze do 12. září roku následujícího, kdy po chorobě zemřel (Chuan Wen zemřel rok po té). 

Ťien-wenovým nástupcem se stal jeho syn S'-ma Jao/Sima Yao (10) pod trůnním jménem Siao-wu/Xiaowudi. Regentkou za něho byla opět cásařovna-vdova Čchu Suan-c'/Chu Suanzi (48; zemřerla roku 384), v roce 375 mu předala vládu; to mu bylo třináct a oženil se s o tři roky starší Wang Fa-chuej/Fahui (zemřela roku 380). Císař se věnoval studiím a literatuře, roku 381 se dal na buddhismus a v paláci s ním žili buddhističtí mniši. Jeho generálové prohrávali bitvy se státem Pozdějších Čchinů/Qin, nicméně roku 383 porazili ve velké bitvě na řece Fej/Fei armádu čchinského císaře Fu Ťiena/Jian toužícího po spojení "vlastní Číny" opět v jeden stát. Siao-wu hodně pil a někdy v roce 396 řekl v opileckém žertu své hlavní milence Čangové/Zhang, po smrti císařovny se již neoženil, že je pro něj se svými třiceti roky věku už stará a že bude muset místo uvolnit.

Čangová neváhala a ve spiknutí s palácovými eunúchy císaře vyspávajícího opici uškrtila (34). Na trůn posadili jeho syna, slaboduchého korunního prince S'-ma Te-cunga/Sima Dezong s panovnickým jménem An-ti/Andi (14); nominálně vládl do roku 419. Regentem prohlásili S'-ma Tao-c'/Sima Daozi (32), bratra Siaowuova, též neschopného úsudku a kromě toho velkého opilce, nicméně schopného intrikána. Roku 401 však padl za oběť rostoucí hvězdě generála Chuana Süana/Huan Xuan, který roku 403 chorého císaře na několik měsíců zbavil moci a sám se prohlásil císařem nového státu Čchu/Chu. Chuanův generál Liou Jü/Liu Yu se mu postavil, porazil v poli, císaře Ana osvobodil, obnovil roku 405 jeho vládu v Ťien-kchangu a sám se prohlásil za jeho regenta. Vedl úspěšné války s řadou čínských států a na začátku 419 dal uškrtit svého císaře. Jeho nástupcem provolal S'-ma Te-wena/Sima Dewen, Anova věrného bratra, pod jménem Kung/Gongdi (34). Liou Jüa povýšil na knížete ze Sungu/Song, ten ho však na jaře 420 donutil podepsat abdikaci v jeho prospěch a následujícího roku ho dal vojáky udusit, když jako buddhista odmítl sebevraždu jedem. Zanikla tak dynastie Ťin/Jin vládnoucí od roku 265.

Liou Jü (57) pod jménem Wu založil novou dynastii Sung/Song, resp. Dřívější/Jižní Sung panující do roku 479. Sám císař Wu ze Sungů, jeden z nejvyhlášenějších čínských válečníků, zemřel již po dvou letech vlády roku 422.


***********************************************************
373. 
Ol. 288,1
Posledním známým olympioníkem (v boxu/pygmé) byl arménský šlechtic Barasdátés/Varzdátés. Arsakovec kraloval Armenům v letech 374 - 379, vyhnán ze země císařem Theodosiem I. a poslán do exilu do Thúlé, kde zemřel.
684 SE
620 AE
neznámý
a. u. c. 1126
D. N. Flavius Valentinianus Augustus IV a D. N. Flavius Valens Augustus IV

***********************************************************

Na Západě Valentinianus poslal do Británie spojeneckého alamannského krále Fraomaria, viz rok předešlý, a alamannské vojevůdce Bitherida, aby tam sbíral vojáky pro římskou armádu. Nově rekrutovaných oddílů bylo použito k operacím v Africe proti Firmovi a na Dunaji, kde se vzbouřili Quádové. I jim totiž vadila stavba opevnění na vlastním území a jejich vyslance magister armorum per Illyricum Aequitius ignoroval.

Maximinus, praefectus praetorio v Galliích, požádal Aequitia, aby jmenoval jeho syna Marcelliana, stejně nadutého jako otec, šéfem armády v pannonské Valerii/dux per Valeriam a aby v této funkci směl urychleně dokončit stavbu pevností na území Quádů.

Na hostině na usmířenou však perfidní Marcellianus (nebo jeho podřízený velitel Kelestínos/Celestinus n. Caelestinus, popřípadě to bylo jméno Maximinova syna) zavraždil quádského krále Gabinia a byla z toho nová válka, do níž na straně Quádů vstoupili i Sarmaté. V srpnu překročili barbaři Dunaj a plenili venkov provincie Valerie. Rozprášili a pobili zde dvě legie. Ve stejný čas vpadla další skupina Sarmatů, "svobodných", do Moesie, kde je ale zastavil dux Moesiae Theodosius, syn magistra equitum bojujícího v téže době v Africe a budoucí císař.

 

Během nájezdu Quádů na Pannonie na poslední chvíli unikla zajetí Constantia, dcera Constantia II. ("virgo regia"), kterou ze Sirmia vezli do Trever ke sňatku s Gratianem, a stavěli a se v jedné státní ville na oběd. Zachránil ji správce Druhé Pannonie, když ji rychle naložil do své dvojkolky/carpentum a dal dopravit zpět do Sirmia. Když roku 383 zemřela, oženil se Gratianus s jistou Laetou, o níž žádných zpráv není leda té, že se svou matkou Tisamenou roku 410 při obležení Říma Alarichem vypomáhaly hladovějící populaci potravinami ze svých císařských přídělů.

Obranu Sirmia připravoval osobně praefectus praetorio Illyrika Sex. Anicius Flavius Petronius Probus a obnovil opevnění města.

 

Na Východě v Armenii vylákal Valens krále Papu na setkání do Tarsu. Papa s třemi sty vojáky dorazil, ale past prohlédli a Armeni se probili na cestu k domovu. Terentius za nimi poslal v čele tisícovky rychlých lučištníků comitu Daniéla, rodem z Armenie, a tribuna scutariů Barzimera, pocházejícího z Ibérie. Papa se svými lidmi se štěstím unikli domů, viz rok následující; vojáci se vymlouvali, že je Pap očaroval (byl to arián, nikoli níkajského vyznání, a tolerantní k polytheismu).

 

V Africe Římané rychle ztratili kontrolu nad svými dvěma provinciemi Mauretania Caesariensis a Sitifensis, viz rok předešlý. Do maurské války poslal Valentinianus magistra militum Theodosia, otce budoucího stejnojmenného císaře, který se přeplavil z Arelaty do Igilgily v Sitifské Mauretánii/dn. Džídžal v DZ. Zde narazil na Romana, jehož dal i se zástupcem Vincentiem posléze zatknout. Ze Sitifi/dn. Satíf v DZ přeorganisoval římskou armádu a vyslechl omluvné Firmovo poselstvo. Důvody Firmovy vzpoury Theodosius odmítl vzít na vědomí i po druhém jednání, neboť Firmus neposlal rukojmí, jak Theodosius po prvním kontaktu vyžadoval. Po tomto odmítnutí se dal jednou z kohort prohlásit Firmus augustem; Theodosius je později nepotrestal na hrdle, ale všechny včetně tribuna, který dal Firmovi na hlavu namísto diadématu svůj náhrdelník, degradoval a přeložil.

Firmovu armádu do války vedli jeho bratři Mascizel a Dius, kteří vedli blízké berberské klany a sestra Cyria vzdáleným; na pomoc přišli i "Aithiopové", tedy asi subsaharští černoši prokazující velkou bojovnost. Naopak další z Firmových bratrů Gildo stál ve velitelské funkci na straně Říma. Theodosius porazil Berbery ve dvou bitvách a Firmus se dokonce osobně dostavil s požadovanými rukojmími a v doprovodu křesťanských kněží. Vydal požadované potraviny, poplakal si nad svou nerozvážností, do Icosia poslal posléze zajatce a ukořistěné vojenské odznaky. Válka tím však neskončila, spíše se opakovaly obrázky z války proti Iugurthovi, viz roky 112-105 př. n. l.: vleklá pronásledování po Kabylii, unikající guerrilly, žádná rozhodující bitva.

Poučen berberskou válkou nařídil Valentinianus, aby se Římané neženili a neprovdávali za gentiles, tedy severafrické domorodce, Maury a Numidy/Berbery, kteří výměnou za půdu střežili před nájezdy saharských kmenů říšskou hranici, viz první užití vyhlášky roku 370: moderně bychom řekli, že zavedl zákony na ochranu rasy a národa... 

 

V Alexandreji 2. května zemřel vůdce katholických křesťanů Athanasios (c. 75), od roku 328 biskup a ve stálé válce s ariány. Zažil pět exilů a nebyl třetinu celé doby v úřadu. Stoupenci níkajského vyznání byl theolog považován za "sloup církve" a víry v trojjedinost, zahrnut mezi církevní otce/ekklésiastikoi pateres, lat. patres ecclesiae. Nástupcem v episkopátu se stal jeho žák Petros II., ale praefectus Aegypti Palladius ho na Valentův pokyn zatknul a dosadil s pomocí antiošského biskupa Euzóia ariána Lucia; byl to jeho druhý pokus, poprvé byl ve funkci roku 363 (nyní biskupem do roku 380). Petros utekl do Říma k biskupovi Damasovi, jeho lidé v Egyptě z chrámů vyhnáni.

Valens dával s Luciovým vědomím zavírat mnišská sídla-kláštery po celé Dolní zemi i v Thébaidě, exulováni byli známí proníkajští mniši Makarios z Alexandreie (zvaný Mladší; zemřel roku 395) a jeho thébský jmenovec (zvaný Starší; zemřel 391), persekvován byl slepý Didymos (zemřel roku 398), učitel mimo jiné Rufina a Dalmatince Eusebia Sófronia Hierónyma (zemřel roku 420), překladatele Starého zákona z řečtiny a hebrejštiny do latiny, theologa a historika. Katholíci pokládali nesnášenlivé fanatické mnichy/monachoi, monachi, za "opravdové vojáky boží/vérí mílités deí". 


***********************************************************
374. 
Ol. 288, 2

685 SE
621 AE
neznámý
a. u. c. 1127
D. N. Gratianus Augustus III a Flavius Equitius/Aequitius

***********************************************************

Na Západě Valentinianus dal poplenit kusy alamannského území a u Basilia/dn. Basel dal stavět, snad u Rauraka neboli Augusta Raurica/dn. Aust, pevnost, jíž Germáni říkali Robur. Poněvadž z Illyrika přicházely nepříznivé zprávy z války s Quády a Sarmaty, viz rok předešlý, uzavřel s Macrianem, jehož roku 372 formálně sesadil, alamannským mír.

Oba mocnáři ho stvrdili koncem podzimu na osobním setkání na pravém břehu Rýna naproti Mogontiaka: pro Macriana a alamannské autonomisty velká satisfakce, pro Valentiniana ponížení, neboť se musel přeplavit na nepřítelovo území. Macrianus, král alamannských Bukinobantů, zůstal pak Římanům věren a roku 380 padl při vpádu na území Franků v bitvě s jejich králem Mallobaudem, taktéž římským spojencem. Valentinianus po smíru odešel na zimu do Trever.

Poněvadž velitel v Moesii/dux Flavius Theodosius mladší (27), budoucí císař, nedokázal mohutnému vpádu zabránit a jeho legie byly potřeny, zbavil ho Valentinianus velení a poslal do civilu a domů do gallaecijského Cauku/dn. Coca v Kastilii; viz rok 379. Oddíl Batavů, který před nepřítelem vzal nohy na ramena, zrušil, vzal jim zbraně a muže prodal do otroctví (na decimaci obvyklou v podobných situacích nedošlo).

Po smrti Valentiniana I. následujícího roku byl Theodosius mladší Gratianem reaktivován a pravděpodobně dostal stejnou funkci jako předtím: dux Pannonie, později magister militum per Illyricum.

 

Na Východě Valens nařídil rovněž velké odvody, neboť mu po armenských událostech s Peršany chyběli vojáci a neměl dostatek sil na dunajské hranici. Vyřídila se též, k velké ostudě Římanů, záležitost s Papou Armenským. Velitel římské posádky v zemi Traianus se ke králi lísal, až ho vylákal k sobě do ležení na hostinu. Když se z ní vytratil, vpustil Říman do místnosti vraha s taseným mečem, který dýkou bránícího se krále probodl (podle jiné verse byl zatčen a popraven). Vládl od roku 367 a jeho vražda je stejnou hanebností jako likvidace quádského krále Gabinia v Pannoniích. Papa/Pap, Papas (21) byl ženat se Zarmanducht(ou) a měl s ní dva syny: Arsaka III. a Vologaisa.

Na Papovo místo dosadil Valens jiného Arsakovce, Papova bratrance Varasdáta/Varazdáta (vládl do roku 379) žijícího dosud kdesi na římském území. Byl právě čerstvým olympioníkem, viz rok předešlý, podle jednoho zdroje z Písy (a nikoli Olympie, viz v indexu pod hry). Zvítězil v boxu a o jeho síle praví armenský kronikář Mosés, že v jisté Héliopoli, možná baalbecké, v pravé poledne předtím zabil lva a v jeho kožešině, jak hérákleovské a caracallovské, se pak ukázal v Olympii. Sloužil v římské armádě a zúčastnil se bojů s Langobardy, začátkem své vlády vyčistil horní Poeufratí od lupičských band.

Na Varasdátovu vládu dohlížel romanofil Musel z rodu Mamikonian, sparaparet-vrchní velitel armády. Mamikonianové byli rodem údajně čínského nebo spíše "skythského" z doby dynastie Chan, potomci dvou bratrů, kteří prchli daleko na západ po nezdařeném povstání proti císaři.

Perský král Šápúr II. se domáhal spojení obou Ibérií v jednu a naopak navrhoval likvidaci armenského království a jeho rozdělení s Římany. Když si obě strany vyměnily diplomatické mise a na ničem se nedohodly, chystaly se do války; pětileté příměří platilo do roku 376.

 

Aurelius Ambrosius, jeden z vůdčích ideologů křesťanského monotheismu, se stal 7. prosince z vůle Valentinianovy biskupem v Mediolanu (do roku 397). Jeho předchůdce Auxentius rodem z Kappadokie (jeho episkopát začal roku 355) byl arián, do něhož se trefovali oddaný vyznavač níkajské víry Hilarius z Pictavia/dn. Poitiers (zemřel asi roku 367), Sardinec Eusebios z Vercell, srov. o něm roku 393, a ovšem Alexandrinec Athanasios. Damasus I., biskup římský, dal Auxentia prohlásit za haeretika synodou svolanou roku 372, ale postižený se z Mediolana nehnul. Auxentia na kněze posvětil arián Grégorios, biskup alexandrijský.

Ambrosius vyrůstal v Treverech v rodině stejnojmenného otce, vysokého byrokrata, praefecta Gallie Narbonnské; studoval v Římě práva a někdy kolem roku 370 nastoupil úřad praefecta Ligurie a Aemilie se sídlem v Mediolanu. Když po Auxentiově smrti uklidňoval bouřící dav, pod dojmem jeho proslovu skandovali věřící "Ambrosius episcopus!" ačkoli byl laikem, a to nepokřtěným; Valentinianus jeho volbu potvrdil. 

 

V Africe ve válce berberské byl Firmus, zbavený již mnoha spojenců, vytlačen k Isaflenům, jednomu z berberských kmenů/národů. S jejich podporou vybojoval s Římany bitvu, kterou ztratil a stěží unikl. Jeho bratr Mazuca byl smrtelně zraněn a v římském zajetí zemřel. Flavius Theodosius starší pokračoval do kabylského hornatého vnitrozemí. Zde se dozvěděl, že Firmus se svými lidmi se vrátil k Isaflenům, ale do cesty se Římanům postavil jejich "král" Igmazen s dvaceti tisíci muži. V celodenní bitvě, v níž Firmus na koni vyzýval římské vojáky k deserci, se Římané museli před přesilou stáhnout do pevnosti kolonie Auzie/dn. Súr al-ghuzlán v DZ, kde skončilo Tacfarinovo povstání roku 24+, viz. Říman se ještě tvrdě pomstil národu Iesalenů, s nimiž v Kabýlii uzavřel spojenectví, ale oni se vzápětí postavili na Firmovu stranu, a stáhl se z Caesarejské Mauretánie do metropole Sitifské Mauretánie. Viz dále rok následující.

 

V Římě se za praefecta Urbi Clodia Hermogeniana Caesaria po vydatných deštích rozvodnil Tiber v jedno velké jezero. Lidé rozváželi potraviny loďkami a s koncem dešťů se vrátila i řeka do svého koryta. Praefectus opravoval řadu veřejných staveb a v sousedství Agrippových lázní dal postavit sloupořadí bohyně Dobrého konce/porticus Éventús boní, jehož chrám, nevíme, odkdy, stál na Martově poli (znám je jeho chrámek též z Mogontiaka, metropole Horní Germánie z roku asi 205).


***********************************************************
375. 
Ol. 288, 3

686 SE
622 AE
neznámý
a. u. c. 1128
neznámí/"post conss. Gratiani III et Aequitii"

 

***********************************************************

Na Západě se se začátkem jara vypravil Valentinianus z Trever do války s Quády. Když dorazil do tehdy již opuštěného, od časů principa Marka tolik živého Carnunta v První Pannonii, dorazili k němu sarmatští poslovo žádající pardonování nedávných činů. Císař na prosby nedal, schválil předloňský nehorázný Marcellianův postup a rozhodl se Quády potrestat.

V Carnuntu ještě jednou řádila jeho posedlost likvidacemi lidí praktikujících černou magii. Faustinus, synovec praefecta praetorio Viventia, zabil osla, prý aby mu přestaly vypadávat vlasy (nic bližšího o souvisejících technikách známo z historie není). Padl přitom i výrok vyložený spiklenecky proti císaři a s Faustinem šlo na popraviště několik dalších osob.

Po tři letní měsíce sbíral Valentinianus síly a s comitou Sebastianem a magistrem peditum Merobaudem vpadl na quádské území v prostoru Aquinka/dn. Budapešť. Po plenění a vraždění se na zimu vrátil do Savarie/dn. Szhombathely v H. zničené germánskými nájezdy. Pak se však rozhodl jinak vytáhl do Brigetionu/Komárom-Szöny; ve vojsku se vyskytly případy moru.

Frank Merobaudés/Merbaudés byl ženat s Římankou Nonosou a jejich potomek Merobaudés byl magistrem militum v roce 443 a byl již zjevně pokládán za Římana.

16. listopadu do Brigetionu, Bergentionu (též Virgitionu, Birgitión) dorazili quádští poslové žádající o mír. Dostali ho s tím, že budou armádě poskytovat mladé bojovníky za žold. D. N. Flavius Valentinianus I. Augustus (54), vládce Západu dvanáct roků bez sta dnů od roku 364 (narozen 3. července 321), jim na závěr poskytl audienci, kde mu vyslanci vysvětlovali, že válku spustilo budování opevnění na jejich území a že existují skupiny Quádů, které nejsou nijak spojeny s těmi náčelníky, kteří právě s Římany uzavřeli mír (srov. situaci před zhruba dvěma staletími na konci vlády M. Aurelia Antonina). Císaře svobodomyslná slova natolik rozčílila, že ho za nadávání na quádský nevděk ranila před posly mrtvice a skonal chvíli na to při plném vědomí (jiní to pokládali za důsledek jeho přejídání, srov. konec Iovianův). O Valentinianovi viz rok 364. Pochován byl v Kónstantínopoli.

 

Nástupcem se stal 21. listopadu v Aquinku jeho syn s Marinou Severou D. N. Flavius Iulius Gratianus Augustus (16) narozený 18. dubna 359 v Sirmiu. V době otcovy smrti byl v Treverech. Otcovým spoluvládcem-augustem byl od roku 367 a Valentinianus ho nechal v Trevíru. U vojska v Brigetionu však magister peditum Merobaudes, jeden z nejvlivnějších mužů u vojska, spolu s Flaviem Aequitiem/Equitiem dal 22. listopadu provolat spolucísařem Gratianova mnohem mladšího bratra Flavia Valentiniana II. augustem (čtyřletého, tedy nejmladšího v řadě římských panovníků, viz v indexu s. v. dlouhověcí), syna Iustiny, vdovy po Magnentiovi. Byla s dítětem přítomna; měla k tomu s Valentinianem I. dcery Iustu, Gallu a Gratu, její bratři se jmenovali Cerealis a Constantianus, tribunus stabuli, zavražděný briganty v Galliích; podle jiné verse byla v okamžiku manželovy smrti v jedné z císařských vill jménem Murocincta sto mil daleko, kteroužto vzdálenost tudíž museli urazit po zvěsti posla za oněch pět dnů.

Augustem byl pak Valentinianus II. až do roku 392. Poradci obou dětí se na místě dohodli na tom, že Gratianus bude augustem v Galliích, Hispániích a Britániích, Valentinianus II. v Itálii, Illyriku a v afrických provinciích. Řím měl tedy s Valentou na Východě, strýcem obou klukovských císařů, opět tři augusty. 

Za Valentinianem II. nejusilovněji stála jeho matka Iustina. Konsulem se stal poprvé následujícího roku jako pětiletý, podruhé jako sedmiletý, potřetí jako šestnáctiletý a teprve čtvrtý a poslední konsulát zastával v dospělosti jako devatenáctiletý. 

 

Gratianus s vychovatelem Ausoniem, viz o něm roku 367, se obklopili u dvora gallorománskou šlechtou, armádu řídili Germáni; císařův štítonoš byl Alamann, jedním z comitů byl francký král Mallobaudés/Merobaudés. Po adriánopolské katastrofě se vztah vůči Germánům změnil, srov. ethnickou čistku Iuliovu na Východě roku 378, kde tou dobou ještě velícími důstojníky byli Římané (ať už byli jakéhokoli ethnického původu, ale s občanskými právy).

Monotheistický císař se brzy dostal do sporu s provinčními biskupy, také však s římskou polytheistickou elitou. Za něho vypukl spor hispánských a gallských biskupů s Priscillianem, biskupem z Avely/dn. Ávily v Kastilii, který ač bohatec kázal askesi kněží. Měl hodně příznivců mezi lidem a kléru a biskupům logicky překážel. Biskup cordobský Hyginus a kněz Ithacius se u dvora domáhali, aby byl Priscillianus odsouzen jako heretik. Gratianus, který patřil k níkajskému vyznání, fandil biskupům, ale spor se vlekl, dokud nebyl Priscillianus Magnem Maximem někdy v letech 384-386 odsouzen na smrt: první podobný rozsudek za účasti panovníka na monotheistickém knězi. 

 

Hunnové, lat. Húnní/Húní n. Chúní, řec. Únnoi, pohybující se nějaký čas východně od Maiótidy, vpadli do krajů osídlených kočovnými Alány zvaných Římany Tanaitskými, neboť se pohybovali v Podoní/řec. Tanais. Koho nepobili, ten z Alánů se s Hunny spojil a společně táhli ukrajinskými rovinami na západ do krajů ovládaných gotsko-greuthungským králem Ermanarikem/Ermenrichem, Hermanaricus z rodu Amalů (království Oium ve Skythii, viz v indexu s. v. Gotové).

Hunský trek přinesl konec i gotské nezávislosti v oblasti dn. Ukrajiny. Král Ermanarich, bylo mu 110 let, dal popravit roztržením koňmi jistou Sunildu, ženu knížete podrobených (blíže neznámých) Rosomonů za to, že ho manžel, jeho jméno neznáme, zradil. Sunildiny bratři Sarus a Ammius, tak to vypráví "národní" kronikář Gotů Iordanes, přišli za králem, aby sestru pomstili a vrazili mu do boku meč.

Těžce zraněný Ermanarich nemohl organisovat obranu proti útoku hunno-alánské koalice vedenou králem Hunnů Balamberem/Balamur, Balamir, který právě nastal, a příbuzní Gotové-Tervingové zrovna nebyli s Greutungy zadobře. Když Ermanarich na následky atentátu zemřel, ovládli Hunnové greutungskou/ostrogotskou (pozdější pojmenování) zemi a tribut jim odváděli vzápětí i Tervingové/Visigotové. Dávnou potomkyní Ermanarichovou byla snad Ildico, manželka Attilova, která podle jedné, velmi oblíbené verse, zavraždila Hunna o svatební noci roku 453; prosaičtější je zpráva o tom, že mocný nájezdník zemřel po oslavě na chrlení krve, neboť se z něho po styku s civilisací stal těžký alkoholík. Král Ermanarich má pamětní desku ve Walhalle.

Greuthungové zvolili Ermanarikovým nástupcem Amala Vithimira či Vinitharia/Venetharia, který přestal odvádět tribut Hunnům. Pustil se do války s Anty (?): zprvu byl se svými Goty v poli poražen, ale pak je zlomil a jejich krále jménem Boz se syny a sedmdesáti antskými předáky ukřižoval. Hun Balamber se posléze, roku 376?, vypravil proti Vinithariovi. Ve dvou bitvách byl Goty poražen, ale ve třetí na řece Erac (jiné jméno pro Dněpr nebo nějaký jeho přítok?) trefil Vinitharia šípem do hlavy. Hun se pak oženil s Vinithariovou vnučkou Vadamerkou a obnovil hunskou nadvládu nad Greutungy, která v podstatě vydržela až do Attilovi porážky na Katalaunských pláních roku 451. 

Regenty jeho malého syna Videricha se stali Alatheus/Allotheus a Safrax/Safrac, kteří Greuthungy před návalem hunských nájezdníků vedli na západ k řece Danastru, předtím zvané v klasických pramenech řec. Tyrás/dn. Dnister, rus. Dněstr, mold. Nistru. Podle jiného pramene po Virithiarově smrti vládl Greutungům Hermanarichův syn Hunimundus, nádherný prý muž.

Po jeho brzké smrti byl hlavou národa jeho mladý Thorismund, pod nímž v druhém roce vlády Greutungové dosáhli velkého vítězství nad Gépidy, ale pak zahynul pádem s koně (tedy před c. 380?). Gotové-Greutungové pak čtyři desetiletí nevolili krále a žili jako dobří vasalové Hunnů. Teprve Valamir, údajně Thorismundův synovec, dlouho věrný Attilovi, po Katalunských pláních a nájezdníkově smrti roku 453 ukázal Hunnům záda, spojil se s Římany a získal se svými lidmi na Východě statut foederata. Někdy v polovině šedesátých let pátého století zahynul v bitvě se Skiry rovněž pádem s koně, nicméně jeho Gotové zvítězili.

Hunnové zároveň ničili města a obchodní střediska na východním Pontu donedávna ještě pod římskou ochranou. Vyvrátili též město hellénisované Pagrai, pravděpodobně identické se starším Torikos, kdysi východní výspa bosporského království, dnešní asi Gelendžik v Krasnodarském kraji Ruska. Oblast posléze obsadili kavkazští Zygové/Zygoi, sousedé Heniochů.

V cestě na západ narazili Greutungové za Dněprem na své příbuzné, na gotské Tervingy, jimž kraloval Athanaric, srov. rok 366. Snažil se Hunny zastavit stavbou valu/zdi mezi řekami Gerasem/asi dn. Prut a Istrem/Dunajem. V bitvě, na níž se podíleli i římské jednotky provincie Scythia pod velením Mundericha a Lagarimana, Hunnové s Alány zvítězili a Athanaric před nimi prchl do Karpat, později, když se rozhodl setrvat ve své přísaze a nevstupovat na římské území, do Caucalandských hor/Caucalandensis locus, části Transylvánie.

Většina Tervingů však Athanarika opustila a pod vedením Alaviva/podle jiného zdroje Farnobia se pustila k jihu, zastavili se na březích Dunaje a požádali Valenta, aby se směli usadit na římském území. Císaři i jeho rádcům přišlo moudré získat obratem velké množství nových vojáků a také daňových poplatníků, nicméně dlouho to obě strany rozvažovaly.

Asyl Římané povolili pouze jedné skupině Tervingů, jejíž vůdcem byl Fritigernus, který byl oposici k Athanarichovi a měl už několik roků podporu Valentovu. Množství Gotů a Alánů usazených mezi Dněstrem a Donem se této migrace neúčastnila, aranžovala se s Hunny a podílela se též na jejich loupeživých taženích.

Athanarich, "soudce/iudex" Tervingů n. "soudce králů", kromě toho persekvoval gotské křesťany a Fritigernus se přidal se svými Tervingy k ariánům, mezi něž patřil i Valens. Tervingové slíbili poslouchat římské zákony, stavět muže do armády a že se dají pokřtít; od nich křesťanství v ariánské podobě přeskočilo ke Greutungům a Gépidům.

Ke křesťanství byl Fritigern pravděpodobně přiveden Wulfilou, řec. Ulfilás, ariánským knězem, jemuž udělil Constantius II. povolení usadit se se svou kommunitou v Níkopoli na Dunaji v dn. BG. Zde Wulfila/"Vlček" přeložil z řečtiny do gotštiny bibli a proto vytvořil též na základě alfabéty gotské písmo odlišné od run. Části gotské bible se zachovaly.

Wulfila asi nebyl rodilý Got, ale pravděpodobně syn kappadockého Helléna uneseného v některém z gotských anatolských nájezdů za Dunaj, popřípadě jeden z rodičů jeho nebyl Got. Otec ovládal kromě gotštiny též řečtinu s latinou. Na biskupa Gotů ho posvětil Eusebios z Níkomédeie v době, kdy byl biskupem kónstantínopolským (338-341). Wulfila zemřel roku 383 v Kónstantínopoli za synody svolané Theodosiem a byl tam i pohřben. Jeho nástupcem byl Selenás, biskup v Efesu, viz 378. Stejně jako Ermanarich i Wulfila má paměstní desku ve Walhalle.

 

Gotové dále ustupovali před Hunny a Alány na římskou stranu Dunaje. Jejich migrace na římské území spolu s invasí Hunnů na Západ bývá pokládán za začátek konce západořímské říše.

  

Na Východě v Kónstantínopoli zprovoznil praefectus urbi Vindalonius Magnus lázně nazvané po Carose, Valentově dceři/thermae carosianae. Pro kámen na jejich stavbu se od roku 366 nebo po něm bouraly hradby Chalkédonu jako pomsta za podporu Prokopia. V Isaurii vypuklo povstání, na jehož potlačení musel Valens použít jednotek dislokovaných proti Peršanům a připravených na vpád do Armenie. Valens měl hlavní zájem na úspěchu na východní hranici a dění na severní germánské viditelně podcenil, viz rok následující.

Krétu a pevninskou Helladu postihlo zemětřesení, které zničilo mnoho měst, ale vyhlo se Attice i Athénám. To prý díky starému theúrgikovi Nestoriovi, který přes výsměch úředníků vyrobil velkou podobiznu héróa Achillea a postavil ji pod sochu panenské bohyně na Akropoli; prý o tom sepsal filosofos Syriános oslavný hymnus. I takové věci zaznamenávali polytheističtí autoři (Zósimos).

 

V Africe skončila berberská válka. Římané znovu vytáhli na Isafleny a porazili je. Král Igmazen začal vyjednávat o vydání Firma a zatkl ho. Firmus si však před vydáním Theodosiovi vzal život a bylo po usurpaci i válce.

Theodosius pak vyšetřoval Romanovy skutky a sítě kompliců. Spravedlnosti pro jejich oběti nedosáhl a přivodil si naopak smrt: v Karthágu byl zatčen (na čí rozkaz?), vyšetřován, nevíme z čeho, a někdy v zimě na rok 376 popraven úspěšný vojevůdce Flavius Theodosius, neboť se pravděpodobně pokoušel přimluvit u chlapce Valentiniana II., tedy u jeho poradců, za svého syna propuštěného před několika měsíci z armády. Otec Theodosius byl totiž v té době nejúspěšnějším z armádních velitelů Západu, vítěz z válek v Británii, Germánii, Sarmatii a Africe: osobnost jistě pro dvůr nebezpečná.

Firmus podporoval dónátisty a dal dokonce vyvraždit níkájské vyznavače v obci Rusuccuru/dn. Delis, fr. Dellys. Povstalcově rodině se zjevně nic nestalo. Jeden z Firmových bratrů Gildo se stal comitem per Africam za Magna Maxima a roku 397 povstal proti Honoriovi. Proti Gildonovi poslal chlapecký císař jeho bratra Mascizela/Maskeldélos, viz rok 379, a dopadlo to podobně.

Gildo se na výzvu Eutropiovu připojil k římskému Východu pod panství Arcadiovo. Stilicho využil prazvláštní situace mezi berberskými sourozenci, srov. rok 373, že totiž Gildo Maskeldélovi zavraždil syny a tak ho Stilicho/řec. Stelichón, poslal do Afriky do války se sourozencem. Gildo v bitvě s bratrovými jednotkami roku 398 podlehl a na útěku se v Tabrace ve vězení oběsil. Maskeldélos ho dlouho nepřežil. Roku 398 byl v Římě Berber při procházce se Stilichónem shozen s mostu do Tiberu a utonul.

 

V Indii v říši Guptů zemřel po slavné vládě král Samudragupta (od roku 335). Nástupcem se stal nejstarší syn Ramagupta, ale brzy byl zbaven moci, nevíme jak, neboť prý postrádal vlastnosti panovníka. Na trůn dosedl jeho mladší bratr Čandragupta II., který kraloval říši do roku c. 415. Rozšířil království o státy Saků/Kšatrapů na západě a o celý Gudžarát. Za něho a za jeho syna Kumaragupty I. (c. 415-455) dosáhla říše Guptů největšího rozkvětu a územního rozsahu.

Čandragupta provdal dceru Prabhavatíguptu za Rudrasenu II., krále dynastie Vákátaka, jižního souseda guptovské říše, viz rok 250. V té době se vákátakovská doména již členila v řadu údělných rodových monarchií. Král však po krátké době zemřel a vdova se stala na dvě desetiletí regentkou za své syny Divakarasenu (zemřel před nástupem na trůn), Damodarasenu a Pravarasenu II., z jehož vlády se dochovalo nejvíce nápisů z celé dynastie (zemřel c. 450; bývá ztotožňován s Divakarasenou). Tehdy se dostalo království pod vliv Guptů a obě dynastie dobře soužily. Na rozdíl od Guptů Vákátakové nerazili vlastní mince.   

Kumaraguptův syn Skandagupta (vládl do roku 467) se dostal k vládě pravděpodobně pučem, jímž sesadil staršího nevlastního bratra Puruguptu. Úspěšně válčil na Narmadě s národem Pušjamitra a odrazil první invasi Hefthalitů, Hunnů z Turkestánu vedených Kidarou, kteří překročili Hindúkuš. Indická válka s Hunny c. 460 následuje po římských válkách s Attilovými Hunny, viz v indexu s. v. Hunnové a Germáni. Po Skandaguptově smrti dosedl na trůn bratr Purugupta (zemřel c. 473) a jeho synové, říše slábla. Někdy kolem roku 550 se guptovská říše definitivně rozpadla.

"Bílí Hunnové" se proti Guptům vrátili tažením roku 510 pod Toramanou, Indové je však pod králem Bhanuguptou porazili. Nicméně nájezdníci děsivě vládli Paňdžábem, Kašmírem, Rádžasthánem a částí Uttarpradéše. Ničili města, ničili buddhistické kláštery a stavby. Jejich panování přineslo konec staré Indie.     

 

***********************************************************
376. 
Ol. 288, 4

687 SE
623 AE
neznámý
a. u. c. 1129
D. N. Flavius Valens Augustus V a D. N. Flavius Valentinianus Iunior Augustus I ***********************************************************

Na Východě zahájil Got-Terving Fritigernus přepravu svých Gotů přes Dunaj organisovanou po jednotlivých kmenech, viz předešlý rok. Bylo Germánů prý na dvě stě tisíc, podle jednoho zdroje bylo tolik jen bojovníků (?).

Římané měli v okolí řeky pouze hraniční jednotky pod velením Lupicina, comity Thrácké diecese, a Maxima, velitele provinčních oddílů. Jádro armády se v té době podílelo na bojích v Isaurii, viz předešlý rok (Isaurové byli zahnáni do svých horských sídel a z nich se vypravili na větší lup až v příští generaci po řádění Gotů Tribigildových v Pisidii a Pamfýlii roku 400, ale rychle byli vyhnáni).

K Dunaji se též blížili Greuthungové vedeni Alatheem a Safrakem, Viderichovými regenty, a žádali o totéž jako jejich příbuzní Tervingové. Tervingy nově usazené v Moesii, Thrákii a Pobřežní Dákii/Dacia ripensis sužovali římští armádní velitelé a obchodníci podvody při zásobování Germánů dojednaného s Valentem. Římané prodávali Germánům předražené potraviny, s hovězím a skopovým masem jim prodávali též psí mrtvoly; za jednoho otroka dostávali migranti krajíc chleba nebo deset liber masa, přesto rodiče prodávali své děti, aby je ochránili alespoň před smrtí hladem. 

S Fritigernovými Germány se však opodál přepravovaly i skupiny Greuthungů, včetně s nimi putujících částí Hunnů a Alánů, kteří se na dohodě s Římany nepodílely. Původně organisovaný přechod pro Tervingy se proměnil v lavinu migrantů putujících z pontických rovin na jih na římské území. Nastal masakr civilistů a odvlékání do zajetí, loupení a ničení majetků. Srov. s řáděním Gotů roku 251.

 

Fritigernus s Alavivem/Farnobiem (?) vedli migranty k moesijské Marcianopoli a Lupicinus oba předáky pozval do hradeb na hostinu. Když se ostatní Germáni domáhali vstupu do města, povstaly hádky a z nich půtky. Podle jiné tradice dolehl k hodujícímu Fritigernovi nářek vražděných soukmenovců, vyskočil od stolu, osvobodil své lidi a dali se do pobíjení Římanů a tak unikli. Jak unikl Alaviva, nevíme, srov. však rok následující.

Germáni odtáhli a když se proti nim vypravil Lupicinus se svými oddíly, byl poražen. Tervingové si brali na sebe římskou zbroj a loupili po nehájených podunajských provinciích. Pokoušeli se dobýt Marcianopoli, v níž se uzavřel Lupicinus, ale tuto část vojenství neznali a obléhání se již nevěnovali. Zotročené zajatce odváděli na sever za Dunaj a o osudech mnoha tisíců zavlečených Římanů z celé Thrácké diecese historie mlčí. Viz dále rok následující.

 

Valens, stále ještě v Antiocheji v přípravách na válku s Peršany, viz rok 374, poslal k Šápúrovi II. magistra equitum Victora, rodem Sarmata, aby se dohodl na řešení armenské otázky; co bylo ujednáno, nevíme. Požádal synovce Gratiana o vojenskou pomoc proti Gotům v Thrákii. Z Gallií posléze vytáhl na východ dux Frigeridus, stěžující si na bolesti kloubů, a císařův comes domesticorum Richomeres s několika legiemi. Legie to však byly jen podle jména, neboť hodně vojáků zběhlo údajně na doporučení Merobauda, poručníka Valentiniana II., který se obával, že mu zůstane málo vojáků na obranu rýnské hranice.

 

***********************************************************

377. 
Ol. 289, 1

688 SE
624 AE
neznámý
a. u. c. 1130
D. N. Gratianus Augustus IV a Flavius Merobaudes I

***********************************************************

Na Východě odvelel Valens comity Profutura a Traiana s legiemi umístěnými v Armenii na Balkán, viz rok následující. Spojili se s jednotkami, které na pomoc poslal Gratianus ze Západu, viz rok předešlý, a střetli se s Germány v lokalitě Ad salices/U vrb, v místě v provincii Scythia, tedy kdesi v Dobrudži. Výsledek dvoudenní bitvy byl nerozhodný, ale Římané se stáhli až za hradby Marcianopole, střediska Druhé Moesie, nejbližšího opevněného města. Richomeres se vrátil pro posily do Gallií a armenské legie posílil Saturninus s jízdou. Gotové měli volnou cestu přes Haimos na jih, viz rok následující. Napadli město Dibaltum/Develtum, Deultum, dn. Debelt u Burgasu v Haemimontanu, kde porazili další římský oddíl.

Frigeridus na Gratianův rozkaz pak budoval obranný val u Beroie v Thrácké diecesi a porazil někdy před zimou jeden z gotských vojů spojený s Taifaly, kteří se krátce předtím přidali k loupení v provinciích, vedených Gotem-Greutungem Alavivem/Farnobiem (?), který při rabování padl. Frigeridus se jim postavil a Římané Germány z velké části včetně velitele pobili. Přeživší Gotové-Greutungové a Taifalové prosili o milost a byli usazeni na zemědělské půdě v okolí italské Mutiny, Regia a Parmy, srov. rok 370, kde o předcházejících germánských kolonistech Popádí. Frigeridus pak opevňoval průsmyk Succi. 

Praefectem praetorio Orientis po Flaviovi Domitiovi Modestovi (od 369) se stal Aburgius z Kaisareie Kappadocké, pravděpodobně do adriánopolské katastrofy. 

 

Sarakéni, lat. Saraceni, jeden z jejich kmenů, vedeni královnou-vdovou Mavií/Mauíá, asi arab. Ma'áwíja, loupili od c. 372 v Palaistíně, Foiníkii a na Sínaji, ale Valens dosáhl t. r. s nimi míru, viz rok následující a 382. Jméno zemřelého krále n. fýlarcha neznáme. Podle jednoho z křesťanských pramenů byla Mavia Římankou padnuvší do zajetí. Po míru s Valentou, možná, že to byla podmínka, údajně požádala Římany o vyslání poustevníka jménem Mósés, č. Mojžíš, mnicha rodem prý sarakénského, aby Araby pokřtil a stal se jejich biskupem. Provdala prý svou dceru, jejíž jméno neznáme, za magistra equitum Victora, který byl na rozdíl od Valenta však vyznání níkajského.

Rovněž jiný ze Sarakénů se stal cílem úspěšné misie křesťanského poustevníka. Jeho jméno neznáme, ale výsledek. Fýlarchos Zókomos, který bývá ztotožňován s Dudžúmem z vládnoucího klanu Salíchů, římských spojenců a předchůdců Ghassánů, slíbil, že se dá pokřtít, když se mu dostane mužského potomka. Narodili se mu 'Amr a 'Auf/'Awf a další úd arabský, asi až za vlády Arcadia, se dal na křesťanství. 

 

Začátkem března t. r. vydali augustové Valens, Gratianus a Valentinianus společný edikt zbavující činovníky křesťanské organisace povinnosti zastávat veřejné úřady. Roku 381 Theodosius uzákonil, že biskup nesmí být nucen svědčit u soudu; nižším funkcionářům tato občanská povinnost zůstala. 


***********************************************************
378. 
Ol. 289, 2

689 SE
625 AE
neznámý
a. u. c. 1131
D. N. Flavius Valens Augustus VI a D. N. Flavius Valentinianus Iunior Augustus II ***********************************************************

Na Východě na jaře vytáhl Flavius Valens (50) z Antiochie konečně na západ. V jeho i tentokrát oslabeném vojsku sloužilo na základě spojenecké smlouvy mnoho Gotů. Do Kónstantínopole dorazil 30. května a po získání posil a potlačení jakési vzpoury v Novém Římě pokračoval 11. června do pole na Germány.

Namísto Traiana (vzápětí pensionovaného magistra reaktivoval a poslal do války) jmenoval magistrem equitum comitu Sebastiana, kterého mu na jeho žádost poslal z Itálie Gratianus. Sebastianus s předvojem armády dorazil k Adriánopoli a Římané se v okolí Hebru zmocnili velké kořisti, kterou spící Gotové přepadení v kraji vlekli s sebou. Většina Valentova štábu byla pro okamžitou válku, pouze magister Victor, rodem Sarmat, který se vrátil z perské mise, radil počkat na Valentova synovce Gratiana, vyhnout se přímé bitvě navrhoval i magister Sebastianus. 

Za úsvitu horkého 9. srpna vypukla na dvanáctém milníku od Adriánopole celodenní bitva s visigotskými Tervingy a Greuthungy, Alány a s hunnskými oddíly a též Tervingy usazenými na římském území. Vrchní velení měl Got Fritigern. Germáni Římany smetli, z vojevůdců se zachránili Victor, Saturninus a Richomeres, padli Traianus a Sebastianus, mezi padlými byl tribun Potentius, syn magistra Ursicina.

Císař Valens (50) zahynul za soumraku pravděpodobně v imperiální nádheře upálen ve stavení blízké vsi či usedlosti ("villula"), kam se zraněn šípy v závěru bitvy uchýlil, a římské východní vojsko, jehož počty neznáme, bylo zničeno: odhaduje se, že říšká armáda čítala c. dvacet tisíc mužů, nejvyšší moderní odhady vyšplhaly k šedesáti tisícům, padly dvě třetiny armády, velká část pěchoty.

Podle jiné verse nezahynul Valens v plamenech, ale naopak bez insignií nepoznán v řeži pěchoty (august byl arián a katolickým autorům se smrt na útěku a k tomu v pekelných plamenech líbila možná více než prostá vojenská smrt v bitvě...). 

Ze zbylých vojáků prchli někteří s Victorem na Západ do Moesie ke Gratianovi, část prchla za hradby Adriánopole, kterou krátce neúspěšně obléhali Gotové. Obrátili se pak proti Perinthu, jehož okolí poplenili, a táhli na Kónstantínopoli, odkud byli odraženi. Obranu řídila vdova po Valentovi Albia Domnica/Dominica Augusta (47. žena s tímto titulem), která rozdávala peníze z císařské pokladny a zjevně na nějaký čas fungovala jako regentka Východu (o jejím osudu se dále nic nedozvídáme).

V bojích pod druhým sídelním městem imperia se vyznamenal jízdní oddíl jednoho z kmene Sarakénů, viz rok předešlý. Je to nejstarší zmínka o samostatném vojenském oddílu kočovných Arabů bojově nasazeném v Evropě. 

Gotové se pak rozprskli po celém římském Balkánu od Achaje po Julské Alpy/Alpis Iulia a svého vítězství nijak nezužitkovali - ke štěstí Římanů, neboť mohli v daném okamžiku vrazit dobytím Balkánu klín mezi římský Východ a Západ.

Magister militiae zemí za Taurem (též mag. equitum & peditum per Orientem) Iulius, nejvyšší z generálů vzchodní části říše, po Adriánopoli nařídil všem svým armádním podřízeným, všichni velící důstojníci v daném okamžiku byli kupodivu Římané, aby ve stanovený den povraždili všechny Goty, kteří u nich v armádě sloužili nebo byli internováni jako rukojmí z doby Valentovy první gotské války: rozkaz byl splněn, počet obětí ethnické čistky, masakru Gotů, neznáme. Mohl dosahovat i desítek tisíc lidí, pokud se obětmi stali i rodinní příslušníci. 

Po Valentovi zůstal obraz v dějinách kupodivu positivní. Byl prý spravedlivý, nezvyšoval na rozdíl od svého bratra daně, věrný vůči přátelům, jen bojácný; když se hněval nebo rozčílil, nikomu neublížil, v ideologických sporech ovšem byl nesnášenlivý a až krutý, srov. zimní soudy v Antiocheji roku 371.

Katastrofa u Adriánopole byla jedna z nejtěžších římských porážek vůbec, viz v indexu pod Řím a vojenské katastrofy, třebaže počty padlých tomu zjevně nenasvědčují. Téhož dne roku 48 př. n. l. padlo u Farsálu rozhodnutí v občanské válce mezi Caesarem a Pompeiem, viz tam. 

Vítězství umocnilo germanisaci římské armády a Germáni různých "národů" s končícím římským státem na západě tvořili většinu vojáků i důstojníků. Adrianopolská pohroma byla též začátkem územního rozpadu říše nejvíce patrného v její západní části, která do sta let zanikla zcela.

 

Na Západě v únoru vpadli po zamrzlém Rýnu do Gallií opět Alamanné, jejich lentijská odnož. Prý jich bylo čtyřicet nebo i sedmdesát tisíc. Stalo se tak, když jistý germánský scutarius u dvora informoval své zarýnské soukmenovce, že Gratianus hodlá s armádou vytáhnout na pomoc Valentovi na Východ. Nikam tedy netáhl, povolal zpět jednotky, které už byly v Pannonii. U Argentarie/Argentovarie v První Germánii/dn. Ödenburg n. Horbourg v Alsasech byli loupící Alamanné strašlivě magistrem Nannienem s comitem domesticorum a králem Franků Flaviem Merobaudem/Mallobaudem poraženi a na bojišti zanechali třicet tisíc padlých. Mír dostali za cenu poddanství a vysílání branců do služeb římské armády. Vidinou právě Gratianova vítězství, které chtěl napodobit a dosáhnout ho též bez jeho pomoci sám, byl hnán Valens do bitvy s Goty.

Teprve pak se v čele armády mladý Gratianus (nebylo mu ještě dvacet) vydal na Východ, ale před bitvou u Adrianopole se k Valentovi nedostal. Přes pevnost Arbor felix v První Raetii/dn. Arbon v CH, táhl v květnu na Lauriacum v Říčním Noriku/Noricum ripense, dn. v Enns-Lorch v Horních Rakousích. Pokračoval po Dunaji do Sirmia a do ležení Martova tábora/Martis castra, dn. Kula v BG. Zde ho stihla zimnice a také nenadálý útok voje Alánů. Dále naproti strýci pochodovat nestihl, neboť dorazila zpráva o adriánopolské katastrofě. Zármutek nad jeho smrtí neprojevoval, neměli se příliš v lásce. Zda si uvědomoval dosah adrianopolského debaklu, známo není.

Vojsko východní říše bylo bez nejvyššího velení a tak Gratianus jmenoval na rady Victorovy a Richomerovy, Sarmata a Germána rodem, jeho velitelem Římanan Flavia Theodosia ml., jehož povolal z jeho nucené výslužby v Hispániích na rodinných statcích zpět k armádě v hodnosti magistra equitum. Když se mu v bojích s Germány dařilo, 19. ledna 379 ho jmenoval v Sirmiu augustem a vrátil se na Západ. Na několik měsíců opět patřily obě části říše pod jednu nejvyšší správu.

V Pannoniích a Moesiích povolil Gratianus po Valentově vzoru usazování barbarů. Početní ztráty nahrazovala nyní masové přijímání Germánů do armády. 

 

V Antiocheji zbavil po Valentově smrti níkajovec Gratianus episkopátu Euzóia (v úřadu od roku 361, viz tam, nástupce Eusebia), vyznavače ariánské víry. Nástupcem v episkopátu byl Marinus z Thrákie, který však brzy zemřel a do roku 381 byl biskupem Dórotheos, rovněž arián, nicméně Gratianus jmenoval jeho soka Meletia, napraveného poloariána, který roku 381 připojil podpis pod níkajské vyznání a přál mu též august Theodosius (zemřel rovněž 381, viz tam). Jiný Dórotheos byl biskupem v Tyru, který prý vymyslel jmenný seznam sedmdesáti Ježíšových učedníků (roku 362 ho údajně exuloval z Antiocheie do Thrákie Iulianus, kde byl v Odéssu/Varně popraven). 

Konkurentem obou byl Paulinus (II.), podporovaný biskupy v Římě a Alexandreji (zemřel 388); celkem se v té době o antiošský episkopát ucházelo šest kandidátů. Po Meletiově smrti jmenovali jeho příznivci, nyní již níkajci, biskupem Flaviana, poněvadž oddaného vyznavače níkajské víry Paulina nechtěli a po jeho smrti 388 ani jeho nástupce Euagria (do roku 393).

Flavianus vysvěcený kdysi Meletiem měl podporu biskupů v Římě a Alexandreji a úřadoval až do své smrti roku 404. Schisma, které v Antiocheji vypuklo roku 361 volbou Euzóia, skončilo roku 417 a prvním všemi přijatým biskupem byl Theodotos.

Ariánský rozkol "vylepšil" jistý Syřan Theoktistos nápadem, že otec byl vždy i v době, kdy syn neexistoval. Poněvadž původně prodával jakési křehké zboží, psatyrion/psótion, možná delikatesy n. kaviár, byl tedy psathyropólés, říkalo se nové odnoži psathyriánové. Podpořil ho gotský biskup v Efesu Selenás, nástupce Wulfilův, srov. rok 375, pocházející ze smíšeného gotsko-fryžského manželství. 

 

V Alexandreji vyhnali po adriánopolské katastrofě biskupa (ariánského) Lucia, v úřadu od roku 375, který prchl do Kónstantínopole. Vrátil se Petros II., žák Athanasiův, a zemřel ve funkci roku 380. Po něm nastoupil další biskup níkajského vyznání Tímotheos (I.), roku 384 Theofilos (I.) a roku 412 Kyrillos (do 444), oba monotheističtí jestřábi, kteří v Egyptě završili vyvrácení polytheismu.

Někdy kolem t. r. zemřel Titos, biskup v Bostře, proníkajský hodnostář, který se dostal do sporu s Iulianem. Sepsal dílo "o vynikajících mužích" a spis proti máníchejcům.