119-110

119.

Ol. 165, 2

193 SE

129 AE

(Hipparchos II.)

a. u. c. 635

L. Caecilius Metellus Delmaticus a L. Aurelius Cotta

************************************************************

Římanům nastala další válka s illyrskými Delmaty a Iápody: druhá válka s Delmaty sídlícími v Siscii/Segestě byla úspěšně zakončena roku 117, kdy nad nimi triumfoval Caecilius Metellus, aniž by prý s Illyry povstalo nějaké nepřátelství a konsul v míru přezimoval v Salóně/Salonách (srov. roky 158 až 155, 136 a 44).

 

V Římě bylo podle Thoriova zákona (lex Thoria agraria podle tribuna lidu Sp. Thoria) zakázáno další přidělování půdy z veřejných pozemků, ager publicus, tříčlenná senátní komise z roku 123 zrušena. Přidělené pozemky byly za malý poplatek uznány za soukromé vlastnictví (viz rok 111). Chudí majitelé prodávali své majetky a hnutí Grakchů za zvýšení populační síly římského lidu a tudíž také armády přišlo vniveč: na revolučním desetiletí vydělali ti, kteří byli silní i před nepokoji, latifundisté, srov. rok 145 a 133. Celý neúspěšný reformní proces byl ukončen následujícího roku.

C. Marius (asi 37) během svého tribunátu lidu prosadil zákon omezující ovlivňování voleb: přístupový prostor k hlasovacím urnám dal zúžit, takže nikdo nemohl nahlížet na vhazování hlasovacích tabulek, lex Maria de suffragiis, lex tabellaria. Roku 107 prosadil hlasování destičkami a nikoli zdvižením ruky C. Coelius Caldus (n. C. Caelius Caldus), cos. 94, též u projednávání hrdelních pří; viz další o dalších volebních hlasovacích zákonech/leges tabellariae u roku 139.

Maria dosud podporoval aristokrat Q. Caecilius Metellus, později zvaný Numidicus, který držel ochrannou ruku již nad jeho rodiči pocházející z Arpina; klienty však byli Mariové klanu Herenniů. Tímto reformním krokem se Marius jasně přidal na stranu populárů. Když totiž oba konsulové dělali obstrukce, poručil ze své moci úřední oba optimáty zatknout; senát ustoupil. Viz k rozkolu s optimáty také rok 108. 

 

V Číně spustil císař Wu další protihunskou ofensivu (válka vedena od roku 133, viz). Vypravil na sever dvě armády po padesáti tisících jezdců a sto tisíci pěšáků. Číňané zaskočili Huny, když překročili s tak velkými počty mužů poušť Gobi a na jejím severním okraji u Mo-peje/Mobei v údolí řeky Orchon je zničujícím způsobem porazili: chanská armáda zvládla zásobování v bezvodé a suché pustině, překonala únavu a dokázala využít písečné bouře. To přitom proti nim stálo osmdesát tisíc hunských jezdců vedených čchanjüem I-č'-siem/Yizhixie, Ičise (Mo-tunův vnuk, od roku 126 nástupcem Ťün-čchena, viz rok 133, 128 a viz pod Hunové v indexu).

Druhá z chanských armád dorazila až k Bajkalu a Číňané vyplenili, vypálili a vyvraždili, co mohli. Hunové vyklidili pastviny na jih od Gobi a prospělo jim příměří uzavřené s Chany na sedm let; obě strany utrpěly nesmírné ztráty, Číňané prý přišli o sto tisíc koní. 

Roku 112 se znovu Hunové ozvali a podnikli nájezd na oblasti ve Vnitřním Mongolsku, srov. rok 128 a 112. V akordu s nimi se vzbouřili v dnešní provincii Kan-su Čchiangové. Válka s Huny byla vedena po celou vládu Wuovu. Roku 99 se ambiciosní generál Li Ling pustil s pěti tisíci muži přes západní hranici proti Hunům směrem k Altaji. Byl však obklíčen třiceti tisíci nomády a z expedice se domů vrátilo čtyři sta chanských vojáků. Li Ling zběhl k Hunům a po jejich boku válčil pak proti Chanům, kteří však jeho vojsko kdesi pod Altajem roku 90 po několikadenní bitvě rozprášili, než zemřel na nemoc roku 74 (srov. k tomu také rok 90).

Téhož roku na severu Číny zničil ve válce s Huny armádu o padesáti tisích mužích Li Lingův sok, císařův "švagr" Li Kuang-li/Li Guangli, bratr Wuovy manželky (nikoli císařovny) Li. Padl do zajetí a rozhodl se kolaborovat. Hunský chán/čchan-jü Chuluku/Hulugu (vládl 96-85) mu dal dceru za ženu, ale napřesrok byl popraven po sporech s jiným podobným chanským typem u hunského dvora; srov. rok 105.  

Při vyjednávání příměří se pokusil jeden z mužů doprovodu Su Wua, chanského vyslance u hunského dvora, ve spojení s hunskými šlechtici o atentát na čchanjüa Čchie-ti-choua/Qiedihou (vládl Hunům v letech 101-96, srov. rok 105). Su Wu pak s doprovodem strávil v zajetí v nejvyšší nouzi dvě desítky let, z velké části jako pastevec u Bajkalu; celou dobu odmítal nabídku na spolupráci, k níž ho mimo jiné přemlouval zrádce Li Ling. Teprve chán Chu-jan-ti/Huyandi (85-68) ho se zbylými devíti muži pustil domů.

Hunové již nikdy nebyli tak silní jako před válkou s chanským císařem Wu, vztahy mezi hunskými klany polarisovaly a Chanové tak přispěli k putování Hunů na Západ, viz dále rok 74, 53 a 36. Ani pro Číňany nebylo vítězství zadarmo: během bojů do t. r. přišli o mnoho desítek tisíc koní ztracených v bitvách, únavou a chorobami (například z otrávené vody, do níž ustupující Hunové házeli mršiny dobytka).

Nezměrné byly lidské ztráty a císař Wu musel zvyšovat daně a odvody a aby své války a vojáky mohl zaplatit, povolil prodej půdy. Vedl totiž války též na jižní hranici a na západě, viz rok 112.     

 

************************************************************

118.

Ol. 165, 3

184 SE

130 AE

(Lénaios)

a. u. c. 636

M. Porcius Cato a Q. Marcius Rex

************************************************************

V Pontu musel čtrnáctiletý spoluvládce Mithridátés VI. Eupatór po palácovém převratu uprchnout ze sídelního města království Sinópy do lesnatého pohoří Paryadrés na východu pontské říše, kde setrval téměř sedm let v úkrytech, které denně střídal. Vychovatelé se ho pokoušel zabít jízdou na nezkroceném koni, též otravou; proto se již v mládí cvičil v odolnosti proti jedům a vyráběl účinné antijedy, viz rok 121. Eupatór se v přírodě seznámil se svými různorodými poddanými, jejichž předci patřili ke starým anatolským obyvatelům, Muškům, Kaškům, Chetitům atd. a naučil se jejich jazykům: prý jich nakonec znal dvacet dva.

Nominálně nyní pravděpodobně vládl Eupatorův mladší bratr Mithridátés VII. Chréstos, ve skutečnosti jejich matka-regentka Láodiké II. Pontská, zřejmě spolu s dnes již neznámým milencem a vrahem jejího manžela, o němž se dále z historie nic nedovídáme (viz rok 121 a 112). Důvody puče a proč Láodiké nenáviděla svého staršího syna, neznáme. • Na exilu Eupatorově je zajímavé to, že již roku 116 byli oba mladí králové poctěni na Délu sochami místními za to, že obdarovali gymnasion. Na ostrově se ostatně presentovali všichni monarchové té doby, včetně parthských. 

 

V Antiocheji se někdy kolem t. r. narodil literát A. Licinius Archiás (zemřel roku 62 nebo po něm, viz tam), autor epigramů, chráněnec n. propuštěnec L. Licinia Luculla. Do římského světa, možná dokonce zajetí, se dostal jako nezletilý pocházející z "dobré rodiny" za válek Římanů proti Mithridátovi Eupatorovi, nic bližšího jeho původu a dílu známo není, snad byl autorem oslavného epu o Lucullových činech (srov. války kappadocké, války s králem Mithridátem)

 

V Egyptě vyhlásil ke dni 9. farmúthi svého 52. vládního roku (tj. 18. n. 28. dubna) král Euergetés II. s oběma Kleopatrami všeobecnou amnéstii. Pardonoval všechny, kteří se zmocnili nějakým způsobem královské půdy, pardonoval neodvádění dávek a poplatků a zakazoval zneužívání královského majetku soukromníky. Zároveň dal slavit filanthrópa při příležitosti usmíření nového sporu se svou sestrou Klepatrou II., o jehož příčinách však nejsme zpraveni, srov. roky 133sqq. a 124, spíše však se tím uzavírala sourozenecká válka let 133 - 124. • Královská filanthrópa byla nejen amnéstií pro různé druhy zločinů s výjimkou vraždy a svatokrádeže, ale i dekrety, řídící vztah úředníků a vojáků vůči poddaným, určovala práva námezdných dělníků vůči královským úředníkům atd. Pardonovala uprchlíky z půdy, většinou v souvislosti s nějakou revoltou/anachórésis, viz o jevu též roku 186. 

Euergetés II. nyní vládl v zemi se svou druhou chotí Kleopatrou III. Manželkou. Kleopatrá II. Sestra není v zachovaných soudobých nápisech jmenována. Znamenalo by to pak druhou vládu Theoi Euergetai V., která trvala do roku 116 (srov. období let 130 až 124). Usmíření však předpokládalo potvrzení stavu po roce 124, tzn. pokračování vlády Theoi Euergetai III., druhá vláda (srov. rok 124).

 

V Numidii zemřel král Micipsa (vládl od roku 149). Vládu nad říší Numidů si měli rozdělit jeho synové Hiempsala a Adherbala a adoptivní syn Iugurtha (srov. rok 120). O způsobu dělení měli jednat, nejmladší z triumvirátu Hiempsal (I.) ale neuznával Iugurthu (c. 40) jako urozeného a hodného dědictví. Měli si rozdělit poklady a království a v návrhu bylo anulovat Micipsova rozhodnutí z posledních pěti let, kdy už byl nemocen (to by ale zrušilo platnost Iugurthovy adopce).

Iugurtha se tehdy vydal na cestu za svým království. Jeho přítel v městečku Thirmida, u něhož Hiempsal přebýval, snad již následujícího roku, vpustil v noci do domu Iugurthovy vojáky a ti Hiempsala ukrývajícího se v pokojíku služky zavraždili; hlavu donesli Iugurthovi. Adherbal sice měl za sebou většinu numidské šlechty, ale Iugurtha byl lépe vyzbrojen.

Adherbal poslal do Říma se stížností a zároveň se chystal na válku. Už po první porážce Adherbal prchl do provincie a odtud do Říma. Koncem t. r. nebo již roku následujícího poslal Iugurtha do Říma též své lidi. Jeho vyjednavači využívali starých známostí svého pána mezi římskou nobilitou od Numantie a zdařile korumpovali další nejváženější představitele senátu. Viz dále rok následující.  

 

Kimbrové dorazili do Illyrie, kde narazili na odpor kelto-thráko-illyrských Skordisků. Skordiskové jimi byli dvakrát zahnáni do provincie Makedonie a v bojích s nimi u Stobů padl Sex. Pompeius, asi děd triumvirův (viz předešlý rok a srov. rok 114). V Makedonii a Thrákii pravděpodobně válčeno řadu let, ale o intensitě a rozsahu bojů nevíme nic, žádná jména. Pravděpodobně z této doby pochází ciselovaný latenský stříbrný "kotlík z Gundestrupu" nalezený ve vřesovišti Borremose v Himmerlandu, vlasti Kimbrů, v Dánsku; srov. rok 113.  

 

Konsul Q. Marcius Rex v Alpách vymazal z lidské paměti ligurský nárůdek Stoenů; nad stoenskými Ligury triumfoval 3. prosince 117. V provincii Gallia Ulterior/Transalpina (ustavena roku 121, viz tam) založili Římané kolonii Narbo Martius/dnešní Narbonne, která se stala provinčním sídelním městem a dala jí později, snad za Augusta, i nové jméno, Gallia Narbonensis.

Kolonie ležela na trase právě stavěné via Domitia nazvané podle prokonsula Cn. Domitia Ahenobarba, roku 121 vítěze nad Kelty. Vedla po údajně trase, kterou kdysi kráčel na Západ Héráklés, z Brigantia/Brigantionu v Alpách (snad místy, kterými táhl též Hannibal) přes Narbonu do Hispánie a spojení Itálie s ní se stalo bezpečnější než námořní cesta.

U založení osady Narbo Martius byl pozdější řečník L. Licinius Crassus, jakou měrou, nevíme. • Událost je možné zařadit i do roku následujícího.

V Římě byla zákonem Baebiovým, lex Baebia, zrušena komise triumvirů, řídících rozdělování a přidělování veřejných pozemků (srov. rok předcházející). Fungovali od roku 133 na základě zákona Ti. Sempronia Graccha, srov. rok 145.

Narodil se L. Cornelius Sisenna, právník a řečník (např. v roce 70 obhajoval proti Ciceronovi Verra; srov. 114), jako politik patřil mezi sullovské optimáty, praetor roku 76 a historik asijského stylu (srov. pod řečnictví, historiografie). Zemřel roku 67.

 

************************************************************

117.

Ol. 165, 4

Rok 1 autonomní éry Chalkidy pod Libanem

195 SE

131 AE

(Menoités)

a. u. c. 637

L. Caecilius Metellus Dimetus a Q. Mucius Scaevola Augur

************************************************************

Tento nebo rok 114 je prvním rokem autonomní éry arabského knížectví v Chalkidě pod Libanem. Důvod udělení plné suverenity ani jméno místního dynasty-šejka není známo. Autonomii musel udělit Seleukovec Antiochos VIII. Kalliníkos.

 

Tohoto a následujícího roku zřejmě v úkolu Ptolemaia VII. Euergeta II. zahájil Eudoxos z Kýziku s kapitánem a obchodníkem Hippalem přímé plavby z Egypta do Indie, protože pro antický svět objevili význam monsunů v Arabském moři Indického oceánu. Tím mohly být alespoň částečně kompensovány úniky, které pro středomořské kupce znamenala ztráta Mesopotamie, obsazené Parthy (že později styky s Indií zintensivněly, dokládá i únikový plán Kleopatry VIII., srov. rok 30).

Eudoxos byl okraden o dovezené indické drahokamy a vonné látky jak Euergetem II., tak později Sótérem II., když Kleopatrá II., která ho poslala na druhou cestu, roku 116 zemřela. O jeho plavbách a osudu viz v indexu s. v. objevy.

Časově nelze přesněji zařadit obchodní a tím také objevné cesty Hellénů podél východního pobřeží Afriky, které navazovaly na aktivitu prvních Ptolemaiovců (srov. rok 270). Např. řada míst, dnes již přesně neidentifikovatelných, se jmenuje po jistém Pýthangelovi. Hellénové mj. znali tajemství pramenů Nilu, lovili zvěř a obchodovali po celém pobřeží východní Afriky (srov. rok 109) a s Indy byli konkurencí pronikajícím Arabům.

Hellénové znali východoafrické pobřeží až po mys Prasos či Prasón, dnešní mys Delgado v severním Mosambiku. Celé východoafrické pobřeží nazývá pozdější geograf Klaudios Ptolemaios (žil v letech asi 100 až 178 n. l.) ve své proslulé Geógrafiké hyfégésis Zingis (arabské Zindž, Zandž, srov. dnešní Zanzibar a moře Zandžské).

S kým však Hellénové, Indové a Arabové (a dlouho před nimi Egypťané) ve východní Africe vlastně obchodovali, nevíme (neznámé ethnikum ethiopského rasového typu). Bantuové dorazili na pobřeží Indického oceánu v Tanganyice a v Mosambiku až někdy ve 4. století n. l., viz více v indexu s. v., kde též jiné chronografické odhady. 

Helléni věděli mj. o hoře Kilimandžáro a o Velkých východoafrických jezerech. Mořeplavec a obchodník z 1. století Diogenés pronikl od východoafrického pobřeží až k pramenům Nilu v Měsíčních horách v dnešní Rwandě (prameny nejvzdálenějšího zdroje veletoku Kagery leží v Burundi). Tehdejší znalosti východní části Afriky překonali Evropané až v 19. století n. l.

Obchodní kontakty středomořského světa s jižní Arábií, střední a východní Afrikou a s oblastí indického subkontinentu s ostrovy dn. Indonésie jsou v pramenech vzácně dokumentovány, nicméně jejich intensita musela být značná.

 

V Itálii nejstarší zachovaný dokument z ligurské Genuy/Janov s rozhodnutím římského senátu z 13. prosince t. r. ve sporu o pozemky mezi Genuany a Ligury z klanu Vituriů Langenských/Viturii Langenses. Usnesení bylo publikováno na bronzové desce zvané dnes Tavola di Polcevera (podle údolí s potokem vymezujícím kdysi hranice staré Genuy).  

 

V Numidii pokračovala otevřená válka mezi Adherbalem, formálně podporovaným římským senátem, a Iugurthou, jehož úplatky mezi římskou nobilitou se začínaly vyplácet (srov. rok následující a předešlý)Senátoři na návrh M. Aemilia Scaura, cos. 115, ustavili desetičlennou komisi a do jejího čela postavili optimáta L. Opimia, cos. 121 a brutálního likvidátora hnutí C. Sempronia Graccha, viz tam.  

 

V Číně zemřel nejznámější básník doby Chan S´-ma Siang-žu (nar. roku 179).

 

************************************************************

116.

Ol. 166, 1

Chrýsogonos z Níkaie v Bíthýnii (?, poprvé)

196 SE

132 AE

(Sarápión)

a. u. c. 638

C. Licinius Geta a Q. Fabius Maximus Eburnus

************************************************************

Velká Frygie se stala součástí římské provincie Asia (viz rok 121).

 

V Egyptě 11. pauni/28. června zemřel v Alexandreji král Ptolemaios VII. Euergetés II. vládnoucí od roku 170 a pak podruhé od roku 145, když mezitím byl od roku 163 králem v Kýréně. Euergetés II. vulgo Fyskón/Tlouštík byl velmi nepopulární u hellénské populace, náklonnost mu přes jeho nevypočitatelnost projevovali Egypťané i Židé, patřil mezi římské chráněnce. Euergetés II. zůstal jednou z nejnegativnějších postav hellénské historie. Měl odpor k intelektuálům Múseia, nicméně sám byl literárně nadán, sepsal 24 knih Hypomnémat/Pozoruhodností z historie a ethnografie a složil kritický spis k Homérovi, díla nedochovaná.  

Tím se též skončila vláda Bohů Dobrodějů/Theoi Euergetai III. (trvala od roku 124, srov. ale rok 118)Podle Euergetovy závěti se vládkyní v říši měla stát jeho druhá manželka a neteř Kleopatrá III. Filométór Sóteirá II. (c. 45), od nyní zvaná Kokké (dříve Gyné/Manželka). Za spoluvládce si měla vybrat mezi svými syny s Euergetem II.: mezi Ptolemaiem (IX.) Sótérem II. zvaným Alexandrijskými Lathyros (což by mohl být nějaký druh egyptského hrachu, souvislost nejasná) a mladším Ptolemaiem (X.) Alexandrem (viz o něm dále roku 108). 

Sótér II. co do tloušťky soutěžil se svým otcem a prý se mu rovněž říkávalo Fyskón. Při chůzi se musel opírat o dva z přátel, nicméně když přišlo na hudbu a tanec, dokázal seskočit z vysokého lehátka a tancovat s větším zápalem než jeho profesionální tanečníci, jak se traduje

Dopadlo to podle všeho trochu jinak. Kleopatrá II. se prosadila proti své dceři Kleopatře III., která si chtěla ke spoluvládě přibrat zřejmě mladšího ze svých synů. Ke 29. říjnu je doložena spoluvláda dvou Kleopater a jednoho Ptolemaia, totiž Ptolemaia IX., kde muž hrál mocensky vedlejší roli. Kultovně vládli jako Theoi Filométores Sótéres.

Opomenutý Ptolemaios X. vystřídal na Kypru ve funkci stratéga svého staršího bratra Ptolemaia IX., který tu velel od roku 117. Střídal stratéga Helena, jemuž ovšem faktické vedení úřadu zůstalo, nyní v postavení poradce/trofeus Alexandra I. Když se pak stal jeho šéf králem v Alexandreji, Helenos se do úřadu kyperské stratégie vrátil (do roku 106). Ptolemaios X. však mohl být stratégem Kypru až roku 114, viz tam.  

Lze však rovněž předpokládat, že po smrti Euergeta II. vládly obě královny-vdovy krátce do smrti Kleopatry II. spolu jako Theai Euergetai, což nelze epigraficky doložit. V této době byl ještě Ptolemaios Lathyros stratégem na Kypru, kde ve svých dvaceti letech žil se svou manželkou a sestrou Kleopatrou IV., viz rok následující. 

Krátce poté, tedy někdy po 29. říjnu t. r., zemřela v Alexandreji Fyskónova starší sestra a první manželka Kleopatrá II. Filométór Euergetis Sóteirá, oba byli ve věku kolem či nad 65 let. Kleopatrá II. byla celý život spoluvládkyní, samostatně vládla jako Kleopatrá Sóteirá, první v Ptolemaiově rodu, jen v letech 131 až 129. Kleopatrá III. Kokké vládla podle všeho zpočátku samostatně, a to nejpozději do března roku 115, viz rok následující. 

Podle Euergetova testamentu byla od říše Ptolemaiů oddělena Kýréné (srov. rok 162). Zde nyní začal, nikoli však bezprostředně, vládnout zcela samostatně Ptolemaios Apión, syn Euergetův s milenkou/pallaké Eirénou z Kýrény alias Ithakou (Apión vládl do roku 96; srov. případného jmenovce-staršího sourozence či Ptolemaia Memfíta roku 130). Kdy od svého otce obdržel královský titul, nevíme, stejně tak o jeho panovnických činech nevíme nic. O odkazu Kypru viz rok 155.

Kleopatrá III. Sóteirá II. se postavila v záležitostech seleukovské rodiny na stranu nového pretendenta Antiocha (IX.) zvaného Kýzikénos (přízvisko podle místa, kde vyrůstal, viz následující rok a hlavně rok 114), který vznesl nárok na trůn proti svému nevlastnímu bratrovi z matčiny strany Antiochovi VIII. Kalliníkovi; zatím „Kýzický“ sbíral vojenské síly.

 V létě t. r. dorazila skupina Římanů po Nilu do Fil a zanechali po sobě 26. srpna nejstarší dosud známé latinské nápisy v Egyptě. Zda byli C. Acutius, M. Claudius Varus a Sp. Varaeus součástí delegace vyslané na pohřeb Fyskónův či jakékoli jiné mise, nevíme. Dalším doloženým turistou na Nilu byl roku 112 senátor L. Memmius, který si prohlížel pozoruhodnosti Fajjúmu, dal si ukázat krmení sakrálních krokodýlů a chrámový komplex Amenemheta III. z Dvanácté dynastie (viz rok 1797). Jistý Hermiás, pravděpodobně dioikétés, písemně nakazoval provinciálům vycházet Římanovi vstříc. 

 

Smírčím rozhodnutím komise římského senátu vedené L. Opimiem, viz rok 118, byla říše Numidů znovu rozdělena, již potřetí v krátké době: Iugurtha se stal králem na úrodnějším a lidnatějším západě, Adherbal na východě říše s přístavy se sídelním městem v Cirtě. V Numidii byl pak relativní klid až do roku 112, nicméně Iugurtha nebránil loupeživým útokům svých poddaných na Adherbalovo území. Většina desetičlenné komise včetně Opimia brala podle všeho od Iugurthy úplatky.

 

Narodil se M. Terentius Varro Reatinus, římský polyhistór, roku 49 velitel pompéjovců v Hispániích. Po politické prohře činný v soukromí literárně. Zemřel roku 27.

 

************************************************************

115.

Ol. 166. 2

197 SE

133 AE

(Nausiás)

a. u. c. 639

M. Aemilius Scaurus a M. Caecilius Metellus

************************************************************

V Achaji ve městě Dýmé propuklo sociální a protiřímské povstání, které tendenční, prořímské prameny označují za povstání otroků. Vůdcem hnutí byl jistý Sósos. S pomocí dámiúrga, (nejvyššího městského úředníka, Formiska otevřel státní archiv, dal spálit záznamy o daních a o daňových dluzích a spolu s jistým Tímotheem vydal na 45 nových zákonů. Prokonsul Q. Fabius Maximus Eburnus, správce provincie Macedonia, do níž Acháia spadala, je dal oba odsoudit na smrt a popravit.

 

V Egyptě nejpozději v březnu, před 6. dubnem, musela královna Kleopatrá III. Sóteirá II. na nátlak Alexandrijských přijmout mužského spoluvládce (že by to byl důsledek posledního ze skutků Kleopatry II.?). Královna tedy jmenovala svého nejstaršího syna Ptolemaia IX. Sótéra II. Filométora Filadelfa (oficiální kultovní přízviska) Níkéfora či Megas Theos (tj. Velký bůh; obě jsou oficiální přezdívky), lidově Lathyros (srov. předešlý rok), nebo Potheinos (tj. Vítaný, Žádoucí, ale i Lítostivý, snad ve smyslu Ubřečený, Bulík)Kleopatrá III. se dávala v oficiální titulatuře vždy uvádět na prvním místě před jménem spoluvládce-syna. I to bylo poprvé v dějinách hellénismu.

Ptolemaios Sótér II. vládl do roku 108, jeho druhá vláda patří do let 88 až 80. Vláda královny Kleopatry III. Kokky se svým synem Sótérem II. trvala do konce roku 114 a spoluvládli, resp. znovu spoluvládli, jako Theoi Filométores Sótéres I. (srov. rok předešlý). V srpnu/září je doložena Sótérova cesta po Nilu do Elefantíny do Chnumova chrámu. 

Někdy v létě, donutila Kleopatrá III. svého syna Sótéra rozejít se s chotí a vlastní sestrou Kleopatrou IV. Matka-spoluvládkyně mu dala za manželku svou další dceru a Sótérovu mladší sestru Kleopatru V. Selénu I., s níž pak, popř. s neznámou dnes ženou, měl dva syny, jejichž jména a osudy neznáme. Možná, že jedním z nich byl Ptolemaios, pozdější "král na Kypru".

Kleopatrá IV., která se zjevně již do Alexandreie nevrátila, se na Kypru dala do koalice s Antiochem (IX.) Kýzikénem, jemuž nyní slíbila vojenskou pomoc i ruku. Využila oddílu, který sestavil stratég ostrova Ptolemaios X., její bratr. • Sótér II. měl s jistou Kleopatrou (tedy pravděpodobně s Kleopatrou IV., a to na Kypru?) dceru Bereníku III. Filadelfos, po sňatku jmenovanou Kleopatru Bereníku.  

 

V Orrhoéně zemřel dynasta-šejk či parthský guvernér Fradašt (vládl od roku 120). Nástupcem se stal jeho syn Bakrú I., vládnoucí do roku 112. Bakrú je již opět arabské jméno, srov. rok 127.

 

V Indobaktrii se v říši Antimachovců dostal někdy v této době k moci, buď na úkor nebo se souhlasem svého bratra Stratóna I. Sótéra (srov. rok 130), Menandrův syn (?) Apollodotos Filopatór Megas Sótér (vládl do roku asi 95)

Král Apollodotos, podle jiné domněnky již Démétrios II., pravděpodobně založil mimo jiné přístavy a města či obchodní střediska pro dálkový obchod Barygazu na jihovýchodu dnešního Gudžarátu, s níž jako s centrem hellénského indického obchodu souvisely především přístavy v oblasti dnešní Mumbaí/Bombaje zvané Heptanésiá u Kalliéné/dnešní Kalján, Býzantion/dnešní Goa a Múzíris/Mangalúr. Jeho zakladatelské dílo přetrvalo až do vrcholné římské doby.

V druhé části říše Antimachovců zemřel snad někdy kolem t. r. král Filoxenos Aníkétos (vládl od roku 125). Nástupcem se stal jeho syn (?) Níkiás (na trůnu do roku asi 85)V říši Eukratidů zemřel kolem t. r. král Hélioklés II. Dikaios (vládl od roku asi 120) a nástupcem se stal jeho syn (?) Antialkidás Sótér Níkéforos, v písmu bráhmí Amtalikitasa (do roku asi 100). Zmocnil se Taxil a neúspěšně bojoval s Lýsiou, viz rok 125, o vládu nad Swátem.

Jeho vyslanec Héliodóros dal v Besnágaru u Vidiše v dnešní indické Madhjapradéši na dvoře krále Bhágabhadry vztyčit sloup k poctě boha Vašudévy, identifikovaného s hinduistickým Višnu a s jeho inkarnací Krišnou.

 

V Arábii kolem tohoto roku se Dédánu zmocnili Lichjánové a založili zde vlastní království, které přetrvalo do rozmezí let 24/23 až 9; tzv. ranělichjánovské království (srov. rok 455).

 

V Římě se narodil triumvir M. Licinius Crassus a někdy kolem tohoto roku se narodil autor mímů D. Laberius. M. Licinius byl zabit Parthy roku 53, Laberius zemřel roku 43. Triumvirovým otcem byl Publius, konsul roku 97 (spáchal sebevraždu roku 87, aby se ho nezmocnili mariovci; o jeho zákonodárné činnosti v oblasti boje s luxusem viz rok 161). Triumvirovým dědem byl Marcus, praetor roku 105, který pro svou vážnost dostal řecké přízvisko Agelastos, »Nesmějící se/Bez úsměvu«.

Konsul Aemilius Scaurus v listopadu ve válce porazil a pacifikoval keltský východoalpský nárůdek Carnů/Karnů a v prosinci nad ním držel triumf. Dlouhodobě ohrožovali hlavní římskou osadu v regionu Aquileiu. M. Caecilius Metellus odešel do války na Sardinii, viz jeho triumf roku 111. O případném příspěvku Aemilia Scaura k boji s luxusem a obžerstvím viz rok 161 a o jeho původu roku 163. 

 

************************************************************

114.

Ol. 166, 3

198 SE

134 AE

([...]ratú)

a. u. c. 640

M?. Acilius Balbus a C. Porcius Cato

************************************************************

Kleopatrá III. Kokké poslala na Kypros jako stratéga-místodržitele svého mladšího syna Ptolemaia (X.) Alexandra, aby vypudila Kleopatru IV., když ji rozvedla se svým synem (srov. předešlý rok a rok 108; Alexandros se mohl stát stratégem ostrova již roku 11, viz tam). Kleopatrá IV. se se svými naverbovanými oddíly přeplavila z ostrova k Antiochovi Kýzikénovi do Syrie, kde se za něj provdala; věnem byly jednotky jejích žoldnéřů.

Jejich synem byl pozdější král Antiochos X. Eusebés Filopatór. Spojenými silami se zmocnili Antiocheie, kde se dal Kýzikénos provolat králem a jako Antiochos IX. Filopatór vládl do roku 95.

Antiochos VIII. Kalliníkos vulgo Grýpos/Skoba se však s egyptskou pomocí, kterou mu zprostředkovala jeho manželka Kleopatrá II. (Syrská) Tryfaina I., dcera Ptolemaia VII. Fyskóna, znovu uchytil v Syrii a v Kilikii, odkud byl předtím svým bratrancem a nevlastním bratrem vytlačen (o válkách této doby jsme informováni pramálo). Antiochos IX. Filopatór vládl v jižní Syrii a v Koilé, jeho manželka Kleopatrá IV. se držela v Antiocheji, kde byla oblehnuta vojskem Antiocha VIII. Kalliníka a Kleopatry Tryfainy, své sestry, kterou bytostně nesnášela, poněvadž jí a svému muži se zamíchala do života podporou Kýzikéna, viz rok následující. 

Od tohoto roku byla Syrie rozdělena na říše potomků krále Démétria II. a jeho bratra Antiocha VII. Potomci Antiocha Euergeta vládli do roku 83 v Antiocheji, Démétriovci v syrském přímoří (srov. rok 95).

 

V Egyptě nyní spoluvládla Kleopatrá III. Sóteirá se svými oběma syny Sótérem II. v Alexandreji a Alexandrem (I.) na Kypru jako Theoi Filométores Sótéres II., a to nejméně do 19. září roku 108 (srov. rok 116). Král Alexandros přitom na Kypru vystupoval zcela autonomně a používal i své vlastní éry, která se začínala tímto rokem.

 

Konsul C. Porcius byl v Thrákii poražen Skordisky, kteří byli opětovně zatlačeni Kimbry na území provincie Macedonia (srov. rok 118). Skordiskové ale nakonec Kimbry z Illyrie odrazili a ti se obrátili do Nórika, viz rok následující, a stali se pohromou pro Římany (pokud směr své migrace nezměnili Germáni na základě vlastního rozhodnutí s ohledem na možnosti Balkánu uživit takové množství lidí, viz údaj roku 110. 

V Thrákii válčil konsul roku 113 C. Caecilius Metellus Capruarius, viz triumf roku 111, o čtyři roky později tam bojoval konsul M. Minucius Rufus (srov. roku 108) a roku 100 T. Didius, cos. 98.

Po své praetuře v Zadní Hispánii, kde likvidoval lupičské bandy (nebo protiřímské odbojníky?), ale dílo ani zdaleka nedokončil, začal být politicky činný C. Marius, který si jméno udělal už roku 119 jako tribun lidu. Války na poloostrově vyvrácením Numantie ani zdaleka neskončily, viz rok 133 a období (195) 154 až 133. Maria vystřídal v Zadní Hispánii roku 113 n. 112 praetor L. Calpurnius Piso Frugi, který v boji s domorodci padl. Jeho nástupcem byl Ser. Sulpicius Galba (viz o jeho otci ve stejné zemi roky 153 a 151), ale ani o jeho válkách a nepřátelích nevíme vůbec nic. Viz dále rok 93. 

 

Podle censu provedeného v letech 115-114 L. Caeciliem Metellem Diadematem, cos. 117, a Cn. Domitiem Ahenobarbem, cos. 122, bylo 394 336 římských občanů, tedy mužů. Censoři vyškrtli ze seznamů senátorů 32 ctihodných a zakázali divadelní/scénická představení.

Za nich byl odhalen a zveřejněn největší zločin vestálek proti mravopočestnosti dob republikánských: kněžky Aemilia, Licinia a Marcia byly odsouzeny na smrt pro své intimní styky se zástupy římských jezdců (pouze Marcia měla jediného milence). Aemilia byla odsouzena 17. prosince/a. d. xv. kal. ian. (tehdy se držely sáturnálie 19. prosince), Licinia souzená 20. prosince/a d. xiii kal. ian. kromě toho prý žila s bratrem Aemilie a Aemilia s bratrem Licinie. Mezi milence vestálek patřili svobodní, otroci, muži i ženy.

Prozradil síť zbožného "eskortu" jistý Manius, první v řadě milců, který marně doufal ve svobodu - zřejmě se jí dočkal od státu. Na návrh tribuna lidu Sex. Peducaea prošel zákon/lex Peducaea de incestu, jímž se soudní pravomoc nad vestálkami přesunula z pontifika maxima na zvláštní tribunál, tedy v době tahanic mezi optimáty a populáry další zisk populárů. 

Narodili se M. Antonius Gnipho, učitel řečnictví a grammatiky rodem z Gallií, propuštěnec s alexandrijským vzděláním znalý řečtiny a latiny, od něhož bral lekce i Cicero (zemřel roku 64) a Q. Hortensius Hortalus, řečník a politik, jenž byl roku 70 jedním z obhájců Verra proti Ciceronovi (zemřel roku 50; srov. 118).

 

Zemřel šan-jü Hunů I-č'-sie (od roku 126), nástupcem jeho syn Wu-wej/Wuwei, Uwej (do roku 105). Roku 112 skončilo sedmileté příměří s Číňany a císař Wu obnovil hunskou válku; předešlých rozměrů však boje nedosáhly. Do té doby podroboval Wu své moci oblast jižní Číny osídlenou národem Jüe/Yue, Baiyue neboli Việt, viz rok 112.  

 

************************************************************

113.

Ol. 166, 4

199 SE

135 AE

(Paramonos)

a. u. c. 641

C. Caecilius Metellus Caprarius a Cn. Papirius Carbo

************************************************************

Pravděpodobně tohoto roku byl král Antiochos IX. Filopatór poražen v bitvě kdesi u Antiocheie nebo prostě nepřáteli vymanévrován ze Syrie; průběh války neznáme, a musel se uchýlit do Aspendu v Pamfýlii. Nyní byl v Syrii jediným vládcem Antiochos VIII. Kalliníkos se svou manželkou Tryfainou (Kleopatrou II. Tryfainou I.).

Jeho nevlastní bratr Antiochos Filopatór, jehož právě vyhnal ze Syrie, syn Antiocha VII. Euergeta a Kleopatry I. Syrské They Euetérie (srov. rok 120), byl chronicky proslavený jako homo stultus/"blb"Kalliníkos pak dobyl říšské sídelní město, v němž se hájila královna Kleopatrá IV. (srov. předešlý rok). Na naléhání své manželky Kleopatry II. Syrské Tryfainy I., sestry Kleopatry IV., dal tuto v chrámovém asylu zavraždit: Grýpovi se nepodařilo Tryfaině vraždu rozmluvit (dosud se vůči ženám nic podobného v Seleukově rodu nestalo) a pověření vojáci museli Kleopatře utít ruce, jimiž se držela kultovní sochy; kterého chrámu a kde, nevíme.

Snad do této doby spadá zmínka o velké slavnosti v Dafně, kterou dával Antiochos Grýpos, na níž rozdával "lidu" nejenže jídlo, ale na cestu domů jako dary husy, zajíce a antilopy, zlaté věnce, stříbrné podnosy, pití, také otroky, koně a velbloudy. Srov. k romu rok 137 a 33.  

O nějakou dobu později, stále možná ještě v rámci hellénského roku 114/113, se válečná karta otočila a Antiochos VIII. Kalliníkos byl svým soupeřem Antiochem IX. Filopatorem opět vytlačen ze severu Syrie a z Kilikie a Filopatór se s pomocí Ptolemaia IX. Sótéra II. znovu zmocnil Antiocheie. Během těchto bojů padla do Filopatorových rukou královna Tryfaina I.: za zločin na sestře byla okamžitě popravena, zasvěcena jako oběť duchu zavražděné manželky/eiusque supplició uxóris mánibus parentávit (manželkou Antiocha VIII. od roku 124, viz tam, její děti viz rok 96).

Jak se dál v Syrii vyvíjela válka mezi oběma Antiochy, nevíme. Antiochos IX. Filopatór ovládal severní Syrii s Kilikií a Antiochejí, Antiochos VIII. Kalliníkos jižní Syrii a Přímoří s Koilé.

 

Konsul C. Caecilius Metellus úspěšně válčil v Thrákii, triumfoval roku 111.

 

Germánští Kimbrové, kteří se v uplynulých několika letech přesouvali ze svých původních sídel v Jutsku, viz rok 120, byli nejprve zastaveni Boji na Labi u nebo na severních hranicích dnešních Čech. Odtud směřovali přes Slezsko a Moravu na Balkán k Illyrům, odkud byli rovněž odraženi, viz rok 118 a 114, a proto se obrátili zpět na západ a podél Dunaje vpadli do Nórika.

Někdy v srpnu až září porazili Germáni u Nóréie v Nóriku, u sídelního města Nóriků-Taurisků dnes neznámé polohy, armádu Římanů, jíž velel konsul Cn. Papirius Carbo. Také on zůstal na bojišti; od hannibalské války to byla nejvýraznější římská porážka; válka s nimi se Římanům táhla do roku 101.

Po bitvě pokračovali Kimbrové na západ k Helvétům do prostoru dnešního jižního Německa a severního Švýcarska. • Bitva u Nóréie byla prvním válečným setkáním Římanů s jedním z germánských kmenových svazů, s protivníkem, který o půl tisíciletí později jejich říši vyvrátil. Jedna z pozdějších ethnických struktur, vzniklých stmelením původních germánských kmenových svazů, Němci, na tradice myšlenky „universální říše“, jak ji z hellénismu převzali Římané, navázala (ovšem s úporným důrazem na jednotu náboženskou-monotheistickou).

S Kimbry táhli Evropou Teutoni ze západního Holštýna, Ambrónové a Harúdové z Jutska, odkud pocházeli i Kimbrové (srov. rok 120): okolí dánského Aalborgu se dodnes jmenuje Himmerland, srov. rok 118.

 

************************************************************

112.

Ol. 167, 1

Chrýsogonos z Níkaie (podruhé)

200 SE

136 AE

(Dionýsios III.)

a. u. c. 642

M. Livius Drusus a L. Calpurnius Piso Caesoninus

************************************************************

V království Pontos se ze svého horského exilu (viz rok 118) vrátil do sídelního města Sinópy Mithridátés VI. Eupatór Dionýsos (20; vládl do roku 63, nominálně již od roku 121, viz tam). Způsob uchopení moci není znám, ale asi byl krvavý. Svou matku a regentku Láodiku II. internoval a zemřela ve vězení o několik let později. Bratra Mithridáta VII. Chrésta, jehož jménem po celou dobu Láodiké II. vládla, přibral na krátkou dobu za spoluvládce (viz příští rok).

Mithridátés Eupatór měl dvě sestry jménem Láodiké. Láodiké III. Pontská byla zároveň jeho manželkou. Roku 108 se ho pokusila otrávit, aby skryla svou nevěru (viz tam). Synem Eupatora s Láodikou III. byl pozdější král Kappadoků Ariaráthés VIII. (srov. rok 108 a viz rok 99). Druhá sestra Láodiké byla manželkou kappadockého krále Ariarátha VI. Epifana Filopatora, jemuž dala dva syny, pozdější krále Ariarátha VII. a Ariarátha IX., viz rok 125. 

 

V Orrhoéně zemřel dynasta Bakrú I. (vládl od roku 115). Nástupcem se stal jeho syn Bakrú II.: vládl samostatně do roku 94, se spoluvládci do roku 92.

 

Konsul M. Livius Drusus bojoval úspěšně proti Skordiskům a Dákům v Thrákii. Nad Skordisky a Makedony (sic) triumfoval v Římě 1. května 110. Vpády Skordisků a zjevně i dalších nájezdníků do provincie Macedonia trvaly až do roku 108, srov. rok 110 a předtím 118sqq. Byla to zároveň první válka Římanů s Dáky (ostatní byly vedeny až v době principátu).

 

V Numidii porušil král Iugurtha mír z roku 116 a obnovil válku proti Adherbalovi, vládci ve východní části říše Numidů. Adherbal si stěžoval v Římě, tříčlenné poselství senátu vedené konsulárem M. Aemiliem Scaurem, tehdy principem senátu, odplulo domů bez výsledku, ačkoli byl stěžovatel už tehdy obléhán. Římané, kteří ani neopustili provincii (Utica), dali na Iugurthu, že mu bratr ukládá o život. Iugurtha Adherbala předtím porazil v bitvě u Cirty a v jeho sídelním městě ho oblehl.

Na nátlak komunity italských obchodníků ve městě, kteří se významně na obraně podíleli, se Adherbal vzdal. Iugurtha však dal svého nevlastního bratra umučit a s ním zmasakroval všechny Numidy ve městě a z Italů ty, které zastihl se zbraní v ruce. Prohlásil se králem všech Numidů a obnovil praberberskou říši pod jedním panovníkem (vládl do roku 105). V Římě brojil za Iugurthovo potrestání, tedy pro válku, tribun lidu na následující rok C. Memmius. 

 

V Číně zahájil císař Wu (rodným jménem Liou Čche) dobývání jižní Číny od moře (viz rok 175). Boje s národy Jüe/Yue resp. Paj-jüe/Baiyue ("Sto Jüeů") byly ukončeny roku 109. Roku 111 připojil k říši dosud vasalský stát Min-jüe/Minjue v dn. provincii Fu-ťien/Fujian, jehož jüeští obyvatelé, z čínského hlediska jižní barbaři, byli snad tetovaní počínštělí Austronésané příbuzní s Tchajwanci.

Vzápětí Chanové vyvrátili další ze "Sta Jüeů", stát Nam Vit, čín. Nan-jüe/Nanyue, držený dynastií čchinského generála Čao Tchuoa/Zhao Tuo. I on byl formálně údělným králem Chanů. Velmož se osamostatnil a panoval do své smrti ve 103 letech roku 137 (výčet následovníků čínsko-vietnamské dynastie Triệu do posledního roku 111 viz roku 175).

Zároveň likvidovali Chanové rebelii Západních Čchiangů/Qiang, proti nimž do Kan-su vytáhla stotisícová armáda. Wu tehdy pardonoval vězně, aby měl mužstvo a pro svá tažení a pro kolonisační projekty v hraničních oblastech: nově usadil na šest set tisíc lidí.

Ve stejný čas válčili Chanové s Huny, viz rok 119, a v tento čas se jim podařilo v Kan-su oddělit od Hunů staré sousedy a časté spojence Čchiangy. Čchiangy roku 111 pacifikoval generál Li Si/Li Xi. Nové povstání Čchiangů potlačil roku 107 generál Ming Jou.     

 

************************************************************

111.

Ol. 167, 2

Rok 1 autonomní éry Sídónu

201 SE

137 AE

(Sósikratés)

a. u. c. 643

P. Cornelius Scipio Nasica Serapio a L. Calpurnius Bestia

************************************************************

Sídón obdržel pravděpodobně od krále Antiocha VIII. Kalliníka (?) autonomii. Je to zároveň první rok autonomní městské éry.

 

Na Krétě uzavřela města Lyttos/Lyttioi a Olús/Boloentioi smlouvu o přátelství, spojenectví a isopoliteji, datace je athénská podle archonta Sósikrata. Zachována fragmentárně na čtyřech kusech kamene z Lyttu, Athén a Rhodu ujednávala smlouva bezcelní pohyb zboží na souši, vývoz z přístavu proclen ve výši zákonné. Pocestní byli nedotknutelní a přepadení na cestě pokutováno šestinásobkem hodnoty zboží. Oba státečky zpřístupňovaly své náboženské slavnosti včetně lyttských oslav obnovy města a dobytí Dréru, data obou událostí neznáme, srov. roky 220 a 200.

 

V království Pontos dal Mithridátés VI. Eupatór Dionýsos zavraždit svého bratra a spoluvládce Mithridáta VII. Chrésta (viz předešlý rok). Pak se oženil se svou sestrou Láodikou III. (srov. tamtéž a rok 108). Eupatór zahájil expansi zřejmě již t. r. a vedle kontroly nad Kolchidou se domohl Malé Armenie, kterou ovládal jistý Antipatros, syn Sisidův; odkdy a jakého byl rodu, nevíme, ale zemi prý králi přenechal. Eupatór tu pak postavil 75 pevností, kam ukryl své poklady a armádní arsenál, a největší z nich byla Synoria.

Mithridátés Eupatór (nyní 21 n. 24) měl zjevně své velké vzory mezi perskými Achaimenovci a jejich pokusy o expansi do Evropy, zároveň obdivoval jejich pokořitele Alexandra. Dva z jeho synů se jmenovali po Králích králů Dareios a Xerxés. Že by už od počátku prahnul po válce s Římany, vystopovat nelze.   

Snad tohoto roku byl v Kappadokii zavražděn král Ariaráthés VI. Epifanés Filopatór (vládl od roku c. 130, resp. 125). Vrahem měl být agent Mithridáta Eupatora Gordios, který po činu uprchl do Pontu. Nástupcem zavražděného se stal jeho nedospělý syn Ariaráthés VII. Filométór(vládl do roku 99). Poručnicí byla jeho matka Láodiké, sestra krále Mithridáta Eupatora Pontského, srov. rok 125.

 

Kolem tohoto roku mohl zemřít král Skythů Skilúros I. Novým vládcem se stal jeho syn Palakos, jenž se svými padesáti „syny“ (zřejmě nejde o vyjádření rodičovského vztahu, ale spíše klanového) ohrožoval hellénská města v regionu. Celý Chersonésos Kimmerskýnabídl králi Mithridátovi Eupatorovi, že přijme jeho protektorát na ochranu proti skythským útočníkům. • Události ve Skythii se ale mohly udát již mnohem dříve, např. smrt Skilúrova (srov. rok 150).

 

Na jaře vypukla válka Římanů s Iugurthou Numidským (viz rok předcházející; trvala do roku 105). Iugurtha poslal do Říma jednoho ze svých synů (jména neznáme) se dvěma příbuznými, aby situaci v Africe vysvětlili, ale senát jim dal desetidenní lhůtu k opuštění Itálie. Válku s Numidy si vylosoval konsul L. Calpurnius Bestia a za legáta-poradce si s sebou vzal konsulára M. Aemilia Scaura. Po vylodění se Římané snadno zmocnili řady měst a osad a jali množství lidí.

Aniž by došlo na zbraně konsul L. Calpurnius s Iugurthou uzavřel rychlý mír: král se formálně vzdal, vydal třicet slonů, koně a dobytek a jistou menší částku ve stříbře, což převzal quaestor Sextius (celé jméno neznáme).

V Římě tribun lidu C. Memmius vinil konsula a další optimáty ze zlotřilosti, že vzali od krále peníze a žádal Iugurthovo předvedení a soud za vraždy, které na příbuzenstvu spáchal. Bez jakékoli pompy/cultú quam máxumé miserábilí se král pod ochranou praetora L. Cassia Longina (cos. 107, viz tam a srov. rok 154) vypravil do Říma, aby se osobně hájil. Odpovědět na obžalobu C. Memmia před sněmem lidu zabránilo králi veto koupeného kolegy v úřadu C. Baebia; Iugurtha v Římě veřejně nemusel pronést jediné slovo a žádný proces nedošlo.

V Numidii během Iugurthova pobytu v Římě armádní důstojníci za úplatu vrátili slony a prodali Numidům též zběhy. V Římě se do numidské politiky vložil Sp. Postumius Albinus, zvolený do konsulátu na rok 110. Hodně se mu chtělo do války a tak umluvil Massivu, syna Gulussy a tudíž Masinissova vnuka, aby se u senátu ucházel o numidský trům. Massivovi se totiž podařilo po vraždě Adherbala uniknout z Cirty. Iugurtha nakázal svému důvěrníkovi Bomilkarovi, aby nenápadně Massivu odklidil z cesty.  Najatý vrah byl však dopaden a přiznal, kým byl angažován. Přesto byl Bomilkar vydán králi, který ho tajně poslal domů, třebaže za něj Iugurtha ručil padesáti svými přáteli; o jejich osudu se nic nedozvídáme.

Brzy na to, zřejmě už začátkem roku 110, senát Iugurthovi nakázal opustit Itálii. Na odchodu z Říma měl král prohlásit: "Brzy zhyne město prodejné, nalezne-li kupce/Urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit!" Vedle výrazného obrazu korumpujícího krále a úplatných římských aristokratů zapadá moment římské nerozhodnosti, co s Numidy: nikdo se tam v kraji na severovýchodu dnešního Alžírska nevyznal, nikdo neznal lidi, velmi obtížný terén, ze severu právě hrozil Itálii mohutný germánský živel, kořist z Numidie též nekoukala velká. Díky tomuto váhání Iugurtha dlouho unikal, až ho zlomila Sullova diplomacie.

V Římě byl podle zákona z roku 119 ukončen převod podílů na veřejné půdě, ager publicus, započatý roku 145 resp. 133 plně do soukromého vlastnictví: další zemědělský zákon, lex agraria. O sedm let později pronese při podávání návrhu nového zákona tribun lidu L. Marcius Philippus, stojící na straně optimátů, poznámku, že "není ve státě dvou tisíc lidí, kteří by vlastnili půdu". O jeho vlastním návrhu nevíme nic.

V týž den 15. července zažil Řím dva triumfy: M. Caecilius Metellus slavil vítězství nad Sardy a jeho bratr C. Caecilius Metellus Capruarius, cos. 113, nad Thráky.

 

************************************************************

110.

Ol. 167, 3

202 SE

138 AE

(Polykleitos I.)

a. u. c. 644

M. Minucius Rufus a Sp. Postumius Albinus

************************************************************

Mithridátés VI. Eupatór Dionýsos vyslal ze Sinópy do Chersonésu Kimmerského (srov. předešlý rok) stratéga Diofanta: jeho první tažení na Bosporos Kimmerijský. Král Palakosbyl se svými Skythy dvakrát poražen a stáhl se do nitra Tauridy, dn. Krymu. Diofantos ho pronásledoval, porazil všechna místní skythská knížata a na Bosporu byl opět klid. Pak se Diofantos vrátil do Sinópy. Poražený Palakos se spojil s králem Rhoxolánů Tasiem (viz následující rok). • Mithridátés souběžně s pozemní armádou budoval flotilu se základnou v Kolchidě. Ve válce s Římany dokázal poslat do egejské oblasti tři sta trojřadek, což při posádce zhruba dvou set mužů na loď, z toho c. 170 veslařů, znamenalo to až šedesát tisíc námořníků a vojáků. Kromě toho disponoval množstvím menších lodí.  

 

V kavkazské Ibérii zemřel král Meribanés/Mirian I. (od 160) a panovníkem se stal jeho syn Farnadžom (do roku 90). Není znám z klasických pramenů. Vystavěl kolossální sochu boha Zadeniho, o jehož kultu však nevíme nic.  

 

V Palaistíně někdy v rozmezí let 110 až 107 vyvrátil král Ióannés Hyrkanos I. Samareiu a Jahweův chrám na Garizim (podle jedné tradice se tak mělo stát již roku 120; viz rok 722 a o jeho obnově viz rok 445, srov. 433 a 333). Samareia byla rok obléhána Hyrkánovými syny Antigonem a Aristobúlem. Vyhladovělým přišel na pomoc Antiochos IX., byl však Židy pod Aristobúlem v poli poražen.

Když získal od Ptolemaia IX. Sótéra II. oddíl šesti tisíc žoldnéřů, vrátil se Seleukovec a plenil Iúdaiu. Před Samareiou však opět neuspěl, odtáhl do Tripoli. Zanechal v Iúdě své stratégy Kallimandra (asi shodný s přítelem Démétria II., viz rok 137) a Epikrata, ale k velké ostudě: prvního Židé porazili, druhý od nich bral peníze a prodával Hyrkánovi opevněná místa.

Někdy po těchto událostech, které se mohly táhnout po několik let, v Jerúsalému vyzval přední z farisajů Eleazar krále Hyrkána, aby se zřekl velekněžského úřadu a zůstal jen panovníkem. Záminkou byla desinformace, že jeho matka padla za Antiocha IV. do zajetí. Král, sám vychován farisaji, měl však velkou podporu v konkurenční sektě saddúkaiů a jejího předáka Iónathana/Iónatha, se tedy s farisaji rozešel, viz k tomu rok 135. Je dosti možné, že rozhodnutí předcházely ve městě nepokoje.

Samareia, hebr. Šomerón, byla v roce 18 obnovena králem Héródem jako Sebasté. Samaritáni zůstali sektou držící se Mojžíšova pentatechu, nikoli ostatních knih Starého zákona, viz v Indexu CSD. • Vyvrácením Samareie byla vlastně odstraněna hmatatelná příčina jednoho vnitřního židovského náboženského sporu, srov. roky 773, 722, 420 a 168.

U nabatajských Arabů zemřel král Aretás I., jehož přesnou dobu vlády neznáme (viz rok 168). Nástupcem se stal jeho syn Aretás II. Hérotymos (vládl do roku 96). • Jména Aretás a Hérotymos jsou obě hellénisovanými formami aramejského Hárithath.

 

V indobaktrijské říši Euthydémovcůskončila kolem t. r. vláda krále Lýsia Aníkéta (vládl od roku asi 125). Snad bezprostředně následoval jeho syn (?) Theofilos Autokratór Dikaios, poslední vládce této "dynastie" či spíše skupiny dynastů jednoho území (vládl do asi roku 85).

 

V Egyptě vypukly spory mezi královnou Kleopatrou III. a jejím synem Ptolemaiem IX. Sótérem II., vrcholící roku 108 (viz tam). Předmět rozporu neznáme, ale srov. královniny preference roku 116. 

 

V Athénách zemřel scholarchos nové Akadémie Kleitomachos z Karchédonu alias Asdrúbás z Karthága (ve funkci od roku 127; do Athén přišel jako čtyřicetiletý někdy po roce 160). Sepsal na čtyři sta titulů. Třináctým scholarchem Akadémie se stal Filón z Lárissy a byl jím až do roku 84: období tzv. čtvrté Akadémie. Roku c. 88 uprchl z Athén do Říma, kde o čtyři roky později zemřel. O nástupnictví scholarchů srov. v indexu s. v. školy filosofické (3).  

Kolem tohoto roku se neznámo kde narodil Asklépiodotos, žák Poseidóniův, filosof a autor spisů o meteorologii, taktice atd.; zemřel roku 40.

V téže době se v Gadarách narodil epikúrský filosof Filodémos, od sedmdesátých let působící v Itálii, kde měl v Neápoli školu. Zemřel někdy mezi lety 40 až 35.

 

Konsul M. Minucius chránil Makedonii a Thrákii proti Skordiskům a Triballům. Jako proconsul tu válčil několik let a roku 107 Skordisky výrazně porazil, takže byl se mu dostalo poct v Delfách a senát mu povolil triumf, který držel následujícího roku 106, nejpozději 1. srpna. Z kořisti vybudoval Minuciovo sloupořadí, porticus Minucia vetus, kde se za republiky rozdávalo občanům obilí.

 

Pokračovala válka Římanů s Numidy, aniž by došlo k nějakému zvratu. Konsul Sp. Postumius obnovil nepřátelství, aniž by se mu Numidové postavili v poli. Musel ve druhé polovině roku do Říma uspořádat volby, bojová morálka legií klesala, viz rok následující. Svého bratra A. Postumia zanechal v čele armády jako legáta pro praetore. Numidské události od listopadu t. r. (jul.) viz roku následujícího. V Římě prosadil tribun lidu C. Mamilius Limetanus, aby senát vyšetřil iugurthovskou korupci. Mnoho pozornosti případ nevzbuzoval, neboť sněmy v té době blokovaly hádky tribunů mezi sebou o to, zda dva z nich, P. Licinius Lucullus a L. Annius, se smějí ucházet o prodloužení mandátu. M. Aemilius Scaurus, cos. 115 a viz rok 118, se šikovně vetřel do tříčlenné senátní komise, takže dohlížel vyšetřování sebe a svých spoluviníků. Závěry trésvirí neučinili žádné.   

 

Kimbrové, kteří se na území Helvétiů posílili částí keltských Bojů z oblasti dnešních jižních Bavor a Rakous, vstoupili do Gallií, kde žádali místní keltské kmeny o možnost usadit se na jihu země. Byli odmítnuti, jejich příchod spustil přesuny mezi Gally. Římané, kteří měli na války s Kelty, za ty totiž Kimbry a další migranty ze severu pokládali, ošklivé vzpomínky, viz rok 390sqq., opět žili v "hrůze z Keltů"/tumultus gallicus. Římem kolovaly zvěsti, že modrookých invasorů je tři sta tisíc ozbrojenců a s nimi že táhne mnohem více žen a dětí. Viz další římskou porážku roku následujícího a vývoj do roku 101.