239-230

239.

Ol. 135, 2

73 SE

9 AE

(Lýsiás) | (Athénodóros) 

a. u. c. 515

C. Manlius Turrinus a Q. Valerius Falto

************************************************************

V Makedonii zemřel někdy v zimě král Antigonos II. Gonatás (c. 80; v zemi vládl od roku 277, královský titul ale používal už od roku 285). Jeho nástupcem se stal nejstarší syn Démétrios II. zvaný Aitólikos/Aitólský (37; vládl do roku 229). Démétriův mladší nevlastní bratr Alkyoneus/Halkynoeus v té době již nežil (srov. roky 289 a 272).

Snad téhož roku zemřel v Épeiru král Alexandros II. (55), syn Pyrrhův s Lanassou, viz rok 295 (vládl od roku 272, narozen roku 294). Regentkou/spoluvládkyní (nebo to bylo rodinné trojvládí, triarchie? cf. děje ptolemaiovské a římské triumviráty) za Alexandrovy syny Pyrrha II. a Ptolemaia (II.) byla králova nevlastní sestra, manželka a matka obou synů a jedné dcery, viz zde níže, královna Olympias II. (c. 56; dobu jejich svatby neznáme), dcera Pyrrhova s první jeho manželkou Antigonou, která při jejím porodu zemřela, viz rok 295. Olympiadina spoluvláda trvalo do roku 234.

Alexandrovy smrti využili Aitólové a vpadli do Akarnánie, jejíž severní část byla epeirótská (srov. původní épeirótsko-aitólskou koalici z roku 263). Válka se táhla do roku 237 a pro Aitóly nebyla úspěšná; boje byly vlastně součástí tzv. démétriovské války (viz zde níže).

Podle jedné verse požádali Akarnánové římský senát o zprostředkování, neboť ani Épeirótům nevěřili. Římská mise dorazila k Aitólům, ale ti se jim prý vysmáli: co tu chcete, když doma máte problémy s Púny a Keltů jste se zbavili nikoli zbraněmi, ale zlatem; to my, Aitólové, jsme je vyhnali a ani Alexandra Velikého jsme se nebáli... 

Olympias II. hledala podporu proti aitólské hrozbě u krále Makedonů Démétria II. Zřejmě ho Épeiróťanka zaujala, že pro ni risknul budoucnost makedonských vztahů k seleukovské Syrii: Olympias II. s sebou přivedla svou dceru Fthíu II. s Alexandrem II. a Démétrios se hned zamiloval; už o ní však nebude slyšet, viz rok 235. Nicméně byl od roku 253, viz tam, ženat se Stratoníkou II., dcerou Antiocha I., a Makedonec ji nyní poslal zpět do Syrie (viz rok 235). Její dceru s Démétriem II. Apamu (III.) otec provdal za Ziaélova syna, pozdějšího krále Bíthýnů, Prúsiu I., a stala se matkou Prúsiy II.

Makedono-syrské vztahy rozchod Démétria II. se Stratoníkou II., ačkoli se hodně snažila, nepoznamenal. U Seleuka II. Kalliníka, jehož byla tetou, usilovala o ukončení makedonsko-syrského spojenectví, ale marně: do rodu Seleukova, nyní přímo u dvora, pouze vnesla další spory (srov. rok 235). Démétrios byl ovšem ženat od roku 243 též s Níkaiou II., vdovou po Alexandrovi VII., a tehdy Stratoníké nevyváděla, zpráv o tom není: viz možné vysvětlení roku 243.

V Épeiru probíhaly těžké boje (viz zde nahoře). V květnu se stal Arátos ze Sikyónu počtvrté stratégem spolku Achájů. Se stratégem spolku Aitólů Pantaleontem sjednal spojenectví Achájů s Aitóly proti králi Démétriovi II. Tak po čtyřech letech klidu vypukla druhá démétriovská válka (trvala do roku 228). Roku 236 uzavřel Démétrios symmachii s Gortynou a jejími krétskými spojenci, ale o významu paktu pro válku nevíme nic. 

 

Zřejmě t. r. vpadli Parnové-Parthové pod králem Arsakem II. Tíridátem I. do Hyrkánie a obsadili ji. Přímé spojení hellénisované Baktrie se Středomořím se tím nepřerušilo, neboť Parthové od krajů na jihu Kaspiku jižněji do Íránu neexpandovali, viz změnu až roku 141. • Událost lze položit až do roku 235 (srov. tam). Teprve roku 239 mohl být zavražděn Andragorás (srov. roky 256 a 248).

Cesta do Hyrkánie ze středoasijských stepí dn. Turkmenistánu vedla krajem kolem jihovýchodního pobřeží Kaspiku. Někdy mnohem později, aby zabránili Arsakovci dalším nomádům vpadnout tudy do Íránu, táhli od moře po nejbližší hory c. dvousetkilometrový val, který Sásánovci opatřili zdí a třiceti pevnostmi. Arabové později zeď, po Velké čínské druhou nejdelší v Asii, pojmenovali Alexandrovou. Její zbytky jsou patrné v íránské provincii Golestán poblíž hranic s Turkmenistánem a obecně je známa podle sídla provinční správy jako Gongánská zeď.  

 

Zemřel literát Arátos ze Sol (ročník 315), který od roku 274 pobýval u Antiocha Sótéra, předtím žil dva roky u dvora Antigona Gonaty.

Na makedonském dvoře tvořil jeden z nejvšestrannějších mužů starého věku Antigonos z Karystu na Euboji, literát, paradoxograf a sochař (srov. rok 230)V Rudiae/řec. Rhodai v Kalábrii se narodil pozdější epik a tragický básník Q. Ennius, vlastní otec římské literatury (zemřel roku 169).

 

V Africe ve válce žoldnéřské (vzpoura vypukla roku 241) se jeden z libyjských/numidských náčelníků Narauás/Naravas přidal ke Karthágincům; Hamilkar mu za věrnost slíbil do manželství svou dceru. V bitvě se žoldnéři, jimž veleli Spendios a Autaritos Kartháginci zvítězili: na straně poražených padlo deset tisíc mužů a čtyřem tisícům zajatců nabídl Hamilkar službu ve svém vojsku, nebo odchod ze země.

Žoldnéři sloužící na ostrovech se vzbouřili a pobili Púny i s velitelem Bóstarem. Nové kartháginské vojsko přešlo k povstalcům a svého velitele Hannóna, jiného od zde výše, ukřižovalo. Žoldnéři nabídli Římanům Sardinii a Korsiku, když se nebudou vměšovat do jejich války s Kartháginci. Římané nabídku přijali (a později, roku 237, ji dokonce dostali potvrzenou též Kartháginci; srov. roky 238 a 237)!

Rebelům chybělo loďstvo a Římané a Hierón Syrákúský zásobovali kupodivu Púny. Žoldnéřům se dosud dařilo a Hannóna vystřídal ve velení Hamilkar Barak, kdysi vrchní velitel vojsk na Sicílii (srov. jeho kapitulaci roku 241). Umučili a zohavili Geskóna, kdysi svého velitele, se sedmi sty Kartháginců, kteří jim padly do rukou. V odplatě pak dával Hamilkar mučit a ušlapávat slony zajaté žoldnéře. 

 

V Číně se vypravil Čcheng-ťiao/Chengjiao, mladší bratr Čenga/Zhenga (20), krále státu Čchin/Qin, proti státu Čao/Zhao. Vzbouřil se proti svému bratrovi a odpadl k Čao, kde obdržel údělné knížectví. Podle jiné zachované verse příběhu zemřel za vzpoury a jeho důstojníci byli Čchiny potrestáni smrtí.

 

************************************************************

238.

Ol. 135, 3

74 SE

10 AE

(Fanostratos) | (Lýsiás) 

a. u. c. 516

Ti. Sempronius Gracchus a P. Valerius Falto

************************************************************

Snad t. r. v létě, po vypršení úřadu stratéga spolku Achájů, který počtvrté nastoupil v květnu předešlého roku, podnikl Arátos ze Sikyónu svůj druhý, nyní soukromý, pokus o získání Argu; opět neúspěšně, třebaže se dostal se svými lidmi na hradby a za celodenních bojů byl raněn. Brzy poté následovala bitva na říčce Charés v Argolidě, v níž byl sice argívský vládce Aristippos, viz o něm roku 240, poražen, ale vítězství zůstalo Acháji nevyužito a když se o dva dny později znovu řadili k bitvě, bylo argejské vojsko početnější a Achájové odtáhli.

 

V dolnoegyptském Kanóbu/Kanópu byla zahájena stavba Osíridova chrámu (datum dokončení není známo; o tzv. kanóbském ediktu a kalendářní reformě viz pod Svátky). V zachovaném nápisu datovaném 7. březnem (jul.; 3. březnem greg.) se objevuje i zmínka o tom, jak panovník vrátil do egyptských chrámů sochy odvlečené kdysi Peršany, srov. rok 245, jak obětavě a "pro spásu lidí" dal dovézt ze Syrie, Foiníkie, Kypru a dalších míst obilí a jak snížil daňovou zátěž: odjinud o nedostatku potravin v té době v Egyptě nevíme a příčinu neznáme, ledaže by revolta byla důvodem králova návratu z asijského tažení, viz rok 246sq., možný důsledek hornoegyptské rebelie, která vzešla zřejmě z hladu roku 245. 

 

Hamilkar Barak vítězně ukončil boj s hlavní silou žoldnéřů, který se pro Karthágince od roku 241 nevyvíjel dobře a v podstatě ukončil válku žoldnéřů. Když se rozhodli postavit se Hamilkarovi v otevřené krajině, vylákal je do nehostinné oblasti a obklíčil, takže po čase, neustále v očekávání, že dorazí pomoc z Tynétu, vyhladověli, až došlo na kanibalismus: žoldnéři jedli zajatce a otroky. Spendios, Autaritos a vůdce Libyjů Zarzás ze satrachu před hněvem vlastních lidí se rozhodli s Hamilkarem vyjednávat. Přistoupili na jeho podmínku, že mu žoldnéři odevzdají deset jím vybraných mužů, ostatní že smějí odejít jen tak odění do pláště. Jakmile to ujednali, prohlásil Pún, že oni jsou první tři z deseti a k nim přibyli další z doprovodu. Ostatní žoldnéři nevěděli, o co jde, sáhli ke zbraním a tehdy jich Kartháginci obklíčené slony a vojáky v počtu čtyřiceti tisíc mužů pobili v lokalitě dnes neznámé polohy jménem Príón/"Pila".

Zajatí velitelé žoldnéřů byli ukřižováni před obleženým Tynétem. Při nenadálém výpadu žoldnéřů z města byl jeden z kartháginských velitelů Hannibal zajat, Mathós dal sundat z kříže mrtvého Spendia, na jeho místě ukřižovat Hannibala a u jeho nohou umučit třicet Kartháginců. Púnové definitivně zlomili odpor svých bývalých námezdných vojáků až následujícího roku.

Pro Sardinii, které se nechtěli Púnové vzdát (viz předešlý rok), vyhlásili Římané Karthágu válku: byla to vlastně „půldruhá válka púnská“ (trvala do následujícího roku)Na Korsice byla ustavena římská moc. Jako provincie byl ostrov organisován až roku 227 (srov. tam, 236 a roku 241).

 

Na severu Itálie vypukly po 45letém míru s Kelty, viz rok 282, nové boje ŘímanůBoji (viz rok 236), které vedli Atis a Galatás, a s některým z ligurských kmenů (trvaly do roku 182, resp. 154). Bojové nejprve v poli porazili útočícího konsula P. Valeria, jakmile Říman obdržel posily, donutil Kelty k míru, viz ale rok následující. Ligury porazil druhý konsul Ti. Sempronius. Římané založili t. r. v Umbrii kolonii Spoletium.

V Římě na Aventinu byl o dubnových ídách konsulem Ti. Gracchem zasvěcen chrám Libertě na Aventinu (o jeho zkrášlení se postaral roku 214 stejnojmenný syn konsulův, viz). Poprvé pořádány hry na počest bohyně květeny Flóry, jedné z nejstarších italských bohyní/lúdí flórálés (slavnost byla poprvé konána roku 241, hry a slavnosti pak každoročně 27. dubna až 3. května).

 

V Číně zemřel filosof Sün-c’ (narozen roku 298). Ve státu Čchin/Qin se pokusil o puč Lao Aj, milenec královny-matky Čao Ťi/Zhao Ji. Původním milencem královny byl regent Lü Pu-wej/Lü Buwei, který však v obavě, že se to král Čeng dozví, brzy vyklidil její komnaty a nastrčil do nich Lao Aje. Nový milenec měl s královnou dokonce dva chlapce. Ukradl jí pečetě a s jejich oprávněním spustil revoltu. Armáda však zachovala Čengovi věrnost, Lao Aj byl rozčtvrcen a jeho příbuzenstvo do třetího kolene vyvražděno.

Kancléř-regent byl Čengem sesazen a exulován; na hranicích si vzal život jedem, podle jiné verse byl otráven (235). Čengova matka Čao dostala do konce života domácí vězení. Novým kancléřem udělal Čeng Li-S'ho/Li Si podporujícího myšlenku jednotné čchinské čínské říše, tedy likvidaci ostatních pěti konkurenčních států. Čchinové byli ze všech nejsilnější a vedli ještě intensivnější války k likvidaci soků. 

 

************************************************************

237.

Ol. 135, 4

75 SE

11 AE

(Kimón) | (Alkibiadés) 

a. u. c. 517

L. Cornelius Lentulus Caudinus a Q. Fulvius Flaccus I.

************************************************************

Arátos ze Sikyónu byl v květnu popáté zvolen stratégem Achájů. Pokusil se podruhé vpadnout do Attiky kontrolované Makedony, ale opět bez úspěchu (poprvé roku 243).

 

Pravděpodobně t. r. porazil v bitvě u Ánkýry Antiochos Hierax se svými galatskými žoldnéři a anatolskými spojenci krále Seleuka II. Kalliníka. Na útěku z bitvy, v níž byly jeho jednotky rozprášeny, ho s jeho několika přáteli pohostil jistý osadník. Seleukos prchal incognito, vesničan ho však poznal (z mincí?) a při loučení ho oslovil jako krále. Čertvíproč ho dal král zavraždit a třebaže o jeho vládě toho víme hodně málo, takovou událost dějiny uchovaly. 

Po Ankýře, zřejmě ještě téhož roku, uznal Seleukos II. právo svého mladšího bratra na seleukovskou Anatolii, nosit diadéma a užívat královského titulu. To byl konec války bratrů, synů Antiocha II. Thea s Láodikou, nikoli však sporů (trvala od roku 242, říše Antiocha Hieráka existovala do roku 228).

Ukončením války v Anatolii se Kalliníkovi uvolnili ruce pro válku s Parthy v horních satrapiích. Během tažení na východ, o němž toho víme velice málo, porazil Seleukos II. Kalliníkos několikrát Arsaka II. Tíridáta I., který nakonec musel uprchnout do stepí na jihovýchodu od Kaspického moře ke kočovnému národu Apasiaků, k Apa-Sakům neboli Vodním Skythům v dn. Turkmenistánu (srov. roky 209 a 170).

Kalliníkovo tažení trvalo do roku 235. Je pravděpodobné, že Seleukos uznal Arsaka II. za údělného dynastu s hraničářskou povinností. 

Byl však vysloven i názor, že Seleukova výprava do horních satrapií nebyla vůbec úspěšná. Králův portrét na mincích po tažení ukazuje muže vousatého: Pógón/Vousáč, což předtím nebyl. Z toho bylo dokonce v moderní historiografii vyvozováno, že Kalliníkos se dostal na čas do zajetí.

Takový osud sdílela po ankýrské bitvě Kalliníkova milenka Mysta (podle jedné rukopis. verse Pysta; srov. o ní roku 246), zajatá po bitvě vítězi. Stačila se převléknout do oděvu prosté služky a s ostatními zajatci byla prodána na Rhodu. Teprve tam kupci řekla, kdo je, Rhodští ji od něho vykoupili a se skvělým doprovodem ji poslali králi do Antiocheie.  

 

V Egyptě v Idfú/Edfú, Velká Apollónopolis, A. hé megalé, položil 23. srpna Ptolemaios III. Euergetés I. základní kámen ke stavbě velkého Horova chrámu. Viz rok 142, dostavěn byl definitivně 5. prosince 57 a zůstal nejlépe zachovaným chrámem egyptského stylu.   

 

Pokračovala válka Římanů s keltskými Boji (viz předešlý rok). Vypravili se proti nim oba konsulové a dokud byly obě konsulské armády spolu, Římanům se dařilo. Po rozdělení se do obklíčení dostaly legie Q. Fulvia, avšak s pomocí, která dorazila včas, unikly zkáze.

Kartháginským vyslancům se konečně podařilo dosáhnout míru a ukončení první války púnské též de iure (srov. rok 241, o provincii viz rok 227), resp. uzavření půldruhé války z předešlého roku: Karthágo muselo navíc odstoupit Sardinii a přidat tisíc dvě stě talentů odškodnění (31,44 tun stříbra), srov. rok 241 a výnosnost hispánských stříbrných dolů, rok 228.

Dobojována byla v Africe též válka žoldnéřů, která vypukla roku 241 a trvala tři roky a čtyři měsíce. Po řadě bitev Kartháginci, kdy se do velení po bok Hamilkarův vrátil Hannón, vyhladili zbytky povstalců pod Mathóem, který opustil Tynés, v okolí města Malá Leptis/Leptis hé Mikrá. Jeho samotného se zbývajícími žoldnéřskými vůdci v Karthágu umučili (viz předešlý rok). Nakonec se vítězným Púnům vzdala města Utika a Hippón Diarrhos, podmínky kapitulace neznáme. 

 

************************************************************

236.

Ol. 136, 1

Pýthoklés ze Sikyónu

76 SE

12 AE

(Ekfantos) | (Kimón) 

a. u. c. 518

P. Cornelius Lentulus Caudinus a P. Licinius Varus

************************************************************

V květnu vystřídal Aráta Sikyónského v úřadu stratéga spolku Achájů Dioitás. Zřejmě t. r. došlo k bitvě u Mykén, v níž Achájové porazili Argívské a po níž na útěku zahynul rukou krétského žoldnéře Tragiska/"Kozlík" i tyrannos Argu Aristippos (vládl od roku 240). Podle jiného podání došlo k události až roku následujícího za stratégie Arátovy, když se Aristippos pokoušel zmocnit Kleón a byl Arátovými oddíly před městem zaskočen. Nástupcem v Argu se stal s pomocí makedonského oddílu, jemuž velel Agiás, jeho syn (?) Aristomachos II. (vládl do roku 229).

Snad jako důsledek, nebo to byl důvod války s Argem?, vstoupily do spolku Mykény, o nichž je takto poprvé po dlouhé době v dějinách zmínka (srov. rok 468). O vývoji její státnosti po staletí nevíme nic, lze se však domnívat, že co do počtu obyvatel byl nový federální státeček Achájů ještě menší než ostatní členové, pravděpodobně to bylo několik set obyvatel, z toho několik desítek občanů. 

Lstí se dokázal Dioitás zmocnit arkadské Héraie, když si za úplatu opatřil kopie klíčů od městské brány, s mála vojáky vstoupil do města a dal troubit z několika míst k útoku, takže Hérájské zmátl, jakoby na ně útočilo velké vojsko; stali se tak členy spolku Achájů (zjevně ne na dlouho, srov. rok 223).

S epónymním olympioníkem t. r. se snad setkáváme ještě někdy kolem roku 225, srov. tam, kdy se jméno Sikyóňana Pýthoklea, syna Pýthodórova, objevuje v Epidauru na stéle se seznamem nomografů/autorů zákonů pro chrám Hygieie.    

 

Zřejmě t. r. se v Anatolii ve zlém rozešel král Antiochos Hierax se svými spojenci, viz jejich výčet roku 242, a dokonce se obrátil proti nim. S keltskou pomocí se vypravil proti Mithridátovi IV. Filopatorovi Filadelfovi, králi v Pontu. Vzpourou mezi Kelty však byl donucen k návratu až musel uprchnout do Magnésie na Maiandru, odkud pak s podporou ptolemaiovských oddílů (viz podmínky míru z roku 240) zlomil vzpouru. Galatové za těchto událostí zůstali jeho spojenci.

Dne 22. března byla Babylóncům, Borsippanům a Kutejcům navrácena půda (identická s dary z roku 32 a 38 SE?), kterou předtím získali královna Láodiké I. a její synové Seleukos II. a Hierax od otce Antiocha Thea někdy mezi lety 257 až 253. O jaký druh vlastnictví se jednalo, nevíme, pravděpodobně to byla půda chrámová pronajímaná volně k obdělávání. • Jméno královny Láodiké I. , matky obou znesvářených bratrů, se v historii již dále neobjevuje. Zřejmě někdy v této době v Sardech zemřela.

 

V Itálii se keltské vojsko složené z mnoha kmenů a rodových klanů, sešlo před Ariminem/dn. Rimini. Mezi Boji a zaalpskými Kelty však propukla hádka, nakonec šarvátky: vůdcové Bojů (viz rok 238) byli od svých kmenových bratrů zabiti a zaalpští Keltové se opět stáhli do svých rodných krajů. Následoval římský mír s Boji.

Po míru s Boji se proti Ligurům, resp. některému z kmenů ligurské konfederace, vypravil konsul P. Cornelius Lentulus, ale ani tentokrát, a ještě po další řadu desetiletí, definitivně Římanům nepodlehli. Druhý konsul dostal na starost pacifikaci Korsů, které se Římanům zkomplikovalo. P. Licinius neměl právě po ruce dost lodí na přepravu své konsulské armády na ostrov, tak vyslal dopředu legáta M. Claudia Clineu.

Legát se s Korsy, neznámo, zda bez boje nebo po porážce, dohodl na míru (podmínky neznáme), k čemuž měl ostatně od konsula zmocnění. Když pak P. Licinius s vojáky dorazil, nevzal mír na vědomí a podrobil Korsy válečně, neboli jich část pobil (o žádné bitvě zprávy není). Senátoři posléze v Římě vymysleli, že když už byl mír porušen, že vydají nepříteli jeho původce (!). M. Claudia Clineu, který v poli uzavřel pro ně nepřijatelný mír (srov. analogii z roku 321 a 136), tedy Korsům vydali k potrestání, ti ho však vrátili domů, neboť jim nic neprovedl: tak ho senát poslal do exilu a už o něm neuslyšíme.

 

Hamilkar Barkas, otec Hannibalův, odešel v čele kartháginského vojska do Hispánií, kde desetiletí úspěšně bojoval s domorodci (zemřel však „civilně“: utopil se roku 228; podle jiných padl v bitvě s Ibéry). Porazil koalici Tartéssanů, Ibérů a Keltů vedených Turdetány Istolatriem a jeho bratrem, jehož jméno se nedochovalo. Po nich se Karthágincům postavil ibérské válečník v turdetánských službách Indortés s padesátitisícovou armádou. Byl však Púnem poražen, dopaden a Hamilkar ho dal ukřižovat. Tartéssos byl pravděpodobně Púny vyvrácen, neboť se jméno kdysi tak bohatého království v historii více neobjevuje, srov. rok 700.

Hamilkar někdy po roce 236 založil pevnost u staré hellénské osady Akrá leuké/"Bílý mys", dn. Alicante. Jeho ležení pojalo na dvě stě slonů, což bylo nejvíce, co kdy v Evropě bylo někdy pohromadě (nevíme ovšem, zda tam zvířata skutečně v tom množství najednou žila). Tábor byl určen pro padesát tisíc vojáků pěších a šest tisíc jízdních.

V Evropě postavili do té doby větší ležení pouze Peršané během svých tažení proti Hellénům. Kartháginská vojenská moc byla v Hispániích přítomna pouze třicet let, do roku 206. Byla to tři desetiletí neustálých válek s domorodci, později s Římany. 

Téhož roku Hamilkarův zeť Hasdrubal v Africe porazil povstalecké Numiďany v bitvě, v níž jich na osm tisíc padlo, a podmanil je panství Karthága. Zmátl je lstí, když rozhlašoval, že se vypravuje na lov slonů a když po něm chtěli, aby zaplatil za pobyt na jejich území, slíbil, že peníze dá; dorazil však s armádou. Zřejmě šlo o dozvuky války žoldnéřů, zúčtování s jejich spojenci. Definitivní změnu poměrů v říši berberských nomádů přinesla až druhá válka púnská.

V Římě se snad t. r. nebo následujícího narodil P. Cornelius Scipio zvaný později Africanus. Jeho stejnojmenný otec se stal  cos. 218, padl roku 212, matka Pomponia byla dcerou M'. Pomponia Mathona, cos. 233, muže rodu plébejského, srov. o ní roku 183. Africanovým mladším bratrem byl L. Cornelius Scipio zvaný Asijský (dobu narození neznáme).   

 

************************************************************

235.

Ol. 136, 2

77 SE

13 AE

(Lýsaniás III.) | (Ekfantos) 

a. u. c. 519

T. Manlius Torquatus I. a C. Atilius Bulbus II.

************************************************************

V květnu se stal Arátos pošesté stratégem spolku Achájů. Za něho se staly členy spolku (o jejich spojenectví viz rok 240) arkadské obce Tegea, Mantineia, Orchomenos a Figaleia a s nimi Élis, která byla členem aitólského koina od roku 271, srov. okolnosti tam. Lýdiadás, od roku 245 samovládce v Megalopoli, se bez nátlaku zřekl své vládní moci, promakedonského kursu a démokratická Megalopolis rovněž vstoupila do spolku Achájů (srov. roky 240 a 233)Arátos chtěl zabránit promakedonským Argívským v uspořádání nemejských her v Argu, obsadil Kleóny, kde hry uspořádal a připojil obec ke spolku (viz jinou versi roku předešlého). Když agejské hry skončili, účastníky, kteří se vraceli domů, dal na území spolku proti všem pravidlům nedotknutelnosti pochytat a prodat do otroctví. 

Následoval mír Achájů s Aristomachem II. z Argu, čímž bylo ukončeno nepřátelství od roku 241 (srov. rok 229)Megary, člen spolku Achájů od roku 243, ukončily smírně hraniční spor mezi Korinthem a Epidaurem, který byl poprvé řešen roku 242.

 

Ve Spartě zemřel král Leónidás II. (c. 75?; vládl v letech 252 až 242 a 241 až 235). Nástupcem z rodu Ágidovců se stal jeho syn Kleomenés III. (c. 23; vládl do roku 222). Kleomenés III. byl ve svých školních letech posluchačem Sfaira z Borysthenu, žáka stoiků Zénóna a Kleantha, a později mu Sfairos sloužil jako poradce. • Sfairos se narodil kolem roku 280 a s Kleomenem rovněž odešel do exilu ke dvoru Ptolemaia IV. Doba Sfairovy smrti není známa.

 

V Makedonii zemřela snad kolem t. r. královna Fthíá II., druhá či třetí (k tomu viz rok 243) manželka krále Démétria II. (41) od roku 239 (viz tam). Byla matkou pozdějšího krále Filippa V. (narodil se roku 238 a zemřel roku 179). Démétrios II. se oženil ještě jednou, a to s jistou Chrýséidou z Thessalie.

Jeden z pramenů (Eusebios) uvádí, že Filippos byl synem Chrýséidy, zajatkyně/aichmalótos: nicméně v době smrti otce mu bylo osm.

Na základě toho moderní historici usuzují, že Chrýséis bylo jiné jméno Fthíe. Možné je však i to, že Démétrios II. byl ženat s více ženami najednou: se Stratoníkou II., viz rok 253 a 243, s níž měl dceru Apamu, s Níkaiou II., viz rok 243, s Fthíí II., viz rok 239 a k tomu s Chrýséidou Thessalskou. Vzhledem k tomu, že Antigonos III. se na nátlak vojska oženil s Démétriovou vdovou, viz rok 229, mohl Fthíina Filippa adoptovat a tím pádem se stala Chrýséis pro Makedony a svět jeho matkou...     

 

Seleukos II. Kalliníkos byl na svém tažení v horních satrapiích úspěšný a Parthové byli přemoženi (tažení trvalo od roku 237)V Baktrii odstranil Hellén Euthydémos (I.) z Magnésie na Maiandru krále Diodota II. (vládl od roku 248), když byl předtím jedním z jeho satrapů v jeho bakterské říši, a ukončil vládu Diodotovců (začala v roce 256). • Diodotos II. pravděpodobně (?) propadl u hellénského obyvatelstva pro své spojenectví s Parthy ve válce proti Seleukovcům na straně ptolemaiovské protikalliníkovské koalice. 

Euthydémos I. byl zřejmě v téže době uznán Seleukem II. Kalliníkem králem a snad se také oženil s příslušnicí seleukovské dynastie, vdovou po Diodotovi II. (?). Euthydémos vládl do roku asi 200, jeho dynastie a nakonec i samostatný státní útvar trvaly do roku asi 85. Za své vlády rozšířil pravděpodobně vliv hellénské středoasijské říše do východního Turkestánu mezi Séry, což nemuselo být jen obvyklé označení pro Číňany, ale snad část Saků/Skythů, a jinak neznámé Fryny. 

Pravděpodobně t. r. vypukly v Antiocheji na Orontu nepokoje, které podněcovala Stratoníké II., Seleukova teta, poněvadž jí král Seleukos II. odmítl v jejích manželských sporech v Makedonii podpořit (viz rok 239), popřípadě ji samotnou si vzít za svou nevěstu. Kalliníkos byl donucen se rychle vrátit z horních satrapií a zakročit: Stratoníké II. byla na útěku do Seleukeie Píerijské, města s ptolemaiovskou posádkou, dopadena a popravena.

Vzpouru Kalliníkovy tety zřejmě podporoval Euergetés: král Ptolemaios III. Euergetés I. byl v této době asi osobně v Seleukeji Píerijské (?). Seleukovský stratégos Andromachos, syn Acháia I., se dostal po prohrané bitvě do ptolemaiovského zajetí. Byl otcem Acháia II. (srov. rok 220, kdy byl na přímluvu Rhodských propuštěn, aby získali vděk u Acháia II., jeho syna, a odlákali ho od spojenectví s Býzantskými v "celní válce").

Smrtí Stratoníky II. byl zažehnán nový konflikt obou hellénistických říší.

 

Jiné datace seleukovských dějin let 250 až 230:

a.

asi 250 Parnové pod Arsakem I. dobyli Astauénu,

247 korunovace Arsaka v Aršaku,

246 začátek třetí války syrské,

245 povstání Andragory, satrapy v Parthii,

239 začátek války bratrů, Diodotos I. se prohlásil králem,

238 Seleukos II. poražen Kelty, druhý vpád Parnů do Íránu pod Arsakem, jejich uchycení v Parthii, smrt Andragorova,

235 Arsakés dobyl Hyrkánii,

234 zemřel Diodotos I., nástupcem se stal Diodotos II.,

232 - 230 Seleukos II. v horních satrapiích,

po 230 Euthydémos I. svrhl dynastii Diodotovců.

b.

230 - 227 přibližně v těchto letech byl Seleukos II. v horních satrapiích.

 

V kavkazské Ibérii zemřel po 65leté vládě král Farnabázos I. (od 300). Jeho syn Saurmag I./řec. Sauromakés I. vládl o deset let déle až do roku 160. Ženat byl s albánskou královskou dcerou. O jeho skutcích není nic známo.   

  

Římané si podrobili Sardinii (viz následující rok a rok 215) a nad Sardy v Římě triumfoval 10. března konsul T. Manlius. • V Římě T. Manliem poprvé uzavřen na znamení míru ve státě několik měsíců Ianův chrám (srov. ale již rok následující). Podruhé byl uzavřen až roku 29 vítězem v občanské válce C. Octaviem alias C. Iuliem Caesarem, pozdějším Caesarem Augustem. 

Vestálka Tuccia/řec. Tykkiá byla kýmsi obviněna z porušení slibu čistoty a aby dokázala svou nevinu, slíbila Vestě (a Římanům), že ji z Tiberu přinese vodu v sítu. Vodu donesla až na forum a vylila prý senátorům k nohám. Udavač zmizel a nebyl nikdy vypátrán. 

 

************************************************************

234.

Ol. 136, 3

78 SE

14 AE

(Feidostratos) | (Lýsaniás III.) 

a. u. c. 520

L. Postumius Albinus I. a Sp. Carvilius Maximus Ruga I.

************************************************************

V květnu se po Arátovi stal stratégem Achájů poprvé Lýdiadás z Megalopole (srov. předešlý rok). Jeho nápad přepadnout Spartu, kde došlo ke změně ve vládě, viz rok předešlý, Achájové odmítli. Arátos žárlil na Lýdiadovu oblibu a od začátku mezi nimi panovala řevnivost. 

V Épeiru zemřel nenadále král Pyrrhos II. (titulárně vladařem či spoluvladařem/triarchie/trojvládí? od roku 239). Králem jeho bratr Ptolemaios (II.), jemuž byla jeho matka Olympias II. regentkou nebo spíše dominantní spoluvládkyní. To ale vydrželo jen velmi krátce (viz následující rok). Olympias v této době otrávila Pyrrhovu milenku Tigridu z Leukady.  

 

V Itálii do Ligurie vytáhl konsul L. Postumius, znovu proti Korsům jeho kolega Sp. Carvilius a městský praetor/praetor urbanus P. Cornelius opět proti Sardům. Oba konsulové rychle ukončili svá tažení, na Sardinii ale praetor zemřel na chorobu a s ním hodně vojáků, takže se sem přeplavil Sp. Carvilius a Sardy porazil (triumf nad nimi držel 1. dubna). Jakmile Římané z ostrova i z Ligurie odešli, národové se znovu vzbouřili, viz následující rok.

V Tusculu se narodil M. Porcius Cato Censorinus, pozdější konsul roku 195 a censor roku 184, konservativní šovinistický politik, latifundista a didaktický autor a uznávaný řečník (zemřel roku 149).

 

************************************************************

233.

Ol. 136, 4

79 SE

15 AE

(neznámý) 

a. u. c. 521

Q. Fabius Maximus Verrucosus I. a M’. Pomponius Matho

************************************************************

V květnu se stal Arátos posedmé stratégem spolku Achájů. Znovu se vypravil proti Athénám a znovu neúspěšně; pokoušel se o Attiku několikrát a při jednom takovém fiasku si na útěku zlomil nohu. Nejdále dorazil až k Akadémii, dočkal se až roku 229. Démétrios II. vyslal z Makedonie svého stratéga Bithya s vojskem na Peloponnésos a ten porazil Aráta s Acháji na místě zvaném Fylakeia/Strážnice, snad u Tegeje. 

Boiótové (od roku 244 spojenci Aitólů) se vrátili do spojeneckého svazku s Makedonci a králem Démétriem II. Spojenectví s Aitóly uzavřela Fókis a Lokris, kromě toho Mantineia, Orchomenos, Tegea a Kafyai (srov. jejich spojenecké smlouvy s Acháji z roku 235): Spolek Achájů právě procházel krisí. Pravděpodobně t. r. opustily jeho řady Megary, Págy a Aigostheny (členy od roku 243) a přidaly se k Boiótům a vydržely s nimi do roku asi 191. 

 

Zřejmě v této době v Épeiru zemřel na tělesnou slabost během armádního tažení král Ptolemaios (II.; vládl jen krátce, viz rok předešlý). Brzy po něm zemřela žalem královna-matka Olympias II., spoluvládkyně či regentka svých synů od roku 239. Poněvadž asi dávno předtím se Néréis (c. 30), dcera loni zesnulého Pyrrha II., provdala za Gelóna (II.) Syrákúského dříve než byl spoluvládcem svého otce, stala se královnou Épeirótů její mladší sestra Déidameia II. (nelze vyloučit, že byla dcerou Alexandra II., srov. rok 239, s Olympiadou II.). Déidameia II., poslední vládce z rodu aiakovských molosských králů, vládla rovněž pouhý rok. • Gelón II. byl synem a spoluvládcem Hieróna II. v Syrákúsách, od kdy, nevíme, a s Néréidou měl dceru Harmonii a syna Hierónyma; o jejich osudu viz 215sq. 

 

V Římě konsul Q. Fabius Maximus, budoucí hvězda hannibalské války, triumfoval 1. února nad Ligury (srov. rok 238) a ligurské sídelní město Genua dostalo římskou posádku. Druhý konsul M'. Pomponius porazil Sardy a v triumfálním pochodu vešel do Říma 15. března, srov. ovšem rok následující. Římané obvinili Karthágince, že penězi podněcují na ostrovech a v Ligurii protiřímská povstání a poslali do Karthága vyslance, aby dali Púnům vybrat mezi mírem a válkou. 

 

************************************************************

232.

Ol. 137, 1

Menestheus z Bargylie (první Hellén z Kárie)

80 SE

16 AE

(Iásón I.) | (Mnéseidés) 

a. u. c. 522

M. Aemilius Lepidus I. a M. Publicius Malleolus

************************************************************

V květnu se podruhé stal stratégem spolku Achájů extyrannos Lýdiadás z Megalopole. Při ucházení se o magistrát vypukly spory mezi ním a Arátem ze Sikyónu. Lýdiadás se vypravil se spolkovou hotovostí do Attiky rabovat, protože Athény právě uzavřely novou spojeneckou smlouvu s Makedonií. V Olympii zvítězilo v létě Arátovo spřežení v tethrippu.

 

V Épeiru v Ambrakii propukly z neznámých důvodů rozbroje mezi Épeiróty. Část z nich se postavila proti královně Déidameji II. Spiklenci najali jistého Nestora z ochranky kdysi Alexandra II., aby panovnici odstranil. V rozhodujícím okamžiku se však atentátník zastyděl a ke královraždě nedošlo. Déidameia II. unikla do chrámu bohyně Artemidy Hégemony, kde ji zastihl Milón, známý pouze jako usvědčený prý z vraždy své matky Filótery, a královnu usmrtil (vládla krátce od minulého roku). Jak souvisela královražda a zda s událostmi v Makedonii, nevíme.

Milón prý pak zešílel, drásal si vnitřnosti mečem a kameny, nakonec zuby a dvanáctého dne po vraždě zemřel. Konec molosského panovnické dynastie byl závratný. Jí definitivně zanikl rod molosských králů, rod Aiakovců/Aiakidai. Aiakos byl synem Diovým a jeho synem byl Péleus, otec Achilleův. Podle Achilleova syna Neoptolema zvaného Pyrrhos/Ryšavý se rodu říkávalo též Pyrrhovci/Ryšavci. Po matce Olympiadě patřil k potomkům Achilleovým Alexandros Veliký. 

Épeirótové, tj. hellénské kmeny Cháonů, Molossů a Thesprótů a nyní s "republikánskou" ústavou, si začali každoročně volit tři stratégy. Federálním sídelním městem se nově namísto královské Ambrakie stala Foiníké. Kmeny se sdružily v nový státní útvar, ve federativní "spolek Épeirótů kolem města Foiníké"/koinon tón Épeirótón tón peri Foiníkén. • Épeirské události roku 232 jsou jediným případem zrušení monarchie mezi Hellény z vlastní vůle „národa“ od zhruba osmého století! Spolek Épeirótů existoval do roku 167, viz tam, po likvidaci autonomie v pozměněné formě pak do roku 148. Dále již fungoval jen jako náboženská instituce, organisovaná za principátu kolem císařova kultu.

Od Épeiru se v tomto roce oddělily Ambrakie a Akarnánie a vstoupily do spolku Aitólů (srov. roky 263 a 239). V Athamánii se osamostatnil „král“, spíše však náčelník pirátů Amýnandros (vládl ve své oblasti až do roku 188). O následku zániku épeirské monarchie v Illyrii viz rok 230.

 

Hladovkou zemřel v Athénách Kleanthés z Assu, scholarchos stoy od roku 264 (narodil se kolem roku 331). Druhým scholarchem Zénónova učení se stal Chrýsippos ze Sol a byl jím do roku 202.

 

V Jerúsalému zemřel židovský velekněz Oniás II. (v úřadu od roku 246) a nástupcem se stal jeho syn Simón II. (vládl do roku 208). Zřejmě někdy za jeho vlády složil jistý Jéšúa, syn Sirův/řec. Iésús ho tú Sirach, sbírku průpovědí, později přeložených do řečtiny jako Panaretos/"Kniha všech ctností". Církví nebyl spisek zahrnut mezi starozákonní knihy a v západním světě se mu dostalo označení Ecclesiasticus, popř. Sirach n. Jesus Sirach.  

 

Oba konsulové byli při návratu ze Sardinie při přistání na Korsice, kam byla flotila zahnána bouří, domorodci okradeni o ukořistěný lup; viz pomstu následujícího roku. Římané zahájili rozdělování půdy na východním pobřeží Itálie, tzv. „gallské pole“/ager gallicus, pozemků, které byly roku 284 "odebrány" Keltům. Tím se postupně rozhořela válka Římanů proti keltským národům v Itálii. Stranou bojů s Římany zůstali jen Cenomanové a starousedlí nekeltští Veneti/řec. Henetové, kteří přišli do oblasti dnešních Benátek z Paflagonie. Venetové drželi na základě spojenecké smlouvy z roku 225 při Římanech i za hannibalské války.

Vůdci revolty byli Concolitanus a Aneroestus/řec. Konkolitános a Anéroëstos, oba předáci mezi Kelty "internacionálních" bojovníků válčících za žold nazývaných Gaisatové. Válka trvala do roku 222 (srov. rok 225), viz dále rok 230.

Římané rozdělovali keltskou půdu při Jaderském moři, nyní státní/ager publicus-gallicus podle zákona, jehož přes odpor senátu hájícího latifundisty navrhovatelem byl tribun lidu C. Flaminius (padl v červnu 217 u Trasimenského jezera), lex flaminia. O další agrární reformě viz rok 145 a 133, srov. rok 367 a viz v indexu s. v. ager publicus.

Přídělový systém dobyté obdělávatelné půdy šířil v zemědělství otrockou práci, především u latifundistů. Svobodný Říman byl povinnován dostavit se k vojenským odvodů, což při agresivní politice Říma znamenalo velkou zátěž pro jeho pracovní rok. Byl tedy nucen zaměstnávat otroky. Skončit s nelegálními zábory veřejné půdy se v dějinách republiky nepodařilo nikdy, za Augusta byla v Itálii a ve většině provincií půda privatisována, resp. náležela principovi. 

 

V Indii v Magadě zemřel slavný král maurijské dynastie Ašóka (vládl od roku 296, srov. roky 273, 260 a 250). Následoval pozvolný rozpad říše Maurjů (viz rok 185, také 230). Po Ašókovi vládl Sujaša či Kunala (8 roků), Sangata (9), Šališuka (13), Somašarma (7), Šatadhanva (8) a poslední v dynastii Brihadratha či Brhadratha (údajně 87 roků), viz rok 185. Jiná stará indická chronografie vkládá mezi Sujašu a Sangatu královlády Maurjů jménem Dasaratha (8 let), Indrapalita či Samprati (70 let) a Harsa (8).

Tradiční údaje nesouhlasí v součtech, a proto je po Ašókovi možné následující pořadí: 232 Kunala a Dasaratha či Sujaša, 224 Sangata či Samprati, 215 Šališuka, 202 Somašarma či Dévadharma, 195 Šatadhanva, 187 až 185 Brihadratha. • Podoba hlavice tzv. Ašókova sloupu ze Sárnáthu v Uttarpradéši se čtyřmi sedícími lvy s kolem se stala státním znakem dnešní Indické republiky/Bháratu.

 

V Koreji ve státu Ko-Čoson po smrti krále Juna/Yun, panujícího od roku 251, nastoupil na trůn jeho syn Pu/Bu neboli Ki-Bi, posmrtným jménem Čong Tong/Jon Tong (králem do roku 220), čtyřicátý wang po Kidžovi. Když se roku 221 dozvěděl, že nový čínský císař Čchin se rozhodl pospojovat staré zdi a rozšířit o nové oddíly "velkou čínskou zeď", král Pu se polekal a poslal k čínskému dvoru vyslance, aby se císaři poklonil. Rok na to zemřel a posledním králem Ko-Čosonu se stal jeho syn Čun/Jun n. Ki-čun, viz rok 196, který přečkal vrchol a pád Čchinů, čínskou válku po jejich zániku a vznik dynastie Chan. 

V Číně zemřel filosof Chan Fej (narozený roku 280).

 

************************************************************

231.

Ol. 137, 2

81 SE

17 AE

(neznámý) | (Iásón I.)

a. u. c. 523

M. Pomponius Matho a C. Papirius Maso

************************************************************

Do Makedonie vpadli Dardanové, jejichž králem byl Longaros nebo Langaros. Proto uzavřel Démétrios II. spojenectví s Agrónem, králem jižních Illyrů, synem Pleurata (vládl od asi roku 250). Démétrios se musel proti Dardanům vrátit zpět z Hellady, kde vedl válečné operace proti Achájům.

V květnu se stal stratégem Achájů poosmé Arátos ze Sikyónu. Na podzim oblehli Aitólové akarnánské město Medión, protože se nechtělo připojit spolu s ostatními Akarnány k Aitólskému spolku (viz předešlý rok). Agrón, byv povolán Démétriem za žold na pomoc proti Aitólům, vyslal pět tisíc mužů na sto člunech a pode zdmi obleženého Mediónu dosáhl v době krátce po podzimní rovnodennosti nad překvapenými Aitóly velkého vítězství (srov. následující rok). Illyrové hned po vítězství s kořistí odpluli domů a náramně slavili, viz rok následující. Démétrios tak zapojil illyrské briganty do hellénské politiky a v důsledku tím pádem též Římany.

Akarnánie se při té příležitosti z větší části osamostatnila a spolek Akarnánů, dobu jehož vzniku neznáme, přestěhoval své sídelní město ze Strata na Leukadu, kde vydrželo do roku 167.

 

Zřejmě t. r. vypravili Římané svou první diplomatickou, resp. výzvědnou misi k národům a kmenům do Hispánií s cílem zjistit poměry a snad i zastavit postup Kartháginců. V této době neudržoval s Římany žádný ibérský ani keltský národ Hispánie žádné vztahy (srov. roky 236 a 226; možné datum spojenecké smlouvy se Saguntem).

Římané neměli v regionu do té doby žádné zájmy, ohrožen byl však kartháginskou expansí obchod nejstaršího mimoitalského a nejspolehlivějšího římského spojence Massilie, která udržovala na severovýchodním pobřeží Hispánie řadu emporií. Vyslanci byli též přijati Hamilkarem, který jim vysvětlil, že v Hispánii válčí jenom proto, aby Karthágo mohlo Římanům splácet kontribuce z prohrané války ("první púnské"): bylo právě deset let od míru a za tu dobu měli Púnové už mít zaplaceno, viz rok 241.

Konsul M. Pomponius se znovu vypravil proti Sardům, ti však s dobytkem zalezli do lesů a hor a ukryli se v jeskyních. Římané na vyhledávání Sardů dovezli psy (psů v poli užívali Épeirótové, Lykové, Garamantové, Kimbrové). Druhý konsul C. Papirius vyhnal na Korsice domorodce od pobřeží do hor a třebaže se srdnatě bránili, podlehli. Senát mu však triumf nepovolil a tak slavil již 5. března t. r. jako první "soukromý" triumf na Albské hoře/mons Albanus (další roku 197 a 172).

T. r. se v Římě konal údajně vůbec první rozvod od časů Romulových. Konsulár Sp. Carvilius Maximus Ruga ujistil censory, že se s manželkou, jejíž jméno neznáme, oženil za účelem plození dětí, nicméně že ji velmi miluje a že si ji váží. Neměli ovšem žádné a ve starém věku se v takových případech dávala vina pouze ženě. Zda se dočkal Carvilius dětí od jiné ženy, nevíme; Římané ho pak prý neměli rádi. Podle jiné staré datace se příběh měl udát o století dříve roku 335.    

 

************************************************************

230.

Ol. 137, 3

82 SE

18 AE

(neznámý)

a. u. c. 524

M. Aemilius Barbula a M. Iunius Pera

************************************************************

Kolem roku 230 nebo 220 je v Illyrii doložena existence spolku Bylliónů/koinon tón Bylliónón se sídelním městem Byllis či Búllis. Do roku 232 (viz tam) byl i tento kraj součástí Épeiru. Někdy v zimě roku 231/230 zemřel na zánět pohrudnice/pleurítis, prý v důsledku nezřízených oslav vítězství u Mediónu (tedy asi vyspávání opic ve studeném počasí), viz rok předešlý, král Illyrů Agrón, pocházející z kmene Ardiajů (vládl snad od roku asi 250). Nástupcem ve vládě se stala jeho první manželka Teuta jako poručnice svého nevlastního syna Pínea či Pinna, Agrónova syna s druhou manželkou Triteutou. Pinnos nominálně vládl do roku 212.

Illyrové se pak vydali po souši a po moři na jih na svou první velkou loupežnou výpravu. Výsadkem z moře obsadili Foiníku v Cháonii, hlavní město spolku Épeirótů, když se dohodli na vydání města s oddílem osmi set Keltů, kteří stáli v épeirótském žoldu. Épeirótové část svých vojáků poslali na ochranu Antigoneie, na kterou se chystal s pěti tisíci muži Agrónův bratr Skerdiláidás, s druhou tábořili před Foiníkou, kde však byli útočníky v bitvě poraženi a rozprášeni. Když se obě illyrská vojska spojila, zemi vydrancovala a mimo jiné způsobilo několik Illyrů škody také italským kupcům, což nebylo poprvé (viz zde níže a následující rok)

V květnu byl Acháji zvolen potřetí stratégem Lýdiadás z Megalopole. Achájové se společně s Aitóly vypravili na pomoc Épeirským a vyčkávali na soupuře u lokality/obce Helikranon. Épeiřané však mezitím uzavřeli spojeneckou dohodu s Teutou, která tomu byla nakloněna, neboť část Illyrů právě odpadla k Dardanům a své muže potřebovala doma (kořist z Foiníky a celé země dle smlouvy Illyrům ovšem zůstala!), tzn. i s Makedonií (král Démétrios II. stále ještě bojoval s Dardany, srov. předešlý rok), a Illyrové odtáhli domů. Épeirótové se jako spojenci Illyrů a Akarnánů nyní obratem stali nepřáteli Aitólů a Achájů, za což si u většiny Hellénů vysloužili opovržení, že se paktují s barbary.

 

Kolem t. r. dal v Thrákii Ptolemaios III. Euergetés I. zatknout dynastu Adaia, který byl zřejmě vládcem v Kypsele. Důvod neznáme (promakedonské tendence?).

 

Někdy kolem roku 230 definitivně porazil u svatyně Afrodíty u Pergama Attalos I., vládce v Pergamu, Galaty, spojence Antiocha Hieráka (srov. rok 241). Galatové, asijští Keltové, se pak mimo jiné zřekli spojenectví s Hierákem, který v této době byl zřejmě na výpravě do horních satrapií (viz následující rok v Armenii a Mesopotamii)

Po těchto vítězstvích, dosáhl jich prý jako osmadvacetiletý, obdržel král Attalos I. od Hellénů přízvisko Sótér/Spasitel a zvěčnil je nádhernými stavbami v Pergamu: dary Athéně vyzdobili svými díly sochař a malíř Fýromachos/Pyromachos z Athén a z kamene a bronzu sochaři Ísigonos, Epigonos z Pergamu, Antigonos z Karystu a Stratoníkos. 

Diův, tzv. pergamský oltář, však dal vztyčit až Attalův syn Eumenés II. snad až po dalším vítězství nad Galaty roku 166, konec třetí attalovské války galatské, zároveň asi za odstranění makedonského a seleukovského nebezpečí pro Attalovce (srov. tam; o oltáři, nyní v Berlíně, viz v indexu pod heslem sochaři).

 

V Kappadokii zemřel místní dynasta Ariamenés (vládl od roku 280, srov. rok 255). Nástupcem se stal jeho syn Ariaráthés III. (vládl do roku 220): byl prvním z Ariaráthovců, který používal královského titulu. Zorganisoval své království podle seleukovského vzoru. Administrativně ho rozdělil na oblasti a tyto na satrapie. Města, konstituovaná podle vzoru hellénistických poleis, tvořila vlastní administrativní jednotky:

a. oblast při Tauru (satrapie): Meliténé, Kátaonie, Kilikie, Tyanítis a Garsaurétis;

b. oblast kolem řeky Halys: Lauianséné, Sargarauséné, Sarauéné, Chamanéné a Morimené;

c. města v Kappadokii: Ariarátheia, Ariaramneia a Anisa, která dosud není lokalisována.

V Armenii zemřel kolem t. r. dynasta Arsamés (vládl od asi roku 250). Jeho nástupcem se stal Xerxés (vládl do roku 205). Arsamovým asi posledním státnickým skutkem bylo, že přijal s otevřenou náručí Antiocha Hieraka, svého hostinného přítele. 

 

Kolem roku 230 zemřel v Athénách Tímón z Fleiúntu (narozený kolem roku 320). Založil filosofické učení skepticismu/skepsis (tj. úvaha, srov. rok 365)Jeho žáky byli Praylús z Tróady, Dioskúridés z Kypru, Níkolochos z Rhodu a Eufranór ze Seleukeie, který se stal jeho nástupcem; jeho žákem byl Eubúlos z Alexandreie, tohoto Ptolemaios z Kýrény. Jeho žáky a nástupci byli Sarpédón a po něm Hérákleidés, jehož žákem byl Ainesidémos z Knóssu (viz rok 50), tohoto Zeuxippos z Knóssu, tohoto Zeuxis zvaný Góniopús/Křivonohý, a tohoto Antiochos z Láodikeie na Lyku.

Antiochovými žáky a nástupci byli Theiódés z Láodikeie na Lyku a Ménodotos z Níkomedeie, empirický lékař. Jeho žákem a nástupcem byl Hérodotos z Tarsu n. Filadelfie, tohoto Sextos Empeirikos (údajně rodem z Afriky; kolem roku 200 n. l., viz tam) a tohoto zároveň poslední známý skeptik Sáturnínos Kythénios. Srov. o nich v indexu s. v. školy (2). 

 

V Itálii konsul M. Aemilius vytáhl proti Ligurům, nevíme, proti kterým kmenům. Římané si zakázali obchodovat s Kelty ve stříbře a zlatě, neboť se obávali, že by se vynaložené peníze za zboží a otroky mohly použít proti nim ve válce, která se rozjížděla od roku 232, viz. Jak dlouho embargo trvalo, známo není, možná přečkalo konec války s italskými Gally. Na výpravě proti Ligurům táhly legie bojským územím, ale Keltové se k Římanům chovali přátelsky.

Římanům se t. r. otevřela další válečná fronta, když je do dějů hellénských zatáhl illyrský banditismus, resp. krátkozraká makedonská politika, viz zde výše a roku následujícího.

V Mediolanu/dnešním Milanu se narodil Insuber Statius Caecilius, autor latinských palliát (zemřel roku 168). Stal se prvním známým keltským dramatikem a literátem vůbec (srov. rok 1).

 

V Indii v Magadě po smrti Ašókově, viz rok 232, se zbavili maurjského vasalství Sátaváhanové, pravděpodobně předárjská dynastie z dnešního Ándhrapradéše. Jejich původní residencí byla Amarávatí v Ándhrapradéši a prvním ze samostatných panovníků rodu byl Simuka n. Sindhuka (c. 230-207) a jeho bratr a nástupce Krišna n. Kanha (vládl do roku c. 189). Sídlem králů byla střídavě též Pratisthána, dn. Paithan v Maháráštře.

Nedostatek chronografických údajů dovoluje posunout začátek dynastie a vládu Simuky až do doby kolem roku 22. Sátaváhanové, vládcové Ándry a oblasti Dekkánské plošiny, zapadli někdy po roce 200 n. 250 n. l. (viz s. v. v indexu a roky 55 a 22).

Podle purán vládlo třicet sátaváhanských králů. Hála, sedmnáctý z nich (c. 50+), složil n. editoval sbírku milostné poesie Sattasaí (prákrt)/Saptašatí (sanskrt). Možná někdy před ním, snad po roce c. 250, sepsal Gunádhja u dvora v Pratistháně sbírku příběhů v sanskrtu Brhatkathá

 

V Číně spustil vládce státu Čchin/Qin Čeng panující od roku 247 a disponující více než půlmilionovou armádou závěrečnou fázi tažení za sjednocením Číny neboli za likvidací soupeřících států: vyvrátil stát Chan/Han. Následujícího roku se obrátil proti Čao, kde se narodil a vyrůstal jako otcovo rukojmí mírové smlouvy; viz dále rok 228.

Jistý velmož Čang Liang z Chanu roky chystal na Čengovi mstu. Rozprodal majetek, dal zhotovit kovový kužel, najal atentátníky a roku 218 nastražil past. Těžký kužel zavěsil na stromy nad cestou, kterou se ubíral císařský průvod. Jako mohutné kyvadlo měl předmět smést vůz s císařem. Mechanismus zafungoval, ale císař seděl právě v jiném voze. Atentátníkům se podařilo beztrestně uniknout do hor.