Ka-Kj

Ka Neit (?), Hor Ka (?), egypt. vládce dyn. 0§ 3500

KA-Nišba, k. v Simurru§ 2255

 

Kaaper, Ka-aper, s. Wenšety, písař/tajemník§ 2498

Kaau, kraj v Núbii§ 3174

 

Ka'ba, al-Ka'ba, Kaaba, "Kostka", kultovní stavba v Mekce§ 145 a viz pod Arábie, Arabové

Kabala, mí. na Sicílii nezn. polohy§ 383

Kabeira (pl.), m. a pevnost s královskou pokladnicí, oborou a chrámem boha Měsíce/Mén v Pontu, Pompéiem přejmenovány na Diospolis, Pýthodóridou na Sebasté, pozd. Neokaisareia§ 72, 71, 68, 364+, 367+ 

Kabeirové, řec. Kabeiroi, lat. Cabírí, staří chthoničtí ochranní bohové, spolupracovníci Héfaistovi, snad původu anatolského, mesopotamského n. foiníckého (cf. semit. kabir/velký)§ 270+   

Kábul§ viz Kófén(é)

Kabylé/Kalybé, m. v Thákii, rozšířena Diokletiánem jako Diospolis§ 342, 293+ a viz Thrákie a Astové

K. ležela na území Astů v údolí ř. Tondzos, Tonzos/dn. Tundža u Jambolu ve vých. BG, kam Filippos II. posílal zločince resp. lidi nepohodlné. Diokletiánem znovu osídleno opodál pod jménem Diospolis roku 293+, zničeno Avary 583; z D. pochází název Jambol.

Kabylové, Kabylie, arab. Qabá'il, potomci berber. Gaitulů a kraj v pohoří Atlás v dn. DZ§ 5999, 2+, 24+, 42+, 228+, 373+, 374+      

kacíř, z něm. Ketzer a to z řec. katharos/čistý, křesťanský obrat pro sektáře§ viz pod křesťanství

 

Kadara, dn. Qatar§ viz Gerrha

kadidlo, řec. libanos, lat. tús, čes. křesťany zvané františek, pryskyřice stromů rodu Boswellia sacra; o obchodu a pěstování viz pod Arábie§ 2000, 600, 400, 260

Kadmé§ viz Priéné

 

Kadmeia, hrad Théb, původní opevněné osídlení/akropole, pod nímž vyrostly Théby§ 383, 379, 366, 356, 338, 335, 322, 313, 312

Kadmeia z Épeiru, d. Alexandra I. Épeirského, manž. Neoptolemova (II.)§ 296

Kadmos z Kóu, syn Skythův, tyr.§ 494, 491, 480
Kadmos z Tyru/Théb, syn Agénora z Tyru n. Sídónu§ 700, 545, 467, 335, 279

Mýthický objevitel alfabéty; pokud se „kadmejským písmem“ nerozumí mykénské lineární písmo B (?). Jméno předhellénské nebo semitské, srov. hebr. qedem, "východní", bab. qadmu, "přední". Obrat "kadmovské vítězství"/kadméié níké (srov. v první knize Hérodotových Dějin o fókajském vítězství u Alalie nebo u Diodóra o Xerxově vítězství v Thermopylách tén kadmeian níkén neníkékós) značilo výsledek, který nepřinášel prospěch žádné ze stran. Vzešel z mýthu o tažení "sedmi proti Thébám" z bratrovražedného boje o moc mezi Eteokleem a Polyneikem, syny thébského krále a potomka Kadmova Oidipa se svou matkou Iokastou. Proti dohodě, že si bratři o vládu nad státem budou střídat, Eteoklés se královlády nechtěl vzdát a Polyneikés hledal pomoc v Argu a našel podporu u sedmi udatných mužů. Při dobývání Théb se ve vzájemném souboji oba bratři pozabíjeli. Rčení mohlo též vzít začátek od Kadmova příběhu, který musel pobít muže vzrostlé ze zasetých dračích zubů, Spartoi, "Zasetí". Hellénské "kadmejské vítězství" svým způsobem předchází obratu "Pyrrhovo vítězství" pocházejícímu z králova výroku po bitvě u Ascula roku 279: "Porazíme-li Římany ještě v jedné bitvě, úplně se zničíme." Ze starého věku žádná taková fráze s Pyrrhovým jménem doložena není.

Kadúis ze Skythie, k.§ 592

Kadurkové, lat. Cadurcí, kelt. kmen v dn. kraji Quercy, proslulý textilním uměním, s důležitým opevněným mí. Uxellodúnem, viz tam§ 51

Kadúsiové, Kadúsioi, národ zřejmě skythský na jihozáp. pobř. Kaspiku, loupeživý a zemědělský, nějak související s Gelany, srov. tam, novodobí asi Talyšové§ 405, 385, 215+, 356+ 

Kadys z Lýdie, s. Adyattův/Alyattův, b. Ardyův (I.), manž. Damannó§ 757

 

Kaemčenet, s. Menkauhorův§ 2422

Kaemheset, stavitel za Páté dyn.§ 2414

Kaemsechem, Ka-em-sechem, s. Kawaba s Hetepheresou II.§ 2589

 

Kafar salama/Kafarsalama asi u Gibeonu, hebr. Kfar šalem, mí. v Iúdě§ 161

Káfísiás z Boiótie§ boiótarchos roku 224

Káfísodóros z Théb, Epameinóndův milenec§ 362

 

Káfísotímos z Boiótie§ boiótarchos roku 190

Kaftór§ viz Kréta

 

Kafyai, m. v Arkadii u Orchomenu§ 267, 255, 233, 229, 228, 220, 225, 161

Kagemni, Ka-gemni, alias Memi (literární) wezír Huniho z Třetí dyn., vlastně čati Unase a Tetiho z Šesté dyn., autor životních ponaučení§ 2686, 2613, 2375, 2345   

 

Kagera, ř., jeden ze zdrojů Nilu v Burundi a Rwandě§ 117

Káhira, arab. al-Qáhira, st. čes. Kahýra, hl. m. arabského Egypta, zal. 969 n. l.§ 4500, 3500, 3236, 2589, 2345, 1998, 350+

Roku 2004 měla odhadem šestnáct milionů obyvatel a byla největším muslimským městem světa (Egypt měl v té době c. sedmdesát milionů obyvatel a patnáct roků později již sto milionů). Město mělo čtyři tisíce mešit, celá země devadesát tisíc.

káida, ká´ida, qá´ida, č. též kajda§ viz pod terorismus

Kaifás, Kaiafás, hebr. Qajfa, velekněz Jahweho kultu, soudil Ježíše§ 36+ a viz pod Iúsús 

  

Kaikílios z Kalakty na Sicílii, historik a literární kritik§ 100

Kaíkos, ř. v Lýdii, dn. Bakir v TR§ 241, 190, 130

Kaikwa, jap. mýth. císař§ 477

 

Kaineus, seleukovský hodnostář, snad identický s Genneem, královrah§ 245 

 

Kainikétoi, osada Massalských, dn. mezi Marseille a Salon (v překladu snad „Nové, neznámé mořské obludy“)§ 600

Kainofrúrion, lat. Caenophrúrium, "pevnost Kainů", osada v Propontidě, dn. Çorlu v TR§ 275+, 313+ 

Kainoi Gallikánoi, pl., lat. Caení Gallicání, pošt. stanice§ 354+

 

Kainon, mí. v Pontu§ 65

Kainopolis, sídel. m. Armenie, snad. Vagharšapat u Jerevanu (v letech 1945-1990 zváno Ečmiadzin)§ 163+

 

Kainové, thrácký kmen§ 150, 144, 142, 130, 86

Kainúpolis§ Tainaron

Kairimos z Athén§ viz Charínos

Kaisareia v Palaistíně/na Moři§ viz Stratónopyrgos
Kaisareia Filippú§ viz Chalkis pod Libanem

Kaisareia Kappadocká, "pod Argaiem"§ viz Mazaky

Kaisareia§ 26 a viz Tralleis

Kaisareion n. Sebasteion, chrám v Alexandreji proměněný křesťany v kostel§ 13, 320+ 

Kaisarios z Nazianzu, lat. Caesarius, křesť. lékař a dvorský úředník, b. biskupa Grégoria§ 364+

Kaisaros, vůdce Lúsítánů§ 153 

Kaj-sie/Gaixia, m. v Číně, dn. Su-Čou/Suzhou§ 202

Kaja, kor. Gaya, jeden z jihokorejských států, viz též Imna§ 33-, 42+

Kaju§ viz Menkauhor 

 

Kakaj§ viz Neferirkare

Kakau, buď jiné jméno k. Nebreho n. Nub-nefera, popř. jiný panovník Druhé eg. dyn.§ 2945

 

Kakavarna, k. v Magadě§ 600, 461, 362

Kakkadánu, urartský vojevůdce§ 714

Kakosaka, jap. princ-rebel§ 200+

 

Kaku, Kakug z Uru, k.§ 2460, 2316, 2255  

Kaku, Kakug z Lagaše, k.§ 2460, 2316, 2255, 2164, 2119

Kakugani z Uru, velekněz, o. Inannaky§ 2078       

 

Kalabriá, Calabria, země na jihových. Itálie, viz též Iápygiá a hlavně Messápiá, která se též jmenovala Salentia; dn. je C. však jihozápadní částí Itálie proti Sicílii (ve starém věku Bruttium), kdežto na starou C. se rozšířilo jméno Puglia (v dn. C. residuje mafiánské uskupení původně na obranu proti cizincům ´Ndrangheta; jméno asi souvisí s hell. anér, gen. andros, resp. s obratem pro mužskou čest a chlapskost andragathiá)§ 239, 7-, 54+ 

Kalahari, poušť na jihu Afriky§ před 6000

 

Kalach§ viz Kalchu

Kalakté či Kalé akté, tj. Krásný mys, m. na sev. Sicílii, dn. Caronia (to z arab. al-Qárúnía)§ 494, 446, 440, 100

Kalamis, sochař§ 500

Kalános z Taxil§ viz gymnosofisté

Kalanové, árjský klan na sev. IND§ 600

Kalašové, dnes na 250 tisíc lidí žijících hl. kolem m. Čitrálu na severu Málákandu v pákistánském Paštúnistánu (NWFP; od roku 2009 Chajbar-Pachtunchwa) ve třech hindúkušských údolích Bomboret/Bumburet, Birir a Rambur. Dodnes nebyli islamisováni a setrvali u náboženství, ne nepodobnému polytheistickému hellénismu s obětmi zvířat. Proto a pro řadu dalších odlišností od svého okolí (např. světlejší barva kůže, pěstují víno) bývá spekulováno o možné spojitosti předků K. s Alexandrovou výpravou, která musela projít roku 327 Chajbarským průsmykem a pohybovat se v kraji kolem řeky Swátu/Swat, dnes region Málákand/Malakand district v provincii Chajbar-Pachtunchwa. Srov. Dionýsopolis v Kóféně. • V oblasti Swátského údolí se předpokládá, že tu až po Kašmír existovalo království Udjána/Oddiyana, kterou mají hlavně tibetští buddhisté za vlast vadžrajány a dzogčhenu (spekuluje se ovšem též o místech v dnešní Indii).


Kal’at Šerkat, mí. v sev. Iráku, kdysi Aššur§ viz tam

Kalauriá, Kalaureia, ost. před Troizénou v Sarónském zálivu s věštírnou v Poseidónově chránu, za stara sídlo amfiktyonie, srov. tam; dn. Poros§ 700, 322

Kalba z Tyru, řec. Chelbés, suffet-soudce§ 565

Kalbi-Sîn, babylónský klan pojmenovaný podle prapředka jménem "Otrok Sînův"§ 747

 

Kalbiá z Kýrény, m. tyr. Níkokrata a Leandra§ 96

 

Kalbum z Kiše, Galbum, k.§ 2550, 2490 

 

Kalé akté§ viz Kalakté

Kalé akrá, Kaliakra§ viz Tirizis Akrá

Kalédonia, Kalédonové§ 77+ a viz Britannia

kalendář§ viz "před 6000", Bohové a jejich svátky v přílohách a zde níž pod Kanóbos

Kalchás z Argu, věštec před Troiou§ 218

Kalchédón§ viz Chalkédón
Kalchu, bibl. Kalach, hell. Lárísa n. Lárissa, arab. Kál, m. v Assyrii v tzv. assyrském trojúhelníku s Dúr Šarrukén a s Ninivé; dn. Nimrud je novodobé evropské označení§ 746, 727, 705, 681, 672, 631, 612, 606 
Založeno Šulmán-ašarédem I. (viz 1275-1245 n. 1235), královskou residencí od roku 879 (viz pod 878) za vlády Aššur-násir-apla ii. V hellénistické době bylo na jihovýchodě trosek Kalchu osídlení s dvou až čtyřpokojovými domy kolem dvora s pecí a cistenou na vodu. Zřejmě obvyklá farmářská usedlost. Nejstarší mincovní nálezy mají ražbu diadochů Lýsimacha a Seleuka i., což by souhlasilo s přibližným začátkem hellénského osídlení. Nejmladší nález je z doby Démétria ii. Níkátora. S příchodem Parthů hellénské osídlení nezaniklo.


Kalibum z Kiše, k.§ 3200

 

Kalifornie, spolkový stát Spojených států§ pravěk

 

Kalikut, Calicut, viz pod loďstvo, čínské objevy


Kalinga, pozd. Utkala, stát na území dn. ind. spolk. státu Uríša (angl. Odisha, dř. Orissa)§ 450, 362, 321, 273, 260, 185, 180, 335+, 371+  
Podle hellénských znalostí žili vedle Kalingů Oretové (Odrové).

Kálisáda, viz pod Udždžain

Kalistos, voják císař. ochranky, autor epu o Iúliánově tažení§ 363+

 

Kallaikové§ viz Gallaikiá

 

Kallaischros z Athén, T. Flávius Calaeschrus, platónský filosof§ 133+, 151+ 

 

Kallamu, místokrál Šulgiho v Ešnunně etc.§ 2078, 2028 

 

Kallás z Makedonie§ 1. s. Harpalův, 336, 334, 333, 328, satr. Malé Frygie§ 2. 317, Kassandrův důstojník, identický snad s č. 1 (?)

 

Kallátis či Kálátis, m. v Thrákii na pobřeží Pontu Euxeinu, za Římanů v Dolní Moesii, dn. Mangalia v RO§ 559, 313, 250, 150, 72, 60

Kalleás z Athén§ arch. 377

Kalliadés z Athén§ 1. arch. 523; 2. arch. 480; 3. arch. 429; 4. 432, o. Kalliův (?), viz tam č. 1

Kalliás z Athén, gen. Kallia§ 1. (I.), synovec Hipponíka (I.), o. Hipponíka (II.), 510; 2. (II.) zvaný Lakkoplútos/Cisternový pracháč, s. Hipponíka (II.), o. Hipponíka (III.), b. Hermogenův, arch. 456; 510, 490, 481, 468, 449, 446, 441, 432, 426, 423, 414, 404, 399, 394, 391, vyjednal mír s Peršany (Thúkýdidés ale uvádí u jména stratéga před Poteidají, že byl synem Kalliadovým a nikoli Hipponíkovým, jak by se dalo očekávat v případě bohatce Kallia; pravděpodobně jde o dvě různé osoby); 3. (III.), s. Hipponíka (III.), 510; 

Kalliás z Athén§ 1. arch. 412, z dému Skambónidai; 2. arch. 406, z dému Angela; 3. arch. 94; 4. 458, o. Myrónidův; 5. strat. 340

Kalliás z Áradu, mechanik a architekt§ 305
Kalliás z Fókidy, jeden z vůdců§ 347
Kalliás z Chalkidy, tyr., b. Taurosthena§ 349, 348, 340 

Kallibios z Tegeje, sjednotitel Arkadie§ 370
Kallibios ze Sparty, harmosta§ 404

Kallidromos, otrok jistého Laberia Máxima, dar Dekebalův Pakorovi II.§ 90+

 

Kalliéné, m. v Indii u Bombaje, dn. Kalján§ 115

Kallifón z Athén, aristokrat, gen. Kallifónta§ 86, arch. 58

Kallifrón z Athén, gen. Kallifrona, tanečník a taneční mistr§ 362

 

Kalligeitón z Býzantia, o. hieromnámona Kóthona§ 220

Kalligeitos z Megar, exulant a properský kolaborant§ 413

Kalligenés, lékař Filippa V.§ 179

Kalliklés z Pergy, o. sofisty Vára§ 165+

Kallikratés z Athén§ 1. architekt a stavitel, 447; 2. z Paiánie, démagógos, 410; 3. b. Filostratův, zrádce Diónův, 354; 4. Ailios Kallikratés, arch. 151+  
Kallikratés z Leontia v Acháji, prořímský kolaborant, strat. Spolku§ 179, 178, 174, 170, 169, 167, 164, 151, 149
Kallikratés ze Samu, nauarchos Ptolemaia Filadelfa§ 272, 261
Kallikratés ze Syrákús, hipparchos§ 414
Kallikratés z Tyru, životopisec§ 217+

Kallikratés, strážce pokladu v Súsách§ 331

Kallikratés, vojevůdce Ptolemaia I.§ 309 (identický s předešlým?) 

Kallikratidás ze Sparty, nauarchos§ 408, 406
Kallikratidés z Athén§ 1. arch. 37; 2. arch. 25+ 

Kallimandros, seleukovský šlechtic, sdílel s Démétriem Níkátorem parthské zajetí§ 137, 110

Kallimachos z Athén§ 1. polemarchos, padl u Marathónu, 490; 2. arch. 446; 3. arch. 349; 4. tvůrce korinthského stylu, 450; 5. 70, 68, inženýr v Mithridátových a Tigránových službách
Kallimachos z Kýrény§ 310, 260, 240, 246, 245 
Kallimachos, ptolem. vojevůdce§ 200

Kallimandros z Alexandreie, vyslanec§ 83

 

Kallimédés z Athén§ 1. arch. 360; 2. arch. 252
Kallimédés z Alexandreie, o. stratéga Locha§ 127
Kallimédés, seleukovský satrapa na Helléspontu§ 250

Kallimedón z Athén, promakedonský politik§ 323, 322, 318

Kallimelés z Kassandreie, nešťastný mladík§ 278

 

Kalliníkon na Eufrátu, Callinícum, též Kalliníkopolis§ viz Níkéforion
Kalliníkos z Kommágény, k., vlastně Antiochos VI. Kalliníkos Kommágénský§ viz Antiochos VI. Kommágénský
Kalliníkos, mí. u Gomf v Thessalii§ 171
Kallínos z Efesu, básník§ 675, 644

Kalliníkos z Héliopole, vynálezce "řeckého ohně"§ viz pod válka

Kallion, mí. ve vých. části Aitólie§ 279

Kalliopé z Indobaktrie, ka.§ 75, 70

Kallippidés, vyhlášený herec/hypokritos§ 399

Kallipolis, m. v Mesopotamii§ 301
Kallipolis, m. v Kalabrii§ 498

Kallipolis na Thráckém Chersonésu (není v CSD) je dnešní Gelibolu v TR a název poloostrova Gallipoli.

Kallippé, milenka Perseova§ 151

Kallippos z Athén§ 1. 357, 354, 353, 351, 345, 343, kondottiér a vládce v Syrákúsách etc.; 2. strat., 279
Kallippos z Kýziku, astronom§ 432, 330

Kallirhoé ze Syrákús, románová postava§ 65+ a viz s. v. Charitón

 

Kallisthenés z Lakóniky§ 676 (Ol.)
Kallisthenés z Olynthu, sofista-filosof a historik; jeho matka Héró byla sestřenicí Aristotelovou§ 370, 328, 327, 323, 78 a srov. pod Pseudokallisthenés 
Kallisthenés, správce Lúcullova majetku§ 56

Kallistó, manž. Lykúrga Athénského§ 390

Kallistó, manž. sofisty Rúfiniána z Fókidy, m. sofisty Rúfína§ 176+

Kallistos ze Sídónu§ Ol. 109+ 

Kallistos, propuštěnec príncipa Gáia C. Iúlius Callistus§ 41+, 48+, 50+

Kallistos§ viz Ballista   

 

Kallistratos z Athén§ 1. arch. 355, 378, 373, 372, 355, z dému Afidnai; 2. arch. 206; 3. politik, 378, 366, 361; 4. arch. 166

Kallitelés ze Samu§ viz Polykratés a Sylosón

 

Kallixeinos z Athén, jeden z předáků oligarchie§ 406, 403

Kallixeinos/Kallixenos z Rhodu, historik§ 279

Kallixéné z Thessalie, hetairá, opatrovnice Alexandrova§ 342 


Kallydion, pevnost pod mýsským Olympem§ 36

 

Kalmykie, údělná republika Ruské federace§ 198+

 

Kalokairos, lat. Calocoerus, správce armádních velbloudů a usurpátor§ 333+

 

Kalomodrys z Kýziku, athlétés a gastrimargios§ 121

 

Kalon akrótéron, Krásný mys, asi severně od Karthága n. kdesi na jihu Ibérie§ 348

 

Kalóndés z Naxu zv. Korax/Havran, přemohl v bitvě básníka Archilocha§ 648

 

Kalos limén, tj. Krásné přístaviště, mí. na Tauridském Bosporu§ 107

kalpé, závod klusáků na olympiádě, v závěrečné části závodu jezdci seskakovali a běželi vedle koně, které drželi za uzdu; později Helléni provozovali podobnou disciplinu, ale neolympijskou, anabatai§ 496

Kalpé, "Urna"§ 1. lat. Calpé, skála a osada pod ní, dn. Gibraltar; 2. ř. a osada na bíthýnském Pontu, dn. Kerpe liman v TR, 400  

Kalumum§ viz Galumum

 

Kalykadnos, ř. v Kilikii, dn. Göksu (jiná od Saru, cf. Adana)§ 295

Kalydón, m. na jihu Aitólie§ 389, 193, 192, 167, 48

Kalymna (sg.), o. a obec u Kóu, homér. Kalydnai, od středověku Kalymnos. Město zváno více Pothia, Pothiaia (sg.). Při zemětřesení roku 554+ se od K. oddělil osídlený ostrůvek Telendos s archeolog. nálezy od hellénistické éry. Ostrovy nijak ve starém věku nevynikly, původně kárské s kolonisty z Thessalie a Argu povětšinou patřili pod Kós. Ovidius o K. hovoří jako o stinné/silvís umbrósa Calymné, když líčí útěk vzduchem Daidala s Íkarem v Umění lásky; dnes jsou ostrůvky pouze skalnaté§ není v CSD, srov. pod amfiktyonie

 

Kalynda na Indu, m. v Lykii§ 165

Kamama Merejmut z Tany, manž. Takelota II., m. Osorkona III.§ 770

 

Kamaniš či Kamaniaš z Karchemiše, k.§ 765

Kamaríné, m. na jihu Sicílie, osada Syrákúských, ruiny u dn. Scoglitti, zničena 853 Araby§ 601, 598, 554, 528, 494, 493, 485, 476, 461, 431, 427, 424, 406, 405, 397, 357, 339, 310, 309, 282, 261, 258

Kamas-chaltá z Móabu, k.§ 645

 

Kamasaryé Filoteknos, tj. „Milující děti“, d. Spartoka IV., ka. v Pantikapaiu; srov. s Komosaryé§ 215, 190, 178, 175

Kambaulos, vůdce Keltů§ 281

Kambé§ viz Karthágo

Kambódža, Kambódžové, Árjové či královský klan Saků/Skythů na jihu dn. AFG, ve východním IR a na severozápadu PAK, viz také pod Afghánistán§ 600, 536

Vzhledem ke jménu perského vladaře Kambudžíji, řec. Kambýsés, syna Kuraše/Kýra II., bývá název země spojován s případnou perskou kolonisací v regionu; důkazů pro to není žádných.  
Kambodža, stát. útvar Khmerů, za Ašóky zmiňována Kamboja, tj. „pocházející z Kambua“, mýth. prapředka Khmerů, srov. pod křesťanství („svět kolem roku 1000“)§ 175, 192+ 

Kambylos z Kréty, žoldnéř§ 213

Kambýsés z Persie, Kambudžija, jméno perských vládců:§
Kambýsés I.§ 558, o. Kýra II.
Kambýsés II., syn Kýra II.§ 570, 547, 539, 530, 525 - 522, 245  

Kameikos, m. na Sicílii§ 258

Kameiros, m. na Rhodu§ 650, 408, 376

Kamélón teichos, tj. Pevnost velbloudů, mí. na Nilu v Deltě§ 321

Kamenná v잧 viz Lithinos pyrgos

kamenolom§ lomy

kamenování§ viz ukamenování

Kamerun, moderní africký stát§ 2000, 450

Kamikos, m. n. pevnost na Sicílii kdesi u Akragantu, sídlo kdysi Kókalovo, k. Sikánů, které mu vybudoval Daidalos prchající z Kréty; když Mínós Kókala navštívil, zavraždili ho královy dcery v lázni§ 476

 

Kamisarés z Kárie, satr., o. Datamův§ 378, 362

Kami, Kamithos, Kamoidés, o. velekněze Iósépa§ 44+

 

Kammanu§ viz Komána

Kammusu-nadbi z Móabu, k.§ 701

 

Kammys/Kammés z Mytilény, tyr.§ 357, 347 

Kamnaskírés, Kamniskírés ze Sús, bab. Kabinaskíri/Qabinaskíri, Qapnuiškira malka, jméno několika novoelamských či přesněji elymájských vládců; domácí dynastie? Seznam elymájských panovníků viz pod Elymáis/Elam:§
Kamnaskírés I. Sótér, basileus basileón, tj. „král králů“§ 187, 147
Kamnaskírés II. Níkéforos § 147
Kamnaskírés III. Basileus Megas§ 139, 78
Kamnaskírés IV., na mincích jako „syn Velkého Krále“§ 78

Kamo§ viz Chaldíni

Kampániá, lat. Campánia, č. Kampánie, Kampánové, země a italický národ ve střední Itálii§ 3500, 754, 524, 474, 438, 423, 410, 407, 406, 404, 403, 396, 361, 346, 343 - 338, 334, 313, 280, 277, 275, 272, 270, 262, 216, 211, 210, 198, 189, 182, 104, 89, 83, 59, 49, 44, 40, 19, 7-, 14+, 21+, 24+, 26+, 29+, 31+, 35+, 39+, 42+, 62+, 64+, 69+, 79+, 91+, 95+, 101+, 138+, 145+, 262+, 270+, 305+, 354+, 363+     

Od zač. 6. st. n. l. dostala lat. název C. krajina s kelt. označením kann pan/Bílý kraj, dn. Champagne). V oskických městech byl nejvyšším úředníkem na rok voleným meddix tuticus (lat., viz pod Samnium), asi měst. hejtman, po romanisaci duumvirové.

Kamu-naši-hime, vůdkyně banditů v japon. kraji Suwo§ 70+

 

Kan Janšou/Gan Yanshou, chanský generál§ 36

 

Kan Jing, čín. vyslanec na Západ§ 88+

 

Kana, Kan᧠1. arab. Qáná, ves v Galilaji, 38; 2. ves v Móabu, 84

 

Kanaán§ viz Palaistíné

Kanada, novodobý stát§ pravěk, před 6000

 

Kanai, přístav pergamský§ 191, 190

kanál/průplav Nil - Rudé moře, viz také průplav§ 280
kanály Nilu, ucpané§ 44
kanály na Rýnu§ viz Neró Claudius Drúsus Germánicus a s. v. fossa
kanál na Pádu§ 109

kanály v Kampánii z Avernského do Lucrínského jezera a do moře§ 38

kanál v Pannoniích, císař Galerius (293, resp. 305 – 311) dal vykácet velké plochy lesa v Pannonii, aby získal půdu pro stát. Také spojil jezero Pelso, dn. Blatenské/Balaton, s Dunajem.

Kanárské ostrovy, Kanáry, lat. Šťastné ostrovy/Insulae fortúnátae, podle jednoho z nich s velkými psy insulae Canáriae§ 81, 23+, 42+ a viz pod Berbeři a objevy

Kanaros či Kauaros Filhellén z Tylidy, kelt. dyn.§ 277, 220, 212

Kanatha, m. v Koilé Syrii v Auranítidě/Chauránu, dn. Qanawát na úpatí Džabal Durúz na jihu SYR§ 32

 

kanceláře, císařské§ viz pod císař a tajemník

Kandahár§ viz Alexandreia v Arachósii

Kandaké, vlastně „královna-matka“; v Meroé se dědilo po ženské linii§ viz Amani-šacheto

Kandalánu z Babylónu, k.§ 648, 626

Kandaulés z Lýdie, k., řec. Myrs/tilos, syn Myrsův, též v jiné tradici Sadyattés (I.); chet. Mursiliš (odtud řecká podoba jména, srov. z legendy o Pelopovi jméno Oinomáova štolby)§ 716, 695, 678

 

Kandí, angl. Kandy, m. na Cejlonu§ 371+

 

Kanefer, Ka-nefer, s. Snofruův§ 2613

Kaneferre, Ka-nefer-Re, nezn. k. Deváté dyn., možná identický s Neferkarem IX (?)§ 2160  

 

Kaneith§ viz Ka Neith

 

Kaneš, Kaniš, chet. Néša, m. v centrální Anatolii s osadou assyrských obchodníků, dn. archeolog. lokalita Kültepe/"Popeleční vrch"§ 2500, 2346, 2200, 2000  

 

Kanha, k. Ándhrů, viz Krišna

kanibalismus, lidojedství, viz pod oběti lidské; doporučení, jak pojídáním lidského masa řešit otázky zásobování armády, viz dtto oběti lidské. Novodobé slovo vyšlo ze zkomolení jména Karibů. Jedinečným případem dvorního kanibalismu špatně pochopený žert Chuana, vévody z Čchi, když před kuchařem prohodil, že jediné, co ještě neochutnal, bylo dítě: viz rok 677. Méně žertovný byl čin císařovny Lü Č' roku 196, která dala tělo umučeného údajného spiklence rozkouskovat, kousíčky jeho masa nasolit a rozeslat po rodinách vznešených Číňanů. 

Kaniška I., buddhistický vládce Kušánů, srov. tam, čín. Čia-ni-se-čia, vládl ve dvou sídel. m.: u Purušpury, dn. Péšávar v PAK, a v Mathuře v záp. části dn. Uttarpradéše§ 483, 55-, 100+ 

Kannónos z Athén, navrhovatel zákona§ 406 

 

Kanóbos, méně častěji Kanópos, lat. Canópus, m. v záp. části Delty, dn. Abúkír/Abu Qir, což je označení odvozené od jména sv. Cyra/Quirika/Cyrika§ 664, 593, 331, 306, 245, 238, 47, 172+, 320+  
Součástí Kanóbu v hellénismu, výletního místa alexandrijských elit, byly zřejmě osady-kultovní centra Sarápidova, Ísídina a Hérákleova kultu Menúthis a Hérákleion (eg. Thónis), které zemětřesení v 7. st. n. l. zavalilo mořem a dnes leží deset až patnáct metrů pod hladinou.
Jméno podle hellénské tradice po Meneláově kormidelníkovi, který zde zemřel. Místo též známo vítězstvím anglického admirála Horatia Nelsona nad francouzskou flotilou 1. až 2. srpna 1798 („bitva na Nilu“).
Ptolemaiem III. vydaný edikt o svých zásluhách a mimo jiné reformě kalendáře ze dne 7. března 238 dostal jméno kanóbský, protože zde byl ve formě trilinguy nalezen (srov. desku rosettskou). Ptolemaiův dekret musel být umístěn v každém z egyptských chrámů, nalezen byl však pouze ještě roku 2004 v Búbastě: Zlomek s textem je ve dvou jazycích, v egyptském demotickém písmu, 24 řádků, a řečtině, 67 řádků, hieroglyfická část ulomena.
Kanópos/Canopus je též jménem jasné hvězdy (Alpha Carinae) v souhvězdí Carina, ukazující mořeplavcům jižní směr.  Arabové hvězdě říkají Suhajl (též Šajl).

Egypt: Caesar opsal kalendář na Nilu (psáno pro časopis Týden, nepublikováno)
Nový nález královského ediktu potvrdil, že dnešní celosvětový kalendář vznikl v Egyptě.
Němečtí archeologové vykopávající na lokalitě Tell Basta na okraji města Zakázík v nilské deltě objevili roku 2004 zlomek desky s demoticko-řeckým nápisem z roku 238 př. n. l. Nápis nalezený na místu starého města Búbastis je kopií výčtu bohulibých skutků krále Ptolemaia III. Euergeta I. („Dobroděje“), jednoho z nejmocnějších hellénomakedonských vládců Egypta (na trůnu 246 – 222/1). Mezi nimi byla reforma egyptského kalendáře, který měl 360 dnů (12 x 30) a pět dnů na konci roku. Jednou za 1460 let (4 x 365) vytvoří čtvrtiny slunečního roku (365 a čtvrt dne) celý rok a vše je při starém. Ptolemaiova reforma zaváděla vkládání jednou za čtyři roky dnů šesti namísto pěti.
Změna se v Egyptě neuchytila, zato zaujala C. Iulia Caesara, který byl v Alexandrii od podzimu 48 do léta 47. Od 1. ledna 45 zavedl nový římský kalendář, který s drobnými úpravami platí dodnes. Ptolemaiovská reforma je známa z nápisu z Kanóbu, v hellénismu výletního místa bohatých Alexandrinců. Má datum 7. března 238 a výslovně uvádí, že jeho kopie musí být umístěna v každém egyptském chrámu v trojjazyčné podobě: hieroglyfické, demotické a řecké. Zlomek nálezu z Búbasty to potvrzuje.

kanón, gen. kanonu, od bab. qanú, třtina, pravidlo, závazný seznam, soupis pravidel, Ptolemaiův chronologický/chronografický viz pod chronologie

Kan-Jing/Gan-Ying, čín. vyslanec§ 97+

Kan-su/Gansu, čín. provincie§ 139, 36

 

Kantabriá, Cantabria, Kantabrové, Cantabrí, keltibérský kmen v sev. Hispánii§ 151, 29, 26 - 24, 22, 20 - 19
Kanthérás§ viz Simón Kanthérás, velekněz 

Kantion, Kantium, Kent§ viz Cantium
Kanton, Kuang-čou/Guangzhou, m. v již. Číně v provincii Kuang-tung/Guangdong§ 175, 120, 112

Kanva, indická dynastie v Magadze§ 68, 22

Kao-cu§ viz Liou Pang

Kao-kuej-siang Kung/Gaoguixiang Gong§ viz Cchao Mao 

 

Kao Ťien-li/Gao Jianli, hudebník a atentátník§ 228

 

Kapila, viz pod indické filosofické školy

Kapilavatthu, Kapilavastu, čín. Ťia-wej-luo-wej, sídelní m. království Sakjů v sev. Indii, dn. neznámé polohy, snad na území Nepálu, viz o sporu s. v. Gautama; rodiště Buddhy a za jeho života též zničena§ 483, 461

Kapísa, Kápísá, Kapiséné, Kapiśi§ 536 a viz Gandhára

kapitalismus§ viz pod ceny

Kapitólias§ viz Díon v Dekapoli

 

kapoun, lat. cápus, vyklestěný kohout§ 44+

 

Kappadokiá, Kappadokové, země se smíšeným obyvatelstvem (Chetité, Assyřané, Íránci a horské národy Anatolie), Katpaduku, Země krásných koní, bibl. Gomer§ 718, 714, 713, 651, 644, 606, 600, 547, 481, 378, 362, 334, 333, 323, 320, 315, 312, 302, 301, 281, 255, 242, 220, 182, 180, 172, 165, 163, 159 - 157, 125, 111, 102, 99, 98, 96, 95, 93, 91 - 89, 86, 83 - 81, 79 - 77, 73, 67, 66, 62, 52, 51, 48, 41, 39, 38, 36, 35, 17, 7, 2, 1-, 14+, 15+, 17+, 18+, 34+m 52+, 54+, 57+, 60 až 62+, 69+, 70+, 72+, 75+, 91+, 114+, 125+, 129+, 134+, 147+, 162+, 163+, 169+, 175+, 194+, 217+, 218+, 238+, 245+, 252+, 253+, 257+, 259+, 265+, 268+, 270+, 272+, 301+, 320+, 323+, 325+, 329+, 340+, 350+, 351+, 354+, 360+, 364+, 374+, 375+, 393+        

Kappadočané měli mezi Hellény za brigantství velmi prachmizernou pověst, takže jméno jejich země zahrnuli do rčení o "třech nejhorších ká", tria kappa kakista. Téže pocty se s nimi dostalo Kiličanům a Kréťanům, někdy namísto nich Kárům. Sídelním městem K. byly Mazaky (i Mazaka) přejmenovaná na Tiberiovu počest na Kaisareia/Sebasté, lat. Caesarea, dn. Kayseri v TR.

Kapreai, Kapria§ viz pod Capreae

 

Kapros z Élidy, olympioníkos§ 212

Kapros, přítok Tigridu, Malý/Dolní Záb, az-Záb al-asfal§ 606, 116+ 

Kaprú séma, dór. Kaprú sáma, tj. Znamení, pomník vepře, mí. v Messénii§ 684

Kaptar§ viz Kréta

 

Kapverdy, Kapverdské ostrovy§ viz objevy

Kapys z Akragantu, člen klanu Emmenovců§ 476

 

Kapyssa z Numidie§ viz Capuss


Karabasken z Théb, starosta§ 716

 

Karáčí, megalopole v PAK, viz pod Barbarikon a Krokala

 

Karachán§ viz Hunové

Karachar§ viz Karchar 

Karalla, státeček v Zágrosu§ 715

 

Karamlaš, Karamleš, Karamles, m. jihovýchodně od Mosulu, za III. dynastie urské Kár-Ninlil, assyrské Kár-Mulliši/Kár-Miš. Za povstání proti Šulmán-ašarédovi III. vyvráceno, za Šulmán-ašaréda V. a Šarru-kéna II. o století později obnoveno; není v CSD

Karanduniaš§ viz Karduniaš

Karános z Argu, k. v Makedonii§ 800, 770, 680 
Karános z Makedonie, b. Alexandra Velikého§ 335, 329, 323

Karanovo, archeolog. lokalita u Nové Zagory v BG§ 5300 

Kár Aššur, Přístaviště Aššurovo, dn. polohy neznámé§ 745

Kár Aššur-acha-iddin, Přístaviště Aššur-acha-iddinovo/"Aššur mi dal bratra“, pevnost u Sídónu§ 677

Kár Báníti, nezn. lokalita na východu Delty§ 666

Kár Nergal§ Kišassun, Kišisim

Kár Sîn-achché-eríba§ předtím Elenzaš

Kár Šarru-kén§ viz Chárchár

Kár Adad§ předtím Anzaria, srov. v části před rokem 776  


karavana§ viz pod velbloud

Karavatios, Caravantius, s. Pleurata Illyrského, nevl. b. Genthiův§ 181, 168

 

karbán, korbán§ viz tam

Kardiá, m. na Thráckém Chersonésu§ 560, 496, 493, 410, 360, 359, 357, 352, 346, 342, 323, 309

Po vyvrácení roku 309 žilo její obyvatelstvo v nedaleké Lýsimacheji, viz tam.

Kardúchové, Kardúsové, Kardúsiá (nikoli Kadúsiové, viz tam), v hell. Gordyéné, dn. Kurdistán, Kurdové§ viz Gordyéné
Karduniaš, Karanduniaš, kassit.§ viz Babylónie

Karel I. Veliký, Karl/Charlemagne, k. Franků§ 47+, 393+ 

Karlovci, Karolinger, francká dyn.§ 358+ 

 

Karchán, Kercha§ viz Uknú

Karchar, Karachar, Kar-char, churrit. m. východně od Tigridu§ 2191, 2078, 1993    

Karchédón, řec.§ viz Karthágo
Karchédón hé Ne᧠viz Carthágó Nova
Karchemiš, Karkemiš, m. v sev. Syrii, bab. a ass. Galgamiš, eg. Qrqm(š), hell. Európos/Órópos na Eufrátu v TR§ 765, 740, 738, 719, 607, 597  

Karchemiš, řec. Európos v Kyrrhestice, srov. tam, dn. Karkamiş v TR a Džarábulus/Džerablús v SYR c. 27 km od tur. Bireciku§ 765, 740, 717, 607 - 605, 597
Státním kultem K. byla Kubaba, Kybebe, jejíž kult Velké matky bohů odtud směřoval na západ k Frygům. Do města, které se v Xenofóntově době jmenovalo podle kolonistů Telméssos, přivedl nové kolonisty (polisma) Seleukos Níkátór a přejmenoval ho podle svého rodiště v Makedonii. Patřilo do eparchie Eufrátensis. Ještě za Iustiniána se tak jmenovala osada či pouhá lokalita, chórion.

Karchotos z Kýrény, švagr Arkesiláa IV.§ 512, 453 

 

Káriá, Kárie, Kárové, národ a země v záp. Anatolii mezi Lýdií a Lykií; jiným jménem snad Lelegové, nebo spíše šlo o jejich část, chet. asi Karkiša§ 2002, 711, 675, 664, 650, 600, 546, 545, 519, 512, 498, 470, 440, 431, 430, 428, 414, 407, 397, 396, 391, 367, 362, 357, 355, 345, 334, 326, 323, 328, 321, 320, 378, 362, 341, 353, 313, 306, 301, 295, 281, 279, 278, 275, 253, 229, 227, 226, 224, 201, 197 - 196, 189 - 188, 184, 169, 167, 73, 70, 59, 27, 124+ 

Kárové nesídlívali přímo na moři, ale na výšinách dále od břehu a ve vnitrozemí. To usnadňovalo hellénisaci země, srov. příběh Troizénských při příchodu do oblasti Halikarnássu v indexu s. v. Neznámý jazyk nepatří do skupiny indoevropských, ale vyloučit to nelze, srov. pod Lykie a Sidé. Homér se o Kárech ovládajících kraj při Maiandru a lesnaté hory Mykaly vyjadřoval pohrdlivě, jak již tehdy mívali Helléni ve zvyku o Orientálcích. Z Egypta je známa asi stovka graffitů, nápisů kárských žoldnéřů ve službách vládců sajské dynastie (xxvi., 664 – 525), několik nápisů a hliněných tabulek bylo nalezeno v Kárii. V zemi s matrilineární tradicí měl Zeus přízvisko Panémeros/Panámaros a na jeho počest konány hry panámareie. Srov. také pod chrýsáorská liga, Zeus. K anatolské předindoevropské matrilinearitě viz srovnání s chattskými a chetitskými poměry roku 1800, 1700 a 1650. 

Kariba‘il Watar, k. Sabajů§ 715, 600

Karibové, národ na severu Jižní Ameriky a v Antilách, Karibik, karibská oblast§ 4200, 2000, 500

 

Karikala z Čóly, k. v Čóle a na Cejlonu§ 59

Karkathiokerta (pl.), též Arkathiokerta, sídel. m. Sófény, pozd. Epifaneia, dn. asi Eğil v TR§ 250, 181

Karkinos z Thoriku/Athén§ 1. 415, „mladší“ - básník tragédií; 2. 415, „starší“ - literát; 3. strat., 432; 
Karkinos z Rhégia§ 361, 339, 289, o. Agathoklea ze Syrákús

Karmániá, Karmánové, přímořská země v Íránu a íránský národ, sídelním městem Karmána (pl.); dn. Laristán u pobřeží a prov. Kirmán/Kermán ve vnitrozemí§ 3200, 539, 530, 325, 323, 317, 316, 206, 200, 171, 212+ 
Za hellénská n. hellénisovaná města v Karmánii lze pokládat: Zétis („Macedonum portus“), Alexandreia Karmánská, Hermúpolis (voní orientem na sto honů, sotva hellénské) a sídelní m. satrapie Karmána. Nic bližššího o hellénismu v K. není známo. Z konce seleukovské éry je z Karmánie známa rožba s nápisem „král Bellaios“ a zeměpisec Ísidóros z Charakény znal jistého krále, který se za něho dožil velmi vysokého věku, s arabským jménem Goaisos; vládl prý po obou stranách úžiny.

Karmel (hebr.), řec. Karmélos, poh. na jihu Foiníkie, srov. pod Dora, Dor, dn. na jeho úpatí leží ve Státu Israél přístav Hajfa, v eg. časech asi zván Gazelí n. Antilopí nos/Šeret-tep-wendžu, Nos kozlí hlavy§ 2686 

Karnak, hornoeg. arab. m. a ruinami největšího Amonova chrámového komplexu, eg. Nesut-taui/Trůn obou zemí a Ipet-sut/Ipet-iset, nejlepší ze sídel§ 1998

Karnátaka, dráv. Černá země, spolkový stát IND§ 297, 22-, 52+ 
Do roku 1973 se stát jmenoval Maisúr. Když se slavný maurjský panovník Čandragupta po vypuknutí hladomoru ve své říši rozhodl přijmout nauku džinismu, abdikoval a se svým přítelem a veleknězem Bhadrabáhem odešel na jih do Karnátaky. Ve Šravanabelgole oba zemřeli dobrovolnou hladovkou. Bhadrabáhu sepsal biografii Mahávíry Džiny, viz tam. Po knězově smrti se džinisté rozdělili na švétámbary, „bíle oděné“, a digambary, vzduchem oděné. Tito žili především v Karnátace.

Karneadés z Kýrény, filosof Nové Akadémie (jiný K. byl elegickým básníkem; není v CSD)§ 241, 214, 164, 155, 137, 129

karneion, lakónský kalendářní měsíc, odpovídající ath. boédromiónu; jméno měsíce je od slavnosti karneia (pl.) na počest Apollónovu; srov. pod Bohové a jejich svátky§ 676, 490, 480, 419

Karnové, Karnoi, lat. Carní, venetský n. veneto-keltský, asi bojský nebo též illyrský národ ve východních Alpách; jejich jméno pravděpodobně žije dál ve jménu Kärnten/Korutany (ale slovinsky Koroško)§ 186, 171-170, 115

Karnutové, Carnutés/Carnutí, Keltové žijící mezi Ligerem a Séquánou; viz též Gallia Comáta§ 54, 51

Jejich největšími sídly bylo Cenabum, pozdější Auréliánum, dn. Orléans, a Autricum, dn. Chartres.

Karoadžet z Egypta, manž. Osorkona III., m. Šepenupety I., Takelotha III. a Rudamuna§ 770 

Kárón kómai, tj. Kárské vesnice, mí. v Babylónii; jméno dokládá, že tu žili vysídlenci z Kárie z dob perských§ 318

Karos ze Segédy, vůdce keltibérských Bellů§ 154, 153

Karpasiá, m. na severozáp. Kypru§ 306

Karpaty, Karpatés oros, východoevropské pohoří; jméno od Karpů, Carpí, Karpoi (dácké slovo souvisí s ie. korpá/skála), dáckého kmene později smíšeného s germ. Goty. Nejslavnějším z Karpů Flávius Máximinus, praefectus annonae v Římě roku 370, pocházel z Karpů, které Diocletiánus usídlil v Pannoniích. Proslavil se udavačstvím u císařského dvora§ 775, 650, 400, 101+, 179+, 238+, 272+, 375+, 381+  

Karpathos, ost. Sporad§ 393

Oikistem ostrova a osady byl Iólkos z Argu, s. Démoleontův. Jednou z obcí ostrova byla Eteokarpathos, Eteokarpathioi, pokud to nebylo označení původních pelasgických obyvatel.

Karpetánové§ viz Carpetání

Karpové, Karpiánové§ 106+, 118+, 238+, 240+, 245+, 250+, 251+, 254+, 273+, 292+, 299+, 364+, 368+, 381+  a viz Karpaty

Karrhai, m. v Orrhoéně v severozápadní Mesopotamii na ř. Balíchos§ 2500, 2009, 722, 669, 665, 631, 612, 610, 609, 556, 553, 550, 549, 312, 65, 54, 53, 216+, 217+, 236+, 241+, 259+, 261+, 262+, 295+, 359+, 360+, 363+     
Starý Charrán, jedno z nejváženějších míst Assyřanů a dalších Mesopotamců, s proslulým kultovním centrem boha Sîna, který fungoval až do dob křesťanských, kultovní praktiky až do éry abbásovského kalifátu. Cestou k chrámu byl o svých narozeninách 4. dubna 217 n. l. nebo o čtyři dny později zavražděn císař Antónius Caracalla. Makedonští kolonisté se zde usadili ještě před vládou Seleuka Níkátora (Antigonova kolonisace?) a hellénské obyvatelstvo měly Karrhy ještě v Crassově době (známe jména Hierónymos a Níkomachos).

Jiné Karrhy, o nichž kromě jména není vůbec nic známo, ležely u Perského zálivu.

Karrhéna, lat. Carena, nezn. lokalita na severu Mesopotamie při Tigridu§ 49+  

Karsignátos z Galatie, též Kassignátos, lat. Cassignátus, dyn.§ 182-180, 171

Kartam, kolchidsko-ibérský velmož, o. Farasmana I. a Mithridáta§ 37, 1+

 

Karthágo, pún. Kart hadašt, Qart Chadšat, řec. Karchédón, foinícký stavovská obchodní republika, Púnové§ 729, 654, 631, 580, 540, 539, 530, 511, 510, 508, 507, 500, 496, 494, 491, 480, 474, 483, 450, 431, 416, 415, 410, 409, 407, 406, 405, 398 - 396, 393, 392, 389, 387, 383, 379, 364, 357, 348, 346 - 343, 340, 339, 324, 318, 315, 313 - 306, 289, 288, 281, 279, 278, 276, 275, 272, 270, 265 - 263, 256 - 254, 251 - 249, 247, 241, 239, 237, 236, 233, 226, 215 - 211, 208, 206, 205, 203, 201, 198, 196, 195, 192, 191, 182, 181, 172, 160, 156, 154 - 146, 123, 122, 63, 44, 30, 29, 25-, 65+, 69+, 70+, 85+, 123+, 160+, 176+, 177+, 200+, 218+, 238+, 240+, 249+, 272+, 280+, 282+, 287+, 296+, 309+, 313+, 344+, 350+, 375+, 379+    

O jménech Kambé a Kakkabé viz rok 729. Založeno údajně roku 814 královnou Elissou alias Dídó, sestrou tyrského krále Pygmalióna, na území dn. Tuniska; Kartháginci, lat. Poení, adj. púnicus od řec. Foiníx, pl. Foiníkes. Původně stáli v čele státu volení králové/melekim (sg. milk), vojenští velitelé (rab n. rab mahanat), diplomaté a představitelé kultu. Když se zhroutila moc Mágónovců v Karthágu (královláda v Karthágu však nenáležela výhradním rodinám jako ve Spartě), zůstaly od c. poloviny čtvrtého století králům kompetence náboženské, exekutivní přešly na každoročně volené šofetim/suféti, "soudce", z nichž dva byli epónymní (existovali již předtím, ale pouze v roli právní), viz rok 344. Neměli vojenské pravomoce, které dostávali pověření vojevůdci/generálové. Po návratu z pole se zodpovídali sboru stovky soudců (pún. miat, řec. hekaton). Státní radu, řec. synklétos n. synedrion, o snad třech stech členech řídil stálý senát, řec. gerúsiá, o třiceti členech. Kromě toho fungovalo shromáždění lidu, ale přesné vymezení pravomocí púnských státních orgánů neznáme, ani data jejich zavedení.   

Foinícké velkoměsto se sedmi sty tisíci obyvatel (starý údaj k roku 149 pravděpodobně se zahrnutím jeho venkova) mělo za trojitou hradbou např. stáje pro tři sta slonů a čtyři tisíce koní, skladiště a ubikace pro dvacet tisíc tisíc pěších vojáků, v přístavu byly loděnice pro 220 lodí. Roku 149 vydali Kartháginci Římanům kompletní zbroje pro dvě stě tisíc mužů a tři tisíce vrhacích strojů. Jejich zbrojovky dokázaly tehdy v nouzové situaci a s omezenými možnostmi vyrobit denně 140 štítů, tři sta mečů, pět set kopí a tisíc šípů do katapult.

Nejvýpravnějším chrámem státu byl svatostánek Ešmuna přirovnávaného Hellény k Apollónovi na temeni městské části Byrsy, v němž Římané nalezli zlata za tisíc talentů. O pravidelných rituálních obětech dětí v tofetech viz pod oběti lidské. Vyvraždění Kartháginců roku 146 patří mezi největší masakry dějin. V císařské době se význam K. pro Afriku obnovil a krátce se dokonce stalo formálně sídelním městem říše, když roku 238 n. l. Gordiánus I., provolaný v Thysdru, si na 20 až 22 dnů zvolil K. za sídlo. Bylo po císařském Římu druhým největším městem římského Západu. Od augustovské kolonisace se nazývalo Colónia Iúlia Concordia Carthágó a stala se čtvrtým největším městem říše.

Karthalón z Karthága, pún. asi QRTHLS§ 1. s. a oběť tyr. Malcha, 540; 2. velitel v první válce púnské, 249 - 247; 3. vojenský velitel, 160, 151

Kartír, Kerdír, fanatický zarathuštrián, velekněz kultu§ 216+, 224+, 302+  

 

Kartli§ viz pod Ibérie

 

karty§ viz hry

kárum, káru, správa obchodní osady, kolonie obchodníků, pův. přístavní nábřeží/molo§ viz pod Kaneš

Karun, m. v Armenii, pozd. Theodosiúpolis, dn. Erzurum v TR§ 298+

Kárun§ viz Pasitigris

Karyai, m. na severu Lakóniky při hranicích s Arkadií§ 368, 195

Karyanda, m. v Kárii§ 519

Karystos, m. na Euboji, dn. Palaiochora§ 491, 485, 480, 479, 472, 358, 348, 323, 349, 290, 239, 198, 196

Karystos v Ligurii§ viz pod Carystus

Karýneia, Kerýneia, m. v Acháji§ 276, 255
Karýneia, m. na Kypru§ 315, 313

Kasambos z Aigíny, properský předák, s. Aristokratův§ 491

Kasaqa, manž. Alary z Napat§ 751

Kasiánoi, vesnice u Apameie v Píerii§ 146

Kasios, Kasion, h./pahorek a mys v Egyptě před Pélúsiem s chrámem Dia Kasijského, dn. Ras Kurun, al-Kas§ 315, 48

Kasios, h. v Syrii u ústí Orontu na dn. SYR/TR hranici, sídlo kultu ugaritsko-kanaánského boha bouří Ba'al Safona n. Zafona, churrit. Chazi, bibl. Belsefon/Belzefon, pro Hellény Zeus, dn. Džabal al-Akra'§ 362+  

Kasios, zrádný seleukovský důstojník§ 145 


Kaska, Kašku, Kaškové, anatolský národ§ 2300, 740

Kasmenai, Kasmeny, též sg. Kasmené, m. na jihových. Sicílie, osada Syrákúských§ 643

Kaspická brána, řec. hai Kaspiai pylai (pl.), průsmyk mezi Médií a Hyrkánií v dn. Íránu pod horou Demávend/Damávand, nejvyšš sopkou Asie§ 323, 330, 282, 1

"Kaspických bran" bylo více. V dnešním Dagestánu při hranicích s Ázerbájdžánem na místě Derbentu, nejstaršího města na území ruské říše, byly další Kaspiai pylai (Portae caspiae), jiné jsou v Gruzii na hranicích s Ruskem: soutěskou protéká Těrek a její název Darialská pochází od perského označení Dar-i Alan, Alánská brána, podle národa, který tu žil (soudobí Osetové jsou jeho potomci, část jich putovala za stěhování národů až do severozápadní Hispanie). Darialská soutěska/průsmyk mívala u starých označení Sarmatikai pylai, Sarmatská brána, n. Caucasiae portae, Kavkazská brána (v jejím okolí zřejmě bojoval roku 65 Pompeius).  

Kaspické moře, jezero, Kaspik, ve Střední Asii, řec. Kaspiá nebo Hyrkániá thalatta, Kaspion pelagos, lat. Caspium mare, pelagus, Caspius oceanus, rus. Chvalynskoje more (podle Chvalynsku na Volze), č. Chvalinské moře§ před 6000, 4000, 2500, 775, 744, 385, 345, 328, 324, 292, 248, 237, 38+, 45+, 54+, 58+, 59+, 63+, 65+, 66+, 75+, 91+, 97+, 134+, 134+, 198+, 215+, 217+, 241+, 272+, 299+, 301+, 356+, 358+       

kasr, arab.§ viz qasr

Kassandané z Persie, m. Kambýsa II.§ 530

Kassandra, viz Chalkidiké

Kassandreia, m. na Chalkidice, do roku 316 známá jako Poteidaia, viz tam; dočasně pak jako Eurydikeia§ 569, 356, 316, 300, 287, 281, 278, 276, 277, 199, 169, 168, 149, 269+ 

Kassandros z Alexandreie v Tróadě, básník§ 150
Kassandros z Makedonie, syn Antipatrův, k. Makedonů§ 380, 352, 350, 334, 324, 323, 321, 319, 318, 306, 304 - 299, 297, 293, 283, 280, 260
Kassandros z Maróneie, vpustil Filippa V. do města§ 184

Kassel, novodobé m. v Hessensku§ 235+

Kassiános Hierokéryx ze Steirie§ ath. arch. 230+ 

Kassiános Filippos ze Steirie§ ath. arch. 240+ 

Kassiopiové, Kassópiové, thesprótský nárůdek§ 343, 330

Kassios Diogenés z Athén§ arch. 109+ 

Kassios Longínos z Emesy, sofista, ž. Ammóniův a Iamblichův, neoplatónik a rádce Zénobie Palmýrské§ 200+, 232+, 243+, 270+, 272+   

C. Iúlios Kassios ze Steirie§ arch. 111+ 

 

Kassité, bab. Kaššú, horský lid neznámého původu a jazyka, nezachován jediný kassitský text, třebaže vládli půl tisíciletí Babylónem a Babylónií§ 3200, 2346, 770, 702, 324, 317, 168, 259+ a viz Kossaioi, jejich potomky

Kassiteris, Kassiterides n. Kattiteridis nésoi, lat. Cassiterides, Cínové ostrovy, viz Britannia§ 635

Kassópé, m. v Thesprótii, středisko Kassiopiů§ 343 

kasta, varna, kasty a kastovnictví v Indii§ 600, 1

Podle mýthu postavily varny při sebeobětování božského pratvora Purušy/Purusy Pradžápatiho (nebo Purušy alias Pradžápatiho) o tisíci hlavách a tisíci údech pokrývajících podle hinduistů svět. Z něho povstala planeta, život a mezi lidmi varny. Z úst pocházejí bráhmanové, kněží a učenci, z paží kšatrijové, válečníci, ze stehen vaišjové, obchodníci a statkáři/sedláci, a z nohou šúdrové, řemeslníci.

Všichni ostatní byli společensky pro Árje natolik ohavní, že jim přiřkli označení "nedotknutelní", dalitové (evropské "pariové", paria, je z jihoindického paraijar/paraiyar, označení pro nedotknutelné v Kérale a Tamilnádu, odku rozšířeno Brity pro celou Indii); byla a je to to většina indické populace. Stovky varnových poskupin jsou džáti, "narozen", klany či kmeny.

Hellénský svět byl o indických poměrech relativně dobře informován. Diodóros Sicilský z druhé poloviny prvního století př. n. l. vypočetl na základě zprávy Megasthenovy sedm kast: 1. nečetnou "filosofů", udržovatelů kultu, 2. sedláckou, nežijící ve městech a početnější než všechny ostatní vrsty dohromady, 3. pastýřskou, jejíž příslušníci spali mimo města a vsi ve stanech, 4. řemeslnickou, 5. vojenskou, údajně druhou nejpočetnější, 6. kastu dozorců nad poměry (ve službách královských i městských úřadů) a 7. nejméně početnou kastu poradců a rozsuzovatelů. 

Kastabala (pl. i sg.), m. v Kilikii Rovinaté, též Hierápolis Kastabala n. Hierápolis ad Pyramum, nedaleko Ceyhanu (m. i ř.) v TR, dn. Kırmıtlı§ 64, 41, 17+, 382+  

Kastaliá, náiáda žijící v pramenech Delf, její vody ovlivňovaly básníky; po ní zván též pramen v Apollónově háji v Dafně u Antiocheie nad Orontem§ 129+, 362+ 

Kastikos, lat. Casticus, kn. Sequanů, s. Katamantaloidův§ 60

Kastilie, šp. Castilla, země ve Španělích§ 374+, 375+, 379+

Kastólos, m. a rovina v Lýdii§ 408

Kastór, hérós, srov. Dioskúroi, gen. Kastora§ 484, 468 
Kastór z Rhodu, historik a dyn. v Kimmerijském Bosporu§ předmluva, 64, 63
Kastór, jméno galatských vládců:§
Kastór I. Tarkondários, s. Saókondariův§ 64, 47, 44
Kastór II., jeho syn, o. Déiotara IV.§ 45, 40, 36

Kastos, Castus, vůdce povstalých otroků§ 71

kastráti§ viz eunúchové

kastrace§ ibid.

Kašdut, Kešdut, ka v Mari, manž. Igriš-Chalamova, m. Irkab-Damua§ 2500

 

Kášgar, Kašgar, Kcha-š´ (pinyin: Kashi), ujg. Kaxgar, řec. asi Kasia§ 259+ a viz pod hedvábí a Hunové

Káši, Káší, stát se stejnojmenným hl. m., sanskrt. Váránasí, hind. Banáras, angl. Benares§ 600, 461
Hindská tradice tvrdí, že Káší zasvěcené Šivovi bylo založeno roku 3225.

Kaškové, Kaskové, národ anatolský§ 111

 

Kašmír, historická indická země§ 483, 170, 160, 55, 375+ 

Kaššaja, d. Nabû-kudurrí-usura II., ses. Amél-Marduka, manž. Nergal-šarra-usura, m. Lá-bâši-Marduka§ 560

 

Kaššu§ viz Kossaiové

Kašta z Napat, k.§ 751, 730

Kaštaritu z Médie§ 1. s. Bagdattiho; 2. s. Dajjaukiho, v obou případech viz Kyaxarés

Kaštiliaš IV., k. Babylónu§ 259+

Kaštubila, dyn. v Kazallu§ 2346 

 

Kašu§ viz Kúš, Núbie

katagelastés, posměváček§ 367 a viz pod smích, smrt z něho

 

Katakekaumené, Spálen᧠viz Mýsie

katakomby, v Římě§ 366+

 

Katalánie, novověká země na severovýchodu Ibérie§ 4000, 539 a viz Alánové

Katalaunská pole/pláně§ viz Catalauní/campí Catalaunicí  

 

Katamantaloidés, lat. Catamantaloedés, kr. Sequanů, o. Kastikův§ 60

 

Katané, m. na vých. Sicílii, lat. Catina, dn. Catania§ 736, 728, 632, 476, 466, 461, 427, 415 - 414, 410, 404, 403, 398 - 396, 394, 353, 351, 344, 339, 338, 310, 275, 263, 197, 123
Kolonisována z Naxu, za Hieróna přejmenována na Aitnu (jiná od Aitny na úpatí Aitny), osazena římskými veterány. Novodobá C. má se starou málo společného. Roku 1669 ji zavalil široký pruh lávy, roku 1693 byla beze zbytku zničena zemětřesením a vystavěna zcela nově. Roku 2006 byla v průzkumech provincií s nejhoršími životními podmínkami v Itálií. Nicméně od roku 1999 má první metro na Sicílii (jen několik stanic a je jednokolejné).

Katanés, pers. šlechtic§ 327

 

Kataoniá, Kátaoniá, Kátaónové, již. část Kappadokie, sídel. m. Komána; jeden z anatolských národů§ 378, 230

katarakt, na Nilu, řec. kataraktos n. kataraktés/katarraktés, katarraktos§ viz Nil, peřeje na Nilu

 

katastrofa§ viz pod zemětřesení, potopy, vulkány apod.

katharmos tés Hellados§ viz Očista Hellady, Rok očisty Hellady

katholikos, lat. catholicus, vlastně "(vše)obecný", později řec. ekvivalent k lat. fiskálnímu úředníkovi ratiónális/prócúrátor á ratiónibus, u křesťanů hlava autokefálních církví na Východě§ 301+ a viz pod křesťanství

 

Katlos, řec. podoba lat. Catullus

Katpatuku, domorodý název pro Kappadokii, viz tam

Katúgnátos, lat. Catúgnátus, kn. Allobrogů§ 61

Katuvolkos, Kativolkos, lat. Catuvolcus, kníže Eburonů§ 54, 53

Katvalda§ viz Catualda 

 

Kauaros z Tylidy§ viz Kanaros

Kauités ze Skythie, k. 107

Kaulóniá, m. v Bruttiu, založena prý Kaulem či Tyfónem z achájského Aigia, dn. u Stilaro u Squillace§ 708, 390 - 388, 357, 277

Kaukasos, pohoří v Indii, dn. Hindúkuš či Hindukuš s Pamirem; srov. i pod Parapamisos. Hellénští autoři pod indický Kaukasos zahrnovali též Pamír a Himálaj§ 2000, 329, 327, 303, 244, 206, 90-, 59+, 375+  
Kaukasos, pohoří mezi Pontem Euxeinem/dn. Černým mořem a Kaspikem; dn. č. Kavkaz§ 5999, 5200, 4000, 3500, 3000, 2800, 2400, 2346, 2300, 2255, 775, 675, 80, 66, 65, 37-, 45+, 63+, 75+, 91+, 106+, 128+, 134+, 198+, 214+, 215+, 259+, 287+, 319+, 334+, 356+, 387+, 393+    

Kaunos, m. v Kárii, dn. Dalyan v TR§ 498, 440, 412 - 411, 394, 325, 395, 321, 313, 309, 285, 276, 275, 197, 167

Jiný Kaunos byl na Krétě.

Kauravové, klan z Mahábharáty§ 600

Kaušámbí (sanskr.), Kosambí (páli), hl. m. státu Vatsa, dn. Kosam západně od dn. Illáhábádu/angl. Allahabad na Jamuně na sev. IND§ 600, 461

Kautilja/Kautilíja z Taxil§ viz pod Čánakja

Kavan Tissa, Kavantissa, k. v Ruhuně§ 245

Kaviové, Kavové, lat. Cavií, jihoillyrský kmen v okolí Skodry§ 168

Kavkaz§ viz Kaukasos

Kawab, Ka-wab, s. Snofruův, b. asi Chufův, manž. Hetepheresy II., wezír otcův§ 2613, 2589, 2566 

Kawád I., sásánovský panovník§ 123+

Kawit, manž. Mentuhotepa II.§ 2061

Kazachové§ viz pod Kirgizové

Kazachstán, moderní stát středoasijský§ 5999, 4000, 775, 134+, 198+

Kazallu, m. snad v oblasti pozd. Babylónu§ 2346, 2316, 2292, 2119, 2078, 2028         

 

Kebalinos z Makedonie, jeden z předáků strany „královsk铧 316

Kebés z Théb, ž. Sókratův§ 450, 399

Kebti§ viz Koptos

Kedarové§ viz Qedarové

Kédeidés z Athén, arch.§ 2+

Jiný Kédeidés/Kékeidés, snad z Hermióny, byl básníkem dithyrambů snad doby klasické nám zcela neznámý.

 

Kédón z Athén§ 1. tyranobijec (?), 513; 2. nauarchos, 376

Kefalai, lat. Cephalae, Trikeron, dn. mys Misuráta§ viz Neápolis v Africe
Kefalión, rhétór a historik§ 2150, 130+

Kefalléniá, ost. v Iónském moři, dn. Kefalonia; v 5. st. na ost. existovaly čtyři městské státy Kranioi, Palé (dórská obec, srov. Leukas; ostatní Achájové), Pronnoi a Samé, konfederované do tetrapole§ 585, 456, 455, 431, 415, 401, 375, 373, 372, 218, 216, 190 - 189, 60, 40, 124+, 129+ 
Roku c. 130 n. l., srov. rok 124+, daroval Hadriánus ostrov Athéňanům. Za druhé světové války po sesazení Mussoliniho a otočení fronty nové italské vlády na Kefallénii popravily jednotky wehrmachtu 24. září 1943 čtyři tisíce až 5.300 italských vojáků; nic takového se na ostrově nikdy nestalo a ani za druhé světové války na ostatních bojištích.
Kefaloidion, m. na sev. Sicílie, součást hímerského území, v letech 409 až 396 kartháginské - tehdy se jmenovalo Raš Melkart, tzn. Hérákleův mys (srov. na druhé straně ostrova Hérákleia Mínóá), dn. Cefalu§ 307, 254
Kefalón z Gergithu, historik§ 130+ a viz v indexu s. v. Řím

Kefalón z Uruku (Orcha), bab. Keplún(u)§ viz Anu-uballit z Uruku
Kefalos z Athén, démokrat, řečník§ 386

Kefalos z Épeiru, protiřímský politik§ 170, 168  

Kefalos z Korinthu, zákonodárce§ 343

Kefalos ze Syrákús, rhétór, o. Polemarcha, Lýsania, Lýsia a Euthydéma, podle jednoho zdroje též/nebo Brachylla§ 459, 404  


Kéfísiá, attický démos§ 750, 342

Kéfísión z Théb, str.§ 351

 

Kéfísios z Athén, žalobce§ 393

 

Kéfísodóros z Athén§ 1. arch. 366; 2. arch. 323; 3. strat. 201, 200

Kéfísodotos z Athén§ 1. 374, 353, „starší“, sochař; 2. 353, „mladší“, sochař; 3. 369, strat. 359, arch. 358 (identičtí?)

Kéfísofón z Athén, gen -fónta§ 1. strat. 341, 340; 2. arch. 329 (č. 1 a 2 identičtí?)

Keikó, tennó, s. Suinina s Hibasu-hime, trůnním jménem Oho-taraši-hiko-oširo-wake§ 70+, 130+, 200+  

 

Keiris, lat. Ciris, "jeskyně Títánů", snad dn. Limanu v rumunské části Dobrudže§ 28

 

Keissos ze Salamíny, k.§ 709

Kekajové, árjský národ sídlící na severu dn. PAK§ 600

Kekrops z Athén, gen. Kekropa, k., hadí muž-difyés/dvojí podoby (za fantaskní je považována etymologie z eg. královského jména Cheper-ka-re)§ 776, 750

Kekropiá, att. osada§ 750

Kekropios, biskup v Níkomédeji§ 355+

 

Kelainai (pl.), m. ve Frygii, dn. Dinar; žily dále jako Apameia Kibótos, viz§ 481, 401, 334, 321, 319, 314, 313, 311, 190, 189

Kelenderis, gen. Kelenderity, m. v Kilikii§ 19+ a viz Kilikie

Kelestínos§ viz Celestínus, Caelestínus

 

Kelónai (pl.), m. v Sittakéně, pozd. Chala/Chalónítis, arab. Hulwán, dn. ves Sarpoli Zaháb v Zágrosu v IR§ 2292, 324 a viz pod přesídlení

 

Keltové§ viz Gallové, Galatové

Keltiké§ viz Gallia

kelés, dostihový kůň, olympijská disciplína§ 648, 109+

Keltibérové, Keltibériá, pův. obyvatelstvo Ibérského poloostrova smíšené s Kelty, přicházejícími ze severu§ 530, 500, 213, 212, 190, 186, 184, 182, 181, 179, 154, 153, 143, 142, 137, 104, 93, 81, 74

Soustředěni hlavně ve středu a na severu poloostrova zhruba od Valentie a řeky Saetabis až ke Asturům a Kantabrům při pobřeží Biskajského zálivu (= mare Cantabricum). O ostatních Ibérech viz Ibérové, srov. i pod Hispánie atd. Mezi ně také byli počítáni Vaskonové, Vasconés, Vascónum saltús; Vasconia, předkové dn. Basků na území Navarry (z Vaskonia pak dn. Baskové a v Aquitánii od 6. st. n. l. po vítězné válce Gascogne, srov. tam)

Kemeneleon§ viz Cemenelum

kemetismus§ viz Egypt

Kemsit, manž. Mentuhotepa II.§ 2061

 

Kendebaios, seleukovský vojevůdce, Kelt§ 139

Keng Ping, generál Ming-tiho§ 57+

 

Keng-š'/Gengshi§ viz Liou Sien

 

Kengir§ viz Sumerové

Kenchreai, Kenchreiai, m. v Korinthii§ 628, 412, 369, 367, 315, 304, 243, 220, 198, 67+ 

 

Kenkenés, řec. jméno nezn. k. První eg. dyn.§ 3174, 3127

 

Kent§ viz Cantium

Kentaretos, Kentoaretés z Galatie, vrah k. Antiocha Hieráka§ 228

Kentoripa, Kentorpina (oba tvary pl.), Kentorips, sikulské m. na vých. Sicílii, lat. Centuripae; též Kentúripai (vždy pl.), dn. Centúripe, starší Centorbi§ 414, 397, 339, 311, 307

Kenyanthropus, hominin (?)§ pravěk

 

Keós/Keos, ost. v Kykladách před attickým mysem Súniem§ 5300, 520, 481, 480, 479, 476, 467, 440, 393, 364, 262, 225, 190, 41, 31+ 

Srov. i pod Iúlis (Iónové z Athén), obyvatelé Kéjané (dlouhé e); ve středověku Zea. O tom, jak Kéjané řešili (v athénských představách) svou těžkou populační otázku, viz pod poprava jedem.

Kekryfaleiá, ost. před Argolidou§ 459

Képos, tj. Zahrada, Epikúrova škola a filosofické společenství§ viz Zahrada

Képoi, "Zahrady", m. u Fanagoreie, založeno z Mílétu§ 405

Keraiai, m. na Krétě§ 250

Kérala, Keralové§ viz Čérové

Kerameikos, ath. čtvrť§ 524, 100+ 

keramika, malířství vázové§ viz vázové malířství

Kerasos z Argu, zápasník§ 301+

Kerasús, Kerasos§ viz Farnakeiá, Farnakiá

Kerataulés§ viz Cornicen

Kerč§ viz Pantikapaion

Kerdimmos z Makedonie, o. Menóna, satrapy Syrie§ 333

Keréssos, m. v Boiótii§ 571, 371

Keretai, m. na Krétě§ 220

Kerethrios, kelt. vojevůdce§ 280, 279

Kercha, Karchán§ viz Uknú

Kerkeosiris, osada u Tebtyny ve Fajjúmu§ 129

 

Kerketové§ viz Maiótové

 

Kerkidás z Arkadie, promakedonský politik, možná předek následujícího§ 344

Kerkidás z Megalopole, politik, básník a kynický filosof§ 290, 226, 225, 220

Kerkína, ost. před dn. Tuniskem, lat. Cercína, starší řecké Kyrannis, arab. Qarqana, Qarqna, Kerkenna§ 357, 217, 2-, 20+ 

Kerkis, nezn. mí na Nilu jižně od Napat§ 595

 

Kerkóps, gen. Kerkópa, trpasličí "opičí muž"§ 362+

 

Kerkýra§ viz Korkýra

Kerma, první sídelní m. Núbijců/Kúšitů, na severu SDN§ 2040, 751

Kersobleptés, Kersebleptés z Thrákie, syn Kotya I., k. Thráků, švagr Charidéma z Órea§ 364, 359 - 356, 352, 347, 346, 343, 342, 340, 330

Kersibaulés z Thrákie, též Kersobleptés jmenovaný, dyn.§ 277

Kérykes, Kérykové, ath. rod pověřený s Eumolpovci řídit eleusínie§ 268+

 

Kerýneia§ viz Karýneia

kéryx, olympijská soutěž heroldů§ 396

Kétis, Kiétis, Klítis, kraj v Drsné Kilikii mezi Anemúriem a Kalykadnem, Kiétové/Kétové§ 20-, 35+, 52+, 60+, 147+, 245+    

 

Ketriporis z Thrákie, dyn.§ 356, 353, 351

Keurés (?) z Athén§ arch. 486

Kharavela z Kalingy, Kháravéla, k. z rodu Čédi/Chedi, s. Mahámeghaváhanův a vn. Sardarův§ 185

 

kharóšthí, ind. písmo Gandháry na sz. dn. IND, PAK a AFG vzniklé z aramajštiny§ 600, 185 a viz Gandhára 

 

Khu Liên alias Srí Mara, čín. Čchu Lien/Qu Lian, první k. Čampy§ 192+  

 

Kchang-ti/Kangdi§ viz S'-ma Jüe  

Kchang-ťü/Kangju§ viz Sogdové

 

Kchao-wang z Čou, čín. císař§ 441, 426

Kchu/Ku, bájný čín. císař§ 2637

 

Kchuang-wang z Čou, Kuangwang, císař§ 613, 607

Kchung Fu-c’, lat. Confucius/č. Konfucius, v pchin-jinu Kong Fuzi, jeho škola§ 722, 551, 545, 520, 480, 479, 221, 141, 100, 49, 145+, 220+  
Narodil se v Cou/Zou u Čchü-fu/Qufu v provincii Šan-tung/Shandong. Komunisté, kteří se dostali v Číně k moci roku 1949, konfucianismus odstavili. Na přelomu tisíciletí s liberalisací životních poměrů maoističtí komunisté povolili návrat k. do škol vyšších stupňů. Vůdce maoistů Si Ťin-pching jeho propagaci presentoval jako návrat k čínským kořenům; sám přitom nadále propagoval odkaz "předsedy Maa". Nejstarší známý "portrét" Konfuciův pochází z hrobky Liou Chea/Liu He, vnuka císaře Wu, jemuž se dostalo v roce 74 vlády na říší Chanů necelého měsíce než byl sesazen. Zemřel roku 59 a jeho hrobka je dnes archeologickou pokladnicí. Obraz byl malován na leštěném bronzovém zrcadlu. 

Jeden z filosofových potomků jménem Kchung Ťün (Kong Jun) byl roku 2006 vývojovým technikem u šanghajské divise koncernu Siemens. Podle genealogie revidované roku 2009, žije od Konfuciovy smrti 83. generace a celkově v Číně a ve světě asi dva miliony potomků. Výbor na sestavení genealogie vedl Kchung Te-jung/Kong Deyong ze 77. generace. Podle všeho je famílie Kungů nejstarší dokumentovatelnou "buržoasní" rodinou světa.

Kiakki ze Šinuchtu v Tabalu, k.§ 738, 713 

Kiabros, lat. Ciabrus, ř. v Moesii, přítok Istru, dn. Cibrica v BG; hranice mezi Dolní a Horní Moesií§ 87+

 

Kíbótos§ viz Apameia ve Frygii

Kibyra (sg.), Velká, hé megalé, m. v sev. Lykii; zničená zemětřesením roku 17+ a už neobnoven᧠189, 83, 17+ 

Kibyra (sg.), Malá, hé mikrá, m. v Pamfýlii§ 70 a srov. pod malířství

Kidara, Kidára, k. Chiónů/Hefthalidů, části Hunnů, čín. Ťi-tuo-luo/Jiduoluo§ 356+, 375+

Kidarovci, středoasijská říše hunská, Unnoi kidaristai, na území dřívě ovládaném Saky/Kšatrapy a Kušány v dn. AFG, sever. PAK, Turkmenii a Tádžikistánu od c. 390 do 477§ 375+  

 

Kidénás ze Sipparu, bab. Kidinnu, astronom§ 300

Kidérios§ viz Bidérios

Kidin-Anu z Uruku, klan Ekur-zakir§ 626

Kidinnu či Kidínu ze Sipparu („zvláštní právo, privilegium“, výpůjčka z elam. kiten)§ viz Kidénás
Kidinnu z Babylónu§ 1. povstalec, viz pod Bél-šimanni; 2. jiný K. byl popraven stětím za Alexandra Velkého, jak vyplývá z fragmentu jedné babylónské kroniky (souvislosti nejasné), 329

kidinnû, kidinnútu, zvláštní ochranná práva městská v Babylónii§ 678   

Kidža, angl. přepis Gija, čín. Ťi-š'/Jishi, zakladatel Ko-Čosonu§ 2333

 

Kieros, m. v Bíthýnii§ viz Prúsiás

Kikkia, Kikkíja z Aššuru, dyn.§ 2000

Kiklip-atal, churrit. dyn. v Turkiši§ 2346

Kikuid (?) z Lagaše, Ki-KU-id, ensi§ 2280, 2255 

 

Kilamuwa ze Sam’al, k.§ 743

Kil-i-do-du, náčelník barbarů žijících severně od Koreje§ 677

 

Kilická brána, Pylai tés Kilikiás, průsmyk v Tauru vedoucí z Anatolie do Syrie, dn. Gülek Boğazı§ 194+

Kilikiá, jedna ze satrapií Kappadokie§ 230
Kilikiá, Kilikie, Kilikové, smíšené anatolské ethnikum (chetitsko-churritsko-anatolsko-semitské) § 3500, 2200, 743, 740, 738, 718, 715, 709, 705, 696, 691, 677, 675, 665, 606, 675, 600, 560, 557, 492, 480, 479, 461, 452, 389, 387, 378, 333, 331, 323, 321, 319, 316 - 313, 309, 306, 301, 299, 295, 286, 253, 246 - 244, 230, 200, 197-196, 190, 169, 153, 155, 147 - 144, 130, 121, 103 (provincie), 102, 101, 96, 95, 93, 92, 83, 81, 79 - 77, 74, 73, 69 - 64, 62, 57, 56, 52 - 50, 41, 39, 36, 35, 31, 30, 25, 19, 12-, 17+ až 19+, 24+, 34+, 35+, 41+, 52+, 55+, 60+, 62+, 66+, 70+, 72+, 117+, 133+, 147+, 194+, 218+, 224+, 252+, 259+, 260+, 268+, 275+, 276+, 313+, 351+, 354+, 361+, 362+, 365+, 382+, 387+, 390+      

Domácí název země asi Chijawa (luw.) n. Adanawa, foin. Danunijim, eg. Danuna, řec. Adana byla býv. sídel. m. Qúe, Qáue, Gaue (slovo z Quwá a to z Achíjawa-Achawoj?). Starším označením byla část kilického obyvatelstva Hypachaioi/"Podachájové"? (Hérodotos). K. se dělí na Rovinatou, řec. Kilikiá Pedias, lat. Cilicia Campestris, ass. Qúe či Chilakku, bab. Chumé, a na Drsnou, řec. Kilikiá Trácheia, lat. Aspera, bab. Pirindu či Piriddu (Chilakku a Pirindu jsou pův. domácí anatolská označení; Trácheia sahala na západě až k městu a mysu Anemúrion/Anamur, kde hranice s Pamfýlií). Od c. 1600 součást churritského království Kizzuwatna s centrem v Kummanni, pozd. Kappadockých Kommánách, c. 1400 vasalem říše Chetitů.

Země byla osídlena luvijsky hovořícím obyvatelstvem a ovládána četným luvijským dynasty, kteří po zániku chetitské říše žádnou ústřední mocnost neměli.
K. byla kolonisována Hellény (srov. Tarsos), starším kolonisátorem byl věštec Mopsos/Mukšuš, nikoli však v míře, která z nich dělala směrodatnou část obyvatelstva (Samští kolonisovali v Trácheji přístav s pevností Kelenderis, lat. Celenderis, dn. Aydıncık, předtím Gilindire v TR; patřívala k athénské arché). Provincie K. v republikánských dobách zahrnovala ještě Kypr, Lýkii, Pamfýlii, Pisidii, Isaurii, Lykáonii a nakrátko tři fryžské správní obvody, diokese, Láodikeiu, Apameiu a Synnady z provincie Asie.

Kilimandžáro, h. ve vých. Africe; zkomoleno ze svahilského Kilima cha Njaro, Kilima ča Ndžaro, Malá hora, na níž bydlí bůh Ndžaro§ 117

Killa, m. v Aiolidě v majetku Adramyttia§ 650

Killa, m. poblíž Karthága neznámé polohy, snad identické se Zamou§ 202 

Killés, vojevůdce Ptolemaia I.§ 311

Kimaš, nezn. město snad na území asi pozd. Assyrie§ 2078, 2006 

 

Kimbrové, řec. Kimbroi, lat. Cimbrí (z kelt. Cymbr-, soused, cizinec, srov. ale pod Wales)§ 231, 120, 118, 114, 113, 110, 109, 107, 105, 104, 101, 57, 52, 167+ 

Severogerm. kmenový svaz; po jejich porážce se zbytky K. a Teutonů, srov. tam, usadily v Belgické Gallii a v Caesarově době byly známy pod jménem Atuatukové/Aduatukové, lat. Atuatucí/Aduatucí (smíšený národ byl Caesarem vyhlazen, 53 tisíc A. bylo prodáno do otroctví). S dávnými Kimbry sdílejí jméno Cimbrové, it. Cimbri, něm. Zimbern na severu Itálie žijící po několika vsích severně od Verony a v Benátsku na sever od Vicenzy a v Trentinu. O přímé souvislosti zřejmě nelze hovořit, zato bývají dáváni do souvislosti s Langobardy jako jejich potomci, nebo spíše se pokládají za potomky bavorské kolonisace z 11. století a jejich jazyk za jeden z bavorských dialektů. Jméno Zimbern by se pak dalo odvozovat od "zimmer", pokoj, tesaři. 

Kimmerové, Kimmeriové, řec. Kimmerioi, lat. Cimmerií, arm. Gamirk§ 2500, 775, 714, 709, 708, 706, 696, 679, 678, 673, 675, 669, 663, 652, 650, 644, 617, 75+ 
Smíšený kočovný národ neznámého původu (indoevr. různojazyčné kmenové svazy?). Některé jejich skupiny, zaměňované se Skythy, ještě v 6. století zajaté hellénské plavce obětovali své matriarchální Velké bohyni Tabiti, kterou Helléni ztotožňovali s Hestií. Poprvé se objevují v Odysseji.

Kimóliá, mí. v Megaridě; název lokality zřejmě od hlíny, která se vyskytuje na kykladském ost. Kimólos, využívané pro obsah sody k mytí§ 458

Kimón z Athén, jméno několika členů ath. aristokratického rodu:§
Kimón I. Koálemos/Hlupák§ 525, o. Stésagorův, nevl. b. Miltiada IV.
Kimón II.§ 524, 496, 493, syn Stésagorův a o. Miltiada V., srov. pod hry olympijské
Kimón III.§ 510, 500, 493, 489, 478 - 476, 472, 470 - 467, 464 - 461, 456, 454, 453, 451, 433, 415, syn Miltiada V., b. Métiochův 
Kimón IV.§ arch. 237

Kimuchu§ viz Samosata

Kinadón ze Sparty, též Kynadón, sociální revolucionář§ 397

kinaidografos, kinaidolegein, psaní homosexuální pornografie§ 276

 

kinaidos, cinaedus§ 276 a viz pod hudba

 

Kinaithos z Chiu, homérovský básník§ 522, 504

 

Kinaron, lokalita v Alexandreji§ 320+

 

Kindagal, šejk Amoritů§ 2292

 

Kindatttu ze Simaški, k. Elamu, snad totožný s Chutran-Temtim§ 2030, 2021, 2006, 1993  

 

Kindyé, m. u Bargylií v Kárii, dn. Sırtmaç v TR§ 460, 391

 

Kineás z Gonn, k. Thessalů§ 512

Kineás z Thessalie, gen. Kinea§ 1. promakedonský politik, 344; 2. 281 - 279, rádce Pyrrhův; 3. 170, 150, rádce a velitel žoldnéřů Ptolemaia Filométora v Alexandreji

Kinnamos z Parthie, usurpátor§ 36+

 

kino§ viz hudba

Kinyfos či Kinyps, wádí čí říčka a kraj vých. od Leptis Magna v Syrtě, dn. Kaam v LAR§ 513 Kynifos, §

Kiós, vůdce Mámertinů§ 270

Kios, m. v Mýsii, pozd. v Bíthýnii, gen. Kiu, pozdější Prúsiás Přímořská, Prúsiás pros thalassé nebo P. hé epithalassios, P. ad mare, dn. Gemlik v TR§ 628, 496, 408, 337, 324, 319, 302, 296, 202, 95, 257+ 

Kirašeniwe, m. a kraj v Simurru§ 2292

 

Kirgizové, Kirgizie, Kyrgyzové, Kyrgystán, turkický národ ve Střední Asii a novověký stát, viz pod epos a Válmíki§ 600, 201, 105 
První zmínka o K. je asi z roku 201 př. n. l., kdy sídlili na jižním Altaji (Sia-ťia-s´/Xiajiasi n. Che-li-čchi-s'/Heliqisi, popř. Ke-kchun/Gekun n. Ťien-kchun/Jiankun). Čínské prameny o nich hovořily jako o lidech rusovlasých a se světlýma očima, pravděpodobně původně indogermánského původu (příbuzní íránských Saků?). Roku 49 př. n. l. se hnuli na sever k hornímu Jeniseji, kde se v šestém století n. l. stali vasaly Gökturků, srov. pod Hunové a Ťien-kchun.


Kirib-ulme z Urbila, churrit. dyn.§ 2078

 

Kirikiri, ensi v Ešnunně§ 2028, 2006, 1977  

 

Kirké, Héliova dcera, kouzelnice§ 753, 534

Kirkésion§ viz Circésium

Kirkúk§ viz Arrapcha

Kirrha, m. ve Fókidě, též Krísa, pokud nešlo o dvě odlišné obce§ 700, 595, 591, 586, 356, 339, 281, 172, 67+ 

Kirši, Kiršu, m. v již. Anatolii (?), asi pozdější kilická Claudiopolis, dn. asi Mut§ 557

Kirua z Qué, ass. místodržitel§ 696

Kismar, mesopotamské m. východně od Tigridu§ 1933

Kissidás ze Syrákús, velitel expediční jednotky§ 373, 368

Kissiá, Kissiové§ viz Súsiána

Kisurra, sum. m., dn. Tell Abú Hatáb v jihoirácké provincii al-Qádisíja§ 2006, 1935 

 

Kiš, Kíš, m. v Babylónii původně sumerské východně od Babylónu s chrámovým komplexem Chursag-kalamma§ 3200, 2700, 2600, 2550, 2540, 2500, 2490, 2450, 2420, 2384, 2346, 2292, 703, 96

Kišassun, Kišisim, ass. pevnost Kár Nergal v západní Médii§ 714

 

Kišib-gal§ viz Dub-gal z Uru

 

Kithairón, pohoří mezi Attikou a Boiótií§ 371

 

Kitibaina§ viz Qatabán

Kition, m. na vých. Kypru, foin. Qart hadašt (cf. Karthgágo), dn. Larnax, Larnaka§ 729, 709, 497, 479, 453 - 449, 425, 400, 392, 391, 388, 386, 361, 336, 315, 313, 306, 50

Kition, m. jižně od Pelly v Makedonii§ 171

 

Kitlamu n. Suchlamu, Sachlamu, ass. šejk§ 2400

 

Kituš-id z Lagaše, ensi§ 2316

 

Kiutu, sum. m. neznámé polohy§ 2490

 

Kizóos, blíže neznámý protiparthský vzbouřenec§ 134+

 

Kizzuwatna§ viz Kilikie

Kje z Mahanu, kor. Gye, k.§ 18

 

Kjongdžu§ viz Kumsong

 

Kjúšú, japon. o.§ 70+, 190+