Měsíce roku v různých kalendářích I.

 

athénský              makedonský          délský              babylónský       dnešní             

 

hekatombaión (1.) lóos (10.)                hekatombaión    du´úzu (4.)       červenec/srpen  

metageitnión (2.)  gorp(i)aios (11.)       metageitnión     abu (5.)             srpen/září

boédromión (3.)    hyperberetaios (12.) búfonión           ulúlu (6.)           září/říjen

pyanepsión (4.)     dios (1.)                  apatúrión          tašrítu (7.)         říjen/listopad

maimaktérión (5.)  apellaios (2.)           arésión             arachsamna (8.) listopad/prosinec

poseideón (6.)       aud(y)naios (3.)       poseideón         kislímu (9.)        prosinec/leden

gamélión (7.)         peritios (4.)             lénaión             tebétu (10.)       leden/únor

anthestérión (8.)    dystros (5.)             hieros               šabátu (11.)      únor/březen

elafébolión (9.)      xanthikos (6.)          galaxión            addáru (12.)      březen/duben

múnichión (10.)     artemísios (7.)         artemísión        nisannu (1.)       duben/květen

thargélión (11.)     daisios (8.)              thargélión         ajjaru (2.)          květen/červen

skiroforión (12.)    panémos (9.)           panémos           simánu (3.)       červen/červenec

 

makedono-ptolemaiovký1, 2, 3       egyptský            dnešní               nabatajský4          dnešní

 

lóos                                                   mesoré (12.)       říjen/listopad       arachsamna/dios      říjen/listopad

gorpiaios                                            thóth (1.)           listopad/prosinec  kislev/apellaios         list./prosinec

hyperberetaios                                    faófi (2.)            prosinec/leden     tebét/audynaios        pros./leden

dios                                                   (h)athyr (3.)       leden/únor          šabát/peritios            leden/únor

apellaios                                             choiak(ch) (4.)   únor/březen         adar/dystros            únor/březen

aud(y)naios                                        týbi (5.)             březen/duben       nisan/xanthikos        břez./duben

peritios                                               mecheir (6.)       duben/květen      ajar/artemísios         dub./květen

dystros                                               famenóth (7.)     květen/červen     siván/daisios             květ./červen

xanthikos                                           farmúthi (8.)       červen/červenec   tammuz/panémos    červen/červc.

artemísios                                          pachón (9.)         červenec/srpen    ab/lóos                    červc./srpen

daisios                                               paÿni (10.)          srpen/září           elúl/gorpiaios            srpen/září

panémos                                            epeif, epifi (11.)  září/říjen             tišrí/hyperberetaios   září/říjen

 

Pozn.: 1 kol. roku 250; přestupným měsícem byl dystros ii = farmúthi ii 2 v 53. roce vlády Ptolemaia Euergeta II. (tj. 119/118) byla provedena nová assimilace jmen makedonských měsíců na domácí egyptská, sled se neměnil: od tohoto roku platilo dios = thóth, apellaios = faófi, audynaios = athyr, peritios = choiak, xandikos = mecheir, artemísios = famenóth, daisios = farmúthi, panémos = pachón, lóos = paÿni, gorpiaios = epifi a hyperberetaios = mesoré. Makedonská jména měsíců zůstávála v užívání v Egyptě až do čtvrtého století n. l. 

od Alexandra III. po Ptolemaia II. byl thóth v listopadu/prosinci, od Ptolemaia III. v říjnu/listopadu, za Ptolemaia VIII. v září/říjnu, za druhé vlády Ptolemaia VII. (Fyskóna) v říjnu/listopadu, pak pro zbytek dynastie v září/říjnu.  

4 platilo též v provincii 

V tradičním egyptském kalendáři třech ročních období po čtyřech měsících se první nazývalo achet, čas podzimních zátop, druhé peret, zimní čas setby a letní čas sklizně šemu (měsíce pachón až mesoré). Na konci 360denního roku vkládáno pět dnů se svátky Osírida, Hóra, Seta, Ísidy a Nefthye.

Přepočet egyptských dat viz portál Franka Grieshabera, aegyptologie.online-resourcen.de, kde "date converter".    

 

Měsíce roku v různých kalendářích II.

 

dnešní                   makedonský1           palmýrský1     židovský2  

 

červenec/srpen     panémos                   qenian             tammuz 

srpen/září            lóos                           ab                   ab

září/říjen              gorpiaios                   elúl                 elúl

říjen/listopad        hyperberetaios           tišri                 tišri

listopad/prosinec  dios                           kanún             marcheswán

prosinec/leden     apellaios                     kislúl              kislev

leden/únor           aud(y)naios                tebet              tebet

únor/březen         peritios                      šebat              šebat

březen/duben       dystros                      adar               adar

duben/květen       xanthikos                   nisan              nisan

květen/červen      artemísios                  ijár                 ijár

červen/červenec   daisios                       siwán             siwán

 

Pozn.: 1 makedonský, babylónský, židovský a arabský kalendář v parthské říši i mimo ni od nejdříve roku 31 n. l., před tím odpovídal nisannu artemísiu, pak xanthiku, peritios odpovídat tebétu, pak šabátu; 2 též nabatský kalendář

 

Měsíce roku v různých kalendářích III.5

 

staroass.               středoass.            novoass.           novobab.         dnešní                   islám. lunární          SYR/IRQ3

 

bélet                       ekallim béla/et        ekalli nisannu    nisánu6              březen/duben      'al-mucharram           adár (3.)

ša sarrátim4           ša sarráti/e             ajjaru                 ajaru                 duben/květen        safar                          nisán

ša kennátim4          ša kénáte               simánu              simánu             květen/červen        rabíu l-awwal         ajjar (5.)

machchur ilí.           muchur iláni           duuzu               duuzu            červen/červenec    rabíu t-tání              chazírán

ab šarráni               abu šarráni             abu                    abu                   červenec/srpen     džumádá l-úlá         tammúz (7.)

chubur                    chibur                     u/elúlu                u/ilúlu               srpen/září              džumádá l-áchirá2  ab

sipum                     sippu/sibbu            tašrítu                tašrítu               září/říjen                radžab                       ajlúl (9.)

qarrátum                 qarrátu                   arachsamna      arachsamna1   říjen/listopad         šabán                       tišrínu l-awwal

kanwarta                 TANmarte              kislímu               kislímu             listopad/prosinec  ramadán                    tišrínu t-tání (11.)

teinátum Suen       Sîn kanútu             tebétu                tebétu               prosinec/leden      šawwál                      kánúnu l-awwal

kuzallu                     kuzallu                  šabátu               šabátu               leden/únor             dú l-qadati              kánúnu t-tání (1.) 

allanátum                 allanátum             addaru               adaru                únor/březen           dú l-chidždžati          šubát

Pozn.: 1 též aram. marchešwán  2 nebo t-tánija  3 dnešní kalendář podle solárního kalendáře evropského, tzn. zde řazeno od 1. března, ale prvním měsícem je kánúnu t-tání; v Egyptě podle římského kalendáře  4 původ. celým jménem „narmak Aššur ša s., ... ša k.“; 5 pořadí měsíců elamského kalendáře není určité (kromě 1. a 5. měsíce): I. lanlupe (říjen), II. ; chalpat, III. kizir-zu(n)-kaliki (prosinec), IV. elamat (leden), V. zililítum, VI. churšupi, VII. papakum (duben), VIII. alalima, VIIII. kazzip, X. tati (červenec), XI. la(n)chum a XII. tarpit (září). 6 též nissanu, podobně ajjaru je aram. ajár a addaru/adaru je aram. adár