133-130

 

************************************************************

133.

Ol. 161, 4

179 SE

115 AE

(Xenón I.)

a. u. c. 621

P. Mucius Scaevola a L. Calpurnius Piso Frugi

************************************************************

Na jaře zemřel bez dědiců král Attalos III. Filométór (asi přes 35; vládl od roku 138, o případné dceři viz rok 159). V závěti, která se v nepřímém znění nápisně zachovala, zanechal svou královskou doménu „lidu římskému“. Občanům města Pergamon udělil svobodu jako městskému státu/poli, totéž učinil v případě dalších měst na území říše a snad dal svobodu rovněž královským otrokům. Attalos znalý uměleckého lití bronzu právě intensivně pracoval na náhrobku své matky Stratoníky, chytl však úžeh a do sedmého dne zemřel.

Motivy skutku zůstanou neznámé. Snad nejhlubším důvodem byla králova uzavřenost vůči okolí, která vyústila v neuvěřitelnou zlomyslnost. Symbolicky se tak říše dostala do rukou těch, kteří ji v soupeření s Antigonovci a Seleukovci udrželi nad vodou a díky kterým se neuvěřitelně rozrostla, díky Římanům.

Děsivý móres soběstředných hellénistických panovníků poprvé použil roku 162 Ptolemaios VI. Euergetés II., kdy Římanům odkázal Kýrénu. Podruhé to udělal roku 96 Ptolemaios Apión (ale stala se provincií až roku 74). Celou ptolemaiovskou říši odkázal S. P. Q. R. roku 80 Ptolemaios XI. Alexandros II., poslední z legitimní panovnické linie. Bíthýnii odkázal Římanům roku 74 Níkomédés III. Euergetés Filopatór.

Aristoníkos, starší (?) syn krále Eumena II. Sótéra a jeho efeské přítelkyně (nebo se jmenovala Efesiá a byla dcerou jistého kitharóda?), tzn. nevlastní bratr Attala Filométora, avšak podle prořímské tradice prý syn neznámého kitharóda, přemluvil k odpadnutí od stávajících pořádků občany městečka Leukai v Aiolidě a obsadil Fókaiu. Na základě určitých numismatických nálezů lze spekulovat, že se Aristoníkos prohlásil králem ještě za života nevlastního bratra jako "král Aristoníkos" a dynastické jméno že přijal až po jeho smrti. 

Pravděpodobně zde se prohlásil Eumenem III. Filopatorem („kraloval“ až do roku 129). V námořním střetnutí s Efeskými u Kýmy byl poražen a tak se Eumenés III. obrátil do vnitrozemí. Na jeho stranu se houfně přidávali otroci, svobodní řemeslníci a „proletáři“. S těmito lidmi dobyl celou Mýsii a Myndos. K Aristoníkovi-Eumenovi se z ostrovanů přihlásil mimo jiné Samos, který byl zřejmě od roku 167 plně samostatný stát (po porážce revoluce roku 129 patřil k římské provincii Asia, srov. rok 190). Proti Eumenovi stál celý svět anatolských dynastů se všemi většími městy a hlavně s Římany, kteří v usurpaci neviděli nic jiného než jakousi lokální vzpouru, viz ovšem rok 131sq.

Eumenés Filopatór založil stát héliopolítů/občanů slunce, postavený na nových sociálních základech, které snad souvisely s názory Falea z Chalkédonu (srov. rok 400 a možnou inspiraci roku 138). Aristoníkovým rádcem se stal přítel stoika Antipatra z Tarsu (srov. rok 137) Ital Blossius z Kum neboli Kýmy, který byl předtím s rhétorem Diofanem z Mytilény ideologem sociálních reforem Ti. Sempronia Graccha v Římě a který po Gracchově smrti směl odcestovat do Anatolie, kde si po roce 129, po krachu Aristoníkova pokusu, vzal život.

Římané, jimž attalovský majetek přišel velmi vhod (viz níže) potvrdili rozhodnutím senátu závěť, kterou do Říma přinesl blíže neznámý Eudémos Pergamský, prohlásili města za svobodná a autonomní a na ostatním územím království proklamovali provincii Asia

Pergamští Aristoníkovi brány neotevřeli a ani v dalších větších anatolských městech nebyl jako pretendent trůnu přijat. • Attalovský rod ve vedlejší linii existoval i po smrti Aristoníkově (roku 126). Za poslední „korunovanou hlavu“ rodu lze považovat manželku galatského dynasty Déiotara I. Stratoníku Élektru (srov. rok 41).

Po "smrti Attala III., který zanechal naši vlast svobodnou/[methis]tamenos ex anthrópón apoleloipen tém [patr]ida hémón eleutherám" (sic) rozšířili občané exkrálovského residenčního města občanská práva o paroiky/metoiky, makedonské i mýsské katoiky z pergamské posádky, o Masdyény, nehellénské vesničany sloužící v královské armádě (paflagonští a kappadočtí žoldnéři?), o další vojáky garnisonů z měst i země/parafylakétai, a to včetně žen a dětí.

Nedatovatelné usnesení zahrnulo mezi paroiky též propuštěnce, královské služebnictvo staré i mladé/basilikoi en hélikiá kai tús neóterús, též ženy, kromě těch, které král nakoupil na tržišti/plén tón égorasmenón a těch, které sloužily na královských majetcích. Pergamské k tomuto kroku mohla donutit Aristoníkova revolta.  

V Alexandreji vyhnal někdy před 11. listopadem 132 Euergetés II. svou sestru a manželku Kleopatru II. od spoluvlády a z města (srov. rok 139): konec vlády Bohů Dobrodějů/Theoi Euergetai III. (trvala od roku 142). Od nyní Ptolemaios VII. Euergetés II. spoluvládl se svou druhou manželkou Kleopatrou III., dcerou Kleopatry II. (srov. rok 142) a s Ptolemaiem Memfítem jako Theoi Euergetai IV., a to do roku 131, viz dále tam.

Memfítés zřejmě formálně kraloval v Kýréně. Kde do tohoto roku Kleopatrá II. byla, nevíme (Kypr?). T. r. zřejmě přijal Euergetés II. též přízvisko Tryfón, srov. odtud jméno (Kleopatry) Tryfainy, královny v Syrii. Na Délu dedikoval sochu své sestřenice Kleopatry/Euergetin, tén tú patros gynaika, emautú de anepsián, Apollónu, Artemidě a Létě Ptolemaios, zjevně Memfítés, syn Ptolemaia Euergeta. Zachoval se nápis na podstavci. O Memfítově konci a další možnosti viz rok 130. 

V Přední Hispánii finalisoval Scipio Aemilianus desetiletou válku s numantskými Arevaky. Město dal obehnat valem a řeku Durius, i na svém horním toku širokou, kterou nemohl překlenout mostem, opatřil konstrukcí z otočných klád s kopími a meči zabraňující plavbě zásobovacích lodí do města. Obléhací val opatřil po celé jeho délce věžemi s metacími stroji, zorganisoval strážní výstražný systém a ke každé centurii přidělil lukostřelce a prakovníky. 

Rhétogenés zvaný Karaunios/jinde jmenován jako Rhoecogenes (lat.)/Rhoikogenés s pěti přáteli dokázal v noci na jednom místě zabít římské stráže, pomocí jakéhosi skládacího schůdku/klímaka ferón ptyktén, dostali přes val své koně, unikli pozornosti římských táborových stráží a rozjeli se po městech/oppidech Arevaků žádat o pomoc. Byli sice na řadě míst vyslechnuti, ale odmítnuti všude.

V Lutii, tři sta stadií od Numantie/necelých šedesát kilometrů, našli ochotné pomocníky, starší obce však udali náladu mezi spoluobčany Římanům. Scipio dorazil po celodenním a nočním pochodu s lehkooděnci, pohrozil zplundrování města, nebudou-li mu muži ochotní bojovat proti Římu vydáni. Tak se stalo a Scipio Aemilianus dal čtyřem stům Arevaků utít ruce.  

Stejně rychle se pak se svým oddílem vrátil konsul před Numantii. Pokus obyvatel dojednat přijatelnou kapitulaci, skončil smrtí pro vyjednavače Auara/Avara a pět mužů z jeho doprovodu, neboť Říman žádal kapitulaci totální i s vydáním zbraní. Numantové odmítli a parlamentáře zabili, poněvadž je podezřívali, že se pokoušeli dojednat si osobní výhody.

Koncem léta byla hermeticky uzavřená Numantia vyhladověna. Obyvatelé se uchylovali ke kanibalismu: Scipio Aemilianus je zlomil hladem, poněvadž tušil, že bojem to nepůjde. Keltibérští Arevakové se tedy bezpodmínečně vzdali. Pokud si hromadně nevzali život, v čemž jim byl vůdcem opět Rhétogenés, který se po své neúspěšné misi do města vrátil, byli Arevakové zotročeni, padesát z nich si konsul ponechal pro triumf, a město/oppidum do základů vyvráceno, jeho území rozdělil mezi sousedy. Keltibéry z kmene Pelendonů později opět osídleno, v augustovské době vybudováno jako město se širokými ulicemi (Augustobriga?). 

Tím byla také ukončena vleklá válka s Keltibéry, která byla s přestávkami vedena od roku 197 resp. 195, od roku 143 vedená hlavně s Arevaky, jichž byli Vakkajové často spojenci. Do Hispánií pak senát vyslal desetičlenné komise, decemvirí/xvirí, aby podle římského zvyku uspořádali státní správu provincií; co to obnášelo, nevíme. 

Vítěz P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Numantinus slavil napřesrok triumf, po němž vojákům rozdal po sedm dénáriích, pozornost to veliká; později se mu však nedostalo státního pohřbu, viz rok 129 a srov. o jeho finančních poměrech roku 146. Z hispánské kořisti vybudoval Scipio Aemilianus u Collinské brány chrám bohyně Virtutis.

• Období od roku (197 n. 195) do 154 se zahrnutím viriathovské války se nazývá válkami hispánskými, jejichž posledním údobím od roku 143 byla právě válka numantinská. Národové Ibérie nikdy nevytvořily jednotnou protiřímskou koalici a řadu válek vybojovaly na římské straně i proti sobě. 

Skandální vedení válek aristokratickými vojevůdci, jejich příslovečná chamtivost a křivopřísežnictví byly průvodními jevy druhého římského století př. n. l., kdy se republika domohla velmocenského řádu ve Středomoří. Další skandální válka s Iugurthou pak fronty mezi optimáty a populáry zvýrazní a odstartuje cestu ke zhroucení stavovské republiky.

V Římě byl od 10. prosince 134 v úřadu tribuna lidu Ti. Sempronius Gracchus, syn Ti. Sempronia Graccha, konsula roku 177 a 163, s Cornelií, dcerou Africana Staršího. Buď chtěl vylepšit armádní problém s nedostatkem vojáků, neboť rodinné statky by zajišťovaly dostatek odvedenců, nebo chtěl jednoduše řešit sociální problémy prostých Římanů parcelací rozáhlé státní půdy a být slavný: podíl na jednu rodinu přitom neměl přesáhnout jeden tisíc jiter (přes 250 hektarů), srov. reformu z roku 145 a o šíření otrocké práce viz rok 232.

Vadilo mu to též z toho důvodu, že otroci pracující na latifundiích nešlo brát do armády, byli nespolehliví a odkazoval na právě uzavíranou válku s nimi na Sicílii. Proto by na polích měli pracovat svobodní lidé, jejichž rodiny jsou oporou římské armády. Podle jiného podání připadlo zákonem/lex Sempronia agraria pět set iuger otci a po 250 jitrech dvěma nejstarším synům. Státní půda, ager publicus, v užívání velkostatkářů neměla přesáhnout uvedený rozměr a zbytek měl být rozdělen. O jak velkou plochu se jednalo, známo není: novodobé odhady vedou až k deseti tisícům kilometrům čtverečním. Srov. k tomu rok 367. 

Až dosud se rozdávala půda z ukořistěného/státního, srov. rok 232. Gracchus přišel s rozdávání půdy obsazené senátními latifundisty. Většina obdělávatelné půdy po Itálii byla formálně obsazena a vlastněna několika rodinami, které měly na práci zástupy otroků a svobodní byli z velké části bezzemky, za to s povinností sloužit v armádě. V ještě horší situaci byli římští spojenci, Italici, kteří v bezvýchodné situaci optovali poprvé roku 125 pro povstání a o generaci později roku 91 pro otevřenou válku proti Římu, viz tam.

Ve sporu s optimáty, tj. vesměs latifundisty, poprvé prosadil Ti. Sempronius, sám optimát, sesazení jiného tribuna lidu (tzv. abrogatio) M. Octavia, svého bývalého přítele, který byl proti agrárním reformám a proti zřízení úřadu na rozdělení půdy. Výřečný Octavius, sám latifundista, prapředek Augustův, ze shromáždění utekl, když byl na Gracchův návrh tribuemi z úřadu odvolen a na jeho místo byl zvolen Q. Mummius (jinde zván Mucius, popř. Minucius), údajně klient reformátorův. Ti. Sempronius chtěl v létě k provedení svých reforem a financování výdajů a nákladů osadníků a dozorčí komise proti vůli senátu použít finančních prostředků, které právě Římu připadly z attalovského dědictví, viz zde výše. 

Po incidentu s Octaviem měl výstup s konsulárem T. Anniem Luskem, kterého dal pro nepříjemnou argumentaci odvléci ze senátu a postavil před "lid"; ani tam konsulár nepřestal. V den volebního sněmu, který měl Ti. Sempronia zvolit tribunem i na rok následující, byl však značně oslaben: velká část Gracchových příznivců pracovala o žních na polích a nemohli do Města. Přitom sliboval zkrácení vojenské služby, soudy obsazované senátory a rytíři společně a dokonce římské občanství obyvatelům Itálie (viz rok 91). Pokaždé, když vycházel z domu do Města, doprovázelo ho prý tři až čtyři tisíce příznivců. 

Optimáty byl obviněn z toho, že se sdružuje s římskými kriminálníky a že od attalovského vyslance Eudéma přijal purpurový plášť s diadématem a že tudíž usiluje o královládu. Vůdcem optimátů se proklamoval pontifex maximus P. Cornelius Scipio Nasica Serapio, sám tehdy největší z latifundistů, a vyzval ke Gracchově likvidaci.

Po obstrukcích za volby nových tribunů a odložení na druhý den bylo Ti. Semproniovi jasné, že parlamentní cestou neuspěje. Reformátor obsadil v noci se svými lidmi capitolský chrám a s řadou svých příznivců byl v pouličních bojích, na které se dávno obě strany připravily, optimáty na Capitoliu ubit kusy nábytku; senátoři vyrazili do boje po setkání v chrámu bohyně Fidei/řec. Pistis, ozbrojen mečem nebyl z nich nikdo. První Graccha udeřil nohou od sedačky kolega v tribunátu P. Satureius. Část těl tří set obětí byla optimáty vržena do Tiberu. Nenávist mezi tábory byla velká: jistý reformista C. Villius byl optimáty zavřen do bedny s jedovatými hady...

Protože se jako velekněz dopustil konservativec Scipio Nasica krveprolévání římských občanů dokonce na chrámových místech, opustil Město a Itálii a zřejmě o tři roky později zemřel v Pergamu; co dělal za války s héliopolíty, viz zde výše, nevíme. Novým pontifikem maximem se stal P. Licinius Crassus Dives Mucianus, fandící gracchovským reformám, viz o něm dále roku 131.

Ještě za tribunova života lidové shromáždění zvolilo komisi k provádění parcelace půdy/IIIviri agris dandis adsignandis iudicandis existující do roku 118. Zprvu ji tvořili Ti. Gracchus se svým mladším bratrem C. Gracchem (t. č. na tažení se Scipionem Aemilianem před Numantií) a svým sobě nenakloněným tchánem App. Claudiem Pulchrem (cos. 143), s jehož a Antistiinou dcerou Claudií Pulchrou byl ženat, po jeho smrti P. Crassus Mucianus, tchán C. Graccha, C. Papirius Carbo a M. Fulvius Flaccus, roku 129 namísto Muciana osobně C. Gracchus.

Jejich jména dochoval hraniční kámen zasazený o rok později u Pisauru propraetorem M. Terentiem Varronem Lucullem podle pokynů P. Licinia, Ap. Claudia a C. Graccha, iiiviri a(gris) d(andis) a(dsignandis) i(udicandis), z roku 131 v Sant'Angelo de Formis a z Atiny.

Scipio Aemilianus, který byl ženat s Sempronií, sestrou bratří Gracchů, se po návratu z Hispánií postavil na stranu optimátů, třebaže gracchovské agrární reformy v jádru vítal, viz o vztahu k Ti. Gracchovi u roku 137 a dále rok 129. Grakchovu smrt přitom uvítal homérovskými slovy: "Tak ať zhyne každý, kdo se pokusí o takovéto věci/hós apoloito kai allos hotis toiauta ge rhedzoi."

Sociálního efektu dosaženo nebylo a reforma usnula. Pokračovatelem Gracchova reformního díla byl jeho bratr C. Sempronius Gracchus, viz rok 123nn. Označení optimát/optimas a populár/popularis se poprvé objevily v této době. Revoluční nálady Řím neopustí do konce republiky, kdy se systém oligarchické republiky v občanských válkách definitivně zhroutí po bitvě u Aktia roku 31 a proměnou říše ve vojenskou diktaturu/principát.

Myšlenkově stál Ti. Gracchus pod vlivem pokrokářského rhétora Diofana, mytilénského exulanta, který přišel o život za římských bouří, a stoického filosofa Blossia z Cum, přítele Antipatra z Tarsu a chráněnec rodu Muciů, který byl sice konsuly vyšetřován, ale netrestán a odpluldo Asie k héliopolítům, viz zde výše a rok 129.

Bezprostředně po Gracchově vraždě, na níž se kardinálně podílel pontifex maximus Scipio Nasica, konsultovali pontifikové knihy Sibylliny. Dozvěděli se, že musejí usmířit Cereru, nikoli však římská, ale ta "nejstarší/aditum est ad libros sibyllinos, ex quibus inventum est Cererem antiquissimam placari oportet". Senát tedy vypravil sbor deseti mužů/decemviri na Sicílii do Henny, ačkoli ji tou dobou stále ještě ovládali rebelové, viz rok následující. Zřejmě po jejich pacifikaci obcestovali decemvirové Sicílii a obětovali na oltářích Dia Aitnaia/"z Etny".

Aby se také v Římě v chrámu Cerery mohlo obětovat po hellénském způsobu, jak předepsala Sibylla/peri tús Sibyllés chrésmús, přivedli později z Eleje/Velia Démétřinu kněžku jménem Kallifana. A poněvadž Velia roku 98 n. 95 ještě neměla římské občanství, zařídil to pro ženu praetor C. Valerius Flaccus.  

Konsul L. Calpurnius Piso Frugi, tribunus plebis roku 149 a censor roku 120, se stejně jako kolega v úřadu proslavil jako právní znalec a annalista. Jako vojevůdce je znám tvrdým postupem proti podřízeným za války s otroky na Sicílii t. r. C. Titia, velitele jedné z jízdních kohort, který v obklíčení odevzdal nepříteli zbraně, nechával stát po celý den do tmy před svým stanem bosého, v tunice a zakázal mu jíst s mužstvem; jeho jízdní vojáky přeřadil za trest k prakovníkům. O jeho tažení viz rok 136.

Konsul P. Mucius Scaevola složil desetisvazkové dílo o právnických postupech civilního práva, z něhož se citovalo ještě v éře Ciceronově. V systematisaci práva pokračoval jeho syn Q. Mucius Scaevola, srov. o něm roku 101. Otec P. Scaevola byl od roku 131 do své smrti roku 115 nejvyšším pontifikem. Z bílých, veřejně přístupných desek s hlavními událostmi roku a jmény úředníků, které vedeny po několik staletí dostaly později označení Annales maximi/Velké letopisy, pořídil excerpt o dvou knihách užívaný ještě v augustovské době. ● P. Scaevola zemřel na celkové zavšivení s hnisavými vředy podobně jako Sulla. 

V Číně ukončil císař Wu (vládl od roku 141) smířlivou politiku vůči Hunům spojenou s pravidelnými tributy a posíláním chanských princezen do harémů hunských vládců, praxe zvaná od roku 200 che-čchin/heqin, viz tam a rok 161. T. r. nastražila chanská armáda o síle tří set tisíc mužů Hunům past u města Ma-i/Mayi, dn. Šuo-čou/Shuozhou v provincii Šan-si: čínský agent namluvil Hunům, že jim město vydá a poskytnul by tak záminku k válce. 

Hunové v počtu desetkrát nižším (podle jiné tradice jen třikrát) vedení nejvyšším z jejich vůdců šan-jüem/chanyu Ťün-čchenem/Junchen, nástupcem Lao-šangovým (viz rok 177 a 161), léčku prohlédli a stáhli se. Armádní velitel tří set tisíců vojáků Wang Chuej/Wang Hui z opatrnosti nezaútočil ani nedal nomády pronásledovat; byl zatčen a ve vězení si vzal život. K dalším bojům došlo roku 129, kdy v bitvě s Huny přišli Číňané o sedm tisíc mužů.

Hunové vpád opakovali roku 128, následujícího uspěli s protiútokem Číňané a obsadili Ordos a obnovili hraniční opevnění z éry Čchinů/Qin. Viz dále rok 126.

Císař Wu pro účely hunské války reformoval armádu. Odstartoval chovy knoní a budoval silné jízdní oddíly. Novými velícími generály ve válce s Huny, která se zrušením che-čchinu rozhořela, se stali Wej Čching/Wei Qing a Chuo Čchu-ping/Huo Qubing. Pronikali na kmenová území Hunů a vytlačili je s velkými ztrátami z čínského severu; viz dále rok 128, 126 a 119.

 

************************************************************

132.

Ol. 162, 1

Dámón z Delf

180 SE

116 AE

(Ergoklés)

a. u. c. 622

P. Popillius Laenas a P. Rupilius

************************************************************

Proti Aristoníkovi alias králi Eumenovi III. Filopatorovi se vypravila aliance anatolských vládců Níkomédés II. Epifanés, král Bíthýnů, Mithridátés V. Euergetés, král v Pontu, Ariaráthés V. Eusebés Filopatór I., král Kappadoků, a Pylaimenés I., král Paflagonů (srov. rok 107). Přes tak vzácnou až nepochopitelnou jednotu anatolských vládců jejich koalice nedosáhla žádných válečných úspěchů: znamenal sluneční stát pro dynasty skutečně hrozbu sociálního a mocenského rozvratu, nebo chtěli Římanům unáhleně ukázat, jak dokáží v jejich věci být aktivní?

V Římě byla závěť Attala III. na návrh praetora C. Popillia uznána usnesením senátu za platnou, jak uchoval fragmentární nápis z Pergama, a do Asie vyslána delegace pěti senátorů na převzetí majetku; o jejich činnosti nevíme nic a jména neznáme. Neznáme ani podrobnosti o velkolepých aukcích královského attalovského majetku v Římě pořádaných tohoto roku. 

V Sinópě se narodil t. r. Mithridátés (VI.) Eupatór. Život o své vůli ukončil roku 63. Pokud by souhlasil i jiný údaj o Mithridátově dožitém věku (72), pak se narodil již roku 135. 

Antiochos VII. Euergetés se konečně vypravil s armádou do Iúdaie (srov. rok 139 a 135; tažení lze přesunout již na rok 134). Židé byli v poli poraženi a Jerúsalém oblehnut (viz následující rok). V této válce použil Ióannés Hyrkanos I. jako první z židovských panovníků druhého království cizích žoldnéřů, které zaplatil z pokladu v tzv. hrobu krále Davida, odkud vybral údajně tři tisíce talentů. Z nich šlo tři sta talentů následujícího roku na udobření Euergetovo, jiný údaj hovoří o pěti stech talentech. Zřejmě tohoto roku, snad 6. února, obnovili Římané na Hyrkanovu žádost smlouvu o přátelství. 

V Parthii zemřel asi t. r. král Arsakés VI. Mithridátés I. (vládl od roku 171). Po získání Babylónie na Seleukovcích si začal říkat Basileus Megas/Velký král. Za jeho vlády byl zaveden mezi Parthy jako státní náboženství kult Mithrův. Mithridátovým nástupcem se stal jeho syn Arsakés VII. Fraátés II. Theopatór (vládl do roku asi 124?). Spoluvládkyní mu byla jeho matka Rhínó, v babylónských dokumentech Ri-[i]-nu, jiný kontrakt z Uruku o dedikačním daru otroků chrámu na zemní práce a zaměstnání ve skladištích z roku 184 SE/120 AE uvádí v dataci s Arsakovým jménem též jméno Upulna[x], zřejmě hlavní manželku-královnu. • Pozoruhodné, že Mithrův kult se výrazněji neuchytil v Anatolii, třebaže v Pontu většina jeho králů měla jeho theoforní jméno. 

Podle nově publikovaných fragmentů babylónských kronik s ne zcela jasnými souvislostmi oznamoval jistý Ménofilos občanům Babylónu/pulité-polítai 20. tašrítu 177 SE/sedmý bab. měsíc, 20. října 135, že krále (Mithridáta?) ranila mrtvice/mišittu. Lze předpokládat, že regentem se stal jeho bratr Bagájáša, satrapa Médie, možná identický se jménem Bagasis/Bakasis, srov. rok 155.

Za nepokojů v Babylónu v měsíci tašrítu 179 SE/8. října - 6. listopadu 133 řídil parthské operace v satrapii, byl nadřízeným stratéga Filína/bab. Pilinussu, srov. o něm též roku 124, kterého poslal do Médie a na jeho místo jmenoval t. r. jistého Theodosia/bab. Teudisisu. Do babylónských událostí se zamíchal charakénský dynasta Hyspaosinés, srov. rok 139, předtím údělný vládce seleukovský, pak parthský, nyní zřejmě spojenec elymájský.  

Někdy po této události roku 179 SE, tedy roku 133/132 zemřel král Mithridátés I. Prvním doloženým datem jeho syna Fraáta II. je abu 180 SE/31. červenec - 28. srpna 132. Bagájáša sloužil svému synovci a snad se nakrátko stal po Fraátově smrti sám králem, viz roky 155 a 124.

V Horním Egyptě 22. února/1. mecheir 38. roku v Euergetidě, kterou nově založil dvořan/syngenés, epistratégos a stratégos Thébaidy Boéthos, vyměřil obecní kvartýrmajstr a registrační úředník/stathmodotés kai antigrafeus Paniskos prostory/katametréthé stathmos jisté Tanúpii, hospodské na náměstí, k obývání/en té tetragónó kapélidy oikétérion. Stathmos byl prost poplatků a daní, mohla ho přenechat dědicům či komukoli, pokud dotyční sloužili v místní armádní jednotce. Registrace smlouvy sepsané na papyru pocházejícího z neznámého místa proběhla v katastru až o tři roky později. 

 

Na Sicílii Římané pod konsulem Rupiliem po zdlouhavých bojích konečně dobyli poslední ohniska odporu otroků Hennu a Tauromenion, viz výčet neúspěšných praetorů u roku 138. Když za předcházejících bojů ztratil konsulův zeť Q. Fabius pevnost Tauromenia, vykázal ho z provincie. Rupilius Tauromenion oblehl a vyhladověl. Před koncem z pevnosti prchl Kilik Komanos, bratr Kleónův, byl však Římany jat. Když byl vyslýchán před konsulem o plánech obležených, požádal o čas, zakryl si hlavu, padl na kolena, zdržel dech a tak zemřel/caput operuit, innixusque genibus compresso spiritu... acquievit. Posádku vyhladovělé tauromenijské pevnosti, kde se obležení uchýlili též ke kanibalismu, jedli své děti a ženy, zradil jistý Syřan Sarápión. Rupilius dal všechny zajatce mučit a shodit se skal/hús kai aikisamenos katekrémnisen.

Odtud Římané pochodovali na Hennu, kterou rovněž neprodyšně oblehli a vyhladověli. Kleón padl při výpadu z města v boji a konsul povstalcům vystavil jeho tělo. Také Henna padla zradou. S posledními šesti sty oddanými se stáhl král Eunús kamsi do hor. Zatlačeni bezvýchodně na vrchol podřezali si v zoufalství krky/allélús tois xifesin esfadzon apauchenisantes. Eunús sám se čtyřmi nejbližšími, kuchařem, pekařem, masérem po koupelích a bavičem, byl dopaden v jakési jeskyni. Král Antiochos alias Eunús zemřel někdy později ve vězení v Morgantině údajně na celkovou zavšivenost/tú sómatos autú dialythentos eis ftheirón pléthos.

Konsul P. Rupilius tím ukončil první válku či povstání otroků na Sicílii (trvala od roku 138, druhou viz rok 104) a zbytek ostrova ještě během svého konsulátu očistil od brigantů. Sicílie byla poté nově organisována, ale Rupilius, znalec římského práva, posluchač P. Mucia Scaevoly, cos. 133, obcím ponechal jejich vlastní jurisdikci, lex Rupilia. Rupilius, jak se tradičně připomíná, pocházel z krajně chudých poměrů a živil se kdysi na Sicílii jako pomocník výběrčích daní/operas publicanis dedit. Zachoval se o něm v historiigrafiích obraz muže poctivého a spravedlivého. 

Tresty povstalcům byly přes všechnu jejich brutalitu z roku 138sqq. nezvykle mírné a s výjimkou praetora M. Perperny roku asi předešlého neřímsky humánní, dokonce není v pramenech kromě likvidace ozbrojenců ani zpráv o popravách! • Lze předpokládat, že povstání na Sicílii nebylo jen povstáním otroků–zajatých vojáků z východních tažení, ale válka lupičských band a námezdně pracujících či řemeslníků, kteří se všichni vzbouřili proti chamtivosti římských správců a provinčních hellénských statkářů.

Sicilská válka vedla k nedostatku obilí pro Řím, k drahotě. Nápisně z Lárissy doloženo, že aedil Q. Caecilius Metellus snad t. r. žádal o obilí spolek Thessalů. 

V Edesse se osamostatnil místní vládce Ariaos/Arjaw a z jeho činu povstala roku 92 dynastie zvaná abgarská vládnoucí v Orrhoéné do roku 216, resp. 244 našeho letopočtu (srov. z jiné kroniky vyšší údaj roku 137). Ariaos užíval do té doby postavení toparcha, asi seleukovského "oblastního správce" se jménem spíše íránským. Arjaw vládl do roku 127 a nic bližšího o jeho skutcích známo není. Podle jiné tradice měl dynastické epónymon Orcháj bar Chewjá, "Orrhoéné, syn Hada".

• Edessa je původní Urhai, arab. ar-Ruhá, dnešní Şinlıurfa n. Urfa v Turecku. Z arab. ar-Ruhá je hellénské Orrhoéné/Osroéné, Osdroéné, tj. Bohatá na vodu. Pod Seleukovci se město oficiálně jmenovalo Antiocheia epi Kallirhoé. Edesská kronika převrat zdůvodnila tím, že „Syromakedonci“ byli v této době již slabí a že už nežil nikdo hellénského původu. 

[Jinou dataci začátků dynastie, která získala na významu až v době císařské, viz roku 137: podle toho lze pak posunout i další letopočty o pět let. Edessa se za vlády Abgara IX. v letech 179 - 216 n. l. stala prvním státním útvarem v historii, který přijal křesťanství. Následovala roku 301 Armenie a roku 313 zrovnoprávnila dohoda mezi římskými císaři Konstantinem a Liciniem, tzv. edikt milánský, křesťanství s dalšími náboženstvími říše; od roku 380 se pak rozhodnutím Theodosia I. stalo jediným státním kultem říše.] 

V Římě cos. Popillius Laenas s kolegou Rupiliem patřili k optimátům a při rozdělování půdy na jihu Itálie postupovali bezohledně, došlo i na vraždy Gracchových příznivců. Za to byl roku 123 Popillius podle nového zákona exulován, viz tam, ale po likvidaci gracchovského hnutí roku 121 se směl do Města vrátit.

Popillius roku 135 úřadoval jako praetor na Sicílii a kladl si za zásluhu, že pochytal a pánům vrátil 917 otroků, jak praví nápis na zachovaném milníku z Forum Popillii; jeho sicilský počin není znám ze zachovaných historiografií. Na kameni se také historii pochlubil, že byl první, který vyhnal ze státní půdy dobytkáře a přidělil ji obilnářům/primus fecei ut de agro poplico aratoribus cederent paastores (sic).  

Za své konsulátu vybudoval silnici z Rhégia do Capuy o délce 321 mil, pokračování silnice Appiovy/via Appia z Říma, a z Arimina do Atria; obě zvané via Popillia. Během vyměřování pozemků založil v Lukánii osadu Forum Popillii/dn. Polla v regionu Campania/forum aedisque poplicas h{e}ic fecei.

O konsulát se marně ucházel C. Marcius Figulus, znalec zákonů a jejich výkladů, člověk mírné povahy. Nikdo ho nechtěl podpořit, poněvadž jeho stejnojmenný otec úřad zastával dvakrát (162 a 156). Když na druhý den k němu přišli lidé, aby jim poradil v právních kausách, poslal je pryč: "Radit se umíte všichni, ale udělat mne konsulem neumíte/Omnes consulere scitis, consulem facere nescitis."

Konsul P. Rupilius vděčil za svůj úřad podpoře Scipiona Aemiliana. Když se o konsulát ucházel Rupiliův bratr Lucius, praetor asi roku 134 sicilský, scipionovský magnát ho nijak nepodporoval. P. Rupilius byl lehce nemocen a když dostal zprávu, že bratr ve konsulských volbách propadl, zemřel (130). Tolik si prý jeho neúspěch bral.    

 

************************************************************

131.

Ol. 162, 2

181 SE

117 AE

(Epiklés)

a. u. c. 623

L. Licinius Dives Crassus Mucianus a L. Valerius Flaccus

************************************************************

V době, kdy Židé oslavují dožínky, v době svátku chýší, stanů, sukkot, řec. skénopégiá/někdy v září až říjnu, byl obležený Jerúsalém vyhladověn; sedm dnů klidu zbraní Seleukovec Židům umožnil a poslal prý i obětní dary včetně býků se zlacenými rohy. Ióannés Hyrkános I. se pak vzdal (srov. předchozí rok).

Král Antiochos VII. Euergetés byl ale k Židům mírný: obnovil jejich tributární závislost na Seleukovcích (srov. roky 145, 142), museli opět strhnout hradby, přišli o všechny územní zisky Iónathanovy a Simónovy, byli však ušetřeni okupační posádky; Hyrkanův bratr byl vzat jako rukojmí, srov. však o jeho sourozencích roku 135. Následujícího roku se Židé podíleli na seleukovské výpravě proti Parthům, srov. rok 129.

V Alexandreji povstalo obyvatelstvo, pravděpodobně již v listopadu 132, proti vládě Bohů Dobrodějů IV., tj. proti Ptolemaiovi VII. Euergetovi II. vulgo Fyskónovi a jeho druhé manželce Kleopatře III. Euergetis, lidově Gyné/Manželce, kteří k vládě nominálně přibrali syna Euergeta II. s Kleopatrou II. Ptolemaia Euergeta III. zvaného Memfítés (viz rok 133). Alexandrijce si prý Fyskón znepřátelil vraždami pod záminkou, že se oběti proti němu spikly. Konfiskoval pak jejich majetky. O Dobrodějově despocii nevíme z tohoto hlediska nic. 

Všichni Bohové Dobrodějové IV. uprchli snad v říjnu před revolucí na Kypros a královna Kleopatrá II., sestra Fyskónova a matka Kleopatry III., se vrátila do métropole z exilu, viz rok 133. Byla provolána panovnicí jako Filométór Sóteirá I.; vládla samostatně do roku 129. Na Kypr dal přivést Fyskón z Kýrény svého syna s Kleopatrou II. Ptolemaia Memfíta; jak k tomu došlo, nevíme (únosem?), viz jeho osud roku následujícího. 

Kdo vedl revoltující obyvatelstvo, kdo armádu, jaký byl rozsah bojů, známo není, hořel prý královský palác. Sami Egypťané válce vedené pravděpodobně v Alexandreji a bezprostředním okolí říkali ameixiá/přerušení kontaktů, chaos. K usmíření mezi božskými sourozenci došlo až roku 124. • Je to první zcela samostatná vláda ženy v některé z makedonských hellénistických říší (srov. rok 125, ale 215 a 175 říši na Bosporu).

Římané se konečně vypravili do války proti Aristoníkovi alias Eumenovi III. Filopatorovi. V čele konsulského vojska stál prokonsul Asie P. Licinius Crassus, který byl zároveň pontifikem maximem, což se předtím ještě nestalo. Muž vyhlášeného bohatství, výřečnosti a právnických znalostí s armádou štěstí neudělal a skončil v zajetí, kde se dal zabít, rovněž nezvyklý případ pro konsulára, viz rok následující. Zvládl prý pět asijských dialektů řečtiny a podle mluvčího je také používal, takže byl mezi Hellény oblíben. O spojeneckých armádách viz rok předešlý. 

Umíněný byl přitom přiměřeně svému stavu: dal zmrskat odpovědného úředníka z kárských Mylas, za to, že mu poslal menší stěžen na výrobu beranidla, ačkoli poručil větší, nicméně postižený, znalec v oboru, byl přesvědčen o tom, že menší je pro daný účel vhodnější než větší (řekne-li Říman "větší", pak platí "větší", o radu se nikoho neprosil...). 

V Římě opět vypukly konflikty kolem provádění agrárních reforem. Registrace a vyměřování pozemků se vlekly, chaos způsobila vyhláška, že nepřidělenou půdu může obdělávat, kdo chce, na reformě vydělávali spíše latifundisté. Nepodařilo se prosadit rozšíření pozemkového zákona na spojeneckou půdu (srov. rok 133, lex agraria Ti. Sempronia)

Praetor T. Annius Rufus, cos. 128, vystavěl silnici vedoucí z Patavia a Atrie do Aquileie napříč krajem Venetů, via Annia. Tribun lidu C. Papirius Carbo prosadil reformu lidového hlasování/lex Papiria, viz rok 139, ale jeho návrh, aby se tribunové směli ucházet ihne po skončení funkčního období znovu o mandát neprošel. Hlavním řečníkem proti němu byl P. Cornelius Scipio Aemilianus, který ve svém projevu mimo jiné zopakoval, že Ti. Sempronius Gracchus byl zabit právem. C. Papirius byl o dva roky později podezříván, že to byl on, kdo Scipiona Aemiliana zavraždil; o Carbonově hořké smrti po jeho konsulátu viz rok 120.

C. Papirius Carbo měl dva bratry. Marcus byl za olupování provinciálů na Sicílii za své praetury c. 114 žalován blíže neznámým P. Fulviem Flakkem a soudně exilován. Gnaeus byl v čele své konsulské armády roku 113 poražen Kimbry, viz jeho osud tam. 

 

************************************************************

130.

Ol. 162, 3

182 SE

118 AE

(Démostratos)

a. u. c. 624

L. Cornelius Lentulus a M. Perperna

cos. suff.: Ap. Claudius Pulcher

************************************************************

Dynasta Zibelmios, který vládl thráckým Kainům po zavraždění svého otce Diégylia v roce 142, byl pro zhovadilost svými poddanými rovněž příšerně umučen. Co do krutosti si s otcem nezadal: vyvražďoval celé rodiny, pro sebemenší nelibost dával lidem usekávat úd po údu, oběti křižoval, roztínal napůl/vivos homines medios secare, jiné zaživa upaloval/kai dzóntás enepyridze. Jeho hrůzovládou skončila mezi Thráky hégemonie Kainů.

Na jaře byl P. Licinius Crassus s vojskem v Anatolii ve válce proti héliopolítům při obléhání Leuk/Leukai, též Leuké, překvapen Aristoníkem s přesilou a Římané byli rozdrceni, bližší údaje se nedochovaly/exercitu post plurimam caedem in fugam acto. Prokonsul byl zajat a později záměrně zranil svého thráckého strážce bodnutím prutu na pohánění koně do oka a dal se jím probodnout: nesnesl pomyšlení na hanbu a otroctví/effugit et dedecus et servitutem.

Nový konsul brzy na to M. Perperna porazil Aristoníka v poli. Armáda héliopolítů se rozutekla a král Eumenés Filopatór alias Aristoníkos byl Římany oblehnut ve Stratoníkeji na Kaíku v Lydii a zde vyhladověn (viz následující rok).

 

Občané Massilie poslali do Říma s prosbou o odpuštění jejich (malo)asijské métropoli Fókaji za její spojenectví s Aristoníkem; čehož dosáhli. • Fókajští ovšem byli vždy silně protiřímští, podporovali i Antiocha Velikého. 

 

Snad z t. r. pochází nápis na bočních stěnách chrámu/anta bohyně Rhómy v Mílétu s výčtem povinností jejího kněze (o kultu mezi Hellény viz rok 196, kdy první výskyt); dnes bychom řekli "úřední vývěska". Muž, který si kněžství koupí, musí být starší dvaceti let a úřad trvá tři roky a osm měsíců. Ročně dostával ze státní pokladny šedesát drachem a zajišťoval oběti v Rhómaiu, s gymnasiarchem organisoval výcvik, výchovu a hry efébů v gymnasiu a chod výročních Římských her/rhómaia. Kromě toho se podílel na kultovních povinnostech archontů a aisymnétů.  

V bojích proti Aristoníkovi padl král Kappadoků Ariaráthés V. Eusebés Filopatór, snad také u Leuk (?). Vládl od roku 164, s Nýsou obdarovával Athéňany. Královna Nýsa alias Láodiké, dcera asi Seleuka IV. Filopatora, vládla pak za své nezletilé děti (?) jako regentka do roku c. 125.  V rozmezí těchto let otrávila pět svých dětí (?), všechno kluci, prý z obavy, aby ji některé z nich nezbavilo vlády; jejich jména neznáme (srov. však dospělého Démétria při roku 155). Šestým byl Ariaráthés VI. Epifanés Filopatór, kterého před matkou zachránili příbuzní (vládl od roku c. 125 do roku 111).

Po rozhodném zvratu ve válce s Aristoníkem odměnili Římané za jejich služby krále Mithridáta V. Euergeta Pontského Velkou Frygií, viz dále o ní roku 121 a roku 242, kdy ji předkové již z části vlastnili, a synům Ariarátha V. Kappadockého předali do správy Lykáonii a Kilikii, menší část na západě země, viz tamtéž.

Kolem roku 130 zemřel (?) král v Kommágéně Ptolemaios (vládl samostatně od roku 164; někdy bývá jeho vláda historiky ukončována kolem roku 140). Nástupcem se stal jeho syn (?) Samos II. Theosebés Dikaios/Bohabojný a Spravedlivý (vládl do doby krátce před rokem 98). Samos II. nepoužíval královský titul (srov. rok 69)

Král Antiochos VII. Euergetés se vypravil proti Parthům a překročil Eufrátés. Seleukovskou armádu posilňovaly oddíly údělných východních monarchů. V květnu až červnu byl při lidovém povstání v Seleukeji na Tigridu zabit parthský stratégos Éhios a město se stalo znovu seleukovské. Dne 22. ajjaru/1. června byla v seleukovských rukách opět celá Babylónie, tzn. že krátce předtím musely být odtud vyhnány parthské posádky nebo utekly (srov. rok 141).

Helléni začali Euergeta podle všeho nazývat Velkým králem/basileus megas. Oficiálně titulatura doložena není; srov. s Antiochem III., nikdo jiný z dynastie takový přívlastek nepoužil, viz však zde níže poměry v indobakterských královstvích). Na fragmentu nápisu z Ptolemáidy z asi t. r., kdy neznámý hodnostář (jméno zničeno) věnoval Diovi Sótérovi zřejmě královu sochu, však takový přívlastek uveden je: hyper basileós megalú Antio[chú] Só[téros] Euergetú Kalliníkú, srov. rok následující a nápis z Délu. Zbožným loyalním mužem byl kdosi z vysokých dvořanů a správce armádních záležitostí zanechaný v regionu jako oblastní velitel/tón prótón filón kai [ar]chigrammateus tón dynameón apoleleimmenos de kai epi tón topón. Takový činovník byl ovšem byl v courtoisii bezpochyby honěn...  

O něco později byli Parthové v čele s vojevůdcem Indatem/Sindou poraženi ve velké bitvě na řece Lykos, tj. Zab (jméno Indatés či Indattu je zřejmě elamské: čtyři elamští vladaři se jmenovali Indattu, viz v přílohách Dynastové iiii). Král Fraátés II. Theopatór se bojů neúčastnil. Parthové byli třikrát za sebou poraženi v poli a museli vyklidit Médii a celou Mesopotamii. Antiochos Euergetés přezimoval v Médii.

Tradovalo se z doby tohoto parthského tažení, že Euergetés na lovu zabloudil a přenocoval v chýši u jakýchsi vesničanů. Nepoznán si vyslechl, že král je fajn, ale jeho rádci, na které dá, že jsou vypečení lumpové. Když ho druhého dne doprovod nalezl, pravil prý: "Ode dne, kdy jsem vám začal vládnout, teprve včera jsem poprvé o sobě slyšel pravdu." Měl rád velkou společnost a pořádal prý "denně" hostiny pro kohokoli s pestrými stoly plnými všeho možného a hosté odcházeli s pěknými dary. Jeho pití ho nakonec stálo říši a život, viz rok následující. 

Fraátés II. propustil v zimě, asi před jarem 129, do Syrie jako dobře načasovanou bombu internovaného Seleukovce Démétria Níkátora, drženého v Hyrkánii od roku 138 (srov. tam a rok následující, též 141)V této době, v zimě 130/129, byla Seleukeia na Eulaiu stále ještě seleukovská.

V helléno-bakterských státech zemřel někdy kolem t. r. král Menandros Dikaios Sótér (vládl od roku asi 155, viz tam o něm). Zemřel buď ve vojenském ležení, nebo předal moc synovi a abdikoval. Jeho smrt přinesla úpadek hellénismu do regionu. Nástupcem se stal jeho syn Stratón I. Sótér Dikaios (do roku 95; jeho druhá vláda se začala asi roku 80) a Menandrův bratr (?) Antimachos II. Níkéforos (vládl do roku asi 125; viz o možné afiliaci s Antimachem I. roku 190). Za nezletilého Stratóna vládla jeho matka Agathokleia.

Jak se snášela vláda "Královny na víru obrácené"/basilissa theotropos s ambicemi Menandrových sourozenců n. Apollodota I., nelze s žádnou jistotou stanovit. Menandros byl posledním velkým hellénských vládcem v Asii. Tradovalo se na Západě, že zemřel ve vojenském ležení a že se města po sporu dohodla, že každé dostane část popele z Menandrova těla. 

V říši Antimachovců byli údělnými dynasty za Menandra s titulem králů Polyxenos Epifanés Sótér a Epandros Níkéforos, pravděpodobně též Apollodotos I., jehož synem mohl být Apollodotos II. Megas Sótér Filopatór/Apaladata užívající též královského titulu. • Všechna tato jména známe pouze z údajů numismatických. Je možné, že existoval ještě král Menandros II., vnuk Menandra Spravedlivého. 

V říši Eukratidovců skončila někdy v této době vláda krále Eukratida II. (vládl od roku asi 140). Nástupcem se stal jeho syn (?) Archebios Dikaios Níkéforos (do roku asi 120). Za Eukratidova předchůdce Hélioklea I. Tocharové/Jüe-č' dorazili z východní Číny do Střední Asie a tlačili před sebou Skythy, viz zde níže, kteří vážně ohrožovali Parthy: ve válkách s nimi zahynuli dva jejich panovníci, viz roky 128 a 124 a srov. rok 123. Jüe-č' posléze napodobovali Héliokleovu ražbu.  

Kolem této doby přešli řeku Óxos a dobyli Baktrii Tocharové, kteří přišli z oblastí Východních Saků/Tárímská pánev, a ustavili zde svůj vojensky organisovaný konfederovaný stát s pěti kmenovými knížectvími, původně snad kopírující hellénistickou administrativu stratégií. Baktrie přestala být kontrolována ústřední hellénskou mocí, třebaže se místy načas zachovala autonomní knížectví; viz v indexu s. v. Tocharové, jako součást pentarchie (?), výčet členů pentarchie viz v indexu s. v. Baktrie. Tocharská invase bývá též kladena to doby kolem roku 100.

Ke středoasijskému jihu a jihozápadu migrovali nomádi žijící původně za Iaxartem: Asiové a Pasianové patřili snad k Tocharům, o Sakaraulech to asi neplatilo (Sakové/Skythové?). Hellénské státy přenesly svá centra na území dnešního Pákistánu a severozápadní Indie. O osudech obyvatelstva hellénských měst není známo nic. Již roku 128 potvrzuje čínská mise (srov. rok 139) pentarchii Jüe-č'ů, což je čínské označení pro Tochary, v Baktrii; jsou mezi nimi stále ještě jména hellénských dynastů (viz roky 177, 170, 160 a 140).

Sakové/Sakaraukové (Indoskythové, Východní Skythové) vpadli ze Střední Asie do Arachósie, některé klany nomádů migrovaly napříč zaniklou hellénobakterskou říši, z níž zbyly jednotlivé státečky, k jihu k Indu, viz rok 90. Proti nim se vypravil král Parthů Fraátés II., který se proto nemohl zúčastnit bojů s pronikajícím Antiochem Euergetem v Médii a v Mesopotamii (srov. rok 160 a zde výše); viz dále rok 128 a 124.

Na Kypru dal král Euergetés II. zavraždit svého syna a spoluvládce Ptolemaia Euergeta III. alias Memfíta (c. 14? spoluvládcem od roku 144), protože se pokusil o útěk ke své matce do Egypta (viz předešlý rok). Jeho po údech naporcované tělo poslal do Alexandreie jako dárek k narozeninám jeho matce a své sestře, královně Kleopatře II. Sóteiře. Memfítés formálně kraloval v Kýréně, viz rok 133. Nelze vyloučit, že existoval ještě jiný, snad prvorozený Fyskónův Ptolemaios, které dal král zavraždit (tento Ptolemaios byl tehdy již dvaceti- či pětadvacetiletý?; jiný od Ptolemaia Apióna, syna s Eirénou).

Od nyní vládl Ptolemaios VII. Euergetés II. se svou druhou manželkou Kleopatrou III. jako Theoi Euergetai V. (do roku 124). Královna zůstávala po celý život svému královskému strýci věrna a ten jí v závěti odkázal vládu nad říší, viz rok 116. 

V Egyptě se „občanská“ válka" (viz minulý rok) rozšířila po celém Ponilí. Zmatků využil v létě n. na podzim 131 jistý Egypťan nebo Núbijec jménem Harsiesis, který se v Thébách prohlásil králem. Dostal se ke královským prostředkům uloženým v Thébách, údajně na devadesát talentů.

Do země se z Kypru, nevíme kudy a s jakými oddíly, vrátil Euergetés II., obsadil Memfidu a celou Deltu a za epistratéga Thébaidy, tj. Horního Egypta, namísto zasloužilého ale neúspěšného Boétha, viz o něm roku 165, jmenoval poprvé v ptolemaiovské historii rodilého Egypťana jménem Paós, jenž rychle obnovil Euergetovu moc nad Horní zemí. Poprvé doložen 23. choiach 40. roku/15. ledna 130 v útěšném dopisu jistého Esthlady svým rodičům Drytónovi a maceše Apollónii alias Senmónthis/Semmónthis do města Pathyris, když uvádí novinku, že Paós v měsíci tybi se silnou armádou/meta dynameón hikanón vyplouvá proti davům shromážděným v Hermónthi, aby s nimi "naložil jako s povstalci/chrésasthai d' autois hós apostatais". 

V rodinném archivu Drytónově se dochovala jeho závěť z 9. payni 44. roku/květen-červen 126. Hlavním dědicem velitele reservní jízdy/tú epitagmatos hipparchés ep' andrón byl jeho syn z prvního manželství se Sarápiadou Esthladás, o otrokyně a pozemky se dělil s Apollónií a čtyřmi jejími dcerami (všechny mají hellénská jména). 

Harsiesis, který se ve středním Egyptě držel ještě na podzim roku 130, beze stopy zmizel. Průběh a data jeho usurpace neznáme. V Thébách od ledna 130 opět králem uznáván Ptolemaios VII. Paós se pak mohl pyšnit titulem a mocí epistratéga Thébaidy, prvního za Ptolemaiovců domorodého, a dvorní posicí "sourozence/syngenés".

Thébaidu zjevně pacifikoval celou, neboť z 10. thóthu 41. roku/srpen-září 130 pochází dedikační nápis z místa ve Východní poušti dnes neznámého "Pánovi Euodovi a ostatním všem bohům a bohyním". Pořídil ho archisómatofylax Sótérichos z Gortýny vyslaný Paótem za sběrem drahých kamenů/synagógé tés polytelús litheás, aby dohlížel na plavbu a bezpečnost přepravců nákladů kadidla a dalších darů/ta libanótika kai talla xenia z hor kolem Koptu. Srov. s nápisem z roku 257. 

Koncem tohoto léta vládli Theoi Euergetai V. celou říší, zatímco Kleopatrá II. Sóteirá zv. Adelfos/Sestra vládla jen v Alexandreji a brzy se město dostalo pod obležení bratrových vojsk (viz rok následující a srov. rok 118). Královnu podporovali Helléni a Židé, její zlobivý mladší bratr měl sympatie domorodých Egypťanů.  

V Římě bylo podle censu z let 131-130 kromě sirotků a vdov 318 823 římských občanů. Poprvé byli oba censoři z plébéjských rodů: Q. Pompeius, cos. 141, a Q. Caecilius Metellus Macedonicus, cos. 143, oba bojovníci v Hispániích v minulé dekádě. Přísnost Caecilia Metella, vyzývajícího k méně luxusu a více dětí v římských rodinách, dráždila populáry a v celkově chaotické domácí situaci a ve sporech o pozemkovou reformu ho tribun lidu C. Atinius Labeo Macerio jal a vlekl ho svrhnout s Tarpejské skály za to, že ho vyškrtnul ze seznamu senátorů. Stalo se tak v době poledního prázdného fora, když se censor odněkud vracel, a zachránili ho po pokřiku Metellových klientů ostatní tribunové. Atiniův odvážný pokus zůstal silným klanem Caeciliů Metellů nepotrestán. 

Metellova výzva lidu, aby vstupoval do manželství, byla přitom zjevně liberální než konservativní, když začínala slovy: "Kdybychom, Quirítové, mohli žít bez manželky, všichni bychom se té obtíže (asi rádi) zbavili. Poněvadž to však příroda zařídila tak, že ani s nimi nelze žít dosti slušně, ani vůbec bez nich, musíme se postarat spíše o (své) trvalé blaho než o krátké potěšení." 

Také v té řeči k lidovému shromáždění za své censury mnohem političtěji řekl, aby se lid nespoléhal na bohy více než na své rodiče (celou řeč neznáme): "Když děti stále zlobí, vydědí je. Co bychom tedy měli očekávat něco jiného od bohů, než abychom se svými špatnostmi skončili... Nesmrtelní bohové odvahu schvalují, ale nám ji neposkytují." Metellův proslov de prole augenda/O větším počtu potomků použil o mnoho let později Augustus v projevu k senátorům snad roku 18, srov. tam. Podle jiného pramene patřila uvedená řeč jinému z Caeciliů Metellů, cos. 109 a cens. 102 Q. Caeciliovi Metellovi Numidikovi, ale souvislost neznáme (Gellius).

Během konsulátu zemřel L. Cornelius Lentulus a za něho zvolen Ap. Claudius Pulcher (jiný od cos. 143). Jeden z poškozených římských nápisů/elogií z augustovské doby lze však doplnit i tak, že suffektním konsulem t. r. byl P. Claudius Pulcher, který přivedl nové kolonisty do Cales a Gravisky. Nebo nutné doplnit konsula C. Claudia Pulchra, kolegu stejnojmenného syna M. Perperny roku 92.   

Kolem roku 130 se narodil Asklépiadés z Prúsy v Bíthýnii (dnešní Bursa v TR), původně sofista v Římě, pak lékař a zakladatel lékařské školy. Zemřel roku 50; viz o něm v indexu s. v. lékaři (2). 

Někdy v rozmezí let 130 až 120 se narodil v Palaistíně Antiochos z Askalónu, pozdější filosof nové Akadémie, přítel L. Licinia Luculla, s nímž byl na tažení proti Mithridátovi Eupatorovi; od roku 79 byl scholarchem Akadémie a zemřel v Římě v průběhu roku 68/67.

Kolem t. r. zemřel v Tarentu, kam se ke stáru uchýlil, tragický básník M. Pacuvius (narozen kolem roku 220, srov. jeho vztah k Acciovi u roku 85). V téže době působil v Římě architekt Hermodóros ze Salamíny kyperské, stavitel chrámu Iova Statora.