769-760

769

olympiada  2, 4

V latinském městě Alba Longa (které dle tradice založil roku 1174 Askánios, lat. Ascanius, syn Aineiův, viz) porodila Rhea Silvia (též Ilia), dcera albánského krále Numitora, sesazeného svým bratrem Amuliem (viz rok 796), dvojčata Romula a Rema/řec. Rhómylos kai Rhómos n. Rhémos; Remus byl jako šestnáctiletý n. osmnáctiletý zabit roku 753, bratr jako král roku 716.

Velekněžka Vestina Ilia, do té funkce ji určil Amulius, byla podle jedné z versí pověsti za trest vhozena s kamenem na krku do řeky Tiberu (Tiberis): bůh řeky se s ní údajně oženil (ale to ji už nikdo nikdy nespatřil), podle jiných byla potrestána jako vestálka, která porušila slib čistoty ukamenováním (uzamčení do podzemní kobky s postelí, jídlem a světlem zavedl až Tarquinius Priscus), podle dalších na přímluvu královy dcery Anthó přežila Amuliovu vládu ve vězení a dočkala se osvobození syny.

Za otcovstvím dvojčat Římané tušili boha Marta (jiný tradiční údaj viz rok 765, uvádí se i rok 773 a 771; k datu 773 se vztahuje odkaz z roku 58 n. l., že usychal Ruminin fík, pod nímž kojila vlčice Tiberem vyplavená novorozeňata). Stejně jako založení Říma i početí jeho zakladatelů provázelo násilí, k tomu na kněžce se sakrální virginitou. 

Dvojčata byla v košíku rovněž svěřena řece, ale za povodně voda brzy opadla a košík se uchytil na mělčině. Pastýř Faustulus spatřil vlčici krmící novorozeňata a poněvadž jeho manželka Laurentia porodila právě mrtvé dítě, vzal kluky k sobě do chýše na vrchu Pallantiu, pozdější Palatinus, kde se údajně šest desetiletí před trojskou válkou, c. 1253, usadil vyhnanec z vlasti Euandros z Pallantia v Arkadii a zavedl do pozdějšího Latia řadu zvyků, také obřad na podporu plodnosti luperkálie.

Laurentia se tak stala kojnou zakladatele Říma. Viz rok 754. • Laurentia, Larentia n. Acca Larentia byla žena pozoruhodná a zprávy o ní proto rozporuplné. Podle jiné verse to byla dáma živící se zdárně svým tělem. Dědicem učinila Romula (podle jiných "lid římský") a jeden z kněží ji pravidelně veřejně přinášel oběti. Jiní psali, že měla dětí dvanáct a když jedno zemřelo, nahradila ho Romulem. Z toho prý povstali arválští bratři/fratres arvales, viz rok 715 a v indexu s. v. fratres a., sex (5) a v příloze Bohové a jejich svátky x.  

Zakladatelský mýthos a kult vlčice doprovázel Římany i v oficiální symbolice. Stříbrná didrachma ražená někdy po likvidaci Tarentu, viz rok 272, zobrazovala kojící stojící vlčici, pod ní dvě postavičky a nápis ROMANO[rum], sc.: nummus/"peníz Říman[ů]". Rytina na mnohem starším bronzovém etruském zrcadle zobrazuje mimo jiné rovněž vlka/vlčici a dva chlapce, ale není jasné, zda to nemá souvislost s etruskou mýthologií. 

[Podle literáta a učence M. Terentia Varrona Reatina a jeho a Ciceronova přítele L. Tarutia Firmana, matematika a astrologa, prvního skládajícího v Římě horoskopy, byl prý Romulus počat již v prvním roce 2. olympiady (772), 23. dne egyptského měsíce choiak o třetí hodině - a nastalo prý úplné zatmění Slunce, což by podle tabulek NASA neodpovídalo, neboť toho roku registruje částečná zatmění ke 24. červnu, což by mohlo připadat v úvahu, a 19. listopadu; narodil se Romulus 21. thóth za svítání a Řím prý založil 9. farmúthi mezi druhou a třetí hodinou, tj. mezi 08.00 až 09.00 hod. dne 27. n. 28. března 771.

V tom případě by Řím zakládal jako osmnáctiletý, jak i část pramenů tvrdí. Jestliže v osmnácti zakládal Řím a vládl 37 roků, pak je zajímavá shoda římské tradice s astronomií. Romulus se narodil i zemřel za zatmění Slunce 7. července 716, které NASA neregistruje, ale solárních eklips mezi roky 771 až 711 uvádí přes dvacet, nicméně pouze dvě ze dnů 10. února 765 a 14. března 711 mají rozpětí Romulova života c. 54 let...!]

V Číně byli poraženi „Barbaři“ Pej-žung, jejichž útoky trvaly již od roku 782 (srov. ještě rok 771 a 710).

 

kleio_pasek

768

olympiada  3, 1

vitez  Androklos z Messénie

Král Eríba-Marduk získal zpět pod vládu Babylónu severní část Babylónie a zemi, kterou však nadále pustošili také Aramejci, dal určitý klid (srov. rok 770).

 

kleio_pasek

767

olympiada  3, 2

Podle jedné tradice zemřel v Korinthu král Telestés (vládl od roku 779). Jeho nástupcem se stal Automenés (viz následující rok; podle jiných tradičních údajů vládl Telestés v letech 792 - 780, srov. více tam). Jména hellénských monarchů sice ze starých chronografických seznamů známe, jejich skutky a jsou-li králové autentičtí, nikoli. 

Král Assyřanů Aššur-dan III. se již podruhé vypravil proti babylónskému městu Gannanáte: stejně jako roku 771 i nyní bez úspěchu.

 

kleio_pasek

766

olympiada  3, 3

V Korinthu dovládl poslední dědičný král Automenés (viz předcházející rok). Zemřel jako poslední z rodu Bakchiovců neboli Hérákleovců s tímto titulem (vládli od doby někdy po roce 1103, viz tam, když Alétés sesadil předdórského vládce Hyanthida z rodu Sísýfovců; za nich se město jmenovalo Efyrá). Jiné podání o konci králů v Korinthu viz rok 780. 

Ve vedení státu následovali ročně volení prytanové, polemarchos a búlé - rada dvou set klanových příslušníků, všichni z rodu Bakchiovců. Tato forma aristokratické vlády dórské šlechty vydržela až do roku 657 (rovněž tento údaj je pochopitelně tradiční, ze starých hellénských chronografií; další tradiční údaje viz rok 747, resp. 779).

Nezdařený pokus assyrského krále Aššur-dana III. odtrhnout oblast pozdější Médie od říše Urartu. • Jméno Médů se poprvé objevuje roku 835, kdy od nich Salmán-ašaréd III. přijal tribut (srov. rok 760).

V Urartu zemřel král Argišti I., syn Menúův (vládl v letech 790 až 766, resp. 786 - 750; jeho otec Menúa v letech 810 - 790, resp. 804 - 786). Nástupcem se stal Argištiho syn Sarduri II. (vládl do roku 733).

Období zahraničněpolitické slabosti Assyrie pokračuje, Urartu stojí na vrcholu moci. Argišti I. úspěšně spojil svou říši, možná že pro kontrolu obchodu železem, se zemí Kulchai/řec. Kolchis. Pod svou moc přivedl všechny kmenové svazy na území pozdější Armenie (srov. rok 772). Založil pevnost Argištichinili/Argištiho hrad v zemi Aza, která byla bohatá na rudné doly (dnešní Armavir). Řadu dalších pevností téhož jména založil mimo jiné na Araxu/Aras a na jezeře Van.

Urartskými vasaly na západě byli králové zemí Kummuchu (pozdější řec. Kommágéné), Tabalu a Melidu (řec. Meliténé). Melidský král Chilaruada nebo Chelaruada, syn Šachův, se proti novému urartskému vládci vzbouřil (viz následující rok).

 

kleio_pasek

765

olympiada  3, 4 

Druhá neúspěšná výprava Aššur-dana III. proti městu Chatarikka v Syrii (srov. rok 772). Pravděpodobně bylo tažení ovlivněno morem, který Assyřany postihl. 

Urartský král Sarduri II. má v této době pod kontrolou celou severosyrskou oblast a její syrochetitská knížectví. Porazil krále země Melid Chilaruada, syna Šachuova (viz předcházející rok), obsadil celou zemi a přijal tribut. Chilaruadu byl poplatný již Sarduriho otci.

V Karchemiši, centru chetitské moci této doby v Poeufrátí, vládl Sarduriho vasal Kamanaš či Kamaniš, syn Jaririův. 

Dynastii chetitských vládců Karchemiše začal Šuppiluliumův syn Pijaššiliš s trůnním jménem Šarre-Kušuch, viz rok 1350. Karchemišský král byl chetitským guvernérem pro celou oblast a Syrii. Po zániku říše se stali vládci vlastními suverény, jejich jmenný seznam je však neúplný.

Kolem roku c. 1100 kraloval nad Eufrátem Ini-Tešup II., Kamaniš je desátým známým vládcem, předposledním. Jeho otec a předchůdce Araraš či Jaririš rozšířil svou moc daleko na západ a byli mu poplatní dokonce také Lýdové, což je první zmínka o nich ve známých dějinách: Jaririš byl v koalici s Urartu proti tabalským knížatům. Posledním autonomním vládcem Karchemiše byl Kamanův syn Pišíriš (viz rok 738).

[O chetitských státech v Syrii viz Situace v jednotlivých regionech. • Konec Říše Chetitů přinesla stejná egejská vlna, která vyvrátila Troju vrstvy VII.a, především pak Frygové (viz rok 742), snad i thráčtí Mýsové. Posledním chetickým králem byl krátce kolem roku 1200 Šuppiluliumaš II., viz tam. Po vyvrácení říše velká část Chetitů migrovala z Anatolie do severní Syrie]

Jedno z tradičních dat narození Romula a Rema (dle počtů Liviových; srov. rok 769).