283-280

 

************************************************************

283.

Ol. 124, 2

29 SE

(Euthios)

a. u. c. 471

P. Cornelius Dolabella a Cn. Domitius Calvinus Maximus

rok 1 prokonsulské éry bíthýnské

************************************************************

1. října začala prokonsulská bíthýnská éra (srov. se počátkem éry královské roku 297).

Začátkem roku zemřel ve fešácké internaci u Seleuka Démétrios I. Poliorkétés (54, králem od roku 306). Podle všeho se upil. Výčet manželek viz rok 299. Celý život žil v představě, že dovrší dílo svého otce, udržet Alexandrovu říši pod svou vládou, ale na to neměl: králem byl všude a vlastně nikde. Šanci uchytit se po Kassandrově smrti alespoň v rodné Makedonii zahodil, nicméně zůstal v dějinách zapsán jako velký milovník rozmařilého života, umění, dobrodruh velkého stylu, který přes relativní mládí už nezapadal do své doby. 

Jeho vojsko v Helladě provolalo králem syna Antigona II. Gonatu (36), který se stal roku 277 králem Makedonů ve vlastní Makedonii. Zatím však vládl jen vojsku a několika opevněným místům, žádné zemi a žádným lidem (srov. předešlý rok a výklad u roku 285). T. r. Athéňané pod Olympiodórem odrazili Antigonův vpád do Attiky. Gonatův nevlastní bratr, asi o dva roky starší Krateros, vlastní syn diadocha Kratera s Filou I., viz rok 322 a 321, pravděpodobně od t. r. velel garnisonům v Chalkidě, Korinthu a v Démétriadě, hlavním základnám Démétriovy, Antigonovy a později vůbec makedonské moci v Helladě, dynastické bariery proti Ptolemaiově politice. Krateros, o jehož vědecké činnosti viz rok 253, zůstal po celý život bratrovi věren.

Krátce po Démétriovi, asi v zimě t. r., zemřel v Alexandrii král Ptolemaios I. Sótér (ročník 357, králem byl proklamován roku 305; po smrti Alexandrově patřil mezi přední autonomisty mezi „mocnými“ a jako jediný z diadochů zemřel přirozenou smrtí a v míru. Jeho syn Ptolemaios II. zůstal jediným vládcem v zemi, korunován podle domácího ritu asi 7. ledna 282. 

Druhorozený syn Ptolemaia Sótéra s Eurydikou, jehož jméno neznáme, ale pravděpodobně také on byl Ptolemaios, byl na rozkaz Ptolemaia II. zavražděn na Kypru pro pokus o povstání vůči své osobě. V Alexandrii pak byl na rozkaz krále zavražděn Argaios, jiný syn Ptolemaia I., asi s Tháidou, "žhářkou z Persepole". Prvorozený syn Ptolemaia I. Ptolemaios zvaný Keraunos/Blesk stačil z Egypta uprchnout do Thrákie k Lýsimachovi, pokud tento prozíravý útěk nepodnikl již před rokem (viz zde níže). Zde se oženil s pro nás neznámou dcerou Lýsimachovou, sestrou Agathokleovou (?).

Ptolemaios II. se oženil s Arsinoé I., dcerou Lýsimacha a Níkaie (svatba mohla být už před rokem). Po svatbě se narodil dědic trůnu Ptolemaios (III.), viz rok 246. Král, jehož jméno doplněné po sňatku se svou sestrou Arsinoou II. roku 276 o kultovní přízvisko Filadelfos, patřil k nejmocnějším panovníkům hellénistické éry. Obklopen bohatstvím a leskem moci si začal myslet na nesmrtelnost. Vystřízlivěl, když dostal podagru.  

Lýsimachos (78) byl v této době již natolik zpracovaný manželkou Arsinoé II. (33), viz rok 300, že uvěřil v řeči o spiknutí svého prvorozeného syna Agathoklea: nešťastník měl namísto toho osudově odmítnout nabídku lásky věkově blízké Arsinoé II. Otec dal syna zavraždit jedem. Arsinoé tak zajistila svým dětem s Lýsimachem nástupnictví (srov. rok 300 a 281). O oddanosti Lýsimachově vůči své manželce svědčí osud jednoho z jeho hyparchů Telesfora z Rhodu, který si stranou dělal legraci z toho, jak se Arsinoé poblila na hostině. Král to uslyšel, dal vojáka zohavit, zavřít do klece na zvěř/galeagrá a vykrmovat ho tolik, až zemřel; viz též v indexu s. v. popravy. 

Lýsandra, vdova po Agathokleovi a snad i Alexandrovi V., viz rok 300, uprchla se svými syny, jejichž jména nejsou dochována, s Alexandrem, Agathokleovým nevlastním bratrem (syn Mékridin) a s Ptolemaiem Keraunem, viz zde výše, k Seleukovi I. do severní Syrie. Tím povstala záminka k poslední válce diadochů, viz rok následující.

Poté se strážce říšského pokladu v Pergamu, Paflagonec Filetairos, ze strachu před pomluvami mocné Arsinoy II., spojil se Seleukem I. Filetairos z Tiu byl od dětských let eunúchem. Jako dítě se s ním služka zúčastnila jakéhosi pohřbu a dostala se v davu do takového tlaku, že malému Filetairovi byly rozmačkány genitálie. Byl synem Attala z Tiu a hudebnice a nevěstky/aulétris hetairá Boy, a měl bratra Eumena a Attala. Za nástupce si vybral Eumenova stejnojmenného syna Eumena (I.), který zemřel zjevně bezdětný a jeho nástupcem se stal stejnojmenný syn strýce Attala, pozdější Attalos I. Sótér, jehož bratry byli opět Filetairos a Eumenés. 

Stal se služebníkem Dokimovým (srov. např. rok 302), později Filetairos přešel k Lýsimachovi v důležité hodnosti strážce pokladu v Pergamu/gázofylax. Po Seleukově smrti byl Filetairos samostatným místním dynastou, kuriosita ve starých dějinách, v nichž bylo zavedeno, že eunúchům jakožto tvorům zbaveným mužství vládnout nepřísluší. Kolem roku 275 začíná Filetairova autonomní mincovní ražba. Vládl do roku 263 kromě Pergamu Teuthranii, tedy jeho okolí a snad držel i nějaký aiolský přístav. V Aiolidě existovala údělná knížectví již za Peršanů, srov. Hermióna z nedalekého Atarnea, ostatně též eunúcha. 

Po smrti Ptolemaia I. se jeho syn a zástupce v Kýréně Magás (v úřadu od roku 308) zbavil svého poddanství vůči mladšímu nevlastnímu bratrovi Ptolemaiovi II. a prohlásil se v Kýréně samostatným králem (srov. rok 279; vládl do roku 258)

V Egyptě byl novým panovníkem vyhnán kamsi do venkovského exilu Démétrios Faléreus/Falérský, který byl od roku 297 poradcem Ptolemaiovým, předním z jeho dvořanů, "přátel/filoi", možná též knihovníkem-bibliothekáriem v alexandrijském Múseiu, jehož byl prý duchovním otcem. Důvod exilu znám není: Filadelfos zjevně nesnášel přátele svého otce, popřípadě Démétrios příliš prokazoval oddanost Kassandrově sestře Eurydice a jejím dětem s Ptolemaiem I., tedy trůnní konkurenci Filadelfově, možná že i v takové míře, že se obvinění vešlo pod obvinění ze spiknutí; srov. pokus o převrat zde výše. O Démétriově stejnojmenném vnukovi viz rok 263. Za Sótérova života posílal do Athén peněžní dary, jistě tam zůstalo po bitvě u Ipsu hodně Kassandrových příznivců. 

Vyhnanec zemřel, rok neznáme, na uštknutí (náhodné?) písečné zmije a pochován byl v lokalitě jménem Diospolis v župě Búsíris v Deltě (narozen kolem roku 350). Démétrios mimo jiné skládal paiány na Sarápida pěné v Sarápeiu ještě dlouho po jeho smrti; zda byl aktérem překladu starozákonních textů/Septuáginta, není až tak jasné, srov. rok 279. 

Druhým knihovníkem se stal Zénodotos z Efesu (byl jím do roku 260; srov. rok 325); jak se v praxi projevovala činnost bibliothekáriů na chodu Múseia, jaké bylo jeho postavení mezi asociovanými učenci, známo není.

Římané porazili v bitvě na Vadimonském jezeru koaliční armádu Keltů a Etrusků, a to velmi rozhodným způsobem (konání bitvy lze umístit i do roku 285; srov. s rokem 295); o první bitvě na stejném místě viz rok 309. Tím byla jednak zlomena poslední resistence Etrusků (srov. následující rok), jednak P. Cornelius Dolabella, jeden z konsulů, vypudil ze střední Itálie téměř všechny části keltských Senonů a část Boiů: Senonové byli vyvražděni, vlastně t. r. zmizeli ze seznamu italských národů. Jejich král Britomaris, o jehož zhovadilosti viz rok předešlý, byl veden v triumfu a umučen. Na dobytém území následovalo založení římské kolonie pod jménem Sena Gallica. Italští Keltové patřili pravděpodobně k mohutné keltské vlně, která v roce 280 vpadla do Makedonie a Hellady (viz rok 281nn.).

************************************************************

282.

Ol. 124, 3

30 SE

(Níkiás II.)

a. u. c. 472

C. Fabricius Luscinus I. a Q. Aemilius Pappus I.

************************************************************

Lýsimachos I. zbrojil proti Seleukovi I. a koncem roku přešel přes Helléspontos do Anatolie. To byl začátek šesté a poslední války diadochů, která trvala jen rok. V ní bojovali poslední z těch, kteří se před 52 lety vypravili s Alexandrem Velikým do války s Peršany. Seleukos byl v simánu 30 SE/třetí babylónský/10. června až 9. července 282) ještě v Babylónu, než s armádou vyrazil do Anatolie. 

Zřejmě t. r. zemřel v Taulantii kníže Glaukiás (viz rok 335 nebo 317). Jméno jeho nástupce neznáme. Následovala válka Taulantiů s Monúniem či Monúmiem, knížetem Echelejů, nástupcem Bardylia II. (srov. rok 335). Do války zasáhl i Pyrrhos I., poněvadž Monúnios byl jeho švagr. Boje probíhaly v jižním Illyriku. Pyrrhos pravděpodobně dobyl pro Épeiros Atintánii, která byla od dob Filippa II. součástí Makedonie a v době zmatků po Alexandrově smrti připadla Illyrům (viz rok 272). V téže době ovládl Monúmios města Epidauros a Apollónii (srov. rok 272).

Pravděpodobně v této době, snad krátce před rokem 282, byli ze svých domovských sídel mezi Iaxartem a Óxem či Óchem, tedy zhruba v dnešním Uzbekistánu, jinými kočovníky vypuzeni Parnové, íránský národ, který byl později podle jednoho ze svého trvalejšího sídliště v dn. IR nazýván hellénským světem Parthové. Migrovali jižněji a usadili se na březích Óxu. Tím se oddělili od Dahů, jazykově příbuzného íránského národa stejných tradic, se nímž patřili do skupiny Saků, Hellény někdy nazývanými Massagetové/Západní Sakové; starší hellénská literatura označovala všechny tyto středoasijské íránské kmeny a ethnika jednotným pojmem Skythové. Dahové pak kočovali na západ směrem ke Kaspiku.

Protože Parnové pustošili nájezdy východní seleukovské satrapie až po Arianu a plenili západní Baktrii, vyslal Antiochos (I.), stratégos horních satrapií, Démodamu s vojskem, které Parny zahnalo zpět za Iaxartés, obnovilo v regionu hellénskou autoritu a zařídilo obnovu hellénských měst; srov. k tomu rok 323 a 256. Tím skončil první vpád Parnů do říše Seleukovců (viz pak rok 250 či 248)Démodamás obnovil právě zpustošená města Hérákleia v Arii (založena Alexandrem Velikým), jíž dal nyní jméno Acháis, a nově byla přejmenována Alexandreia v Margiáně na Antiocheji (nebo se jedná o Alexandreji Eschaté/Nejzazší na Iaxartu v Sogdiáně, viz rok 329, která byla nyní přejmenována na Antiocheia Skythiá?).

Acháios I. se aktivně účastnil správy horních satrapií vedle svého bratra Antiocha I. a podporoval seleukovskou kolonisaci (srov. jeho jméno, které nesla Acháis či Acháia v Arii). • K seleukovské kolonisaci viz roky 316, 308, 301 a 201.

Mámertínové zničili na Sicílii města Kamarínu a Gelu: tuto již definitivně (založena byla roku 691 či 688, srov. následující rok).

Římané vedli válku proti Lúkánům. Na podzim Římané pod konsulem C. Fabriciem osvobodili z lúkánského obležení Thúrie/Thúrioi (srov. rok 285), svého spojence, a lúkánský vojevůdce Statilius byl zajat. Hellénská města Lokroi Epizefýrioi, Krotón, Thúrioi a Rhégion přijala do svých zdí římské posádky a to vedlo ke konfliktu Thúrijských s Tarentskými. • Thúrijští postavili na svůj náklad v Římě Fabriciovi sochu a touto poctou, navíc zlatým věncem, vyznamenali už předtím tribuna lidu C. Aelia (celé jméno neznáme), který prosadil zákon na ochranu města před Lúkány a jejich předákem Sthenniem Statiliem, který Thúrijské už dvakrát ohrožoval; jinde v pramenech zván Statius Servilius. 

Římská posádka pod vojenským tribunem Deciem Vibelliem/Iubelliem, řec. Dekios, Kampáncem rodem, se údajně po vzoru Mámertínů po čase Rhégia zmocnila. Povraždila volené představitele a vlivné muže, které obvinila z kontaktů s Pyrrhem (to ještě Épeiřan žil jinými problémy), jejich manželky a dcery znásilnili, s Mámertíny uzavřela spojenectví a junta vládla městu s přerušením deset let. Decius uzavřel spojenectví s Mámertíny, nicméně onemocněl jakousi těžkou oční chorobou. Z Messány si vyžádal lékařskou pomoc, kterou mu poskytl jistý Dexikratés. Medik mu dal jakési mazání s tím, že se brzy vrátí, bolesti ať prý nevěnuje pozornost. Když dlouho Dexikratés nepřiplouval, sundal si Kampánec obvaz a zjistil že je slepý. Nevěděl totiž, že lékař pocházel z Rhégia...

Kampánové bezmocného velitele zatkli s dalšími předáky a vydali zřejmě roku 278 konsulu Fabriciovi. Spiklenci byli odvedeni do Říma, kde na Foru byli po bičování sťati sekyrou. Decius se svým písařem/grammateus uplatili strážce, aby si mohli vzít život sami. Kampánci, kteří zůstali ve městě, se po nějaké době rozhodli udělat totéž, co jejich soudruzi: roku 272 se chopili vlády nad městem. 

O dva roky později město oblehli a dobyli Římané, viz tam, a na čtyři tisíce Římanů (podle nižšího údaje bylo pučistů z roku 282 pouze pět set), resp. vojáků v římských spojeneckých službách, údajně celá kampánská legie, kteří se dopustili zrady spojenecké smlouvy s Rhégijskými, bylo zabito, část s menší vinou propuštěna, nebo v Římě popravena a majetky vráceny Hellénům. Podle jiného výkladu město měnilo majitele, zmocnili se ho Mámertínové (viz roky 280, 277, 275, 272 a 270).

Druhý konsul porazil u Populonie podruhé koalici Etrusků a Boiů (viz předcházející rok). Boiové přicházejícím Římanům nastražili v lesích past, ale prozradili je vyplašení ptáci, kteří se nad místem ve vzduchu shlukovali, Aemiliovi Pappovi pozorujícímu krajinu shůry lest prozradili a místo s legiemi obešel: zvědové mu pak hlásili, že na Římany číhalo deset tisíc Keltů. Poražení Boiové uzavřeli s Římany mír na 45 let (viz rok 238), Etruskové později, když se nepřidali na stranu Pyrrhovu, ani mnohem později na stranu Hannibalovu. Z Volsinií tehdy Římané odvezli jako kořist na dva tisíce soch, podle všeho dřevěných a keramických. O vývoji ve Volsiniích viz rok 265n. • S touto válkou také padla politická moc Etrusků (srov. rok 775, 539 a rok následující). Přední postavení mezi etruskými městskými státy od nyní na příštích dvacet let zaujaly kuriosně Volsinie, které však Římané definitivně pokořili na začátku I. púnské války (srov. rok 265 a 264). Tehdy skončila definitivně i politická nezávislost etruského národa.

************************************************************

281.

Ol. 124, 4

31 SE

(Úriás/Úrios)

a. u. c. 473

L. Aemilius Barbula a Q. Marcius Philippus

************************************************************

Lakedaimonští vytvořili spolek s Élidskými a s achajskými obcemi Dýmou, Patrami, Tritají a Fárami proti Aitólům, spojencům krále Antigona II., na obranu svatého okrsku Apollóna v Delfách, resp. území Kirrhy, jehož se nyní Aitólové měli zmocnit (viz následující rok a srov. roky 290 a 289, předtím rok 339). Král Areus I. (vládl od roku 309) se vypravil do Aitólie, nedosáhl však ničeho. Naopak: na pět set Aitólů zaskočilo rabující a pálící Lakóny a ze spojeneckého vojska sedm tisíc mužů pobili, ostatní prchli. 

Zato dobrodruh Kleónymos, syn Kleomena II., dobyl Troizény hájenou oddílem Kraterovým pod stratégem Eudámidou: namluvil vhozenými vzkazy do města obleženým, že je přišel osvobodit a Troizénští se rozhádali a rozdělili na dva tábory... Tyto bojové akce byly prvními spartskými válečnými činy vykonanými ve spojenectví s někým jiným po dlouhých padesáti letech (srov. rok 331); dokumentují snahu o obnovení aktivní zahraniční politiky ve Spartě (srov. rok 370).

Snad v únoru došlo severně od Magnésie pod Sipylem na Kúrúpediu nebo Korúpediu/"Kýrovo pole" (?) k jediné a rozhodné bitvě šesté a poslední války mezi diadochy, v níž Seleukos I. (c. 75) porazil Lýsimacha I. Krále Lýsimacha v boji zabil Malakón z Hérákleie na Pontu: zemřel ve věku osmdesáti let (ročník 361; nižší údaj praví: 74 let). Patnáct jeho dětí zemřelo n. bylo zavražděno před ním, tvrdil později jeden údaj. Tělo dynastovo bylo později pohřbeno v héróu v jeho Lýsimacheji. Vdova po Lýsimachovi I., královna Arsinoé II., byla v okamžiku ztracené bitvy v Efesu. 

Před revolucí proseleukovské strany uprchla z pevnosti do přístavu a do Makedonie v převleku za služku: vojáci pak zabili skutečnou služku oblečenou jako královnu, vrahem byl Menekratés, jeden z vůdců převratu (shodný se stratégem na Kypru roku 293? jméno věrné nešťastnice se nedochovalo). Lýsimachovo vojsko přešlo na Seleukovu stranu a uznalo ho svým králem (o hromadných přeběhnutích diadošských a epigonských vojsk srov. roky 287, 285 a 274). • U Magnésie pod Sipylem velikost seleukovské říše začala a o devadesát let později roku 190 zde také skončila (viz tam).

Iónská města uznala Seleukovu nadvládu a správcem fryžských a pontských měst byl jmenován Afrodísios. Sard se zmocnil bez boje lstí, když obleženým vyhlásil, že dá sto talentů tomu, kdo zavraždí velitele lýsimachovské posádky Theodota. Dlouho se stratégos neskrýval a jedné noci otevřel seleukovcům městské brány. Vítěz pak konal před městem přehlídku své armády. Seleukovu nadvládu/hégemonii neuznala Hérákleia na Pontu a dynastové Zipoités Bíthýnský a Mithridátés III. Ktistés Pontský, kteří se prohlásili panovníky autonomními, viz rok 296. Proti nim vyslal Seleukos svého vojevůdce Diodóra (viz zde níže). Alexandros, Lýsimachův syn, který se dal roku 283 na Seleukovu stranu, se zřejmě někdy v této době zmocnil lstí bez boje fryžského města Kótiaion/Kótilion. 

Pak se poslední z diadochů a druhů Alexandrových přeplavil přes Helléspontos a v Evropě, kam vstoupil poprvé po 55 letech, byl svými vojáky provolán a uznán králem Makedonů v rodné Makedonii. Na oddychové projížďce před Lýsimachejí byl však neočekávaně zavražděn Ptolemaiem Keraunem, který byl v jeho doprovodu (srov. rok 283)Seleukos I. zahynul v babylónském měsíci ulúlu roku 31 SE/někdy mezi 26. srpnem a 24. září roku 281, sedm měsíců po bitvě u Kurúpedia. Jiný pozdněbabylónský pramen ale hovoří o měsíci simánu/mezi 29. květnem a 27. červnem. Pak by ovšem bitva s Lýsimachem musela být vybojována již v prosinci roku 282.

Seleukos I. Níkátór, který se pravděpodobně narodil ve stejném roce jako Alexandros Veliký (prameny uvádějí roky 358, 356 a 354), patřil k jeho důvěrníkům a doprovázel ho na celé anabasi. Roku 324 se v Súsách ženil s Peršankou Apamou, s níž měl syny Antiocha I. a Acháia I. a dceru Láodíku (?). Od roku 299, po smrti Apamé, byl ženat se Stratoníkou I. a s ní měl dceru Filu (II.), viz o ní a jejím sňatku s Antiochem I. roky 321 a 292.

Seleukos I. (75) byl posledním z žijících diadochů. V okamžiku smrti byl de facto Alexandrovým politickým dědicem: nominálně totiž vládl územím od Makedonie přes Anatolii a Mesopotamii do Střední Asie, tedy všemu kromě části Syrie a Afriky, které pevně drželi již ve druhé generaci Ptolemaiovci silní též na Ostrovech a v části pobřežní Thrákie. 

Nástupcem Seleuka I. Níkátora se stal jeho prvorozený syn Antiochos I., později zvaný Sótér (vládl do roku 261). Antiochovým spoluvládcem, a to minimálně do ledna roku 268, byl jeho prvorozený syn Seleukos.

S otcem založili říši nespočívající na centralisaci jako většina makedonských/hellénistických států, ale jejich doména byla konglomerátem údělných království, hellénských městských států a po jejich vzoru nově založených měst, theokratických státečků a kmenových subjektů spadajících pod kontrolu a ochranu seleukovské armády. Říše navazovala spíše na achaimenovskou předchůdkyni a pro obyvatele mateřské Hellady a Anatolie se stala v éře permanentních domácích rozbrojů kolonisačním útočištěm. Seleukovci neustále po říši putovali, panovali se svých koní než z říšské metropole Antiocheie: dílem je k tomu nutily revolty, dílem prevence před nimi (srov. zvyklosti králů staré egyptské říše a později germánských feudálních monarchů). 

Hned po vraždě Seleuka I. musel Antiochos I. přemoci vzpouru posádky v Apameji v Seleukidě, jejíž cíle neznáme. Antiochos pak v Seleukidě, na kmenovém území říše, pobýval. V krátkém sledu následovala válka o Seleukovo dědictví zvaná též kárská, kterou v letech 281 až 278 vedl Antiochos I. s Ptolemaiem II. Bojové akce byly pravděpodobně vedeny výhradně v Kárii, popř. v okolní Anatolii. Část Thrákie východně od řeky Nestos po Chersonésos s výjimkou některých měst pod ptolemajovskou kontrolou zůstala seleukovská až do roku 240 (viz tam), části Kárie s Halikarnássem připadly na dlouho Ptolemaiovcům a zůstaly pod jejich správou do roku 197, viz tam. • Z Limyr pochází stéla snad z května 249 s poctou občanů pro ptolemaiovské oikonomy "tés chórás", Kauňany Amyntu a Sósigena. Poškozená datace se jménem Ptolemaia, ale bez přízviska, se též soudívá, že patří do roku 288 za éry Ptolemaia I. 

Po svém ohavném činu se zneuznaný Ptolemaios zvaný Keraunos (39), prorozený syn Ptolemaia Sótéra s Eurydikou a nejstarší ze všech Ptolemaiových manželských dětí, dokázal s pomocí nedávných Lýsimachových vojáků zmocnit Lýsimacheie a celého ležení. Část vojska, které přešlo do Evropy, jádro stálo ještě v Asii, ho uznala svým vrchním velitelem a byl jim prohlášen králem makedonským (jako makedonský král Ptolemaios II. Keraunos vládl jen krátce, viz následující rok). Jeho prvním diplomatickým činem byla ryze formální dohoda se svým mladším nevlastním bratrem Ptolemaiem II. Egyptským (27), že se Keraunos zříká všech nároků na Egypt.

Vzápětí mohl Keraunos zahájit válku s odvěkým pretendentem makedonského trůnu Antigonem II. Gonatou (38), což byla první z mnoha epigonských válek. V námořní bitvě byl Antigonos II. Keraunovou flotilou poražen a nucen se stáhnout do Boiótie. Usurpátor obsadil Makedonii a Antigonos se zřejmě koncem tohoto nebo až v roce příštím přeplavil z Boiótie do Anatolie (viz tam).

Někdy v době Seleukovy smrti porazil Mithridátés III., vládce severní části Kappadokie, jíž se říkalo Pontská Kappadokie čili Pontos (viz o zemi roku 362), Seleukova stratéga Diodóra, který v bitvě padl (srov. zde výše). Touto událostí byla potvrzena nezávislost království Pontos a válka byla první a poslední válkou Seleukovců s Pontem vůbec

Po Diodórově porážce vznikl na obranu proti Antiochovi v oblasti jihozápadního evropského i anatolského černomořského pobřeží pakt ustavený Héráklejí Pontskou s Kierem, Býzantiem a Chalkédonem. Pontská symmachie uzavřela spojenectví s Ptolemaiem II. Keraunem a s Mithridátem III. Pontským (válka s Antiochem trvala do roku 275).

V Hérákleji se měšťané dohodli s Lýsimachovou posádkou, kterou do města vložil roku 289. Vojáci sesadili svého frúrarcha Hérákleida (neměl na výplatu žoldu) a ojedinělým trikem je získali měšťané na svou stranu: žoldnéři obdrželi isopoliteiu/rovná občanská práva a peníze, které jim mrtvý král a jeho frúrarchos již nevyplatil. Jak dlouho to fungovalo, nevíme, ale válek vedlo město hodně, viz roky následující. 

V zimě však uzavřel Keraunos mír s Antiochem a Pyrrhem. Keraunos slíbil dohlížet v době Pyrrhovy nepřítomnosti na hranice Épeiru: zde byly totiž v plném běhu přípravy na italské tažení (viz následující rok)

V téže době totiž Ptolemaios II. Keraunos už bojoval s nejstarším synem krále Lýsimacha I. a Arsinoé II. Ptolemaiem, který byl tehdy asi osmnáctiletý a který si po otcově smrti našel útočiště u Illyra Monúmia; viz dále o něm rok 278. Jeho mladší bratři Lýsimachos (II.) a Filippos žili s matkou v Kassandreji, kam se Arsinoé II. uchýlila po útěku z Efesu.

Arsinoé II. (35) vládla v Kassandreji: byla první z hellénských či makedonských žen hellénistické doby, která byla korunována diadématem (srov. smrt Eurydiky III. roku 317). Titul „královna/basilissa" se dával všeobecně všem královským manželkám, nebo dokonce jen příslušnicím královského domu, rozhodně však neprokazoval politickou moc dané osoby.

Hnán bestiální mstivostí navštívil Keraunos Kassandreiu a donutil svou nevlastní sestru Arsinoé II. v jejím malém království, aby se za něho provdala; byl to v Ptolemaiově rodu formálně první sňatek nevlastních sourozenců, první svatbu vlastních sourozenců viz rok 276.

Že to myslí vážně, dokázal Keraunos před tím sliby před oltáři bohů, které v královnině zastoupení přijal její důvěrník Dión. Ještě během svatební hostiny dal zavraždit její syny Lýsimacha (II., 16 let) a Filippa (13 let), sourozence Ptolemaiovy, viz zde výše.

Arsinoé II. unikla či byla propuštěna v doprovodu dvou služek na Samothráku do exilu. Snad hned, tzn. začátkem následujícího roku, odplula za svým vlastním bratrem Ptolemaiem II. do Egypta, aby se na jeho dvoře zavedla podobně jako na Lýsimachově: rozvrátit a zmocnit se ho. • Samothráké jakož i řada dalších ostrovů v Égeidě zůstala pak až do dob Filippa V. Makedonského ptolemaiovská. Po Lýsimachově smrti připadl Ptolemaiovi též Samos a Ptolemaiovci na ostrově po téměř století udržovali námořní základnu, viz dále rok 201. Pro autonomii ostrova to mnoho neznamenalo, neboť není doložen žádný ptolemaiovský civilní ani vojenský guvernér ostrova. Řada Samských sloužila v ptolemaiovských flotilách, srov. několikrát honorovaného nauarcha Kallikrata roku 272 a 261. 

V letech mezi roky 281 až 278 se narodil v kilických Solech/Soloi nebo v Tarsu stoický filosof Chrýsippos (zemřel někdy mezi roky 208 až 205).

Zřejmě téhož roku vpadli do severní Thrákie Keltové pod Kambaulem, ale byli odraženi; na Makedonii a hellénský svět se valily nevídané běsi, ale nikdo nebezpečí nebrtal váženě, viz rok následující.

Na Sicílii založil tyrannos Fintiás z Akragantu město Fintiás pro bývalé občany Gely (viz předešlý rok)V Itálii ještě v zimě roku 282/281 či vůbec ještě v roce 282 vpadli Tarentští na území Thúrijských, římských spojenců, a vyplenili, římskou posádku propustili (viz předešlý rok). Na jaře roku 281 se objevily římské lodě za mysem Lakínion/dn. Colonna u Krotónu: podle římsko-tarentské mírové smlouvy z roku 303 (?) nesměly římské válečné lodě plout za tento mys. Je to zároveň první zmínka o římské válečné flotile v pramenech. 

Tarentští právě slavili dionýsie a opilí seděli v divadle, když spatřili několik trojřadek, jimž velel nauarchos L. Valerius. Lodi byly Tarentinci na popud démagóga Filocharida, jemuž se podle jeho životního stylu říkalo po jedné slavné hetaiře Tháis, zčásti potopeny a zčásti zahnány zpět na otevřené moře, některé ze zajatců Helléni popravili. Římská mise, která ve věci náhrady škod v Thúriích a námořní plavby následovala, vedená konsulem roku 305 a úspěšným válečníkem L. Postumiem Megellem, byla v Tarentu zesměšněna a poplivána, vyslanec dokonce jakýmsi Filónidem, prý veselou kopou/filoskómmos, pomočen: důvod k vypuknutí římsko-tarentské války, která přerostla ve válku Římanů s Pyrrhem (trvala do roku 275). Postumius Tarenťany varoval: "Tohle vy, kteří si libujete v takových žertech, vyperete množstvím krve/ekplýneite túto haimati polló, toiútois areskomenoi gelósi." Výhrůžka se desátým rokem naplnila.

Tarentští ustavili spolek Ítaliótů, kde byli jako jediní z Hellénů s Messápijci, Lúkány, Samnity a Bruttijci (srov. s původní protidionýsiovskou symmachii roku 393 a 390), a zjevně věřili tomu, že se dokáží Římanům postavit. Na podzim však vpadli Římané pod konsulem L. Aemiliem Barbulou na tarentské území a plenili, když Tarentští ztratili bitvu. Některé významné zajatce Římané pustili, aby změnili proválečnou náladu mezi tarentskou mládeží. Tarentští zvolili stratégem Ágida, který měl s Římany přátelské vztahy, ale krátce na to dorazil z Épeiru Kineás Thessalský, Pyrrhův rádce a diplomat, jehož předcházela pověst, že svou výřečností a důvtipem dobyl Pyrrhovi více měst, než král dokázal získat zbraněmi. Tarentští totiž s římským útokem poslali vyslance s dary do Épeiru a požádali o pomoc Pyrrha I. (srov. zde výše).

Pyrrhos měl prý už dlouho zálusk na Sicílii, Karthágo a Sardínii, o válku s Římany moc ale nestál a svou intervenci podmínil tím, že po skončení války Tarentských se vrátí domů. Épeirský král poslal pro věštbu do Dódóny a dvojakou odpověď ohledně tažení do Itálie si vyložil ve svůj prospěch.  S Kineovým příchodem se Tarentští opět vzmužili, odvolali Ágida, na jeho místo dosadili člověka nakloněného válce a krátce na to dorazil v čele s vojevůdcem Milónem expediční sbor tří tisíc Pyrrhových vojáků a obsadil tarentskou akropoli.

L. Aemilius Barbula s Římany odtáhl přezimovat do Ápúlie. Tarentští obsadili průsmyk, kudy táhl, a ostřelovali Římany šípy. Konsul použil zajatců, které postavil před vojáky, jako štíty a tak bez dalších ztrát prošel. • Tarenťané měli ve zvání zahraničních válečníků do čela svých armád tradici. Roku 343 pozvali spartského krále Archidáma III. (padl v Itálii roku 338), roku 334 krále Molossů Alexandra I. (padl zde roku 330), roku 303 spartského prince Kleónyma, po roce 299 zvali Agathoklea Syrákúského. 

V Římě shlédli poslední římský triumf nad Etrusky (srov. předchozí rok). Válku dokončil a triumfoval Q. Marcius Philippus, který jako první použil v armádě vojáky z třídy proletářů (viz rok 304). Zřejmě t. r. se narodil v Římě jeden ze stratégů hannibalské války Q. Fabius Maximus Cunctator (zemřel roku 203).

************************************************************

280.

Ol. 125, 1

Ladás z Aigia

32 SE

Gorgiás | Teloklés 

a. u. c. 474

Ti. Coruncanius a P. Valerius Laevinus

************************************************************

Achajové obnovili symmachii/vojenský pakt (srov. roky 388 a 314) a rozhodli se spojit své státečky v konfederaci: vznikl spolek Achajů/koinon tón Achaión (existoval do roku 146; srov. dále rok 276)Novým začátkem symmachie byl pakt měst Dýmé, Patrai, Fárai a Tritaia proti Antigonovi II. (viz předešlý rok). Ze symmachie vzniknuvší státní spolek byl po většinu svého trvání protimakedonský, antilakónský a proegyptský. O vztahu Achajů k Dórům viz rok 1104sq. a "návrat Hérákleovců/epistrofé tón Hérákleidón" a o achajské pomstě rok 188.  

Achajové (jméno země Acháiá, lidu Achăioi, č. Acháiá/Achája, Achajové) žili odvěků ve dvanácti městských státech: Pelléné, Aigeirá, Aigai na řece Kráthis, Búrá, Héliké, Aigion, Rhypes, Patrai, Fárai, Ólenos, Dýmé a Tritaiá. V této době byla města Aigy, Héliké (zničena živly) a Rhypy již opuštěna. Spolkovou svatyní, předtím kmenovou, byl do roku 373 chrám Poseidóna Hélikónia, po tsunami Dia Homagyria u Aigia. Většina achajských měst vznikla synoikismem vesnických občin, démů, podobně jako arkadských (viz rok 255)Zpočátku byli v koinu voleni dva stratégové; k ústavní změně došlo po čtvrtstoletí roku 255 (viz tam), odkdy byl volen jen jeden stratégos. K ruce měl sekretáře/grammateus, velitele loďstva/nauarchos a deset, později dvanáct démiúrgů. 

Hérákleia pod Oitou se stala t. r. členem spolku Aitólů (do roku 189).

Na jaře se z prostoru Illyrika pustily na jih tři pochodové proudy Keltů (srov. rok 283 a rok předešlý). Jeden, jemuž velel Kerethrios, se vypravil proti Triballům a ostatním Thrákům, druhý pod Brennem a Akichóriem postupoval proti Paionům a třetí pod Bolgiem či Belgiem směřoval proti Illyrům a Makedonům na jihu. Lze tušit, že mezi keltskými vasaly/spojenci byli též illyrští Autáriové vedeni jistým Molistomem, srov. o něm rok  310, o likvidaci Illyrů viz rok 278. 

Král Makedonů Ptolemaios II. Keraunos pyšně odmítl proti Keltům pomoc Dardanů (zhruba: "když Makedonové dobyli celý Orient, nepotřebují k ochraně svých hranic žádné Dardany") a samozřejmě odmítl vyplacení značného výpalného Belgiovi za zachování míru. Keltové vpadli do Makedonie a v rozhodující bitvě Makedonce porazili, král Ptolemaios II. Keraunos (40) byl po pádu s raněného slona zajat a sťat, aby jeho hlavu barbaři ukazovali nabodnutou na kopí (vládl jen krátce od minulého roku; u pozdních chronografů povstal dojem, že se jedná o Ptolemaia, syna Lagova, a že byl v bitvě zabit bleskem/keraunos). Keraunos byl jediný z hellénistických monarchů, který na rozdíl od Indů na slonu jezdil a nikdo z Hellénů to po něm již, pokud je známo, nezkoušel. 

Keltové začali zemi plenit. Vládu nad Makedonci převzal Meleagros, Keraunův mladší bratr, syn Ptolemaia I. Sótéra s Eurydikou, viz rok 321, jemuž se zřejmě s nevlastním bratrem Leontiskem (synem Tháidiným) a s Keraunem podařilo uniknout před Ptolemaiem II. Filadelfem (viz rok 283). Meleagros ale musel pro nespokojenost Makedonů, důvody neznáme, po dvou měsících předat vládu Antipatrovi II., synovi Filippa, bratra Kassandrova (viz rok 278).

Antipatros II. dostal přízvisko Etésiás/„z času vanoucích pasátních větrů“: tato doba je v egejské oblasti vrcholem léta a mohl tedy vládnout v srpnu. Po 45 dnech Antipatrovy vlády, během nichž se podařilo Sósthenovi, kdysi Kassandrovu stratégovi, vyčistit Makedonii od rabujících Keltů, došlo k další změně ve vládě. Shromáždění vojska zvolilo králem Makedonů Sósthena, který však odmítl jak královský titul tak diadéma a ponechal si funkci armádního stratéga.

O činu není blíže nic známo, rozhodně to ale nebyl skutek republikánský. Sósthenés byl v čele státu do roku 278. • Sněm, shromáždění vojska/ekklésiá tón stratiótón, bylo v Makedonii státoprávní institucí, které v době války representovalo mínění celého „národa“. Proto mohlo v kterékoli době a kdekoli proklamovat krále, činit nejvyšší soudy a být státoprávním základem nových státních útvarů, např. v Egyptě a Syrii, kde všichni vladaři byli, alespoň z počátku, králi Makedonů stejně jako ti zvolení v rodné Makedonii (srov. rok 285).

V Kappadokii zemřel dynasta Ariaráthés II. (u moci od roku 301), když krátce předtím odstranil seleukovského stratéga čili vojenského velitele této satrapie Amyntu (zřejmě nikdo, kdo by se účastnil Alexandrovy anabase). Jeho dynastickým nástupcem se stal syn Ariamenés (vládl do roku c. 230, od roku c. 255 ve spoluvládě se synem, viz tam)

V Bíthýnii zemřel král Zipoités I. (dynastou místních Thráků od roku 327, jako král vládl od roku 296). Nástupcem se stal jeho filhellénský syn Níkomédés I. (vládl do roku 246). Oba noví vládci se přidali k pontské symmachii, viz předešlý rok.

Antiochos I. předal vrchní velení nad vojsky v Anatolii ve válce se severním spolkem stratégovi Patroklovi, který zodpovídal za území od Egejského moře až po pohoří Tauros, Cistaurie: Antiochos stále dlel v Seleukidě. Patroklés vypravil proti Hérákleótským vojevůdce Hermogena z Aspendu, Hérákleia ustoupila a uzavřela spojeneckou dohodu s Antiochem. Patroklés se pak vypravil proti Níkomédovi I. do Bíthýnie, byl však poražen a v bitvě padl.

Protože v této době začal v Anatolii působit i král Antigonos II. Gonatás, který se přeplavil z Boiótie (viz předešlý rok), vypravil se do pole král Antiochos I. osobně. Následovaly boje s Níkomédém a Antigonem. Situace v oblasti se velmi zamíchala. Vypukly spory Hérákleótů s Níkomédem, Antiochem a nově s Eumenem, vládcem v Tiu, bratrem Filetaira, pána na Pergamu. Eumenés z Tiu přenechal město Amástris synovi pontského krále Mithridáta III. Ktista Ariobarzánovi (II.), který tu pak vládl až do roku 266.

Pravděpodobně současně vypukla válka Zipoita II., bratra bíthýnského krále Níkoméda I., proti Hérákleji na Pontu a pak i proti svému staršímu bratrovi, který byl v tomto okamžiku spojencem Antiocha I. (Zipoités II. usurpoval trůn do roku 277). • Část událostí z Anatolie se rozhodně neudála jen v roce 280. Střídání válečných koalicí se zřejmě protáhlo na celou dobu válečných akcí války Antiocha I. se severním spolkem, tj. do roku 275.

Král Antiochos I. věnoval ve 32. roce SE babylónské chrámové občině velké pozemky v Babylónii (viz rok 38 SE). Existence nedaleké Seleukeie Tigridské životaschopnost Babylónu neohrozila, Seleukovci do města investovali, obnovili chrámy i hradby, které stály ještě za Antonina Pia. 

Na Sicílii ukončil Sósistratos, v exilu žijící Syrákúsan a asi dříve armádní důstojník Agathokleův, vládu tyranna Fintiy v Akragantu (vládl od roku 288) i jeho život a sám se prohlásil vládcem města (u moci vydržel do roku 276). O jeho spoluvládě v Syrákúsách viz rok následující. 

Netrpělivý Pyrrhos I. Épeirský nečekal na příchod jara a přeplavil se s armádou do Itálie; zprávy o tažení Keltů přehlížel jako ostatně všichni z Hellénů té doby, viz zde výše a roky následující. Se svými syny Alexandrem (II.) a Helenem v čele třiceti tisíců mužů a s dvaceti (n. třiceti) slony spěchal na sjednanou pomoc Tarentu (viz předešlý rok a následující). Doma zanechal jako regenta svého nejstaršího syna Ptolemaia.

V této době setrvávala v jižní Itálii na římské straně hellénská města Rhégion a Lokry, v nichž ležely římské posádky (viz rok 282). O tom, jak nákladná byla válka pro jihoitalské Hellény, vypovídá zachovaný archiv bronzových desek chrámu Dia Olympského v Lokrech Epizefýrských, viz též v indexu s. v. zlato. 

Během přeplavby však bouře rozmetala invasní armádu, která utrpěla značné ztráty (mimo jiné zahynulo osmnáct slonů, nicméně jejich počty posléze doplnil). Aby ztráty nahradil, odvedl v Tarentu rekruty, přiřadil je ke svým jednotkám a aby eliminoval nebezpečí vzpoury nespokojenců s novým, nezvyklým způsobem života, zavřel divadlo a zakázal hostiny syssítií (Tarás byl spartskou kolonií), aby se Tarenťané nemohli snadno srocovat. Město střežily královy stráže a nespokojené oposiční představitele posílal Pyrrhos pod různými záminkami za svým synem Ptolemaiem do Épeiru. Udělal to též v případě oblíbeného a výřečného Aristarcha, ten však hru prohlédl a s lodí prchl k Římanům.  

Pyrrhos byl v Tarentu zvolen vrchním velitelem spolku Ítaliótů/stratégos autokratór a hned se vypravil proti Římanům, kteří v této době již měli mír s Etrusky, zbavili se nebezpečí války na dvou frontách a stali se nejsilnějším státem Itálie s mnohem silnějšími lidskými i hospodářskými zdroji než jakými disponoval Pyrrhos se svou koalicí. Římané pod konsulem P. Valeriem Laevinem byli právě v Lúkánii, když narazili na Pyrrha. V červenci byli Římané v bitvě u Hérákleie na řece Síris Pyrrhem poraženi a osmnáct set jich bylo zajato. Byl to zároveň jejich první válečný kontakt s kontinentálními Hellény, Épeiróty, Makedony, hellénskými žoldnéři atd. a s bojovými slony, jimž s ohledem na místo bitvy zkraje říkali Římané „lúkánští volové/bós lúca“.

Po bitvě se na Pyrrhovu stranu přidali spojenci Tarenťanů, tj. Bruttiové, Lúkánové a Samnité. Z Rhégia a z Loker byly vyhnány římské posádky a Rhégion obsadili Kampánové, spojenci Mámertínů (viz však rok 282, kde jiný možný sled událostí). Pyrrhos se pustil do Kampánie, kterou obsadil celou kromě Kapue a Neápole, kde byli Římané rychlejší a obsadili je svými garnisony.

Zřejmě někdy v této době se pokusil o atentát na Pyrrha jistý Oblacus Volsinius/Oblakos Úlsinios z Ferenta, velitel královy spojenecké jízdy zaútočil na krále kopím, bodl však koně, a králův makedonský přítel Leonnatos, syn Leofantův, který před tím varoval před podezřelými pohledy útočníka, probodl kopím atentátníkova koně; v boji byl pak přemožen. Od toho okamžiku odíval do královského pláště a brnění svého důvěrníka Megaklea. 

Odtud pokračoval král do Latia. Dorazil až k Praeneste, asi 35 km jižně od Říma (místní pučisty Římané hbitě zlikvidovali) a zamýšlel pokračovat do Etrúrie. Pak se však vrátil na jih do zimovišť (osudově chodil naprázdno kolem Města stejně jako o šest desetiletí později Pún Hannibal: oba nedokázali svých bitevních vítězství využít). 

Římané vyslali C. Fabricia, aby jednal o vykoupení zajatců, nikoli však o míru. Pyrrhos ho ujišťoval náklonností k Římu a zajatce propustil bez výkupného. V době zimní poslal do Říma vyjednávat svého diplomata, filosofa a rádce Kineu Thessalského (nebo toto až na jaře 279?), který mimo jiné vynikal velkou pamětí: Římany ohromil tím, že již druhého dne po příchodu do Města oslovoval jménem jejich senátory a jezdce. Chodil totiž po domácnostech významných Římanů, rozdával dary a pozornosti pro manželky senátorů; takové věci římská politika ještě neznala a pokládala praktiku za korupci.

Teprve pak přišel na slyšení do senátu a měl tam už silnou lobby: většina senátorů byla pro mír, podle něhož měli Římané uznat svobodu hellénských států v Itálii a vyklidit celý jih pravděpodobně včetně Apúlie a Kampánie. Po přesvědčivé intervenci asi šedesátiletého App. Claudia Caeka, který se dal do senátu donést, rozhodnuto však bylo ve válce pokračovat, ledaže by král opustil Itálii. • Jeho projev byl pak šířen v opisech a je tím pádem nejstarší ze známých latinských politických řečí, viz v Indexu s. v. řečnictví. Pyrrhos byl jediným válečníkem hellénského světa, který se dokázal s pozemním vojskem dostat do Latia.

V Athénách žádal Démocharés, Démosthenův synovec, uctít památku svého strýce. Athénští se rozhodli pro bronzovou sochu athénského sochaře Polyeukta: dodnes existuje několik kopií. Mýthos Démosthena jako bojovníka za svobodu proti Makedoncům se zřejmě zrodil už roku 287, třicet pět let od řečníkově smrti, za protidémétriovské revolty a vyhnání makedonských posádek z Attiky, viz tam. Deset let na to postavili Athéňané na základě návrhu jeho syna Lachéta sochu též Démocharovi, který prý byl ve své generaci co do řečnění nejnemožnější, jak ho po staletích zhodnotil životopisec Plútarchos: "muž ve válce schopný, co do politických projevů nad nikoho slabší/anér kai kata polemon agathos kai kata politikús logús údenos cheirón." 

Kolem t. r. zemřel Krátés z Théb (narozen kolem roku 360), kdysi bohatý muž, který svůj majetek rozdal a věnoval se kynickému filosofování a stylu života. Byl manželem kyničky Hipparchie z Maróneie, viz o nich též v indexu s. v. školy (2). V téže době se narodil filosof a sociální reformátor Sfairos z Borysthenu (srov. rok 235; zemřel po roce 222?)Po roce 280 zemřel Ap. Claudius Caecus, cos. 307 a 296 a censor roku 312, viz zde výše.

Zhruba v téže době byl otevřen vyčištěný kanál z Nilu do Héróónpolského zálivu, tj. do dnešního Suezského zálivu. Bylo tak obnoveno přímé vodní spojení Indického oceánu se Středomořím, které dal kdysi vystavět král Nekó II. (viz rok 610)Nekóův kanál byl dlouhý tisíc stadií a vedl od Nilu u Búbastidy přes Wádí Tumílat do Hořkých jezer a k dn. Rudému moři (viz pravděpodobně staršího stavitele roku 1871). Při jeho stavbě prý přišlo o život na 120 tisíc lidí (podobný údaj o počtu mrtvých se traduje při novověkém průkopu Suezského průplavu).

Nekó ale práce na kanálu nedokončil, to provedl až Peršan Dáreios I. v letech 510-497. Že by ho Peršané používali pro dopravu z Indického oceánu do Středomoří intensivněji, zpráv není. Ptolemaiem byl obnoven: Alexandreia byla největším přístavem obchodu s Indií ve Středomoří a asi též vůbec, avšak na konci vlády jeho dynastie byl opět mimo provoz. Kanál byl vyčištěn Trajánem/amnis Traiani a poslední zpráva o něm je z roku 395 n. l. z dob vlády křesťanského císaře Arkádia. Arabové ho ve druhé polovině 7. století obnovili a na dvě staletí byl v užívání, než byl definitivně dán mimo provoz a upadl v zapomnění. 

Novověký kanál o délce 193 kilometrů mezi Středozemním mořem a Indickým oceánem/dn. Suezský kanál vede mimo ramena Nilu. Slavnostní výkop se konal v Port Saidu 22. dubna 1859 a 17. listopadu 1869 byl otevřen (stavba kanálu je spojena se jménem Francouze Ferdinanda Lessepse). Po pouhém roku prací byl 6. srpna 2015 presidentem Abdalfatahem as-Sísím otevřen nový úsek průplavu o délce 72 kilometrů, z toho 37 kilometrů bylo nově hloubeno. Dvě plavební dráhy zkrátily plavbu kanálem ze 22 hodin na polovinu.

V Římě jistý Autronius Maximus trestal otroka, důvod neznáme. Přivázán k rozsoše (patibulum mívalo různý tvar, později kříže, viz v indexu s. v. poprava ukřižováním) ho o hrách zasvěcených Iovovi bičoval až do cirku, a to se bohu nelíbilo. Ve snách upozornil senátora Annia, celé jméno neznáme, aby informoval senát a hry aby se opakovaly. Annius na to nebral ohled, dokud mu nezemřel syn a on sám těžce neonemocněl. Pak se teprve dal donést do senátu, sen sdělil a z kurie už šel po svých, jak to římští historiografové tradovali. Na základě senátního usnesení a zákona Maeniova/lex Maenia, o němž nic nevíme, byl k hrám v cirku/circensia přidán den na usmíření Iova, jemuž se podle mučeného otroka říkalo "křižovací/dies instauraticius". Co to v praxi obnášelo, nevíme.   

V Číně porazil vojevůdce státu Čchin Po Čchi/Bo Qi vojsko státu Čou. Narodil se legalistický filosof Chan Fej-c´/Chan Fej (zemřel roku 232).