329-320

329.

Ol. 112, 4

Kéfísofón

a. u. c. 425

L. Aemilius Mamercinus Privernas II. a C. Plautius Decianus

(srov. s rokem 341)

************************************************************

Alexandrovo vojsko se ze zimovišť v Drangiáně a Gedrósii vypravilo přes Paropamisos (Hellény též zvaný Kaukasos/dn. Hindúkuš) do Baktrie proti usurpátorovi Béssovi: šestnáctidenní cestou na severovýchod dnešním Afghánistánem vedli Makedonci neustálé boje, trpěli nedostatkem potravin, takže snědli i tažná zvířata. Správcem Ariaspů (Arimaspů, asi části Ariů), obývajících hraniční oblasti s Arachósií, potvrdil král Amenida, údajně Dáreiova písaře/scriba. V Arachósii zanechal posádku o čtyřech tisících pěších a šest stech jezdcích pod velením Menónovým. Satrapou Paropamisadů byl králem potvrzen Peršan Proexés, který zůstal v úřadu do roku 327. Na úbočí hor v Arachósii založil král jednu z mnoha Alexandrejí a usadil tam sedm tisíc domorodců a Makedonů, dn. Kandahár v AFG viz dále rok 303. 

Hellénové se s nevlídným krajem snadno, zdá se, sblížili: domorodci prý ukázali Alexandrovi Prométheovu jeskyni... V jedné z četných bitev s Peršany přemohli Erigyios a Karános bývalého satrapu a královraha Satibarzána: postarší Erigyios, veterán Filippových válek, ho zabil v osobním souboji ranou kopí do obličeje, podle jiné verse do krku.

Po překročení Paropamisu se vojsko zotavovalo v Drapsakách, městě snad pod dn. Kundúzem. Stásánór byl jmenován novým satrapou Ariány namísto Arsaka, který se po odchodu Makedonců na jaře vzbouřil (srov. předešlý rok). Stásánór či též Stásandros ze Sol na Kypru byl v úřadu asi až do roku 317. Fratafernés byl králem jmenován satrapou Parthyény a Hyrkánie namísto Amminapa (srov. předešlý rok, pravděpodobně zemřel; Fratafernés byl v úřadě do roku 321). Satrapou Baktrie v Baktrách pak Alexandros jmenoval starého známého z Makedonie Peršana Artabáza, který dosud velel některým žoldnéřským oddílům (viz rok předešlý, příští a rok 355).

Peršan Spitamenés zprostředkoval vydání královraha Béssa, který měl stále ještě k disposici osm tisíc mužů (viz následující rok). Sehrál se svými společníky scénku, že Béssovi přivádí spoutané pučisty, kteří ho hodlali vydat Makedonům, a když ho obstoupili, svázali Béssa doopravdy. Podle další verse padl usurpátor do makedonských rukou jinak: na korunovační hostině se s Béssem pohádal velmož Bagódarás n. Kóbarés, údajně jeden z magů, až ho chtěl dát Béssos popravit. Mag prchnul k Alexandrovi a vlídné přijetí u Makedonce prý vedlo k tomu, že ostatní z Peršanů kolem usurpátora Béssa spoutali a vydali králi, který ho "svěřil" do rukou Dáreiova bratra Oxathra, kterého měl u dvora, viz rok následující. Ptolemaios, budoucí pán na Nilu, zase tvrdil, že Alexandros ho s oddílem vojáků poslal Béssa převzít, ale nikdo mu ho nevydal, všichni prchli a zajatce nechali v jakési vesnici, kde se ho Makedoni chopili. 

Když Alexandros narazil na město Branchidy, kde žili potomci stejnojmenného věrolomného mílétského rodu střežícího kdysi Apollónův chrám v Didymách, dal je všechny povraždit a město vyvrátit ze základů, aby po nich nezůstalo památky, viz o zradě jejich předků rok 480. 

Z Baktrie se Alexandros v honbě za Béssem vydal za řeku Óxos/dn. Amudarja do Sogdiány, kde vedl neustálé boje se Sogdy a Baktry. Alexandros dorazil k řece mizící ve slaných mokřinách Hellény zvané Polytímétos, dn. Zerafšan. Krateros mezitím obléhal Kýrúpolis a když dorazil Alexandros, Kýrovo město padlo a bylo rozvaleno: během obléhání byl král raněn kamenem do šíje. Rovněž další města, která Makedoni dobyli, byla vylidněna: obyvatelé byli buď pobiti, nebo prodáni do otroctví. Na Iaxartu/dn. Syrdarji (Alexandros a hellénští vědci ji tehdy pokládali za Tanais/Don ústící do Pontu/Azova a Černého moře) dal vojskem vystavět "nejvzdálenější" ze svých Alexandrejí/dn. tádžický Chudžant, když se dostal do bojů s místními Skythy/Saky. Hradby prý stály sedmnáctého dne od začátku stavby.

V bitvě na Iaxartu, kterou překročil po střelecké přípravě svých katapult nomádům dosud neznámých, Skythy porazil, tisíc s velmožem Satrakem jich v boji padlo. Pronásledování Makedoni vzdali, neboť voda, kterou pili, jim působila průjmy, takže krále, kterého takový "soustavný průjem/rheuma atheroon" postihl, museli do tábora odnést. Alexandros se tak přesto stal po svém otci Filippovi druhým hellénským panovníkem, který v bitvě porazil Skythy, tentokrát asijské, viz rok 339. 

Mezitím v týlu oblehl revoltující Spitamenés Marakandy, sídelní město Sogdů, byl však makedonskou posádkou odražen. Současně vedli Makedonci jinde v zemi s Peršany boje nešťastné: zaskočeni Spitamenem se šesti sty skythskými spojenci kdesi v lesnatém terénu padl Menedémos se dvěma tisíci pěšími a třemi sty jízdními, což byla nejtěžší porážka, jakou dosud Makedonci v Orientu utrpěli. Těm, kteří bitvu přežili, nakázal král mlčet, nebo že zemrou. Alexandros s hlavním vojem dorazil o několik dnů později a padlé pochoval. V Sogdiáně zanechal král Peukoláa se třemi tisíci pěšáků a žádným jezdcem a směřoval k jihu, aby přezimoval v Zariaspách čili Baktrách, sídelním městě Baktrů. 

 

Téhož roku dobyli Římané Privernum, M. Vitruvius Vaccus, který vlastnil dům i v Římě, byl po Plautiově triumfu popraven a město dostalo římské právo (válka od minulého roku). Římský majetek Vakkův byl srovnán se zemí, viz podobné osudy roku 485, 439, 384, 121 a 58.Do Anxuru (pozd. Tarracina/dn. Terracina) byla zavedena římská kolonie o třech stech osadnících, jejichž úkolem bylo střežit přilehlé latinské pobřeží, srov. rok 338 a 295.

 

V Číně přijal vládce státu Čao/Zhao královský titul.

 

************************************************************

328.

Ol. 113, 1

Klitón z Makedonie

Euthykritos I.

a. u. c. 426

P. Plautius Proculus a P. Cornelius Scapula

************************************************************

Klitón byl prvním olympioníkem, který pocházel z Makedonie. V dolichu, tj. ve vytrvalostním běhu, zvítězil Ageus z Argu, který ještě téhož dne osobně informoval doma o svém olympijském vítězství! Na této olympiádě poprvé v trubačské soutěži trubačů/salpinx zvítězil Hérodóros z Megar, devítinásobný olympioníkos. Viz o něm v indexu s. v. hry. 

V zimě byl v Zariaspách odsouzen k smrti královrah Béssos alias Artaxerxés IV. (viz předešlý rok), nominální král Peršanů od roku 330. Král mu tu dal uříznout nos a uši a později byl s orientální krutostí popraven v Ekbatanách roztržen dvěma prudce uvolněnými k zemi ohnutými stromy. Podle jiné verse ho Alexandros vydal už při jeho zajetí Dáreiovu bratrovi a ten dal jeho tělo rozsekat na kousky na místě, kde spiklenci jeho bratra zavraždili, srov. rok předešlý. 

Na jaře se Alexandros, posílen dvaceti tisíci vojáky z Hellady a Syrie, vypravil do Margiány a založil tam šest měst (o nichž více nevíme). Podrobit se mu přijel s patnácti sty jezdci dynasta Chorasmiů Farasmanés slibující podporu při případném tažení Alexandrově na západ přes jeho území kolem Kaspiku k Černému moři. Jako jiný dynasta chorasmijský byl v této době znám ještě Fratafernés, jiný od satrapy zde níže (nebo to bylo jiné jméno Farasmanovo či záměna?). 

Král se obrátil znovu k východu k Óxu, přeplavil se přes řeku do Sogdiány a znovu dorazil do Marakand. Mezitím vpadl do Baktrie Spitamenés, a to s massagetskou (= skythskou) pomocí, ale u Zariasp slabou posádkou, jíž velel Peithón, byl odražen. Během bojů byl Peithón raněn a jat, padl Aristoníkos z Olynthu, dvorní kitharódos/kytarista a zpěvák Filippa II. a jeho syna, vzácný příklad spojení vyznavače Mús s bojovníkem; srov. o něm roku 353. 

Po odchodu Alexandra ze Marakand na tažení proti skythským Massagetům vypukla v týlu vzpoura Sogdů, kteří též vyvraždili makedonskou posádku v Marakandách. V bitvě u Gabai byli však Sogdové a Baktrové se svými skythskými spojenci Koinem poraženi. Po bitvě na útěku Skythové či Dahové rozkradli majetky svých spojenců a když slyšeli, že se proti nim vypraví sám Alexandros, uřízli Spitamenovi hlavu a poslali ji králi, aby je nechal na pokoji (podle jiné verse mu hlavu uřízla neustálým cestováním unavená manželka, jejíž jméno neznáme, když opilý spal a zakrvavená ji donesla Makedonovi; Dahové pak vydali Alexandrovi i Dataferna, Spitamenova kolegu). Tak skončil poslední z perských velmožů, který po Dáreiově smrti pokračoval proti Makedonům a Hellénům v odboji. 

V létě, během vojenských operací, zavraždil kopím Alexandros v opilé hádce Kleita, syna Drópidova, Filippova veterána: Kleitos byl zřejmě dalším mluvčím „malomakedonské“ strany, která kritisovala Alexandra III. za jeho přijímání barbarských zvyků etc. a sebe cítil jako opomíjeného stejně jako velikost Filippovu. Krále smrt muže, který mu na Gráníku zachránil život, těžce nesl: Kleitova sestra Láníka (též Hellaníké) byla jeho chůvou a celá rodina panovnickému domu věrně sloužila. Brzy nato se provalilo tzv. spiknutí pážat tkvící v osobní ješitnosti mladých makedonských šlechticů, mimo jiné Antipatra, syna syrského satrapy Asklépiodóra, a Hermoláa, Kallisthenova přítele: k počáteční urážce Hermoláa, který na lovu zastřelil zvíře dříve než král a ten ho přede všemi zbil a zabavil jeho koně, se přidružil odpor k Alexandrovu „barbarofilství“ (srov. Aristotelovu radu dávanou mladému Alexandrovi, rok 343).

Spiklenci byli vojskem popraveni ukamenováním, v Makedonii tradičním trestem při vzpouře proti panovníkovi; srov. popravu Filótovu a další v případě popravy Olympiady roku 316. Z účasti na konjuraci byl obviněn rovněž Kallisthenés z Olynthu, Aristotelův příbuzný, který k velké nelibosti králově kritisoval zavedení perského klanění u makedonského dvora/proskýnésis; viz dále příští rok.

T. r. vlastně byl Alexandrem u vojska eliminován tradicionalismus vítězných makedonských aristokratů. Vymýtit se samozřejmě nepodařil (srov. vývoj po Alexandrově smrti). Alexandros odpovídal na kritiku spolčování se s poraženými asi slovy zachycenými Q. Curtiem Rufem v jeho osmé knize Dějin Alexandra Velikého: "Nepřišel jsem do Asie, abych do základů vyvrátil národy ani abych z poloviny zemí udělal poušť, ale aby těm, které jsem ve válce přemohl, mé vítězství nebylo protivné... Majetek, k němuž se dostanete mečem, netrvá věčně: věčný je vděk za prokázané dobrodiní." Vraždy Filóty, Parmenióna, Kleita, perské zvyky s proskýnésí, svatby později s barbarkami, zařazování Peršanů do makedonské armády, to vše uvolňovalo ve vojsku prostor k reptání a utváření klubů nespokojených v době, kdy se Makedonům dařilo jako nikdy předtím. 

Alexandros přezimoval v sogdiánských Nautakách. Ještě před bitvou u Gab určil novým satrapou nad Baktry a Sogdy Amyntu, syna Níkoláova, který byl ve funkci do roku 326. K obraně rozsáhlého území dostal 3500 jízdních a deset tisíc pěších vojáků. Artabázos, původně jmenovaný správce Baktrie (viz předešlý rok), odstoupil pro své stáří (95), ale ve vojsku sloužil jako vysoký velící důstojník dál; jeho nástupcem se měl stát Kleitos, viz však zde výše. Stásánóra král jmenoval satrapou (vedle Ariány, viz předešlý rok) i Drangiány: předtím byl satrapou Drangiány Arsamés či Arsamenés. 

Satrapou Médie se namísto Oxydata (od roku 330), prý svůj úřad sabotoval, stal Peršan Atropatés či Atropatios (pers. Átrupát; možné je i Arsakés?), který se postupně osamostatňoval; měl k disposici silné vojsko o deseti tisících jezdcích a čtyřicet tisících pěchoty. Namísto zemřelého Mazaia jmenoval Alexandros satrapou Babylónie Stámena či Stamna (v úřadu do roku 323)

Fratafernés, satrapa Parthyény a Hyrkánie, byl králem jmenován navíc ještě satrapou Mardů a Tapúrů, a to namísto neposlušného Autofradáta či Fradáta, který byl později roku 324 popraven za přípravu povstání. Sópolidu, Epókilla a Menidu poslal král do Makedonie pro nové síly. V zimě bylo přes posly vyjednáváno s indickým vládcem Taxil (Takšašíla u dnešního Ráwalpindí v Pákistánu) jménem Ómfis n. Mófis, sanskrt. Ámbhi, jemuž tehdy Helléni říkali Taxilés (jako jeho otci, který v této době zemřel).

Zřejmě t. r. byl jmenován satrapou Malé Frygie Makedon (?) Démarchos, který byl v úřadu do roku 323. Původní satrapa Kallás (viz rok 334) byl zřejmě krátce předtím poražen bíthýnijským dynastou jménem Bás a evidentně i zabit. Válka Makedonců s thráckými Bíthýny byla vedena pravděpodobně od samého začátku makedonského tažení do Anatolie, snad již Filippem II.

V Athénách ukončil svou veřejnou činnost historik Fanodémos, kterou vedl od roku 343 (viz tam)Zřejmě t. r. zemřela v Kárii královna Ada starší, která podruhé vládla od roku 334 (více tam). Alexandros jmenoval satrapou Kárů Filoxena (v úřadu až do roku 323).

Podle jedné verse měla t. r. vypuknout druhá válka samnitská, která trvala do roku 304. Viz ale rok 326.

 

************************************************************

327.

Ol. 113, 2

Hégemón

a. u. c. 427

L. Cornelius Lentulus a Q. Publilius Philo II.

************************************************************

Na jaře se vypravil Alexandros z Nautak do sogdiánských hor, kde zajal mnoho Sogdů a Peršanů, mj. Rhóxánu, dceru Oxyartovu a celou jeho rodinu. Vzdal se mu jistý Ariamazés, Ariomazés/Arimazés opevněný na vysoké skále, když ho fascinoval a vystrašil výkon třísetčlenného lezeckého oddílu makedonské armády. Následovaly boje s Pareitaky v Pareitakéně, zemi ve východní Sogdiáně. Zde se nacházela mimo jiné nedobytná „hora Choriénés“, jejíž vládce, údajně Choriénés alias Sisimithrés, se po Oxyartově domluvě Alexandrovi vzdal: dosud vzdorovali makedonské invasi, nyní se postavili na její stranu a král jim důvěřoval. • Podle jiné zachované verse příběhu se Alexandrovi vydal nejprve Sisimithrés a teprve pak na hostině u Oxyarta spatřil mezi třiceti uvedenými pannami úžasnou Rhóxánu. 

Dobyvatel všude ponechával perské velitele. Pak se Makedonci pustili přes Paropamisos (řec. Kaukasos Indikos/Hindúkuš) v dnešní pákistánské provincii Chajbar-Pachtúnchwá (dříve Provincie severozápadní hranice, NWFP). Odtud se ale Alexandros vrátil zpět do Střední Asie. Na území Pareitaků zanechal Kratera, který s posilami zdolal v bitvě poslední ohniska vzdoru v regionu: Katanés, jeden z jeho vůdců, padl, Austanés byl zajat a Krateros ho dopravil do Bakter ke králi. V Baktrách slavil v létě Alexandros podle makedonských zvyklostí svatbu s Rhóxánou, dcerou persko-bakterského šlechtice Oxyarta (její věk neznáme, ale sotva byla podle moderních hledisek "zletilá": c. 15). Svatbu mimo jiné namaloval jeden z nejslavnějších malířů té doby Áetión z Iónie (dílo není zachováno).

Ještě téhož léta zahájil Alexandros III. indické tažení (trvalo do roku 325). Jeho armáda ve Střední Asii čítala na čtyřicet tisíc mužů ve zbrani a novodobě se soudívá, že trén byl co do počtu třikrát početnější. Z Bakter přešel Paropamisos do Kófény, kde ho zdržely obtížné boje, např. při dobývání hory Aornis; městu Nýsa udělil svobodu, protože údajně až sem měl dorazit bůh Dionýsos na svém mýthickém tažení světem. V právě budované Alexandreji v Paropamisii určil novým satrapou Tyriespida (srov. následující rok), protože původní Alexandrův satrapa Proexés zřejmě zemřel (srov. rok 329).

Z Kófény, což byla oblast dnešního Kábulu, přešel Alexandros s vojskem přes Chajbarský průsmyk a přes Indus v dn. severním Pákistánu, přes který postavil most, zřejmě lodní, oddíl Héfaistiónův a Perdikkův. Sem mu Taxilés, nejbližší z dynastů, poslal dary, mimo jiné tři tisíce krav, deset tisíc ovcí a třicet slonů. Cestou z Kófény šli Makedoni z boje do boje, dobývali řadu měst a horských pevností, nejsilnějšími protivníky byli Aspasiové a Assakénové v oblasti dnešního Swátu. Mezi raněnými byl znovu Alexandros, jemuž šíp pronikl krunýřem do ramene, o něco později do kotníku (srov. roky 332 a 329). Obhájce města Assakénů Massag dal po dobytí zmasakrovat, nicméně jeho královna-vdova Kleofis, která se mu vydala i s hradem města, dala po čase svému novorozenci Alexandrovo jméno (v makedonské politice se nikdy neobjeví). V kraji se prý nacházelo též město Nýsa založené kdysi Dionýsem, když si podmanil Indy. V okolí rostl břečťan a Alexandros s Makedony byli místem nadšeni; pravdivosti příběhu nevěřili již ve starém věku...

V Taxilách byl Alexandros přijat přátelsky Taxilem (srov. předešlý rok) a armáda vítězů nad Peršany zde přezimovala živena masem Indovým. K tomu od něj Alexandros získal pomocný oddíl pěti tisíc mužů pro válku s Pórem, viz rok následující. Níkánór byl jmenován satrapou (či jen episkopem) satrapie Indie I., kterou tvořilo území Kófény a pravého břehu Indu na jeho horním toku, satrapou Indie II., což byl levý břeh horního toku Indu, byl jmenován Filippos, syn Machatův. Jeho sídlo bylo v Taxilách.

V té době zemřel ve vězení nebo byl mučen a popraven oběšením Aristotelův synovec, filosof a dvorní historik Alexandra Velikého Kallisthenés z Olynthu (narodil se kolem roku 370; viz rok 328).

V Thrákii zemřel její stratégos Memnón (ve funkci od roku 334). Nástupcem byl jmenován Zópyrión (v úřadu do roku 325)V Bíthýnii zemřel dynasta Bás (vládl od roku 377). Následoval jako vládce Bíthýnů jeho syn Zipoités I. (též Tiboités; vládl do roku 280, srov. rok 297).

 

Římané zavedli do Fregell latinskou kolonii (předtím Sidiciniové, pak Volskové). Vypuklo nepřátelství Palaiopolských u Neápole, samnitských spojenců, proti Římu: v oblasti se již roku 754 (viz tam) usadili kolonisté z Chalkidy na Euboji a z Kýmé. Neápolis byla v této době mírovou cestou pravděpodobně již kampanisována, když instituce a způsob života zůstal až do císařství hellénský (srov. rok 180). V Palaiopoli n. Neápoli se o moc přeli dvě skupiny, kde pravděpodobně vládnoucí "démokraté" drželi při Samnitech, "konservativci" při Římanech, viz rok následující.

 

************************************************************

326.

Ol. 113, 3

Chremés

a. u. c. 428

C. Poetelius Libo Visolanus a L. Papirius Mugillanus

M. Claudius Marcellus dict. a 14 mezikrálů (interreges)

************************************************************

Alexandros vyrazil na jaře z Taxil od Indu k řece Hydaspu/dn. Džihlam na severu pákistánského Paňdžábu. Část flotily vybudované pro plavbu na Indu dal rozebrat a přenést na Hydaspés, mezi nimi i třicetiveslice/hai triákontoroi. Cestou překonala armáda nástrahy Pórova synovce, jemuž Helléni dali jméno Pittakos. V měsíci múnichiónu, tj. v rozpětí května až června, porazili Makedonové Póra, krále/rádžu Pauravů, jednoho z řady tehdejších hindských paňdžábských dynastů, ačkoli do boje nasadil také bojové slony. Měl jich sice prý dva tisíce, ale na Makedony čekalo 185 z nich, k tomu tři sta bojových vozů a tři sta tisíc pěchoty. Nepřátele oddělovala řeka, nicméně útok Makedonů na dvou místech byl překvapivý a Indy zaskočil. Padlo jich prý 23 tisíc, Póros přišel o dva své syny, vozová jízda byla zničena, osmdesát přeživších slonů padlo do zajetí, na makedonské straně zemřelo 280 jezdců a sedm set mužů pěchoty. • Bitva s Pórem byla zároveň poslední polní bitvou Alexandra Velikého, jíž osobně velel a nikdy nebyl poražen.

Po bitvě zemřel stářím Alexandrův kůň Búkefalás, viz o něm více v indexu s. v. zvířata oblíbená. Přímo na bojišti král založil město Búkefala a na místě brodu v řece Hydaspu, kudy Makedonci přešli do vítězného útoku proti Indům, založil město Níkaia. Odtud pokračoval Alexandros Paňdžábem přes řeky Akesínos-Čanáb a Hydraótés-Rávi dále na východ až k řece Hyfasis-Bjás. Následovaly další boje s Indy, vítězná bitva u Sangal: města dobyto, byl zde zraněn Lýsimachos. V jedné z trestních výprav vedených Perdikkou proti domorodcům se jako velitel části oddílů poprvé objevil Eumenés, Alexandrův tajemník, představený dvorní kanceláře. V krajině viděli Makedoni pobíhat nosorožce, první taková podívaná pro zástupy Evropanů. 

Na řece Hyfasis, byla doba monsunu, z celkové únavy, nezvyklosti prostředí propukla v armádě vzpoura; vojákům, kteří sloužili od začátku, se stýskalo, stárli. Vzpouru kdesi na východ od dnešního Láhauru v PAK uklidnil Koinos, syn Polemokratův, ale vyslovil se pro návrat. Alexandros chtěl jít stále na východ za svým snem, "až na konec světa“, avšak vojáci žádali nastoupit zpáteční cestu a také toho u Alexandra dosáhli. Bylo to poprvé a naposledy, kdy Alexandros vůbec v něčem ustoupil. Jádro armády už deset let nevidělo domov a operovalo v zemích, o nichž předtím hellénský svět téměř ani neslyšel. Je ovšem též možné, že Makedony děsil vojenský potenciál, jímž disponovali indičtí panovníci. Nandové, jak se tradovalo, byli tehdy schopni postavit do pole dvě stě tisíc mužů pěchoty, dvacet tisíc jízdy, dva tisíce bojových vozů a tři tisíce slonů (!). Údaje potvrzoval Póros, který byl u Alexandra, nicméně s poznámkou, že jejich král je synem holiče/kúreus. Na Nandy, tehdy nejsilnější z indických států (viz ovšem rok 321), však Alexandros nikdy nenarazil. O dvě desetiletí později tvrdil očitý svědek Megasthenés, který žil u Sibyrtia, satrapy Arachósie, než se stal Seleukovým diplomatem, že vojenské ležení Sandrokottovo, viz rok 321 a 303, pojalo čtyři sta tisíc lidí.

Po vzpouře, tedy z Alexandrova hlediska pozdě, dorazily k Indu posily pěti tisíc jezdců a sedmi tisíc pěšáků z Thrákie a z Babylónu, které přivedl Memnón, jiný od loni zemřelého thráckého satrapy; podle jiného zdroje bylo pěších vojáků třicet tisíc, jízdních asi šest. Harpalos, říšský pokladník, přidal z Babylónu 25 tisíc zlacených a postříbřených zbrojí, které král nařídil okamžitě rozdat a staré zbroje spálit.

Vojsko teď nastoupilo zpáteční cestu přes řeky Hydraótés a Akesínos na Hydaspés do Búkefal a do Níkaie. Již tehdy způsobily monsunové deště na obou osadách těžké škody, které Makedonové opravili. Vládu nad zemí předal Alexandros Pórovi, část zůstala Abisarovi, jehož v jeho vlastní zemi Alexandros ustanovil satrapou. Krateros, jehož oddíly se celou dobu držely pravého břehu Indu, v dopisu své matce Aristopatře sdělil, že Alexandros byl u Gangy a on sám, zachoval tu zprávu Strabón, že řeku viděl: je to ojedinělé tvrzení, vyloučit to nelze.

Na území jistého dynasty známého řeckým jménem Fégeus, krátce před vojenskou vzpourou, byl král tehdy podle Indova tvrzení od Gangy vzdálen dvanáct denních pochodů, které vedly přes poušť, a na řece ležely země Gangaridů n. Gandaritů a Prasiů n. Parsiů či Tabraisiů (vše názvy řecké), jimž všem v čele obří armády o dvaceti tisících jezdcích a dvou stech tisících pěšácích, a ovšemže třech tisícovkách slonů, vládl Aggramés/Xadramés, tedy asi poslední z nandovských bratrů Dhana Nanda, viz rok 321. 

V listopadu zemřel na nemoc Koinos, jeden z nejdůvěrnějších přátel Alexandrových, srov. výše (i zde staří spekulovali, zda nemoci král nenapomohl). Filippos, syn Machatův (srov. předešlý rok), byl králem jmenován satrapou celé (Horní) Indie, tzn. že spojil Indie I. a II. Níkánór zůstal zřejmě jeho podvelitelem (?, viz předešlý rok).

V Persii zemřel satrapa Frasaortés, který byl ve funkci od roku 331. Samovolně se opatřil titulem satrapy Peršan Orxinés a vládl do roku 324. V Baktrii padl (?) satrapa Amyntás (srov. rok 328). Jeho nástupcem se stal Filippos (jiný než výše jmenovaný; ve funkci zde byl do roku 321, v letech 321 až 318 byl satrapou v Parthii).

Téhož měsíce Alexandros vyplul po řekách povodí Indu k Oceánu s částí vojska na palubě rozsáhlého loďstva, které bylo narychlo rekvírováno, částečně doplněno loděmi novými a osazeno posádkami z Foiníkie, Egypta, Kypru a Kárie doprovázejícími makedonský trén. Nauarchem flotily údajně dvou tisíc plavidel (koloval údaj i poloviční) s osmdesáti třicetiřadkami byl Kréťan usazený v Amfipoli Nearchos, kormidelníkem královy lodi byl Onésikritos z Astypalaie, vyznáním kynik, žák Diogena Sinópského. Další část armády vedli Krateros a Héfaistión po souši za neustálých bojů po obou stranách řeky: jádro vojska kolem Alexandra plulo po Hydaspu/Džihlamu, který se stéká s Akesínem/Čanábem a později s Hydraótem/Rávim v řeku Trimáb. 

 

Vypukla válka Římanů s Palaiopolí (viz předešlý rok) a s jejími spojenci Samnity, tzv. druhá válka samnitská (trvala do roku 304; srov. rok 328). Konsul Q. Publilius se stal prvním Římanem, jemuž bylo jeho vojenské působiště ponecháno na další úřední období, a to v hodnosti proconsula. Tomuto právnímu aktu se začalo říkat prorogatio imperii/prodloužení úřední moci. Vojevůdce, kterému se dařilo, tak mohl sám dovést válku s Palaiopolí do vítězného konce (viz následující rok).

 

************************************************************

325.

Ol. 113, 4

Antiklés

a. u. c. 429

L. Furius Camillus II. a D. Iunius Brutus Scaeva

************************************************************

Alexandros pokračoval po proudu Hydaspu k jihu. Na území Oxydraků/Sydraků či Sudraků a Mallů, znepřátelených národů, ale nyní sjednocených proti invasorovi, bojovalo pozemní vojsko ve stotisícové armádě začátkem roku s Mally na řece Hydraótés/dn. Rávi v pákistánském Paňdžábu. Při dobývání pevnosti sídelního města Mallů, jehož jméno neznáme (bývá ztotožňováno s moderním Multánem v PAK), byl Alexandros těžce raněn, s ním po boku též jeho tělesní strážci Peukestás, Leonnatos, Aristonús, jinak neznámý Limnaios/Tímaios padl (podle jiné verse zahynul po Alexandrově boku žoldnéř Abreás/Habreás; Peukestás za to, že ochránil Alexandrovo tělo štítem, byl pozdvižen mezi sómatofylaky jako osmý z nich, viz rok 323, kdy již jeden z nich, Héfaistión, nežil, a bylo jich v původním počtu z roku 336 sedm). Operován byl král lékařem Kritodémem z Kóu; o králových zraněních viz roky 332, 329. 

Město bylo rozlícenými Makedonci zcela vyvražděno. Mallové (jiní od státu Málavá/Málwa, viz roku 600) kapitulovali, stejně tak jejich spojenci Oxydrakové. Satrapou této země jmenoval král Filippa (viz předešlý rok), který se tak stal správcem Indie I. a II., tj. země až po nově založenou Alexandrii na soutoku Akesínu/Džihlamu s Hydraótem/Rávim v Trimábu.

Král už sedmého dne po svém zranění, kdy se ani jizva ještě nezahojila, plul po Trimábu a po jeho soutoku se Satladžem (královskými kronikáři nezmiňován a řec. název je z doby o půl tisíciletí pozdější) po Pančanádu k jeho soutoku s Indem, kde na území Sabarků/Sambastů n. Abastanů založil další Alexandreji a vybavil ji loděnicemi. Satrapou této části Indie byl jmenován Peithón; Indie III. sahala na jih od soutoku Indu s Akesínem až k Oceánu, dn. Arabskému moři.

V této Alexandreji jmenoval král novým satrapou Paropamisadů Oxyarta, otce své manželky Rhóxány, který byl v úřadu nejméně do roku 316; Tyriespidés (viz rok 327) zřejmě zemřel (podle jiné verse byl popraven za chamtivost). • Na území indických Sogdů byla založena další Alexandreia zvaná Sogdijská, která byla rovněž opatřena loděnicemi (je ale možná konfuse v pramenech, snad se jedná o jedno město).

Při další cestě na jih byla na pravém břehu Indu Kraterem vyvrácena říše hindského vladaře Músikana (či národa Músikanů, cf. v indexu; ind. jméno neznáme), který se sice nejprve podrobil, ale pak se v týlu vzbouřil; Makedoni vedení satrapou Peithónem při tom povraždili též brahmány, zde v Harmatéliích i jinde, kteří vyzývali k odboji a sami prý užívali zbraní potřených jedy. Mezi poraněnými byl i Ptolemaios, ale uzdravil se král údajně, podle jiné verse, brahmánům neublížil. Músikanos byl poražen, zajat a potrestán smrtí oběšením n. ukřižováním. Jižně od Músikanovy říše byla říše Sambova či Sambů, který před Makedonci uprchl do hor. Jeho sídelní město Sindimana a stát i se slony vydali jeho příbuzní. Všech těchto zemí satrapou se stal Peithón.

Po obsazení Sambovy říše se Krateros vypravil po souši na západ s veterány, nemocnými a se slony, které Makedonci ukořistili nebo dostávali jako součást mírových podmínek, byly jich dvě stovky, přes Arachósii a Drangiánu do Karmánie, kde potlačil vzpouru dvou perských šlechticů (údajně Ozinés a Zariaspés, popraveni v Púrách; podle jiné verse to byl Peršan pouze jeden a jmenoval se Ordanés) . • Chobotnatci se stali spolu se zvířaty, která z Indie přivezl po roce 303 do Syrie Seleukos I., předky všech slonů, jichž kdy bylo v bitvách starověku ve vojenství užíváno. Naposledy použili Seleukovci bojových slonů v bitvě u Magnésie roku 190, poslední válečná zvířata na seleukovském dvoře byla Římany vybita roku 163, viz v indexu s. v. sloni.

Alexandrovo tažení na současnících velké „Indie“ mnoho dojmů zřejmě nezanechalo. Protože se dotkl jen severozápadního okraje civilisované části subkontinentu, není o makedonském dobyvateli stopy v žádném domácím literárním dílu. Do povodí Gangy, vlastního jádra indického světa s několika silnými státními útvary (srov. rok 600) se mu nepodařilo ani nahlédnout (to se zřejmě podařilo až Seleukovi I., viz rok 303, a pak Indobaktrům).

Jádro makedonského vojska s Alexandrem pokračovalo v cestě na jih po Indu i po souši. Výprava se dostala do delty Indu a Alexandros udělal další přestávku v Patalách (snad dnešní Hajdárábad v Pákistánu), odkud vypravil mimo jiné expedici k Oceánu. Pataly se staly shromaždištěm armády před cestou na západ s rozsáhlými doky pro flotilu. V září se vydal Alexandros z Patal na západ a podmanil národ Arabiů a Óreitů. Zde přeměnil vesnici Rhambakii v jednu z dalších Alexandrejí. Jako ve většině případů řídil podobné práce Héfaistión.

Alexandros jmenoval v Órách satrapou Óreitů a Gedrósů Apollofana (viz níže) a zanechal zpět Leonnata, aby na pobřeží čekal na Nearcha, který s loďstvem v Patalách a později 33 dnů v nově obsazeném a kamennou zdí obehnaném "Alexandrově přístavu" vyčkával pasáty: tato lokalita nazývaná Bibakta/Bibaga a o tři staletí později Barbarikon se stala s ostrovem v deltě Indu jménem Krokala/Kokala základem dnešní pákistánské megalopole Karáčí. • Přes Barbarikon putovalo na západ do Alexandreie přes moře zboží z celé Vnitřní Asie, zde ústila jedna trasa "hedvábné cesty". 

Z Alexandreie-Rhambakie se pustil Alexandros s větší částí vojska Gedrósií na západ. Dorazil do jejího hlavního města Púr, když jádro vojska muselo překonat s velkými ztrátami z žízně, hladu a nemocí šedesátidenní cestu bezvodou pustinou; počty zahynuvších neznáme. V Púrách sesadil po několika týdnech ve funkci satrapu Apollofana, neboť nesplnil nějaké jeho rozkazy, podle jiné tradice krátce předtím padl, a novým satrapou Óreidy a Gedrósie jmenoval Thoanta. Thoás však brzy onemocněl a zemřel. V novém úřadu jako satrapa Óreů, Arachósů a Gedrósů nastoupil Sibyrtios, jehož krátce předtím jmenoval Alexandros satrapou Karmánie. Proto nyní novým satrapou Karmánie jmenoval Tlépolema, syna Pýthofanova či Pýthónaktova. Sibyrtios i Tlépolemos vydrželi v úřadech do roku 316.

Alexandrův pobyt v Púrách spadá do listopadu. V listopadu až prosinci byl v Indii žoldnéři, kteří se účastnili Alexandrova tažení, zavražděn satrapa Indie I. a II. Filippos, syn Machatův, důvod neznáme; vrahy potrestala jeho ochranka. Jeho nástupcem se stal velitel Thráků Eudémón či Eudaimón, který byl satrapou až do asi roku 316. Území bývalé Filippovy satrapie bylo upraveno tak, že část připadla satrapii Taxilově. V údělu Abisarově zemřel jeho vládce Abisarés, nástupcem se stal jeho syn, jehož jméno historie neuchovala. Taxilés vládl s Eudémem zřejmě společně.

V prosinci se v Karmánii sešla celá makedonská armáda, která se vracela na západ po souši i po moři: části vedené Alexandrem, Héfaistiónem, Kraterem, Nearchem, Stásánórem, satrapou Ariány a Drangiány/Zarangiány, a Fratafernem či Farismanem, satrapou Parthie a Hyrkánie, se setkaly s vojsky z Médie, které vedli Parmeniónovi vrazi Kleandros, bratr Koinův, Sitalkés II. a s nimi Agathón a Hérákón. Velitele médské armády ale dal s výjimkou Hérákonovou (toho osud dostihl po loupežích v chrámech Súsiány o rok později) za hrabivost a rabování země král popravit a s nimi perské usurpátory, viz zde výše, a šest set dalších vojáků podílejících se na "zločinech proti civilistům", jak bychom moderně řekli.

Sedmidenní tažení Karmánií prožil Alexandros s přáteli v jedné velké hostině na upraveném voze taženém osmispřežím a doprovázen hudební produkcí a bakchantkami; část pramenů však povídání o pijatice v bezvodé krajině pokládá za nesmysl. • Součástí Nearchovy námořní výpravy z Indie byla rovněž expedice Androsthena z Thasu roku 323, který sepsal zprávu o své cestě Parapús tés Indikés kolem asi Arábie, tedy podle tehdejšího názvosloví vodami Rudého moře, srov. v indexu s. v. Erythrá thalassa.

Menón, satrapa Arachósie od roku 330, právě zemřel. Arachósii spojil Alexandros s Gedrósií v jeden administrativní celek (viz výše). Původní satrapa Karmánie Astaspés (od roku 330) byl králem pro vzpouru popraven a jeho nástupcem se stal nakrátko Sibyrtios (viz výše).

Po celoarmádním meetingu ve vnitrozemí Karmánie se opět Makedonci rozešli. Nearchos pokračoval v plavbě podél pobřeží, Alexandros v cestě po souši do Persie.

V době, kdy se na Indu uzdravoval ze zranění Alexandros, vzbouřili se po jakémsi incidentu s domorodci v Baktrách pod vedením jistého Athénodóra hellénští žoldnéři. Byli tu zanecháni jako klérúchové, ale chtěli domů do Evropy. Athénodórovým sokem byl závistivý Bitón n. Bikón, který vůdce vylákal na hostinu k jakémusi Boxovi z Margiány a tam ho zavraždil. Soudruhům nakukal, že Athénodóra, který přijal se souhlasem rebelů královský titul, pouze předešel, ti mu ale příliš nevěřili. Po čase Boxa popravili a Bitóna chtěli umučit. Když už byl na mučidlech, Helléni se z neznámé příčiny jako šílení vrhli ke svým zbraním a na mučení zapomněli. Nahý Bitón a v zuboženém stavu, když se před nimi objevil, litovali ho. Nechali ho být a prý se s ostatními Hellény, kteří měli z Alexandrovy vůle kolonisovat východ říše, dostali do své vlasti (kterou neznáme). Pravděpodobně jde o jinou událost než vzbouření dvaceti tisíc Hellénů po Alexandrově smrti, viz rok 323.

Někdy po této události, zřejmě jako reakce na ni, nařídil král satrapům, aby rozpustili své satrapiátní žoldnéřské oddíly a vojákům ,aby nabídli službu v makedonské armádě. To většina odmítla a pod vedení Leósthena z Athén, který se za tři roky pustí s Makedony do války, putovala na mys Tainaron, aby si našla práci, viz rok 323.    

Zópyrión, makedonský stratégos Thrákie, se vypravil proti zadunajským Getům (tj. Dákům?). Neúspěšně obléhal hellénský Borysthenés (proto se hovořilo též o válce se Skythy). Při dalších operacích bylo celé jeho vojsko, údajně na třicet tisíc mužů, zničeno větrnou smrští a on sám zahynul. po jeho zkáze následovalo druhé povstání krále Odrysů Seutha III.: při této příležitosti snad přijal královský titul (srov. rok 313; první povstání viz rok 330).

Kolem roku 325 se narodili Hermachos z Mytilény, žák Epikúrův (zemřel kolem roku 250), a Zénodotos z Efesu, básník a grammatik, po Filitovi z Kóu vychovatel Ptolemaia II., od roku 283 hlavní knihovník-bibliothekář v Alexandrii (zemřel kolem roku 260).

V druhé polovině čtvrtého století působil sochař a dvorní umělec Alexandra Velikého Lýsippos ze Sikyónu. Pracoval jen s bronzem, např. Apoxýomenos/athlet seškrabující ze sebe špínu a pot, nebo Héráklés zvaný dnes Farnéský. Jeho syn a žák Boidás tolik neproslul, stejně tak jako jeho bratr, malíř Lýsistratos.

V téže době byl nejslavnějším malířem činným na dvoře Filippově a Alexandrově Apellés z Kolofónu. Proslulé jsou, byť nezachované, obrazy Afrodíté anadýomené, který namaloval podle bývalé Alexandrovy milenky Pakaté, nebo autoportrét atd. Mezi dvorní Alexandrovy umělce patřil také Prótogenés z Kaunu, jehož nejznámější obrazy byly např. Iálysos a portréty Aristotelovy matka nebo Alexandra (srov. rok 304).

Mezi další proslulé malíře této doby patřil Pausiás ze Sikyónu, spolužák Apellův u Pamfila z Amfipole. Pausiás vytvořil mj. obraz Stefanoplokos, tj. vijící věnec (portrétu postála proslulá hetairá Glykerá), Methé a Obětování býka. Žil v Sikyónu a dříve než s Glykerou byl přítelem hetairy Láidy II. Athénské, která byla údajně i přítelkyní Démosthenovou.

Jistý Filoxenos z Eretrie namaloval obraz bitvy u Issu. Jeho podoba je dodnes známa, neboť posloužila jako předloha mosaiky z Pompéjí.

Ve druhé polovině 4. století se proslavil massalský obchodník Pýtheás, který se plavil po moři až k ústí Vistuly (Visly) a cestou zpět byl v Thúlé, dnes neidentifikovatelné severské zemi (jižní Skandinávie, britské ostrovy, Island?). Viz v indexu pod objevy.

 

V Itálii uzavřeli Lúkánové a Apúlové spojenectví s Římany, ale brzy ho zrušili. Palaiopolis byla zradou jistého Chariláa Římany obsazena (viz předcházející rok) a Římané uzavřeli nové rovnocenné spojenecké smlouvy s Palaiopolíťany a Neápolíťany/foedus aequo iure. Tarás a další hellénské státy italského jihu se postavily ve válce římsko-samnitské na stranu Samnitů, stejně tak i oskičtí Vestinové. Římanům také vypukla nová válka s Tusculem (viz rok 323).

Nenasytnost lichváře L. Papiria a jeho touha sexuálně zneužít zotročeného syna jednoho ze svých dlužníků vedla kupodivu k celkové úlevě pro plebeje. Podle Poeteliova zákona/lex Poetelia bylo v Římě ukončeno zotročování plebejů prostřednictvím lichvy: zárukou dluhu nadále nesmělo být tělo, nýbrž majetek člověka (zákon bývá datován už rokem 326, kdy byl C. Poetelius Libo konsulem)Konec dlužního otroctví v Římě.

V Číně přijal Chuej-wen/Huiwen královský titul vládce státu Čchin/Qin.

 

************************************************************

324.

Ol. 114, 1

Mikinás z Rhodu

Hégésiás nebo Agésiás

a. u. c. 430

v Římě „rok bez konsulů“ (další ve výjimečné řadě viz roky 333, 309 a 301)

L. Papirius Cursor dict. I

Dnem 12. listopadu začíná éra „po smrti Alexandrově“ nebo též „éra Filippa Arrhidaia“: rok 1 trval od 12. 11. 324 do 11. 11. 323. Používali ji hlavně babylónští astronomové.

************************************************************

Na olympiádě zvítězil v pankratiu Astyanax (n. Astydamás) z Mílétu a vítězství ve stejné disciplině opakoval ještě roku 320 a 316. Traduje se o něm, že na pozvání Peršana Ariobarzána (nevíme, kterého z historicky známých, snad někdo z rodu dynastů v Kiu?) snědl hostinu připravenou pro devět osob a jeho ostatky s nespálenými kostmi se nevešly do jedné urny. 

V lednu se Alexandros s armádou dostal do Persidy, kde už pobýval v zimě roku 331/330. V Pasargadách/Pásárgádách dal popravit jistého Baryaxa, který si v Médii nasadil královskou korunu Médů (jal a přivedl ho satrapa Médů Atropatés), a Makedonce Púlamacha z Pelly za to, že vykradl Kýrův hrob. Z Pasargad pokračovalo vojsko do Persepole. Zde dal král oběsit samozvaného satrapu Peršanů Orxina, který se prohlásil satrapou či dokonce králem po smrti Frasaortově v roce 326, a pro spiknutí či usurpaci byl popraven (Auto)Fradátés, který byl v letech 330 až 328 satrapou Hyrkánie (podle jedné verse to byl Orxinés/Orsinés, který vybílil Kýrovu hrobku, aby mohl pak Alexandrovi a přátelům dát dary v ceně tří tisíc talentů, které do hrobky uložil podle udání Alexandrova oblíbeného eunúcha Bagóy Dáreios III.). Novým satrapou Persidy jmenoval Alexandros Peukestu (byl jím až do roku 316). Peukestás se rychle naučil persky a zcela přijal domorodé zvyky: v integraci s Orientálci pokročil z Makedonů nejdále.

Z Persepole pokračoval král do Sús. Zde dal popravit dalšího guvernéra, satrapu Súsiány Abúlita s jeho synem Oxathrem (Abúlités byl Alexandrovým satrapou od roku 331). Novým satrapou Súsiány byl jmenován Argaios z Órópu, ale brzy byl nahrazen Koinem, který vydržel v úřadu do roku 321. O gymnosofistech a smrti jednoho z nich Kalána v Súsách viz v indexu pod gymnosofisté. Alexandros spořádal na počest jeho spektakulární sebevraždy gymnické a hudební hry a k tomu soutěž v pití nezředěného vína/akrátoposiá, neboť pro to prý měli Indové (ale sotva gymnosofisté) slabost/filoinoi. V morbidní soutěži získával vítěz talent stříbra, druhý polovinu a třetí deset min. Vítěz, jistý Promachos, vypil čtyři choy vína, tedy přes třináct litrů, a zemřel čtvrtého dne. Z dalších pijanů 35 zemřelo během soutěže, šest dalších posléze ve svých stanech. Král nezávodil, ale také dokázal nezřízeně pít. Se svým přítelem Próteou, nauarchem egejské flotily, soutěžil v pití z dvouchoového poháru (šest a půl litru). Kocovinu ovšem řádně vyspával: po jedné takové pitce prý Alexandros spal dva dny a dvě noci v tahu. 

Na jaře uspořádal v Súsách Alexandros III. v rámci své integrační politiky pětidenní hromadnou svatbu Makedonů s Peršankami všech stavů. Bylo to prý deset tisíc párů čili dodnes největší svatba v historii (s výjimkou akcí novodobého orientálního kultu tzv. moonistů). Vyslanci hellénských a nehellénských států přinesli zlaté věnce v celkové hodnotě patnácti tisíc talentů. Na rozdíl od své sňatku s Rhóxánou před třemi roky celá tato akce proběhla podle perských svatebních zvyků; o uměleckém vybavení slavnosti viz v indexu s. v. hudba. Alexandros III. se oženil ještě s Barsinou, nejstarší Dáreiovou dcerou, a s Parysatidou, nejmladší dcerou Artaxerxa III. Ócha (v pramenech se ovšem objevuje namísto Barsiny, jiné od vdovy po Memnonovi a Alexandrovy milenky, i jméno Dáreiovy dcery Stateiry; srov. jeho svatbu s Rhóxánou roku 327 a o polygamii Alexandrova otce viz rok 337), Héfaistión se oženil s Drypetidou, rovněž dcerou Dáreiovou, Ptolemaios s Artakamou, dcerou Artabázovou a sestrou Barsiny, Alexandrovy milenky, Krateros si vzal Amástridu, dceru Dáreiova bratra Oxyarta, Perdikkás se oženil s nejmenovanou dcerou Atropatovou, viz rok 328, Eumenés s Artónidou, dcerou Artabázovou a druhou ze sester Barsiny, a Seleukos si vzal Apamu, dceru Spitamenovu: později po ní pojmenoval tři města. Seleukos také zůstal jediným Makedonem, který se své Peršanky po Alexandrově smrti nezbavil, a Apamé se stala spoluzakladatelkou seleukovské dynastie. Jeho potomci se však v Peršankami ani jinými Íránkami neženili (srov. ovšem vnucenou svatbu Démétria Níkátora s Rhodogúnou roku 141). 

Při příležitosti masové svatby zaplatil Alexandros všechny dluhy svých vojáků, údajně to bylo dvacet tisíc talentů (tedy zhruba 520 tun stříbra; o množství drahých kovů z perské kořisti viz v indexu pod zlato): veškeré perské kořisti bylo prý za 180 tisíc talentů! Ustavil fond na výchovu deseti tisíc dětí, které měli Makedonové s ženami z kořisti a dal je učit jako svobodné. Za přeplavbu z Indie do Rudého moře, jehož částí podle dobového názvosloví byla i oblast dnešního Perského/Arabského zálivu, vyznamenal král nauarcha Nearcha a Onésikrita.

V srpnu vydal Alexandros v Súsách diagramma/dekret pro spolek Hellénů neboli spolek korinthský, který jej krátce předtím uznal za boha a přisoudil mu božské pocty, aby města přijala zpět všechny vyhnance, opatření, které vedlo v mnoha případech k chaosu. V Helladě bylo diagramma vzápětí zveřejněno v Olympii při hrách. Byl z toho poprask, Athéňané měli kromě toho vrátit svobodu Samským, viz rok 322. • O Alexandrově zvyku projíždět se po ležení ozdoben symboly různých bohů viz rok 190+ u jeho napodobitele Commoda.   

V září nastoupil Alexandros ze Sús cestu lodí po Eulaiu k moři, Héfaistión následoval s vojskem po souši. Makedonci přišli do oblasti, kterou mesopotamské kultury nazývaly Mořská země nebo Přímoří, později byla osídlena aramejskými Jakíny/Bít Jakíni, Hellénové jí ještě později říkali Charakéné, pak Méséné; dnes je to široká oblast Šatt al-Arabu, okolí Basry. Hlavním sídlem regiónu byla perská pevnost Dúris, kterou nyní pod jménem Alexandreia přeorganisoval král jako vojenskou osadu/klérúchii: část kolonistů zjevně pocházela z makedonské Pelly. • Alexandreia byla později nově osídlena Antiochem IV. jako Antiocheia, po pádu seleukovské moci byla Hellény zvaná Spasinú Charax a stala se sídlem autonomního arabského knížectví.

Odtud se Alexandros plavil na sever proti proudu Tigridu do Ópidy. Zde vypukla v říjnu druhá vzpoura v Alexandrově vojsku, jehož část král propustil domů ze svých služeb jako přestárlé a třináct tisíc pěších vojáků a dva tisíce jízdních nahradil Asiaty. Vzpouru části armády zneklidněné asianisací mužstva, do armády totiž král zařadil v Súsách třicet tisíc Peršanů vycvičených poevropsku zvaných "epigoni", uklidnil král osobně vystoupením před vojáky, jimž údajně měl připomenout jejich podivný důvod a kam to dotáhli díky otci Filippovi: "Filippos totiž vás převzal jako pobudy a chudáky většinou pasoucí oděni do koží po horách ovce.../Filippos gar paralabón hýmás planétás kai aporús, en diftherais tús pollús nemontás ana ta oré probata...".

Pensionované vypravil do Evropy pod Kraterem, který byl již tehdy nemocen, a Polyperchontem. Krateros měl v Makedonii vystřídat ve funkci vicekrále Antipatra, který měl do Asie s sebou přivést čerstvé síly. • Část pramenů uvádí Antipatrův strach z Alexandra a jeho matky Olympiady (viz rok 330) jako případný motiv Alexandrovy vraždy Antipatrovci. Alexandros též velmi příkře přijal v Ópidě Antipatrova syna Kassandra. Ještě před Alexandrovou smrtí byly patrné neshody až otevřená nepřátelství v armádních řadách mezi Makedony a Hellény, Makedony, Hellény a Peršany, mezi makedonskou pěchotou a jízdní aristokracií. 

Z Ópidy pokračoval Alexandros s vojskem k severovýchodu přes Sittakénu, za níž na babylónsko-médských hranicích prošel osadou Kelónai založenou Boióty zavlečenými do Zágrosu Xerxem I. Když prošel krajem kolem Bagistány/dn. Bísotún se slavnými nápisy a tehdy slavnější chovem koní, dorazil do sídelního města Médů Ekbatan. Zde uspořádal další velkolepé hry, k nimž sezval prý na tři tisíce umělců všeho druhu z Hellady. Ovšem tehdy začal churavět jeho nejbližší z přátel Héfaistión a ještě v průběhu her v říjnu zemřel; podle jednoho zdroje prý na následek pití. Král vyhlásil smutek v celé říši a dal nákladem deseti tisíc talentů stavět obrovské pohřební žároviště zdobené drahými kovy a uměleckými díly (nebylo nikdy dostavěno, viz následující rok). • Héfaistiónovu i Alexandrovu smrt z vnitřností předpověděl Alexandrův věštec Peithagorás a kromě něj chaldajští věštci. Po Héfaistiónově smrti ho králi udal tehdejší vojenský velitel Babylónu Apollodóros z Amfipole (srov. rok 331) s tím, že by mohlo jít o spiknutí. Když to Peithagorás králi vysvětlil, že měl pravdu, Alexandros se prý usmál, Apollodóra pochválil za "dobrou vůli" a Peithagoru za "neohroženost". 

V zimě podnikl Alexandros výpravu proti bojovným Kossajům, což byla řecká forma jména Kassitů/bab. Kaššú. Třebaže byla zima a krajina těžce přístupná, horalé se po bitvě Makedonům vzdali. • Kassité jsou jmenováni v Babylónii již v 18. století (tradice hovoří o roce 1732), roku 1594 se kassitský vládce Agum II. dokonce zmocnil vlády v právě zpustošeném Babylónu a v průběhu let i v celé zemi; Babylónie dostala na dlouho nové jméno Karduniaš či Karanduniaš a Kassité jí vládli až do roku 1156, kdy byli vyhnáni zpět do hor severní Súsiány.

Současně vyslal Alexandros výpravu do Hyrkánie a ke Kaspickému moři, jíž velel Hérákleidés, syn Argaiův. Výprava měla pravděpodobně rekognoskační účel. Lze se s trochou fantasie domnívat, že kontroly nad oblastí Ibérie se v důsledku zhroucení perské moci a případné hellénské intervence zmocnil t. r. jistý Azo/Azón a mohl by být pokládán za prvního z vládců spojené Ibérie, základu soudobé Gruzie. Azóna asi až po letech, snad roku 300, porazil a zabil Farnabázos I., Parnavaz/Farnavaz, pokládaný Gruzínci za prvního z králů Kartli-Ibérie. Založil dynastii, od níž berou původ Bagrationové. Jeho spojenci ve válce s Azónem byl vládce Kolchidy Kudži, jemuž dal Farnabázos svou sestru za ženu, a Alánové. Vládu uspořádal po perském způsobu, založil sídelní město Mcchetu a na ní na kopci prý vztyčil sochu boha Armaziho a nad metropolí Armazciche, "Armaziho pevnost", řec. Harmozika/Armastika. Kdy k tomu všemu došlo, známo není. Farnabázos I. údajně vládl 65 let a dožil se 92 roků, snad tedy vládl do roku 235, viz dále tam.  

V zimě dorazilo do Ekbatan mnoho vyslanců z celého světa, mimo jiné Libyů, Ítaliků, Etrusků atd. (kartháginský posel či zvěd, jistý Hamilkar Rhodínos či Rhodános, ujišťující krále o sympatiích své vlasti byl u Alexandra již v době obléhání métropole Karthága Tyru roku 332). Ještě koncem roku (?) se Alexandros dal na cestu do Babylónu.

Na začátku t. r. prchnul z Babylónu správce Alexandrova pokladu Harpalos (srov. jeho první útěk roku 333; jeho nástupcem ve funkci v Babylónu se stal Antimenés z Rhodu). Na cestě do Hellady ho doprovázelo šest tisíc žoldnéřů a pět tisíc talentů; žoldnéře opustil na Tainaru, aby si hledali nové živobytí. V Athénách, kam z Démosthenova podnětu směl pouze neozbrojen a na jediné triéře, byl zakrátko na návrh téhož politika střežen. Brzy byl vykázán, podle jiného podání utekl z vězení, a později roku 323 na Krétě zavražděn Pausaniou a Thibrónem (viz tam). Na Akropoli měl Harpalos deponováno sedm set talentů, ale po jeho zmizení z města se tam našla peněz již jen polovina. Areopagos případ pak půl roku vyšetřoval, peníze se na místo už nevrátily, viz zde níže. Mezi žalobci vystupoval jistý Stratoklés, promakedonský řečník (jiný od padlého stratéga). Soudní řeči většiny žalobců těch politiků, kteří byli obviněni z přijetí Harpalových úplatků, psal asi Deinarchos, viz o něm rok 360: proti Filokleovi, Hagnónidovi, Aristoníkovi, Démosthenovi a Aristogeitonovi (zachovány řeči proti Démosthenovi, Aristogeitonovi a Filokleovi).  

Harpalos se v Athénách stačil oženit s hetairou Pýthoníkou n. Pýthioníkou, působící v Athénách a v Korinthu, jíž dal po její předčasné smrti, pravděpodobně po porodu společného děvčátka, v Eleusíně zhotovit sarkofág, který byl k vidění ještě ve druhém století n. l.; o Harpalových přítelkyních viz v indexu s. v. sex. Po její smrti žil s hetairou s uměleckým jménem Glykerá. O dokončení sarkofágu se postaral za třicet talentů Fókiónův zeť Chariklés, který též Harpalovu dcerku vychoval. 

V souvislosti s Harpalovým pobytem a jeho korupční činností byl po žalobě, v níž figuroval též Hypereidés, jinak donedávna Démosthenův přítel (srov. rok 341), odsouzen k vyhnání z Athén Démosthenés, a to za vzetí úplatku dvaceti talentů. Zahleděl se prý athénský patriot na výstavě Harpalových pokladů do jedné zlaté nádoby a když Harpalos viděl zájem, věnoval mu ji a s penězi k tomu (podle jiné verse mu Makedonec poslal domů jeden tisíc dareiků). Pokutu padesáti talentů, k níž byl odsouzen (podle jiných počtů třicet), nebyl schopen zaplatit, ale podařilo se mu s pomocí přátel po deseti dnech prchnout z vězení (srov. ale odhalení následujícího roku); podle jiné verse odešel do exilu před vynesením rozsudku. Šest dnů se skrýval v okolí města, pak se vypravil do Troizénu a posléze žil na Aigíně do roku 323. S ním byli odsouzeni za přijetí peněz od Harpala promakedonský Démádés, Filoklés a Chariklés, ale ti zřejmě na zaplacení pokut měli, Aristogeitón byl viny zproštěn (o něm více viz v indexu s. v. rhétór). 

Téhož roku se Antipatros vypravil proti Seuthovi III. do Thrákie, nebyl však úspěšný. Koncem roku padl v boji proti povstaleckým městům Isaurám a Larandám satrapa Kilikie a zeť Antipatrův Balakros (satrapou od roku 333, viz tam, kde jeho rodina; povstalci pacifikováni o dva roky později, viz tam). Jeho nástupcem se stal Filótás (v úřadu do roku 321, srov. rok 332)V Efesu byl bratry Diodórem, Anaxagorou a Kodrem, syny Echeanaktovými, zavražděn tyrannos Hégésiás: délku jeho usurpace neznáme, srov. ovšem rok 332 a nechuť Alexandrovu k samovládcům. Satrapa Filoxenos vymohl na Efesanech jejich vydání a zavřel je v Sardech. Odtud z vězení po čase prchli, bratři unikli do Athén, Diodóros se na útěku zranil, byl dopaden a uvězněn v Efesu. Po Alexandrově smrti bratři Diodóra osvobodili a později se stal stratégem Démétria Poliorketa (byl to jeden a ten samý; viz rok 303sqq. a 295).

Na konci roku se narodil Antiochos, syn a nástupce Seleukův. Antiochos byl králem od roku 281, zemřel roku 261.

Římané porazily Vestiny a Samnity a uzavřeli s nimi příměří pro zbytek roku. Diktátor L. Papirius (podruhé v úřadu viz rok 309) poslal na smrt sekyrou svého zástupce, velitele jízdy/magister equitum Q. Fabia Maxima Rulliana, významného muže, za to, že se pustil do boje, třebaže vítězného, přes diktátorův zákaz. Traduje se, že se dal ukonejšit až otcem nešťastníka, který se mu vrhl k nohám, a prosbami senátu i lidu. 

 

************************************************************

323.

Ol. 114, 2

Kéfísodóros

a. u. c. 431

C. Sulpicius Longus II. a Q. Aemilius Cerretanus I. (resp. Q. Aulius Cerr., srov. rok 319)

První rok éry Filippa III.; v Babylónii byl částečně za první rok této éry počítán až rok 322

************************************************************

Na jaře se Alexandros vrátil z Médie do Babylónu, kde poprvé pobýval v roce 331; je pravděpodobné, že s městem počítal jako s říšskou métropolí. Přivedl s sebou jádro vítězné makedonské armády, s loďstvem připlul Nearchos. Začal chystat vojenskou výpravu proti Arabům, údajně jediným, kteří k němu neposlali vyslance, ačkoli se zdržoval v jejich blízkosti. Dal budovat loďstvo, u Babylóna velký přístav pro tisíc plavidel a do Foiníkie vyslal Mikkala z Klázomen s pěti sty talenty, aby verboval námořníky. Archiás z Pelly, Androklés z Thasu, cf. rok 325, a Hierón ze Sol předběžně prozkoumali pobřeží ostrovů Íkaros/dn. Failaká a Tylos/dn. Bahrajn.

V Babylónu Alexandros vrátil hellénským obcím umělecká díla, která během první helléno-perské války odvlekli Peršané, ale zároveň soustavně hodně pil. Dne 28. daisia, podle jiné tradice až 30. daisia, podle babylónského kalendáře 29. ajjaru, podle egyptského 13. farmúthi (v osmém měsíci podle makedonského, ve druhém podle babylónského kalendáře), tj. 11. nebo 13. června, zemřel po krátké horečnaté nemoci v paláci Nabû-kudurrí-usurově král Makedonů Alexandros III. (vládl od roku 336, narozen asi 21. července 356). • Jeho poslední slova byla údajně odpověď na otázku, komu zanechává královládu: „Tomu nejlepšímu“ (pokud nezřetelně řekl „kratistó“/nejlepšímu, nejsilnějšímu; mohl však mít na mysli Kratera/„Krateró“, který byl na cestě do Makedonie, viz níže). • Následovalo čtyřicet let bojů o Alexandrovo nástupnictví, tzv. války diadochů.

Že zemřel "bůh a syn Diův, král Asie" bylo rychle zapomenuto. Pro současníky byl vždy "králem Alexandrem", "Alexandrem Makedonským", ale nikdy ne "Velikým". Přívlastek se uchytil až v hellénismu a v éře římské.

Podle jedné tradice zemřel na nemoc, podle jiné byl zavražděn jedem, který mu měl podat jeho arcičíšník Iolás, jeden ze synů Antipatrových (k tomu srov. předešlý rok a hlavně Olympiadinu mstu roku 317). Olympias se šest let po synově smrti v Makedonii dozvěděla, tak zní příběh, že Alexandra otrávil Iollás a postup a materiál prý poradil Antipatrovi, jeho otci Aristotelés, k němuž Alexandros velmi ochladl po Kallisthenově aféře, viz rok 328sq. Že byl král otráven, podle starých podporoval neobvyklý úkaz, že jeho tělo leželo několik dnů neošetřeno v babylónském horku a dusnu a nedoznalo žádných změn. Pozůstalí měli totiž jiné starosti, viz zde níže...

Vzhledem k tomu, že Alexandros utrpěl řadu vážných zranění, viz roky 332, 329 a 325 a v posledních dvou letech nezřízeně pil, byl jistě též hodně tělesně sešlý. Nejnověji byl též vysloven dohad, že zemřel v alkoholickém komatu po společenské soutěži v pití. V Sarápidově chrámu (asi Šar-apsî/"Král podzemních vod", srov. rok 287) Seleukos se skupinou dalších hetairů zalehl, aby zvěděli, zda-li ho mají z paláce přenést k bohu: odpověděl prý, že ne. 

Alexandrovou náhlou smrtí vznikla v Babylónu konfusní situace v otázce nástupnictví a s tím spojenými problémy mocenskými:

• jediným žijícím přímým potomkem Alexandrovým byl Héráklés, syn vdovy po kondottiérech Mentorovi a Memnonovi z Rhodu, Artabázovy dcery Barsiny (narozen buď ještě před svatbou s dívčí Rhóxanou roku 327, nebo až koncem roku 324 či začátkem t. r., srov. rok 309, kdy byl jako poslední z argívského rodu zavražděn). Barsiné žila po Alexandrově svatbě s Rhóxánou se synem v Pergamu (možnost, že Hérákleovou matkou je jiná Barsiné, a sice ta, s níž se Alexandros Veliký oženil před rokem v Súsách, nelze zcela vyloučit);

• ještě nenarozen byl Alexandrův potomek s Rhóxánou (byla v osmém měsíci těhotenství), syn Alexandros (IV.).

Z pozůstalých v rodu makedonských králů argejské dynastie byl mužského pohlaví již pouze nevlastní Alexandrův bratr Arrhidaios. V daném okamžiku byl vlastně jediným možným nástupcem: byl to však duševně nemocný muž (viz níže).

Pozůstalí:

• Arrhidaios, syn Filippa II. s Filinnou z Lárissy, nevlastní bratr Alexandra Velikého (a asi zhruba stejně starý, snad o několik měsíců starší, viz rok 357). Jako král se rozhodl pro trůnní jméno Filippos III. Olympias, Alexandrova matka, jej jako konkurenta svého syna v mládí údajně systematicky navykala na drogy (což je první doložená nucená narkomanie v historii);

• Alexandrova matka Olympias Épeirská;

• Kleopatrá (c. 32), Alexandrova sestra, vdova po épeirském králi Alexandrovi I., jediný vlastní sourozenec Alexandrův;

• Kynna alias Kynané (c. 40?), starší Alexandrova nevlastní sestra, vdova po Amyntovi IV. (zabit Alexandrem již roku 335), matka Addaie/Eurydiky III.;

• Thessaloníké (c. 20), druhá nevlastní sestra Alexandrova, od. roku 316 manželka Kassandrova;

• Karános (c. 14?), nevlastní bratr, možná již roku 335 zavražděný (srov. tam).

S výjimkou Arrhidaia všichni pozůstalí pobývali v daném okamžiku v Makedonii.

Hlavní slovo v nástupnické otázce měl Alexandrův důstojnický sbor, většinou makedonští šlechtici.

Osobními strážci/sómatofylakes v době Alexandrovy smrti byli:

• Perdikkás z Orestidy, syn Orontův,

• Leonnatos z Pelly, syn Anteův, příbuzný s Eurydikou I., matkou Filippa II.,

• Ptolemaios z Eordaie, syn Lágův s Arsinoé, dcerou Meleagrovou,

• Lýsimachos z Pelly, syn Agathoklea, Thessala z Krannónu,

• Aristonús z Eordaie, syn Pesaiův,

• Peithón z Alkomen, syn Kratenův a

• Peukestás, stávající satrapa Peršanů.

Původní sedmou králových bodyguardů roku 336 byli Moloss Arrybás, Ptolemaios (padl rok 334 jako první z nich), Aristonús, Balakros, Démétrios, Peithón a Lýsimachos. Zemřelého Ptolemaia (o jeho synovi viz rok 321) nahradil Héfaistión, Balakra roku 333 Menés z Pelly a toho o dva roky později Perdikkás, Arrybu, který zemřel na nemoc roku 332 n. 331, zastoupil Leonnatos a popraveného Démétria roku 330 Ptolemaios Lagův. 

Z nejvyšších armádních hodnostářů v armádě vynikali:

• Meleagros, syn Neoptolemův, velitel makedonské pěchoty,

• Seleukos, syn Antiochův, od roku 327 velitel elitního oddílu pěchoty (hypaspistés/štítonoš; brzy se oddílu začalo říkat argyraspides/štříbrné štíty),

• Eumenés z Kardie, jediný Hellén ve vysoké funkci mezi Makedonci, Alexandrův státní sekretář a archivář/archigrammateus, po Perdikkově povýšení (viz níže) dostal jeho funkci velitele jezdectva/hipparchos,

• Kassandros, syn Antipatrův,

• Antipatros, vicekrál v Makedonii a Evropě, v daném okamžiku ale již odvolaný Alexandrem (viz předešlý rok),

• Krateros, srov. výše, designovaný vicekrál v Evropě (vicekrál/stratégos tés Makedoniás kai Hellados nebo později stratégos tés Europés), byl právě s vysloužilci na cestě do Evropy (viz níže) a

• Antigonos, syn Filippův, satrapa ve Velké Frygii, příbuzný s kdysi královským rodem z Lynkéstidy.

Z těchto všech nebyl v červnu 323 v Babylónu přítomen Peithón, Peukestás, Antipatros, Krateros a Antigonos.

Bezprostředně po Alexandrově smrti byla zahájena jednání makedonských předáků. Perdikkás, který měl tehdy největší váhu u armády, byl toho názoru, že je třeba vyčkat Rhóxánina slehnutí, zda se narodí mužský potomek. Representoval jednu část makedonské šlechty, druhou část, zřejmě nižší, representoval názor Ptolemaiův, který navrhoval řídit říši kolektivně. Nearchos navrhoval Héráklea. Prosté Makedonce, sedláky z pěchoty, representoval Meleagros, který navrhoval rovněž za krále Héráklea či Arrhidaia a případného makedono-íránského míšence (= Alexandros IV.) odmítal. V jeden okamžik Arrhidaios, jemuž Meleagros opatřil vlastní gardu a sebe jako poručníka, nabízel své diadéma kolemstojícím se slovy: "Zvolte si vhodnějšího!" 

Většina šlechticů, kteří se před rokem oženila s Peršankami, ženy s výjimkou Seleuka zapudila a s nimi všechno perské; zde byl výjimkou Peukestás, satrapa v Persidě. Alexandrův sen o zrození makedono-perských míšenců vládnoucí nové světové řiši zemřel s ním, nikoli však soužití dobyvatelů s domorodými kulturami a kulty, srov. osudy seleukovské a ptolemaiovské; říkáme tomu hellénismus.

Šlechtici se mezi sebou dohodli na tom, že správcem říše bude Perdikkás, k ruce že bude mít Leonnata a že Antipatros zůstane vicekrálem v Evropě a k ruce že bude mít Kratera. Jednání se neúčastnili zástupci pěchoty. Nastalo vzbouření, Melagros provolal Arrhidaia králem pod jménem Filippos III. Vojáci makedonské jízdy, jezdci, tedy šlechta, uprchli z Babylónu a uzavřeli veškeré přístupové cesty k dovozu zásob do města.

• 

Byla proto zahájena mezi Makedonci nová jednání, která zprostředkoval Hellén Eumenés. Babylónské dohody v zásadě platily do roku 321:

1. Arrhidaios byl uznán králem a pod jménem Filippos III. vládl do roku 317,

2. dítěti Rhóxány budou uznána plná dědická práva,

3. Perdikkás obdržel chíliarchii/říšské správcovství a tím i elitní oddíl ustavený po perském vzoru, jemuž předtím velel Héfaistión (v úřadu byl Perdikkás do roku 321),

4. Antipatros se stal opět stratégem v Evropě (byl jím od roku 334 až do své smrti roku 319),

5. Meleagros byl stanoven za pomocníka a poradce Perdikkovi a

6. Krateros byl určen namísto Meleagra za prostata-poradce krále Arrhidaia a postaven na roveň Antipatrovi. V daném okamžiku byli nejsilnějšími muži makedonské říše Perdikkás, Antipatros a Krateros, ale s jádrem armády a s králi v doprovodu byl pouze Perdikkás.

Po uzavření dohod bylo před Babylónem provedena rituální očišta vojska a jeho přehlídka, jíž Perdikkás, v jehož byla režii, využil k likvidaci nebezpečných soků. Z pěchoty bylo třicet (jeden údaj praví tři sta) vůdců vzpoury pěchoty proti šlechtě postaveno stranou a předhozeno slonům k ušlapání; král Arrhidaios přihlížel a proti smrti svých straníků neprostestoval. Meleagros unikl do jistého babylónského chrámu, kde byl zavražděn; podle jiné verse byl nalezen mrtev až po určité době a případ nebyl nikdy objasněn, i když motiv jeho likvidace byl evidentní. Tak skončila vůbec první, pouze několikadenní válka Makedonů o Alexandrovo dědictví, náznak toho, co bude v přístích čtyřech desetiletích následovat/o první válce diadochů viz rok 321. 

Zároveň s těmito dohodami bylo v Babylónu potvrzeno nebo pozměněno přidělení satrapií a správa dalších území a úřadů:

• Makedonie a Hellas - Antipatros s Kraterem

• Thrákie s oblastí při Pontu - Lýsimachos

• Malá Frygie, Frygie na Helléspontu - namísto Démarcha, který byl v úřadu od roku 328, určen Leonnatos (satrapou do roku 322)

• Velká Frygie s Pamfýlií a Lykií - Antigonos, v úřadě již od roku 333 a vlastně až do roku 301

• Lýdie - Menandros, ve funkci již od roku 331 až do asi roku 319

• Kárie - Asandros, syn Agathónův nebo jeho bratra Filóty (srov. rok 331), sourozence Parmeniónova. Nahradil Filoxena, který byl ve funkci od roku 328; úřadoval do roku 315

• Kappadokie, Paflagonie, Pontos až po Trapezús - Eumenés, vlastně až do roku 316. Nahradil Sabiktu (viz rok 333). Antigonos dostal za úkol satrapii pro Eumena teprve dobýt

• Kilikie - Filótás, který již byl rok v úřadu (do roku 321)

• Syrie mezi Eufrátem, Kilikií a Egyptem - Láomedón z Mytilény (v úřadu do roku 320)

• Egypt s Libyí a Arabií - Kleomenés z Naukratidy a Ptolemaios

• Mesopotamie a Arbélítis - Arkesiláos, v úřadu od roku 331 do roku 319

• Babylónie - Archón, v úřadu do roku 321

• Armenie - Neoptolemos, v úřadu do asi roku 317

• Médie - Peithón, který byl zároveň vrchním velitelem pro horní satrapie/anó satrapeiai, tj. pro všechny země východně od Syrie; v úřadu do roku 316

• Médie, její západní část - Atropatés, v úřadu od roku 328 až do své smrti, jejíž datum neznáme; země se zřejmě ve velmi krátké době zcela osamostatnila. Slovo Médiá Atropaténé zřejmě přežilo v dnešním Ázerbájdžán (Ázerové ovšem již nejsou lid íránský, ale od turecké invase v 11. století národ turkický) 

• Súsiána - Koinos, který byl již rok v úřadu a satrapou byl do roku 321

• Persis - Peukestás byl potvrzen (viz předešlý rok), v úřadu do roku 316

• Parthie a Hyrkánie - Fratafernés byl satrapou v letech 329 až 321

• Baktrie a Sogdiána - Filippos, který byl satrapou od roku 326, byl potvrzen (v úřadu do roku 318)

• Paropamisadé a Kóféné - Oxyartés, otec Rhóxány, byl satrapou od roku 325 do minimálně roku 316

• Aria a Drangiána - Stásánór ze Sol kyperských, satrapou od roku 329 do roku asi 317

• Karmánie - Tlépolemos satrapou od roku 325 do roku 316

• Arachósie a Gedrósie - Sibyrtios byl satrapou v letech 325 až 316

• Indie I., II. - Taxilés a Póros, nad nimi dohlížel Eudámos či Eudémos (ten satrapou v letech 325 až asi 316)

• Indie III. a nově založená města - Peithón, syn Agenórův, satrapou ve stejném období

Hipparchie nad jízdou královských hetairů, funkce vysoké prestiže, byla svěřena Seleukovi, a velitelství nad královskou ílou/ílarchie bylo předáno Kassandrovi. Úkol pohřbít Alexandra dostal Arrhabaios. Krateros se měl kromě toho postarat o stavbu šesti chrámů Alexandrova kultu po tisíci pěti stech talentech (Délos, Delfoi, Dódóna, Díon, Amfipolis a Kyrrhos), v Íliu měl dát vybudovat chrám Athéně a v Egyptě pyramidu Filippovi II. (nic z toho se neuskutečnilo). Polní tažení do Arabie bylo odloženo (již se nikdy neuskutečnilo) a zastavena byla stavba Héfaistiónova žároviště, největšího všech dob, které se stavělo již rok (srov. tam).

V červenci se narodil Rhóxáně syn, který byl provolán králem jako Alexandros IV. Nominálně vládl do roku 310. Koncem roku pak dala žárlivá Rhóxáné zavraždit Stateiru, vdovu po Dáreiovi III., a její nejmenovanou sestru, pravděpodobně Drypetidu, srov. rok předešlý, a jejich těla shodila do studny a zasypat. O osudu Parysatidy, další z vdov po Alexandrovi, není nic známo, ledaže byla ona tou zavražděnou a neznámého nám osudu zůstala Drypetis, vdova po Héfaistiónovi. V téže době se z Babylónu ucházel správce říše Perdikkás o ruku Antipatrovy dcery Níkaie (srov. konec roku 322).

Zatímco Íránci a další národové Orientu zachovali po zprávě o dobyvatelově smrti klid, ozvali se Hellénové. Koncem roku vypuklo v Baktrii povstání hellénských vojáků, srov. již jednu rebelii tří tisíc žoldnéřů roku 325. Asi dvacet tisíc pěšáků a tři tisíce jezdců vedl Filón z Ainia. Chíliarchos Perdikkás pověřil Peithóna, satrapu Médie a vrchního velitele v horních satrapiích, aby povstání potlačil, údajně jen se třemi tisíci pěšáky a osmi sty jezdců. V bitvě, která se odehrála pravděpodobně kdesi u Kaspické brány, Hellénové zradou Diodórovou nebo Asklépiodórovou podlehli. Vyjednáváním bylo dohodnuto, že odevzdají zbraně a bez nich že se mohou vydat na cestu domů. Jakmile ale zbraně vydali, byli makedonskými vojáky povražděni, protože ještě před bitvou jim Peithón slíbil majetek Hellénů. Tím spontánně učinili konec i Peithónovým plánům, který chtěl s pomocí hellénského oddílu pro sebe získat celý východ. Vrátil se proto k Perdikkovi do Babylónu.

Zda skutečně došlo k masakru dvacet tisíc žoldnéřů v makedonských službách, nevíme. Pokud ano, znamenalo to dosud největší krveprolití bezbranných osob v hellénských dějinách. V Baktrii byl ovšem hellénský živel zastoupen ještě z dob perských králů, kteří do Střední Asie exulovali při různých příležitostech iónské povstalce. O síle hellénství v Asii však informováni nejsme. 

Nesoulad mezi Hellény a Makedony v Alexandrově armádě zdůrazňují prameny často. Makedonská šlechta jen tak někoho mezi sebe nepustila, srov. výjimku v osobnosti Eumenově. O řevnivosti Makedonů vypověděl příběh siláka Korrhaga s vyhlášeným athénským athlétem Dióxippem roku 325. Přihlíželi mu tisíce vojáků a osobně Alexandros. Athéňan zvítězil, dostal soupeře na zemi a položil nohu na jeho šíji. Alexandros a jeho přátelé nedokázali Korrhagovu porážku rozchodit a kdosi z nich nastražil pod Athéňanův polštář zlatý pohár jako ukradený a pak náhle objevený. Zostuzený Dióxippos o podrazu napsal dopis Alexandrovi a vzal si život. Král prý truchlil... Hellénský element byl v Íránu a v Baktrii zastoupen dávno před Alexandrovou anabasí a pád perské moci přinesl jeho posílení. Seleukovská říše a její horní satrapie, ačkoli to žádný ze zachovaných pramenů explicitně neříká, byly útočištěm pro všechny Hellény prchající v éře hellénismus z mateřské Hellady před persekucemi v domácích rozbrojích a válkách. A později jediné místo, kam mohli prchnout před Římany. Srov. rok 256. 

V Helladě se šířil neklid ještě před Alexandrovou smrtí, který způsobilo královo diagramma ze Sús ze srpna předešlého roku o návratu politických exulantů do jejich vlastí. Na olympiádě ho loni přečetl Alexandrův posel Níkánór ze Stageiry s tím, že kdyby se někde vzpěčovali, Antipatros dostal rozkaz královo nařízení uvést v život. Bylo tehdy z velké většiny přijato s radostí davem dvaceti tisíc vyhnanců, kteří byli v Olympii, pouze Athéňané a Aitólové se zdráhali: jedni si již rozdělili půdu vyhnaných obyvatel Samu, druzí Oiniad. 

Zřejmě ještě v zimě roku 324/323 uzavřeli spojenectví Athénští s Aitóly, k němuž se během jara přidali Thessalové, Akarnánové, celá střední Hellas, Argos, Sikyón, Troizén, Epidauros, Fleiús, Élis a Messéné. Poselství, které odešlo na konci t. r. z Athén do Messénie, vedli Hypereidés a Polyeuktos (srov. rok 340). 

Během t. r. se tedy fakticky rozpadl spolek Hellénů, tzv. korinthský spolek (I.) utvořený roku 338 a násl. Po Alexandrově smrti vzalo povstání bývalých členů spolku rychlý spád. Bylo vytvořeno společné velitelství a společná rada/koinon synedrion. K protimakedonské koalici se připojil král Odrysů Seuthés III. (viz níže).

Z Rhodu byly vyhnány makedonské posádky. Athénský stratégos a kondottiér Leósthenés, poslední z velkých athénských vojevůdců, viz o něm roku 325, s osmi tisíci žoldnéři, kteří se zdržovali na Tainaru, mezinárodním shromáždišti nájemných vojáků, a s Aitóly, Lokry a Fóky obsadil Thermopyly. Athéňané ho posílili dalšími pěti tisíci pěšáky, pěti sty jezdci a dalšími dvěma tisíci žoldnéři, které najali. Z Athén uprchli exponenti promakedonské politiky Pýtheás a Kallimedón zvaný Kárabos/"Rak". Aristotelés ze Stageiry, kdysi vychovatel Alexandrův, byl obžalován z bezbožnosti. Předal proto vedení školy Theofrastovi a odešel do Chalkidy na Euboiu, kde následujícího roku zemřel, viz tam. • Stejně jako v případě Sókrata i nyní byly „pravda“ a „bohové“ využiti jako záminka k politické odplatě: Aristotelés byl nahlížen jako přítel makedonských králů a pocty mu prokazoval rovněž Antipatros. 

Proti koalici Hellénů stáli Makedonci s Boióty (mimo Thébanů) a s částí Molossů. Lakedaimonští, Arkadové, Achájové, Korinthští, Megarští a Nésióti (kromě Karystu na Euboji) zůstali neutrální. Např. Megarští nikdy v historii nebojovali proti Makedoncům. V Boiótii porazili spojenci Boióty, vítězům velel Leósthenés. Do Athén se pak na základě sněmovního usnesení slavně vrátil z aigínského exilu Démosthenés, kde byl od minulého roku, byť stále ještě odsouzenec (srov. zde níže): aby mu Athéňané kompensovali dlužnou padesátitalentovou částku, zadali mu výroční ozdobu oltáře Dia Sótér/Spasitele ve stejně vysoké ceně.  

Antipatros, stratégos Makedonců v Evropě, povolal na pomoc proti Hellénům Kratera, který byl zrovna s vojskem v Kilikii, Lýsimacha, který se koncem roku vypravil do Thrákie proti Seuthovi III., ale ani on neměl proti přesile dvaceti tisíc Thráků úspěch (srov. předchozí rok), a Leonnata, který byl ve své satrapii Malá Frygie.

Antipatros zanechal v Makedonii jako stratéga Sippu a s vojskem třinácti tisíc pěšáků a šesti sty jezdci se vypravil proti Hellénům do Thessalie. Thessalská jízda, vedená Menónem z Farsálu, se postavila na stranu Leósthenovu.

Před Lamií v Thessalii porazili spojenci, jimž velel Leósthenés Athénský, Makedonce pod Antipatrem. Antipatros se se zbytky vojska mohl zachránit za hradbami Lamie. Město bylo Hellény oblehnuto a odtud se této druhé koaliční válce helléno-makedonské říká válka lamijská (trvala do následujícího roku, první viz 340 - 338; jiným tradičním označením pro tuto válku je „hellénská“)V zimě byl při obléhání Lamie zasažen do hlavy kamennou střelou z praku stratégos Leósthenés a zemřel. Novým velitelem před Lamií byl spojenci zvolen Antifilos z Athén.

Ve stejném období obsadili spojenci celou Euboiu. Athéňané pod Faidrem vyvrátili Styry (či Steirie) a půdu dali Eretrijským; přeživší se usadili v Karystu. V zimě dorazil do Leonnatovy satrapie Eumenés z Kardie. Jak Leonnatos, tak Hekataios z Kardie, Antipatrův diplomat a samovládce v Eumenově vlasti (od nejméně roku 342, viz tam) a tudíž si oba antipatičtí (srov. o něm roku 335), se Eumena pokoušeli získat na svou stranu, totiž, aby s nimi přešel do Evropy, třebaže byl designovaným satrapou Kappadokie. Eumenés vše odmítl.

Leonnatos měl vyšší ambice: Kleopatrá, Alexandrova sestra, mu nabídla svou ruku a pozvala ho do Pelly. Eumenés se vrátil k Perdikkovi, který ještě pobýval v Babylónu.

Zřejmě ještě před Alexandrovou smrtí byl na Krétě, kam musel odejít z Athén, zavražděn Makedoncem Pausaniou Alexandrův pokladník/oikonomos; moderně: ministr financí Harpalos (srov. předcházející rok). • Pausaniův člověk byl o něco později na Rhodu v době, kdy tu ještě Makedonci vládli (viz výše), vyslechnut Filoxenem, který Harpala pronásledoval jako headhunter/fygadothérás, srov. násl. rok. Filoxenos pak napsal do Athén, že mezi Harpalem podplacenými Athéňany nebylo uvedeno jméno Démosthenovo (srov. předešlý rok, tehdy důvod k řečníkově vypuzení z města). Podle jiné historiografické podoby Démosthenova příběhu Athéňané změnili názor na výřečného politika, když u Arkadů, kam poslali vyjednávat o protimakedonském paktu, selhala diplomatická mise Polyeuktova a situaci zachraňoval exulant Démosthenés.  

Harpalova oddílu i peněz se zmocnil Thibrón ze Sparty a na něho se s žádostí o pomoc obrátili vyhnanci z Kýrény a Barky, aby jim pomohl k návratu do vlasti.

Thibrón s žoldnéři odcestoval do Afriky. Porazil Kýrénské před městem, dobyl přístav, později město Apollónii a vlastní Kýréné oblehl. Po čase se s Kýrénskými dohodl: dostal výpalné ve výši pěti set talentů. Barké a Euesperidští se postavili na jeho stranu a společně se vypravili proti libyjským kmenům. V kýrénském přístavu zabavil Thibrón zboží a při dělení kořisti vypukla mezi žoldnéři hádka, po níž Thibrónův podvelitel Mnásiklés přešel na stranu Kýrénských.

V nové válce s Kýrénskými obsadil Thibrón opět přístav v Kýréné, Kýrénští vpadli na území Barkajských a Euesperidských. Thibrón se s částí žoldnéřů vydal do Barky a v té době dobyli Kýrénští zpět svůj přístav, kde se zmocnili zavazadel žoldnéřů, tj. celého jejich majetku.

Thibrón dobyl obec Taucheiry (Taucheira či Teucheira byly později přejmenovány na Arsinoé). Jeho flotila byla přepadena Libyjci a utrpěla těžké ztráty. Zbytek flotily se potopil v bouři. Thibrón dorazil na Tainaron a naverboval dalších dva a půl tisíce žoldnéřů, s nimiž se vrátil do Afriky. Byl Kýrénskými poražen, po získání posil však opět nabyl převahy. Kýrénští si zavolali na pomoc Libyjce a Karthágince. Tak skončil první rok války o Kýrénu (skončila následujícího roku).

V Pafu na Kypru skončila vláda Tímarchova (vládl snad od roku 385). Jeho nástupcem se stal Níkoklés (vládl do roku 309).

V Korinthu zemřel po pozření syrového polypa slavný kynický filosof Diogenés ze Sinópy (narozen roku 412 či 400). Jeho žáky byli Monimos ze Syrákús, Onésikritos z Astypalaie, který byl mimo jiné Alexandrovým nauarchem a autorem spisu a tažení, v němž přeháněl i na starověké poměry, Kratés z Théb a jeho manželka Hipparchiá z Maróneie a její bratr Métroklés z Maróneie. Astypalaiu kromě Onésikrita proslavili ještě zající, kteří se tu v době Antigona Gonaty přemnožili z páru vysazeného jakýmsi člověkem z Anafy. Delfská věštírna obyvatelům poradila pořídit si psy a ti za rok pochytali šest tisíc zajíců/lagós. O komerčním užitku zvířat podobně jako o později přemnožených králících/kúniklos, kyniklos na jednom z ostrůvků před Neápolí není zpráv. O přemnožení zvířat viz v indexu s. v. kuchyně. 

V Athénách konali t. r. povinnou vojenskou službu Epikúros s Menandrem, budoucí filosof s nastávajícím komickým básníkem. Neoklés, otec Epikúrův, se ze Samu, viz zde výše, přestěhoval do Kolofónu. Epikúros své rodiče posléze následoval a žil tu do roku 311/310.

 

Římané ve válce se Samnity uzavřeli opět příměří, mír uzavřeli s Tusculskými po válce, kterou vedli od roku 325 a o níž nic nevíme. Nově byla úspěšně vedena válka v Apúlii.

 

************************************************************

322.

Ol. 114, 3

Filoklés III.

a. u. c. 432

Q. Fabius Rullus Maximus I. a L. Fulvius Curvus

A. Cornelius Arvina dict.

Rok 2. Filippa III.

************************************************************

V pokračující lamijské válce se na jaře „bez souhlasu králů“ (viz níže) přeplavil Leonnatos ze své fryžské satrapie přes Helléspontos do Evropy. Přivedl s sebou do Makedonie posily. Thessalové pod Menónem proti němu vytáhli do pole se silnou jízdou. Hellénové ukončili neúspěšné obléhání Lamie. V Thessalii byl Leonnatos se svými posilami poražen. Nečekal totiž na Antipatra a spojenci pod Thessalem Menónem měli úspěch - Leonnatos svou ctižádostivost zaplatil životem. Druhý den na bojiště dorazil Antipatros a s poraženými oddíly dokázal v Thessalii udržet pole. • Novým satrapou ve Frýgii na Helléspontu byl králi jmenován Arrhabaios (III.) Lynkéstský (v úřadu do asi roku 321).

V téže době byl dvakrát za sebou v námořních bitvách u Amorgu a u Echínad poražen stratégos Euetión z Athén. Vítězné makedonské loďstvo vedl Kleitos: 240 makedonských triér bojovalo proti 170 spojeneckým: sláva athénské flotily povstala před téměř sto šedesáti roky u Salamíny, nyní se utopila u Amorgu. Následoval útok makedonského loďstva proti Aitólii a z Euboie pod velitelem Mikiónem do Attiky. Athénští pod Fókiónem ale Makedonce odrazili a Mikión v bitvě padl. Fókión, který původně nesouhlasil s válkou a varoval Athéňany před jejími risiky, byl v této době již osmdesátiletý. 

Mezitím dorazil do Evropy s makedonskými veterány Krateros (s nimiž byl na cestě z Babylónu od roku 324, viz tam) a spřátelil se s Antipatrem, dokonce se zasnoubil s jeho dcerou Filou I., viz o ní rok 333.

V měsíci metageitniónu/v rozmezí srpna až září byla v Thessalii u Krannónu vybojována největší pozemní bitva této války mezi Makedonci, jimž veleli Antipatros a Krateros, a hellénskými spojenci, jimž velel stratégos Antifilos z Athén. V bitvě porazila thessalská jízda pod velením Menónovým makedonskou, ale podlehla hellénská pěchota, nikoli však rozhodným způsobem. Koalice, která již během zimy trpěla spory, se postupně rozpadala. Ač neporaženy, jednotlivé státy navazovaly s Makedonci kontakty a žádaly o mír: jako první Thessalové, proti jejichž městům se Makedoni obrátili.

Antipatros zatím došel s armádou do Boiótie a do Attiky. V Athénách byl rehabilitován Démádés, vůdce promakedonské strany, a s Fókiónem byl vyslán v čele poselství k Antipatrovi a Kraterovi, kteří právě pobývali na Kadmeji v bývalých Thébách (srov. rok 336). Fókión dosáhl oproti bezpodmínečné kapitulaci slib, že Makedonci nevkročí s armádou do Attiky (srov. ovšem jednu z podmínek míru). - Tak zanikl spolek Hellénů z roku 323 a skončila i tzv. válka lamijská (vypukla minulého roku).

V září byl uzavřen mezi Makedonci a Athéňany mír za těchto podmínek:

1. obnovení přátelství a spojenectví krále Makedonů s Athéňany z roku 338,

2. vydání Démosthena a Hypereida, vůdců protimakedonské strany,

3. omezení počtu občanů na základě majetkového censu, který činil dva tisíce drachem: dvanáct tisíc Athéňanů tak přišlo o občanství (podle jiného údaje dokonce 22 tisíc) a mělo odejít do Thrákie jako kolonisté, což měl zařídit a provést Antipatros (neodcestovali tam všichni, viz rok 317). Občanské armádě mělo zůstat devět tisíc hoplítů a dvanáct tisíc peltastů, tzn. že asi dvacet jedna tisíc plnoprávných občanů tvořilo athénský stát (viz rok 317);

4. do Múnichie a do pevnosti v Peiraieu bude umístěna makedonská posádka; zůstala zde až do roku 229 (viz tam, kde je uveden seznam jejích makedonských velitelů),

5. zaplacení válečných výdajů a pokuty,

6. povolení návratu promakedonské strany (Kallimedón atd.) a

7. králové se rozhodli pro navrácení Samu Samským, srov. rok 324 a 319: jejich stát byl obnoven po 43 letech (viz rok 365). Zároveň Athéňané přišli o Órópos.

20. nebo 22. boédromiónu/na začátku října dorazila do Múnichia makedonská posádka, jejímž velitelem byl Menyllos. Ještě předtím odešli do vyhnanství na Aigínu makedonští protivníci Hypereidés, Hímeraios, bratr Démétria Falérského a Aristoníkos z Marathónu. Z aigínské Aiakovy svatyně, kam se uchýlili, ale byli vylákáni lovcem hlav (fygadothérás, srov. Filoxena roku předcházejícího) Archiou z Thúrií, původní profesí hercem tragédií a školeným rhétorem, a jeho thráckým oddílem, zajati a posláni do Kleón, kde zrovna pobýval Antipatros.

Na jeho rozkaz byli všichni popraveni, řečníkovi Hypereidovi byl dokonce před smrtí 9. pyanepsiónu/asi 9. října vyříznut jazyk (podle jiné verse si jazyk ukousl). Tradovalo se též, že se na Aigíně Hypereidés Démosthenovi omluvil za vypovězené přátelství, srov. rok 324. Hypereidovy ostatky zpopelnil jeho synovec či vnuk Alfinóos, syn Glaukippův, a donesl přes zákaz do Athén. 

V téže době byl stejným komandem dopaden na Kalaurii v Poseidónově chrámu Démosthenés. Archiás, žák vyhlášeného rhétora Anaximena z Lampsaku, učitele mimo jiné Alexandrova, respektoval starou asylovou výsadu chrámu a uprchlíka přemlouval. Démosthenés (62) požil jedu ukrytého ve svém rákosovém pisátku, podle jiných historiografů pil z nádobky. To vše se událo v pyanepsiónu, řečník zemřel 16./asi 14. října 322.

Po bojových akcích lamijské války v Thessalii opustil zbytek obyvatel své rodné město Skotússu (viz k tomu rok 371)Následovaly trestné výpravy Makedonců. Antipatros s Kraterem se vypravili v čele silného vojska, které čítalo na třicet tisíc mužů pěchoty a dva tisíce pět set jízdy, proti Aitólům. Tažení nebylo úspěšné, třebaže Makedonci Aitóly vyhnali do hor a do sněhu (I. válka aitólsko-makedonská, srov. o 110 let později druhou válku).

Během trestné expedici, možná ještě v říjnu, se Krateros (c. 50) oženil s nejstarší Antipatrovou dcerou Filou I. (c. 20?; srov. výše). V průběhu léta se tudíž musel rozvést s Peršankou Amástridou, kterou si vzal v Súsách roku 324. Amástris, dcera Dáreiova bratra a jedna ze silných žen hellénistického světa, si brzy poté vzala Dionýsia z Hérákleie v Pontu. S Filou, která byla již matkou tří synů, viz rok 333, měl Krateros stejnojmenného syna, vojevůdce a historika/archiváře.

Po Kraterově svatbě, snad v listopadu, se slavila svatba Perdikky s Níkaiou I., rovněž dcerou Antipatrovou (srov. níže). K Perdikkovi, který byl v té době s jádrem makedonské armády a s oběma králi v zimovišti v Pisidii, ji přivedli její bratři Iolás či Ioláos (možný Alexandrův vrah) a Archiás (pokud tento není totožný s oním lovcem hlav z Thúrií, srov. zde výše).

V průběhu roku se z Makedonie do Asie ke dvoru vypravila Kynna/Kynané, dcera Filippa II. s Eurydikou II., se svou dcerou Addaiou, kterou hodlala provdat za krále Filippa III. Addaia byla dcera s Amyntou IV., tudíž nejlepšího makedonského rodu, a matka, sama napůl Illyrka, viz rok 358, ji vzdělávala v bojových praktikách, viz dále rok 317sq. Cestou ale byla Kynna po hádce zavražděna Alketou, bratrem Perdikkovým. Addaia byla přesto v Pisidii za Filipa III. provdána a dostala trůnní jméno Eurydiké III.

Koncem roku v zimě dorazil k Antipatrovi a Kraterovi z Asie Antigonos, satrapa Velké Frygie, a žádal o pomoc proti Perdikkovi (viz níže). Antipatros tudíž uzavřel mír s Aitóly: Aitólové přišli o hraniční území ve prospěch Akarnánů. Pak se Antipatros, Krateros a Antigonos vypravili do Asie.

Z Babylónu na cestu do Evropy na jaře vyrazil chíliarchos Perdikkás s oběma králi Filippem III. a Alexandrem IV. Perdikkovo vojsko v součinnosti s Antigonovým dvakrát porazilo kappadockého dynastu Ariarátha I. (který zde vládl od roku 330). Ariaráthés byl jat a popraven ukřižováním (jeho porážky a popravu lze umístit až do roku následujícího; o ukřižování poprvé v Evropě viz rok 303)Eumenés se tak v létě mohl uchopit správy jemu přidělené satrapie: byl však v úřadu jen rok (viz pak roky 311 a 301).

Perdikkás postupoval s královskou armádou Anatolií dále na západ a v Pisidii dobyli Makedonci Larandy a Isaury (viz rok 324). V Pisidii vojsko přezimovalo (viz výše) a zlomilo revoltu z roku 324. V zimě se zde Perdikkás oženil s Antipatrovou dcerou Níkaiou I., kterou přivedli její bratři Iolás a Archiás (viz výše). Perdikkás jednal ještě před tímto krokem s Olympiadou, která mu nabízela svou dceru Kleopatru, vdovu po Alexandrovi I. Molosském, když její nápadník Leonnatos na jaře padl. Kleopatrá se vydala do Asie a usadila se v Sardách. Perdikkás se ale nakonec rozhodl pro Níkaiu I., resp. pro její aktuálně silnější rodinné zázemí.

Odchodem Kleopatry z Épeiru zřejmě zaniklo její regenství za syna Neoptolema II. Pravděpodobně novým regentem nebo přímo vladařem nad Épeiřany byl zvolen Aiakidés, syn Arrybův. Jeho první vláda trvala do roku 317, ale byla to zřejmě jen vláda nominální, protože veškerou moc držela Olympias, k evidentní nevoli většiny Épeiřanů (viz události roku 317).

V zimě byli nuceni pro zásadní rozpory v otázkách mocenských uprchnout od dvora v Pisidii do Makedonie Antigonos se svým synem Démétriem (srov. výše), kde získali pomoc Antipatrovu. Na konci roku pohlížel dvůr, tedy Perdikkás, na svého tchána Antipatra, Antigona a jejich spojence Ptolemaia jako na rebely, oni ho vinili z toho, že se sám chce stát jediným dědicem alexandrovské říše.

V téže době, někdy koncem roku, přišel do Sard za Kleopatrou ze své satrapie Eumenés, že je prý čerstvě ženatý Perdikkás (srov. výše) ochoten opustit Antipatrovou dceru Níkaiu I. Eumenés zůstal s Olympiadou nenávidějící Antipatra s jeho vdavkovou politikou v podstatě posledním Perdikkovým spojencem: byl to zárodek královské strany ve válkách diadošských, viz rok následující. 

Téhož roku opustil Babylón také pohřební průvod s Alexandrovými ostatky. Pod vedením Arrhabaiovým bylo královo tělo vezeno do Ammóneia (dnešní oásy Síwa). Říšský správce Perdikkás si ale přál převést Alexandra k pochování do Makedonie. Za tím účelem vyslal Polemóna a Attala, ale Arrhabaios předal pohřební vůz v Damašku Ptolemaiovi (což se stalo až v roce 321). Ptolemaios pochoval Alexandra podle makedonských zvyklostí v Memfidě a teprve Ptolemaios Filadelfos převezl Alexandrovy ostatky do sídelního města dynastie, do Alexandreie (jeho ostatky tam viděli z římských vládců ještě Augustus, Caracalla-Tarautás a asi jako poslední z císařů Dioclatianus; částmi zbroje se chlubila řada Římanů).

Ptolemaios, zřejmě již začátkem t. r., dal v Egyptě odstranit svého kolegu v úřadu satrapy Kleomena z Naukrátidy (viz rok 323; Kleomenés byl satrapou, pokud ne pouze administrátorem úřadu, od roku 331). Ptolemaiovi byl nyní plně k disposici říšský poklad osmi tisíců talentů uložených v zemi, základ jeho moci a celé dynastie.

Pokračovala válka o Kýrénu. Thibrón se svými žoldnéři ve velké bitvě porazil Kýrénské a jejich spojence Karthágince a Libyjce, prý na třicet tisíc vojáků. Za této situace požádal Mnásiklés o pomoc z Egypta Ptolemaia. Čerstvý samovládce na Nilu poslal v čele své flotily Ofellu, syna Seiléna z Pelly (Ofellás sloužil v Alexandrově loďstvu). Kýrénská aristokracie se postavila na stranu Ofellovu a démos chtěl mír s Thibrónem. Thibrón však byl v nové bitvě poražen. Na ústupu byl napaden a zajat Libyjci, kteří jej předali Epikýdovi z Olynthu, Ofellovu veliteli posádky v Taucheirách: Thibrón byl nakonec pověšen v kýrénském přístavu. Skončila válka o Kýrénu, která vypukla minulého roku. • Ptolemaios se pak v Kýréně objevil osobně a jmenoval Ofellu správcem celého území: Kýréné zůstala ptolemaiovská až do roku 96, velká část půdy, tzv. královská země/chórá basiliké, byla v letech 96 až 74 římská a teprve pak byla zřízena provincie S. P. Q. R.

V Chalkidě na Euboji zemřel filosof Aristotelés ze Stageiry (ročník 384). Nástupcem v peripatu se stal jeho žák Theofrastos z Eresu, který byl scholarchem školy až do roku 287. • Peripatos, stejně Akadémie, existoval jako filosofická škola bez přerušení až do roku 529 našeho letopočtu, tj. 864 let.

Římané vedli nadále úspěšně válku se Samnity v jejich zemi, ale o vlastním průběhu války v podstatě víme velmi málo; Samnité chtěli vydat rušitele předcházejícího příměří Brutula Papia, ale velmož si raději sám vzal život.

 

************************************************************

321.

Ol. 114, 4

Archippos I.

a. u. c. 433

T. Veturius Calvinus II. a Sp. Postumius Albinus (Caudinus) II.

Q. Fabius Ambustus dict.

M. Aemilius Papus dict.

interreges: Q. Fabius Maximus a M. Valerius Corvus

Rok 3 Filippa III.

************************************************************

Začátek t. r. přinesl pravděpodobně i zrod spolku Aitólů/koinon tón Aitólón v rozsahu, jak ho známe z hellénistických dějin. Poprvé byl spolek zmiňován roku 367, politicky zanikl roku 167 (srov. na obou místech). V této době do něj patřil rovněž kraj kolem Oity a Málijského zálivu a Ozolští Lokrové.

Aitólové se jako spojenci Perdikkovi vypravili proti Antipatrově Makedonii. Jejich velitelem byl Alexandros, první známý stratégos spolku.

V bitvě pod Amfissou byli Makedonci poraženi a jejich velitel Polyklés padl. Z Ozolské Lokridy Aitólové pokračovali do Thessalie, kde se stali jejich spojenci Thessalové pod Menónem z Farsálu. Ve stejné době ale do Aitólie vpadli Antipatrovi spojenci Akarnánové, a proto se museli Aitólové z Thessalie vrátit. Oslabení Thessalové byli poraženi Antipatrovým zástupcem Polyperchontem a Menón Farsálský v boji padl.

Na jaře opustil Perdikkás s králi zimoviště v Pisidii a královská armáda, o jak velkou masu šlo, nevíme, se vydala proti jednomu z koaličních spojenců, proti Ptolemaiovi do Egypta. Vypukla první válka diadochů, která skončila ještě téhož roku (ze šesti, poslední v letech 282 - 281, srov. ovšem už rok 323)

Byla to válka říšského správce Perdikky a jeho spojence Eumena, satrapy kappadockého, representujících stranu (velko)královskou, která chtěla udržet územní celistvost říše Makedonů, se stranou makedonských šlechticů/tzv. mocných, satrapů atd., kteří buď sami chtěli získat u dvora vliv na krále (Antipatros, Krateros) nebo si hodlali vydobýt autonomní postavení (Antigonos, Ptolemaios). Stranu mocných řídil Antipatros a Antigonos, velkou autoritu měl, hlavně mezi prostými vojáky, Krateros, který byl tolik blízký Alexandrovi.

Perdikkás zanechal v Anatolii jako vrchního velitele pozemních vojsk Helléna Eumena. K ruce mu dal Neoptolema, pravděpodobně satrapu Armenie, a Alketu, Perdikkova bratra. Velitelem královského loďstva jmenoval Perdikkás Kleita "Bílého", loňského vítěze nad Athéňany a jejich spojenci. Eumenovi dále svěřil satrapie svých nepřátel Velkou Frygii a Kárii (srov. níže). Perdikkás mimo jiné uzavřel spojenectví proti Antipatrovi a jeho zástupci v Evropě Polyperchontovi s Aitóly (viz výše).

Na začátku roku se Antipatros, byla to jeho první cesta mimo Makedonii a mateřskou Helladu, a Krateros přeplavili z Evropy do Asie a Antigonos připlul s loďstvem do Efesu. Sem se k Antigonovi dostavili satrapové Kárie Asandros a Lýdie Menandros (srov. výše)Antigonos se od moře vydal do Sard, kde u Kleopatry (viz předešlý rok) stále ještě pobýval Eumenés. Tomu se však podařilo uprchnout.

V téže době byl dvůr v Kilikii a zde sesadil Perdikkás z úřadu satrapy Filótu, přítele Kraterova, a nahradil ho Filoxenem, údajně Makedoncem nízkého původu (lovcem hlav/fygadothérou, srov. roky 323 a 322?). Také Archonta, satrapu Babylónie, který se přidal na stranu „mocných“, zbavil satrapie a na jeho místo jmenoval Dokimu. Archón se sice bránil, byl však raněn a posléze zemřel (byl satrapou od roku 323, Dokimos byl v úřadu jen do konce roku).

Současně byla již uzavřena symmachie mezi Ptolemaiem a většinou vládců na Kypru: s Níkokreontem ze Salamíny, Pásikratem ze Sol, Níkoklem z Pafu a Androklem z Amathúntu. Na královské straně zůstalo jen Marion (pozdější Arsinoé Kyperská), které koalice oblehla. Proti ptolemajovcům stál na straně královských na ostrově Aristonús z Pelly, jeden z Alexandrových tělesných strážců. Pravděpodobně ho podporovala královská flotila pod velením Kleitovým, jak lze usuzovat z pséfismatu občanů Nésa k poctě Thersippa, "přítele králů", Alexandrova diplomata, viz rok 333.

Ptolemaios se pravděpodobně na jaře také znovu oženil, a to s třetí dcerou Antipatrovou Eurydikou. Je ale možné, že se sňatek uskutečnil až po smrti Perdikkově nebo dokonce po Triparadeisu na konci roku. Před svatbou se rozešel s Peršankou Artakamou, s níž byl ženat od súské svatby roku 324 (s Eurydikou do roku 317). Prvorozeným synem Ptolemaiovým se stal Ptolemaios, jemuž dějiny daly pro jeho výbušnou povahu přízvisko Keraunos/Blesk, následoval Meleagros, rovněž krátce král v Makedonii, pak syn, jehož jméno neznáme (snad Ptolemaios; zavraždil ho nevlastní bratr Ptolemaios II. při svém nástupu na trůn), Lýsandrá, choť Agathoklea Thráckého, a Ptolemáis, poslední manželka Démétria Polirkéta. 

Na jaře přešel od „královských“ na stranu „mocných“ k Antigonovi Neoptolemos, satrapa armenský (srov. výše)V dubnu prošel Perdikkás s králi z Kilikie Syrií k hranicím Egypta. V téže době v Anatolii vytáhl Eumenés s vojskem do Armenie proti Neoptolemovi a porazil ho v bitvě. Neoptolemos uprchl k Antipatrovi a Kraterovi: Antipatros byl na cestě do Kilikie, Krateros do Kappadokie.

V květnu konal Perdikkás se dvorem na egyptských hranicích shromáždění vojska (v babylónském měsíci ajjaru/mezi 21. květnem až 20. června roku 321). V Pélúsiu zakotvila královská flotila, jíž zde velel Attalos, Perdikkův zeť, manžel jeho sestry Atalanty.

Shromáždění makedonské armády byl přítomen mimo jiné Ptolemaios. Třebaže odsouzen jako rebel, ve vojsku se ozvalo hodně hlasů proti Perdikkovi. U Pélúsia se Perdikkovi s vojskem nepodařil přechod přes Nil; na dva tisíce mužů přišlo o život, z toho nejvíce zahubeno krokodýly. Část vojska tehdy přešla k Ptolemaiovi. V následujícím boji o pevnost Kamélón teichos/Pevnost velbloudů, se dokázal Ptolemaios udržet. Aby si nepřátelé mysleli, že jeho armáda je početnější, dal za pochodující šiky hnát dobytek s uvázaným chrastím, z čehož povstal velký oblak prachu. Možná tím dojmem ovlivnil postoje řady důstojníků královské strany.

Na začátku června se Perdikkovi nezdařil další přechod přes Nil, tentokrát u Memfidy. Zde byl na jistém ostrůvku v řece zavražděn nespokojenci, mezi nimiž figurovali Peithón, satrapa Médie, Arrhabaios, Antigenés, nyní velitel elitního pluku makedonské pěchoty/argyraspides, Seleukos, velitel elitního jízdního oddílu atd. • Popravena byla pučisty též Perdikkova sestra Atalanté, manželka Attalova. Vdova po Perdikkovi Níkaia I., dcera Antipatrova, se ještě na konci t. r. nebo napřesrok vdala za Lýsimacha.

Mezi událostmi v Egyptě u Velbloudí pevnosti a bitvou v Kappadokii leželo deset dnů. Dva dny po zavraždění Perdikky dorazila ke dvoru zpráva, že kdesi v Kappadokii porazil ve velké bitvě Eumenés vojsko „mocných“ pod Kraterem (I.) a Neoptolemem: Neoptolemos i Krateros (I.) padli. • Kraterův syn s Filou I. (srov. říjen předešlého roku) se narodil jako pohrobek: Krateros (II.) pak byl otcem Alexandra Korinthského.

Tím skončila první válka diadochů, která vypukla na začátku roku. V červnu jmenovali noví kolektivní vládci u dvora Peithóna a Arrhabaia za epimeléty, vlastně poručníky obou nominálně vládnoucích králů. Eumenés byl s padesáti ostatními armádními představiteli "královské strany" odsouzen na smrt.

Pak se vojsko z Egypta rozešlo. Antigonos s loďstvem bojoval úspěšně na Kypru, Antipatros se vrátil do Syrie. V Anatolii převzali iniciativu „mocní“. Eumenés byl vytlačován z posic, Alketás, Perdikkův bratr, se od něho, od Helléna, oddělil. Attalos vyplul z Pélúsia do Tyru, který mu byl předán Archeláem, místním velitelem; ve městě uložil předtím Perdikkás tři sta talentů. Oba se pak s loďstvem plavili podél pamfýlského, lykijského a kárského pobřeží, kde se spojili „královští“ pod Alketou, Dokimem, Attalem a Archeláem. Spolu dobyli Knidos a Kaunos, ale od Rhodu byli odraženi rhodským stratégem Démarátem.

Mezitím vybíral Eumenés kontribuce v Aiolidě a pak zase odešel za Kleopatrou do Sard.

Dvůr s jádrem vojska se z Egypta odebral do Syrie, kde byla kdesi na severu země na místě zvaném Triparadeisos konána konference předáků a shromáždění makedonského vojska o uspořádání říše po smrti Perdikkově.

Královna Eurydiké III., manželka Filippa III., chtěla řídit záležitosti svého chorého chotě sama. Po příchodu Antipatra a Antigona do Triparadeisu složili Peithón a Arrhabaios své úřady epimelétů. Epimelétem králů byl nyní jmenován Antipatros.

Vypukly nové nepokoje ve vojsku, které mimo jiné ještě nedostalo dary slibované ještě Alexandrem Velikým. Neklid byl urovnán a uzavřeny tzv. triparadeiské dohody o novém uspořádání říše Makedonů (srov. s babylónskými roku 323):

1. Antipatros byl uznán za poručníka nad králi s neomezenou rozhodovací pravomocí/epimelétés autokratór

2. magnáti vyhlásili válku „královským“, které vedl Eumenés: vrchním velitelem pro tuto válku, stratégem, jmenován Antigonos,

3. Kassandros se stal Antigonovým podvelitelem, oficiálně chíliarchem jízdy (namísto Seleuka),

4. Antigonos byl jmenován stratégem královské armády v Asii a stratégem Asie/stratégos tés basilikés dynameós kai stratégos tés Asiás,

5. vrchním velitelem horních satrapií byl potvrzen Peithón (srov. rok 323 a 319),

6. nebyl nově obsazen post říšského chíliarcha (srov. pak rok 319) a snížena moc hipparchie,

7. novými osobními strážci/sómatofylakes králů byli jmenováni: Autolykos, syn Agathokleův, Amyntás, syn Alexandrův a bratr Peukestův, Ptolemaios, syn Ptolemaiův (padl roku 334, viz rok 323), a Alexandros, syn Polyperchontův (srov. rok 323),

8. Antigenés měl dopravit ze Súsiány peníze pro armádu (srov. vzpouru výše) a

9. bylo nově provedeno přidělení části satrapií:

Malá Frygie - Arrhabaios potvrzen (jmenován byl již předešlého roku, v úřadu do roku 318),

Lýdie - Kleitos (v úřadu do roku 318). Původní satrapa Menandros toho roku buď zemřel (viz výše), nebo byl povolán k vojsku (viz rok 319),

Kappadokie - Níkánór (v úřadu do roku 311),

Kilikie - Filoxenos, bývalý satrapa Kárie, nahradil Filótu, který byl v úřadu od roku 324; o Filoxenovi již dále není zmínek (a jméno přímého nástupce neznáme, je možné, že byla podřízena Syrii?),

Mesopotamie a Arbélítis - Amfimachos (v úřadě do roku 318), namísto Arkesiláa, který úřadoval od roku 331,

Babylónie - Seleukos namísto Dokima (viz výše; satrapou do roku 316),

Súsiána - Antigenés vystřídal Koina a úřadoval do roku 317, zároveň velitel argyraspidů,

Parthie a Hyrkánie - namísto Frataferna, který úřadoval od roku 323, jmenován Filippos (ve funkci do roku 318; srov. níže),

Baktrie a Sogdiána - Stásánór ze Sol na Kypru namísto Filippa (viz předešlý), který odešel do Parthie. Stásánór byl od roku 323 satrapou Arie a Drangiány (v Baktrii zůstal do roku 316), a

Aria a Drangiána - jistý Stásandros z Kypru (Pafu?), v úřadu do roku 316: je pravděpodobnější, že Stásánór a Stásandros jsou jedna a táž osoba, tzn. že obě satrapie byly pod jednou správou.

Ostatní satrapie byly obsazeny podle babylónské dohody roku 323.

Dohody z Triparadeisu byly zveřejněny pravděpodobně dne 10. arachsamna/25. listopadu. Tím okamžikem vypukla druhá válka diadochů, která trvala do roku 319. Na jedné straně fronty stáli „královští“, jejichž nejvyšší autoritou byl Eumenés, na druhé „mocní“ pod vedením Antipatrovým, kteří po smrti Perdikky ovládli královský dvůr. Na jejich straně ovšem stáli též autonomisté (např. Ptolemaios). Strana královských byla co do zdrojů, sympatisantů a armádních počtů podstatně slabší.

V prosinci dorazil do své satrapie Seleukos. Dosavadní satrapa Babylónie Dokimos zemi opustil již předtím, poněvadž se přidal ke straně „královských“ na anatolském pobřeží (viz výše).

V Babylónu stále pokračovaly práce na odstraňování rumu z Mardukova chrámu Esangily, které byly Alexandrem Velkým zahájeny již roku 331. Tehdy prý po dva měsíce odstraňovalo rum na deset tisíc pracovníků. Práce, o jejichž intensitě nemáme zpráv, byly zastaveny až po šedesáti letech za vlády Antiocha Sótéra. K úplné rekonstrukci chrámu a zikkurratu (tzv. babylónské věže) nikdy nedošlo.

V letech 321 až 316, tedy v době, kdy byl Seleukos satrapou Babylónie, byla jím na místě starého sídliště Ópis založena Seleukeia na Tigridu, jedno z největších měst starého věku.

V prosinci dorazil Antipatros k Sardám a Eumenés uprchl do Frygie. Antipatros vyčetl Kleopatře její vztah k Eumenovi a Perdikkovi. V téže době porazili „královští“ Attalos s Alketou jednoho z „mocných“ Asandra.

Pozemní vojsko „mocných“ se ze Sard hnulo k Helléspontu. Cestou vypukla hádka mezi Kassandrem, Antipatrovým synem, a Antigonem, jemuž byl Kassandros velitelsky podřízen. Antipatros hádku urovnal a rovněž uklidnil vojáky s jejich novými finančními požadavky na Helléspontu. Jedné prosincové noci přešel Antipatros s oběma králi a s vojskem Helléspontos a přezimoval u Lýsimacha, satrapy Thrákie.

V zimovišti na hlavu Eumenovu vypsali odměnu ve výši jednoho sta talentů (tj. téměř tři tuny raženého stříbra). Zde se pravděpodobně také konala svatba Lýsimacha s Níkaiou, dcerou Antipatrovou a čerstvou vdovou po Perdikkovi (viz výše).

Eumenés přezimoval s částí „královských“ oddílů v Kelainách na Maiandru. Další vůdcové „královských“ Alketás, Attalos a Dokimos se však nadále nechtěli spojovat s Eumenem nebo mu dokonce podléhat - Eumenés byl Hellén, oni Makedonci.

Na podzim nebo v zimě téhož roku, rozhodně po Triparadeisu, se konala svatba Antigonova syna Démétria (ročník 337) s Filou (I.), o patnáct let starší dcerou Antipatrovou, červnovou vdovou po Kraterovi (I.) a matkou novorozeněte Kratera (II.). Přes všechny peripetie a chronickou nevěru bisexuálního Démétria Fila manžela neopustila anipo Ipsu, srov. její smrti roku 287. Měli spolu syna Antigona II., pozdějšího krále, a dceru Stratoníku (I.), manželku Seleukovu a Antiochovu. Zřejmě jako jediná z antigonovských královen se jí dostalo kultovních poct: v Athénách, Lampsaku a na Samu byla ctěna jako Afrodíta. 

Zřejmě ještě na konci t. r. nebo již začátkem příštího roku se do Thrákie k Antipatrovi dostavil Fókión, aby požádal o osvobození Athén od makedonské posádky. Byl odmítnut. V Athénách tehdy poprvé vystoupil Menandros, a bylo to zároveň jeho první vítězství s komédií na divadle (srov. rok 342).

 

Římany potkala těžká porážka v soutěsce u Caudia v Samniu. Celé vojsko i s konsuly muselo z obklíčení odejít beze zbraní pod samnitským jhem, symbolicky sestaveného ze tří kopí. V nouzi uzavřené příměří nebylo v Římě uznáno a nemělo v této samnitské válce dlouhého trvání.

Velitelem vítězných Samnitů byl Gavius Pontius. Jeho otec, slavný válečník Herennius Pontius, radil Římany nepobíjet. Římané vydali všechny ručitele míru Samnitům, ti je ale odmítli přijmout (srov. obdobu z roku 136)Caudijskou ostudu pokládali Římané za jedno z nejhorších národních pokoření, viz další katastrofy v indexu s. v. legie, vojenství. Viz jiné, dojímavější podání caudijské katastrofy s obdobou v hellénských dějích roku 544. Konsul Veturius, podobně jako mnoho dalších Římanů, se později těžce zadlužil a poskytl svého zřejmě nezletilého stejnojmenného syna jako záruku dluhu C. Plotiovi. Věřitel vynucoval na mladém Veturiovi bitím sex a ten ho udal konsulům: pachatel putoval do vězení. 

 

V Indii v Magadě, v nejsilnějším z království na severu subkontinentu, ukončil Čandragupta I., řec. Sandrokottos, z rodu Maurijů vládu dynastie devíti Nandů (byla u moci od roku asi 362). Mahápadmadhipati Nanda se svými osmi syny, z nichž nejvlivnější byl Sumalja, předtím Čandraguptu vyhnali ze země a on krátce žil v Alexandrově táboře (dobyvatelovo indické tažení trvalo 327 – 325). Odtud uprchl, bojoval proti posádkám, které v zemi Makedonci zanechali a pak se postavil Nandům; jak se přes celou Indii k nim dostal, s čí pomocí, známo není. Po jejich svržení roku 320 se rychle zmocnil celé Magadhy (vládl do roku 297, srov. rok 303). • Nandové byli prý nižšího původu, možná z kasty šúdrů (srov. rok 1). Čandragupta Maurja byl též z nižší kasty a oženil se s Kumera Déví z Liččhaví, z vlivné součásti Vidždžijské konfederace na sv. Indie, z rodu, který nebyl ani bráhminský ani kšatrija, a stala se babičkou Ašóky. Královým rádcem a vojevůdcem byl bráhman Čánakja alias Kautilja/Kautalja vulgo Višnugupta (asi 350-283, viz dále rok 297) z Taxil, autor příručky o vládnutí Arthašástra v patnácti částech („indický Machiavelli“). 

V téže době přišly do styku s buddhismem hinduistické státní útvary Vanga (srov. rok 450 a 245) v Bangle/Bengálsku a Kalinga na jihu Bengálska a na celém území dn. spolkového státu Uríša.

V Gudžarátu se stali nejmocnějšími Suráštrové, ve středu subkontinentu mezi řekami Narbada a Krišna existovala království Ándhrů, dále na jih Čólů, Čérů a Pandjů (předárijské národy a království, zřejmě drávidská).

V Číně zemřel císař Sien-wang/Xian (vládl od roku 369). Nástupcem se stal jeho syn Šen-ťing-wang/Shenjing (do roku 315). Za něho se pokusila skupina států vyvrátil Čchin/Qin, byla však poražena v bitvě v průsmyku Chan-ku/Hangu, viz rok 317.

 

************************************************************

320.

Ol. 115, 1

Damasiás z Amfipole

Neaichmos

a. u. c. 434

Q. Publilius Philo III. a L. Papirius Cursos II.

C. Maenius dict., L. Cornelius Lentulus dict. a T. manlius Imperiosus Torquatus dict. III.

Rok 4 Filippa III.

************************************************************

Na začátku roku odešel tehdy již nemocný Antipatros z Thrákie do Makedonie. Zároveň nanovo propukly spory Kassandra s Antigonem a Kassandros odešel za otcem do Makedonie.

Démádés, vůdce promakedonské strany v Athénách, a jeho syn Demeás, poslové Athénských, přišli k Antipatrovi, který však pro nemoc neúřadoval, a proto je přijal Kassandros. Žádali znovu (viz předešlý rok) o odvelení makedonské posádky z Múnichia. Kassandros oběma předhodil spojení s Antigonem, jako důkaz předložil dopisy a v rozčilení je dal oba popravit, třebaže byli státními diplomaty. • Tato událost se ovšem mohla stát i krátce před Antipatrovou smrtí následujícího roku.

V Evropě byl toho roku válečný klid. Oba králové s dvorem pobývali poprvé od roku 334 doma v Makedonii. Poručník králů Antipatros byl celou dobu nemocen.

V Asii se na jaře druhého roku druhé války diadochů Eumenés vypravil z Frygie do Kappadokie. Cestou ukončil revoltu části vojáků, když dal popravit jejich vůdce, důstojníka Perdikku (žádná přízeň se zavražděným správcem říše). V Kappadokii u osady Orkynia došlo k velké bitvě mezi Eumenem (dvacet tisíc mužů pěchoty a pět tisíc jízdy) a Antigonem (deset tisíc pěchoty a dva tisíce jízdy, k tomu třicet slonů), v níž byl díky zradě hipparcha Apollónida, podplaceného Antigonem, Eumenés poražen (Apollónidés ovšem jat a potrestán oběšením).

Eumenés ustoupil do Armenie, pak se ale do Kappadokie vrátil a rozpustil zde vojsko. S malým oddílem se uchýlil do pevnosti Nóra na hranicích Kappadokie s Lykáonií, kde byl Antigonem oblehnut. V Nórách Eumenés ztrávil zimu.

V zimě propukly v Antigonově vojsku v Lykáonii nepokoje. Na tři tisíce mužů se vzbouřilo a plenilo zemi až do Frygie (opět předložen požadavek výplaty Alexandrových darů?) a hrozilo, že se spojí s vojskem Alketovým, viz rok následující. Antigonos pověřil Leónidu, jednoho ze svých velitelů, aby rebely uklidnil, jemu se podařilo přesvědčit vojáky, že stojí na jejich straně a když opustili horský terén, zajal jejich vůdce Holkiu a další dva. Slíbili Antigonovi, že vzpouru ukončí, budou-li všichni jejich vojáci propuštěni domů do Makedonie/demobilisováni. Tak se také stalo a odešli pod velením Leónidovým (shodný s pozdějším stratégem Ptolemaiovým, cf. rok 309sq.?).

Ptolemaios obsadil Kypr. Spojeneckou smlouvu s místními vladaři měl uzavřenou již od minulého roku (viz další krok roku 313). Pak dobyl Syrii, on loďstvem, Níkánór po souši. Byla to první vojenská operace přinášející jednomu ze satrapů území jiných, aniž by o tom rozhodli králové a jejich rada. Přitom dobyl Ptolemaiův stratégos Níkánór mimo jiné Jerúsalém/řec. Hierosolyma (pl.), Ierúsalém/Hierúsalém (neskl.). • Poražené a zajaté Židy usadil Ptolemaios v Kýréně a Egyptě: byl to vlastně začátek židovské diaspory západním směrem (o tzv. babylónském exilu viz rok 587, srov. rok 309). Osobní svobodu jim zřejmě vrátil jeho syn Filadelfos, když jich, jak se tradovalo zjevně mezi alexandrijskými Židy, na návrh Aristaia, jednoho ze svých důvěrníků, 120 tisíc vykoupil od vojáků sloužících za králova otce v armádě, a to nákladem čtyř set nebo 460 talentů.  

Syrský satrapa Láomedón z Mytilény váhal se svou mocenskou orientací, nedržel s autonomisty, a byl proto Níkánórem zajat a dopraven do Egypta. Ze zajetí uprchl do Kárie k Alketovi, Perdikkovu bratrovi, tedy ke "královským".

 

Syrákúský stratégos Antandros a jeho bratr Agathoklés jako chíliarchos uspěli při pomoci Krotónským na polním tažení proti Bruttiům (srov. rok 318).

 

Zemřel Anaximenés z Lampsaku, učitel Alexandra Velikého, srov. o něm roku 322 (narodil se kolem roku 380)Kolem roku 320 se narodili Timón z Fleiúntu, skeptický filosof a literát, žák Pyrrhóna z Élidy (zemřel kolem roku 230 v Athénách), a Filitás či Filétás z Kóu nebo Rhodu, básník a grammatik, učitel Ptolemaia II. během králova pobytu na Kóu (další životní data neznáme); do jeho literárního kroužku patřil Theokritos Syrákúský.  

 

Nové, tentokrát úspěšné boje Římanů proti Samnitům, což pravděpodobně není důvěryhodný historický údaj; údajně šli tentokrát pode jho Samnité i s Herenniem Pontiem (viz předešlý rok a tam sjednané příměří a srov. rok 319sq.).

 

V Číně byly zavedeny do vojska jízdní oddíly.