Fa-Fe

 

F[xxx]chos z Athén, stratégos§ 459

Fa-sien/Faxian, rod. jménem Kung, čín. buddhistický mnich a překladatel, autor zachovaného cestopisu z Číny do Indie a po moři zpět§ 304+, 337+

 

Fabérius, celé jméno neznáme, osobní tajemník Caesarův§ 44

Fabí§ viz pod Fiabí

Fabi§ viz Apollónios z Krokodeilopole 

 

Fabia§ 1. manž. Ovidiova, viz tam; 2. vestálka, nevlast. ses. Terentie, manž. Ciceronovy, 73, 67  

Fabia Aconia Paulína, manž. M. Vettia Agoria Praetextáta§ 364+

Fabia Orestilla, manž. Gordiána I., m. Gordiána II. a Maecie Faustíny§ 238+

 

Fabiánus, řím. biskup§ 236+, 249+, 251+, 252+   

 

Fabiové, Fabií, římský aristokratický rod odvozující původ od Hercula§ 484, 479, 477, 203, 82 (ze Sagunta) 


Fabius, centurió (celé jméno neznáme)§ 63

 

C. Fabius, Caesarův legát§ 53, 51, 49 

 

Q. Fabius (celé jméno neznáme)§ 1. rvavý aedil, 266; 2. quaestor, 186; 3. zeť cos. 132 P. Rupilia, 132  

 

Fabius Aconius Catullínus Philomathius, praef. Urbí, o. Fabie Aconie Paulíny, rodina polytheistick᧠cos. 349+, 338+, 341+, 364+    

 

Fabius Agrippínus, legát§ 219+

 

C. Fabius Agrippínus§ cos. suff. 148+

 

C. Fabius Ambustus§ cos. v letech 360, 358, 356 a 354, interrex 355

M. Fabius Ambustus§ 1. tr. mil., 377; 2. o. Q. Fabia Maxima Rulliána, 324 

 

Num. Fabius Ambustus, tr. mil.§ 406

 

Q. Fabius Ambustus§ dict. 321, 203

Q. Fabius Ambustus Vibulánus§ cos. 412

Q. Fabius Barbarus Valerius Mágnus Iúliánus§ cos. suff. 99+ 

 

M. Fabius Búteó§ 1. cos. 245; 2. dict. 215 (srov. pod diktátor)

N. Fabius Búteó§ cos. 247, mag. equ. 224

Q. Fabius Buteó, s. Q. Fabia Máxima Aemiliána, legát§ 134

 

Q. Fabius Catullínus§ cos. ord. 130+ 

 

Fabius Cerylliánus, životopisec císařů§ 217+

 

L. Fabius Ciló, celým jménem L. Fabius Ciló Septiminus Catínius Acíliánus Lepidus Fulciniánus, důvěrník Sevérův§ cos. suff. 193+, cos. ord. 204+, praef. Urbí 204+, 212+, 217+     

 

Fabius Cornélius Repentínus, praef. praet.§ 138+

 

M. Fabius Dorsus§ cos. 345, interrex 341


M. Fabius Flaccina či Flaccinátor§ cos. 318

L. Fabius Gallus§ cos. suff. 131+ 

 

C. Fabius Hadriánus, procos. Afriky§ 83, 82

 

M. Fabius Hadriánus, Lucullův podvelitel§ 71, 68

L. Fabius Hispaniensis, proskribovaný senátor§ 72

 

Q. Fabius Iúlianus§ cos. suff. 131+ 

 

L. Fabius Iústus§ cos. suff. 102+ 

 

Q. Fabius Labeó§ praet. 189, 188, cos. 183

C. Fabius Licínus§ cos. 273

 

M. Fabius Licínus§ cos. 246
 

Fabius Márcellínus, Tráiánův životopisec§ 111+, 217+  

 

Paullus Fabius Máximus, s. Q. Fabia Máxima no. 3, přítel Augustův, manž. Marcie§ 56, 22, cos. 11-, 14+ 

 

Q. Fabius Máximus§ 1. interrex 321, 304; 2. vyslanec v Karthágu, 219; 3. praet. 215, cos. 213, syn Q. Fabia Máxima Verrúcósa Cunctátora, 203; 4. adoptivní s. č. 2, adoptivní o. syna L. Aemilia Paulla Macedonica, 143, 142; 5. komisař na Krétě, 111; 6. 46, 45, cos. suff. 45, 22, o. Paulla Fabia Máxima; 

Q. Fabius Máximus Aemiliánus, s. L. Aemilia Paulla Macedonika, b. P. Cornelia Scípiona Aemiliana Áfricána, o. Q. Fabia Máxima Allobrogika a Q. Fabia Buteóna§ 149, cos. 145, 143, 142, 134, 115 

Q. Fabius Máximus Allobrogicus§ 1. 129, cos. 121, 115; 2. s. no. 1, 121; 3. vnuk no. 1, 121, 60 (nos. 2 a 3 přízviska All. nepoužívali);

 

Q. Fabius Máximus Sanga, patron Allobrogů, pravn. Allobrogika§ 63

 

Q. Fabius Máximus Eburnus§ cos. 116, 115, cens. 108


Q. Fabius Máximus Verrúcósus vulgó Cunctátor aut Ovicula/Ovečka, o. Q. Fabia Máxima č. 2, syn Q. Fabia Máxima Rulliána§ 281, 265, cos. v letech 233, 228, 214 a 204, dict. v letech 222, 217 a 215, 219, 203, 167, 143

Q. Fabius Máximus Gurgés (řec. Laimargos)§ 1. cos. v letech 292 a 276, 272, 203; 2. cos. 265, s. Q. Fabia Máxima Rulliána

Q. Fabius Máximus Serviliánus§ 139, cos. 142, 115 

Q. Fabius Máximus Rulliánus, též Q. Fabius Rullus Máximus, praděd Q. Fabia Máxima Verrúcósa Cunctátora, s. M. Fabia Ambusta, o. Q. Fabia Máxima Gurgy, b. K/Caesóna Fabia§ mag. equit. 325, 324 a 301, cos. v letech 322, 310, 308, 297 a 295, dict. 315, 309, 307, 304 cens., 292 

Kaesó/Caesó Fabius Máximus n. M. Fabius M., b. Fabia Máxima Rulliána§ 310

 

Paullus Fabius Persicus§ cos. 34+

 

C. Fabius Pictŏr (o původu jména rodiny viz pod malíři)§ 1. malíř, o. no. 2, děd Q. Fabia Pictóra, 304; 2. s. no. 1, o. Q. Fabia Pictóra, cos. 269

N. Fabius Pictor§ cos. 266, 272 a viz s. v. dějepisci (3)

Q. Fabius Pictor, annalista/historik§ 753, 751, 304, 225, 216 a viz s. v. dějepisci (3) 

 

Fabius Pompóniánus, legát§ 260+

 

Q. Fabius Postumínus§ cos. suff. 96+ 

 

M. Fabius Quintiliánus, učitel řečnictví, autor zachované učebnice§ 35+, 96+  

  

Fabius Titiánus, praef. praet., praef. Urbí§ cos. ord. 337+, 338+, 350+, 351+    

 

L. Fabius Tuscus§ cos. suff. 100+ 

 

Fabius Valéns, legát v Germánii§ 68+, cos. suff. 69+ 

 

Cn. (N.) Fabius Vibulánus§ cos. 421

K. Fabius Vibulánus§ 485, cos. v letech 484, 481, 479

M. Fabius Vibulánus§ 1. cos. v letech 483 a 480, 479, 477; 2. cos. 457; 3. cos. 442

Q. Fabius Vibulánus§ 1. cos. v letech 485 a 482, 480; 2. 477, cos. v letech 467, 465 a 459; 3. cos. 423, interrex 413

Áfricánus Fabius Máximus§ cos. 10

 

Fabráteria Nova, Vetus, "Nová a Stará", m. Volsků v Latiu§ 146, 125

 

L. Fabrícius, cúrátor viárum, městský úředník, stavitel mostu§ 62, 21

Q. Fabrícius§ 1. tr. pl., 57; 2. cos. suff. 2-

C. Fabrícius Luscínus§ cos. v letech 282 a 278, cens. 275, vyslanec u Pyrrha 280, 275 

 

Fabullus, Fábullus, Amúlius, viz pod Famulus

facka, jedna z nejslavnějších a první před soudem (viz též pod pokuta):
Meidiás, jeden z athénských boháčů, neměl odjakživa v oblibě Démosthena, protože ho řečník zřejmě právem zahrnul mezi lidi, jimiž byl připraven o velkou část dědictví; o soudu s jeho poručníky viz rok 384. Roku 348 byl Démosthenés chorégem, sám se nabídl. Meidiás mu dělal všemožné naschvály, v orchéstře před diváky ho napadl, že špatně secvičil sbor spoluobčanů z rodné fýly Pandíonis a dal mu facku, nebo několik, viz k tomu rok 352. Řečník ho obžaloval, ale k soudu nedošlo, protože Meidiás dal přednost mimosoudnímu vyrovnání (nepronesená řeč o zpupnosti Meidiově a athénských boháčů se však zachovala). Démosthenés je též zřejmě první člověk od úsvitu dějin, u něhož známe lépe jeho dětství (díky soudům, které s poručníky vedl) a také dětství jeho nepřátel, srov. rok 390, kde o bídném mládí Aischinově. • Facka, lat. alapa, nafackovat: alapam dúcere, řec. kondylos, rhapisma, kolafos; nafackovat kolafidzó, kondylidzó. 


Fadak, dn. al-Hajt (?), oasa u dn. Hajlu v Šammarských horách§ 549

Fadilla§ viz Annia Aurélia Fadilla

M. Fadius Celer Fláviánus Máximus, první legát Mauretánie tingitské§ 42+

L. Fadius Rúfínus§ cos. suff. 113+  

C. Fadius Rúfus§ cos. suff. 145+    

 

Faeinis, Héřina kněžka v argívském Héraiu§ 423 

Faéna z Antigoneie, dc. Dámátriova, zbožná žena§ 60

 

L. Faenius Rúfus, praef. annonae i praetórió§ 48+, 62+, 65+ 

Faenos z Efesu§ viz Fanés

Faenza§ viz Bojové

Faerské o-vy, Føroyar§ před 6000

Faesulae, m. v Etrúrii u Flórentie, dn. Fiesole, roku 90 lat. právo, římskou kolonii sem i do Flórentie nejpozději roku 80 zavedl Sulla§ 539, 225, 82, 78, 63, 5

Faethón, gen. Faethonta, s. Héliův§ 1555 

 

Faggura/Faqqura z Mauretánie, manž. Iúliána, náčelníka berberských Zegrenů, m. tří synů§ 177+

Fagónis z Thébaidy, b. Poériův, podezřelý vykrádač hrobů§ 127 

 

 

Faiákové, Faiékes, sg. Faiáx, bájní mořeplavci, obyvatelé o. Scherie, prý Korkýry§ 435

Faiax z Athén, gen. Faiáka, s. Erasistratův, vyslanec, oligarch. politik a řečník§ 422, 417

Faiax z Akragantu (?), architekt§ 480

Faidimos z Tróady, dorostenecký olympioníkos§ 200

Faidimos§ viz M. Ulpius Phaedimus

Faidón z Athén§ arch. 476
Faidón z Élidy, zakladatel élidské filosofické školy§ 401, 399, 389, 300

Faidrá z Kréty, proradná manž. Théseova§ 1200, 73

Faidriadai petrai, tj. Faidřiny skály, mí. ve Fókidě§ 355

Faidriás z Athén§ 1. 404; 2. arch. 149 (?), popř. 153 (?) 

Faidros z Athén§ 1. strat., s. Thýmocharův, o. Thýmocharův, 315, 296, 287; strat., s. Thýmocharův, b. Kalliův, 296, 287; 3. s. Kalliův, strat., 287; 4. epikúrik, 138, 79, 70; 4. arch. nezn. datace, 133+, 200+, 387+ 
Faidros z Farsálu§ 556 (Ol.)

Faidros, rhétór§ 100+   


Faidymé z Persie, d. Otanova§ 521

 

Faika (sg.), m. u Gomf v Thessalii§ 199, 198 

 

Failaká, Fajlaká, ost.§ viz Íkaros

Faina§ viz Fainó

Fainareté z Athén, m. Sókratova§ 470


Faineás z Aitólie, strat.§ 198, 197, 192 - 189
Faineás/Fainiás z Eressu, též Faniás, peripatetik, historik a botanik§ 370, 357, 300

Fainión z Megar, s. Kallikleův, zachránil Apollónovi peníze§ 279

 

Fainippidés z Athén, též Fainippos§ arch. 490

Fainiché, Pinaca, Pannika, pevnost a m. v Zabdikéně§ viz pod Bézabdé

 

Fainó, Faina, lomy v Arábii§ 32+

 

Faistis z Chalkidy (?), gen. Faistidy, manž. Níkomacha ze Stageiry, m. Aristotelova§ 384

Faistos, m. na Krétě, v písmu lineárním B "pa-i-to"§ 2000, 1900, 1800, 1700, 1500, 450, 220, 184  

Faistos ze Sikyónu, k.§ 1250 

Fajjúm, Fajjúmská oasa, eg. Pijóm, Pajóm, „Moře“, starší Šedet, angl. Fayyum, s umělým jezerem Ta-henet-en-Merwer, řec. Moiris, gen. Moiridy, hé Moirios/idos limné, lat. Moeris, dn. Birket Kárún/"Charónovo jezero"§ 4500, 3174, 2766, 2160, 1962, 1900, 1895, 1843, 1382, 1140, 924, 874, 730, 264, 246, 168, 123, 116, 71, 56-, 156+ a viz Arsinoé, Krokodeilopolis, Kerkeosiris, Tebtynis apod.

 

fake news, lživé zprávy, ultramoderní pojem pro zvěsti s nesmírně starou náplní§ 217, 214, 155, 33

Básník T. Lucrétius Cárus o lidském podhoubí pro takovou činnost (dé nátúrá v., 1133sqq.: "Poněvadž berou informace z cizích úst a touží po věcech z doslechu spíše než poznaných vlastními smysly; je to tak nyní, stejně tomu tak bude jako již bylo předtím/quandóquidem sapiunt aliénó ex óre petuntque rés ex audítís potius quam sensibus ipsís; nec magis id nunc est, neque erit mox, quam fuit ante." O Vergíliově "děsivém, obludím monstru/mónstrum horribile, ingéns", tak popisuje Pověst/lat. Fámu, zrozenou ze Země/Terra, i. e. Gaia, tedy pramáti všech fake news, viz s. v. ácta. 

 

Fakesiás (řec) z Israéle, o. k. Menachema§ 746

 

Fakos, "Čočka", akropole Pelly§ 163

Falaikos z Fókidy§ 1. stratégos autokratór, 354, 352, 351, 347, 346, 344; 2. autor epigramů, 350

Falanna, m. v Perrhaibii, dn. u vsi Damasuli§ 171

 

Falanthos ze Sparty, oikistés Tarentu§ 706

falanx, obecně; srov. vyobrazení sumerské falangy na Supí stéle Eannatuma Lagašského§ 700
falanx, makedonská; „šik“, seřazení oddílů (lochů) do bitvy vedle sebe do jedné linie a do hloubky několika řad (čtyř až šestnácti od Alexandra)§ 323, 208
falanx loxé, tj. kosá, šikm᧠424, 371

Falara (pl.), přístav Lamie v Málijském zálivu§ 209

Falarion, pevnost při ústí Hímery na Sicílii§ 553, 310

Falaris z Akragantu, s. Leódamanta z Rhodu, tyr., gen. Falarida, manž. Erytheie, o. syna Pauroly§ 657, 569, 553, 406, 278, 149


Falasarna, m. a stát na západu Kréty s pirátskou a žoldnéřskou historií§ 272, 184, 68 a viz pod Aigialeia

 

Falc, Pfalz, lat. Palátínum, hist. země v Německu s jádrem v dn. spolkové zemi Rheinland-Pfalz§ 5999

 

P. Falcidius, tr. pl.§ 40

 

Falcillus, Facellius, biskup v. Antiocheji/Or.§ 356+

 

Faleás z Chalkédonu, sociální myslitel§ 400, 133

Falerií Veterés & Noví, m. v Etrúrii, sídel. m. poetruštělých Falisků, dn. Civita Castellana; v Nových Faleriích řím. Colónia Iúnónia§ 398, 394, 240

Falernský kraj, Falernus ager, oblast proslulá vínem na severu Kampánie či jihu Latia, z velké části na území Suessy, srov. o ní u roku 83§ 217

Falernum, h. v Pícénu nezn. polohy§ 90 

Faléron, m. v Attice (Faléros) a jeden z ath. přístavů§ 1555, 750, 631, 512, 506, 493, 432, 342, 135

Faléros z Athén, oikistés kyperských Sol§ 709

Falion, mí v Bíthýnii§ 296

Falios z Korinthu, s. Eratokleidův, Hérákleovec, oikistés Epidamnu§ 627

Faliskové, Faliscí, řec. Faliskoi, malý národ na pomezí Etrúrie a Latia, srov. s Falerií, snad příbuzní Aequů; na jejich území žil klan Hirpů/Hirpí, kteří na úpatí Sóracte u Apollónova chrámu o jeho slavnostech chodili po žhavém popelu z dřevěné hranice a Římany proto osvobozeni od služby v armádě§ 437, 435, 402, 401, 399 - 394, 388, 357, 356, 352, 351, 343, 341, 294, 293, 240

Falkés ze Sikyónu, k., s. Témenův, o. Rhégnidův§ 1100

 

Fallión z Idúmaie, b. Antipatrův (otce Héróda Velikého)§ 64

Falóreia, m. na záp. Thessalie§ 198

 

Faltonia Betitia Proba§ viz Proba

Faltonius Probus Alypius§ viz Probus  

 

Falysios z Naupáktu, Asklépiem vyléčený bohatec§ 300

 

Fameás z Karthága n. Libye, lat. Phamea, též Himilkón Fameás, resp. Hamilkar F., zrádný velitel jízdy§ 149, 148


Famulus či Fabullus/Fábullus, shodný s Amúliem (?), viz pod malíři

Fan Cü z Ťin, ministr§ 258

Fan-čcheng/Fancheng, m. v prov. Chu-pej§ 189+

 

Fan Čchung/Fan Chong, vůdce Rudých obočí§ 18+

 

Fan Chuej z Ťinu, exulant a poradce v Čchinu§ 617

 

Fan Je/Fan Ye, autor Kroniky Pozdních Chanů§ 25+

 

Fan Pchi z Čou, protičouovský povstalec§ 665

 

Fanagoreia, m. na Kimm. Bosporu na ostrově v ústí ř. Hypanis kdysi před dn. Tamanském poloostrovem u dn. vsi Sennoj, na čas Agrippeia Kaisareia§ 550, 545, 541, 405, 389, 65 - 63, 48, 14-, 123+ 

Fanai, mys a přístav na jihu Chiu§ 168

Fanaroia, mí. v Pontu§ 71

Fanarchidés z Athén§ 229, arch. 181, popř. 193 

Fanás z Pellény§ 512 (Ol.)

Fanés či Faenos z Efesu (z nápisu nejstarší známé mince: Faĕnos emi séma/jsem znamením, znakem Faenovým); člověk blíže neznámý§ 600

Fanés z Halikarnássu, žoldnéř§ 525 

fanfára, při vstupu státníka§ viz znaky, hudba

Faniás§ viz Fainiás (Fanniás je pak řec. podoba hebr. jména egyptského původu Pinchas, Fíkes v Bibli kralické, srov. počeštělé Pinkas)

Fannia, dc. P. Clódia Fannia Thrasey Paeta s Arrií ml., manž. C. Helvidia Priska§ 66+, 92+

Fannia z Minturn, souzena C. Mariem§ 88 

 

C. Fannius Strabó§ 1. cos. 161, vyslanec 158; 2. s. předešlého, zeť C. Laelia, legát, 146, 142, cos. 122; 3. s. snad předešlého, 111 

L. Fannius, Fimbriův důstojník, dvojnásobný přeběhlík§ 85, 79, 73, 68 

Fannius Caepió, spiklenec proti vládě Augústově§ 23

Fanodémos z Athén, s. Diyllův, historik§ 343, 332, 328

Fanoklés, básník, zachován jen zlomek z elegické básně Erótes é kaloi, Erótové čili krasavci§ 300

Fanomachos z Athén§ 1. s. Kallimachův, strat., 429; 2. arch. 242

Fanomachos z Kóu, s. Thessalův, zbožný dárce§ 200 

Fanosthenés z Athén, strat.§ 407

Fanostratos z Athén§ 1. arch. 383; 2. arch. 238, popř. 254; 3. 317, z Faléru, o. Démétria Falérského; 4. s. Démétria Falérského st., o. Démétria ml., 263 

Fánum Fortúnae, "Svatyně Štěstěny", dn. Fano v regionu Marche§ 271+

 

Fanoté, opevněné mí. v Épeiru na hranicích mezi Molossií a Thesprótií polohy nezn.§ 170

Fanoteus§ viz Panopeus 

Faón z Lesbu, Sapfin milenec§ 630

Faón, lat. Phaó, propuštěnec na Nerónově dvoře§ 68+  

 

Fáqús, m. na východě Delty u ruin Avaridy a Per-Ramesse§ 1700

 

Fárai, m. v Acháji u Pater; F. spolu s Tritaiou, Dýmou a Ólenem věnoval Augústus Patrám§ 281, 280, 226, 220 - 217

Fárai, m. v Messénii, Ferai, Férai, dn. Kalamata, jejíž součástí jsou Akovitiky s Poseidónovým chrámem, o němž není v písemných pramenech zmínky§ 393, 183, 182 a viz s. v. hry

Faraiá, Feraiá, m. v Arkadii na hranicích s Élidou§ 218 

Farakýdás ze Sparty, ión. Ferekýdés, velitel spojeneckého oddílu§ 396

Farantzem, Farandsem, ka. Armenů, d. Andokova/Antiochova, manž. Arsaka II., m. Papova§ 351+, 366 až 368+  

 

faraó, nesklonné, pořečtěná podoba egyptského per-aa, velký dům, označení užívané od xviii. dynastie, nová říše, pro krále

 

Farasa, Farassa (pl.), městečko/ves v Kappadokii, dn. Çamlıca u Kayseri§ 100

Farasán, lat. (insulae) Ferresání, souostroví v Rudém moři před břehy YMN a KSA§ 106+

Farasmanés z Chorasmie, dyn.; jinde zván Fratafernés, popř. dva různí Chorasmijci§ 328

Farasmanés I. (Aderki, Aderek?), k. Ibérie, s. Kartamův, b. Mithridátův, o. Mithridáta I., Rhadamista a Amazaspa§ 1+, 35+, 37+, 41+, 51+, 52+, 58+, 60+, 75+, 106+

Farasmanés II., k. Ibérie, s. Amazaspa I., manž. Ghadany, d. Arsakovce Vologaisa III. (jako armenského krále Volog. I.), o. Rhadamista§ 75+, 106+, 128+, 134+, 139+  

Farasmanés III., s. Rhadamistův, vn. Ghadany, o. Amazaspův, k. Ibérů§ 128+, 139+, 185+         

 

Farax ze Sparty, gen. -aka§ 1. nauarchos, 397, 395; 2. velitel žoldnéřů/condottiér, 355, 354

Faraxen, bavarskoberberský bandita§ 228+, 260+  

Farbaithités, eg. nomos§ 285

Faria§ ost.§ viz Faros

farisaiové, fariseové, farisejové, žid. nábožensko-politická skupina, hebr. pruším, peruším, aram. „ti, co jsou oddělení, odtržení“; sami si říkali haberím, přátelé/druzi§ 135, 110, 101, 95, 76, 69, 67, 47, 36, 4-, 62+, 66+   
Považovali Israél/Júdu za theokratickou obec (slovo poprvé užil Iósépos Flávios), plnění zákonů (tóry) považovali za synonymum pravé zbožnosti. Podání tóry přizpůsobovali místním výkladům v synagógách. Zároveň však jejich puntičkářství ve výkladu náboženských předpisů a povýšenectví nad postoji ostatních, a k tomu odpor k Ježíšovi, zapříčinily v křesťanském světě, že slovo farizej se stalo synonymem protivného pokrytce. K panovnickým rodům Hasmónajů a Héródovců chovali až na výjimky nepřátelství.  
Farismanés§ viz Fratafernés 

Farkádón, Farkédón, m. v Histiaiótidě v Thessalii, dn. ruiny u vsi Klokoto§ 319

 

farmakologie, výzkum; farmacie viz lékaři§ 121, 54+ 
farmakos, člověk, jehož obětí se z města/státu dostalo veškeré zlo a neduhy, původně praxe matriarchální§ viz v přílohách Bohové a jejich svátky xii pod thargélión.

Farmakússa, dn. Farmakonisi, o. v Dódekanésu§ 79

 

Farnabázos z Persie§ 1. satr. Malé Frygie před peloponnéskou válkou, o. Farnakův a Súsamithrův, 559; 2. manž. Apamy, dc. Artaxerxa II., o. Ariobarzána a prohellénského Artabáza, otce Barsiny, 522, 414 - 412, 410 - 407, 404, 400 - 393, 389 - 387, 374, 368; 2. vnuk č. 2, s. Artabáův, velitel perského loďstva v Égeidě, 333, 332

Farnabázos I. z Ibérie, Parnavaz/Farnavaz, k. a zakladatel dynastie§ 324, 235

Současník diadochů je pokládán za prvního z doložených vládců na území novodobé Gruzie, Kartli.

Farnabázos II. z Ibérie, k., s. Artókův§ 63, 37, 30


Farnadžom z Ibérie, k., s. Meribana I.§ 110, 90

 

Farnaios z Kyrrhy (?), jinde Channaios, lokální, snad arab. dynasta, parthský špion§ 38

 

Farnaké§ viz Apameia na Orontu

Farnakeia, dř. Kerasús, m. v Pontu§ 401, 190, 71, 66, 64-, 24+ 
Od K. pochází název pro třešně, Kirschen, cherries, cerises, které odtud do Říma přinesl L. Licinius Lucullus, viz však pod kuchyně; viz také pod Trapezús.
Farnakés z Persie 1. s. Arsamův, ml. b. Hystaspa, otce Dáreia I., Achaimenovec, zakladatel nekrálovské větve Achaimenovců, o. Artabáza a Farnabáza, 590, 559, 522; 2. satrapa helléspontské Frygie, s. Farnabázův, b. Súsamithrův, vnuk Artabázův, o. Farnabázův a Magaiův, Farnakovec§ 559, 522, 422

Farnakés I. z Pontu, k.§ 302, 249, 190, 183, 181 - 179, 169
Farnakés II. z Pontu, k., o. Dynamie§ 97, 67, 64, 63, 48 - 46, 44, 39, 19, 16, 14

Farnakyás, eunúchos Sekydiánův§ 423

 

Farnapatés n. Farnastanés z Parthie, velitel Parthů v Kilikii§ 39

Farnaspis z Persie, o. Kassandany, manž. Kýra II.§ 530

Farnastanés z Parthie§ viz Farnapatés 

Farnéský býk, sousoší Apollónia a Tauriska z Trall znázorňující potrestání Dirky; novověký název pochází od italského vojáckého rodu a v letech 1545 - 1731 vévodů parmských Farnese (villa Farnese), jejichž majetkem kdysi kopie nalezená v Caracallových lázních byla§ 150

Farnobius, jeden z tervinžských vůdců, srov. pod Alavivus§ 375 až 377+

Farnovas, Farnavaz z Armenie, k.§ 800  

 

Farnúchos, chíliarch Kýra II. a první per. satrapa  na Helléspontu§ 546

Farnúchos z Antiocheie-Nisibi, perský historik§ 1 n. l.

Faros§ 1. m. na ost. Faria (lat., řec. Faros) před pobř. Dalmátie, předtím podle původního osadníků Paros, dn. Hvar/čti Chvar (spoluzakladateli byli snad Athéňané). Na místě Faru stojí m. Stari Grad, 385, 384, 229, 228, 219; 2. ost. před Alexandrejí s proslulým majákem, v mínójských i pozdějších dobách zřejmě krétské a mykénské emporion („Atlantis“?; srov. Menelaovy cesty od Troie), dnes součást pevniny, 1850, 1400, 331, 321, 287, 284, 139, 48-, 138+ 
Egyptský F. je jmenován už v Odysseji jako ostrov s přístavištěm, kde se zdržel král Meneláos.

Farsálos, m. v Thessalii, sídlo jedné z thess. tetrarchií§ 556, 457, 399, 394, 374, 369, 284, 207, 205, 196 - 195, 192, 48-, 9+, 378+

Farsálos, s. Bíthyův, strat. Rhoimétalka I.§ 12+   

Farsanzés, s. a spoluvládce Rhaiskúporida V.§ 253+

 

Farygai, mí. ve Fókidě§ 318

Farzoios ze Sarmatie, k.§ 107

Fás, Fès, č. též Fez§ viz Mauretánie

Fasa§ viz Pasa 

Fasa'el (fem.), řec. Fasaélis z Nabataie, dc. Arety IV. s Chuldou, manž. Héróda Antipy§ 9-, 30+

Fasaélis, m. sev. od Jerícha, založeno na počest Héródova bratra§ 10

Fasa'el (m.), řec. Fasaélos, s. Antipatra z Idúmaie, starší b. Héróda Velikého, Ióséfa a Ferórův§ 65, 47, 43, 41, 40

Fasaélův stejnojmenný syn se oženil se Salampsió/Salimpsió, starší z dcer Héróda Velikého s Mariamou, a měli pět dětí: Antipatra, Alexandra, Héróda a dcery Alexandru (provdána za Kypřana jménem Tímios, bezdětné manželství) a Kypru (provdána za Héróda Agrippu I.).

 

fascis, fascés (pl.), „svazek“ prutů kolem sekery, secúris, svázány rudou pentlí, symbol exekutivní moci vysokých římských úředníků, instituce původně etrusk᧠672

Fascés před volenými úředníky nosili státní zaměstnanci ze sociálně nejnižší třídy či z řad propuštěnců jménem lictórés, sg. líctor či lictor, kteří prováděli tresty úředníky uložené (bití pruty, hrdelní rozsudek), razili cestu a dohlíželi, aby úředníkovi byla vzdávána příslušná pocta, viz tam, kde také jejich počty.
Od f. měla jméno novodobá Fašistická strana Benita Mussoliniho, od 1919 ve svém znaku, a dala světu jméno jednoho ze společenských systémů, fašismu, fašistickému státu. Ve formě státní pečeti fascés převzaty za státní symbol Francouzskou republikou od 1792 a s přerušeními platí dodnes.

Fasélis, m. v Lykii, u dn. Kemer v TR§ 691, 611, 568, 468, 449, 411, 377, 357, 334, 309, 190, 155, 78

Fasir, vůdce circumcelliónů§ 344+

Fasirón, nezn. arab. beduínský klan/kmen v Palaistíně§ 157 

 

Fásis, gen. Fásidy, m. a ř. v Kolchidě, dn. ř. Rion, m. asi dn. lokalita Simagre; jméno zůstává v názvu hlavního gruzínského přístavu Poti§ 716, 66, 65-, 256+

V 5. st. razila F. didrachmy se lvem na obv. a s klečící ženou s býčí hlavou na rev. Později do 3. st. hemidrachmy se stylisovanou ženskou a býčí hlavou. 

faslí, per. úroda, z arab. (roz)dělení, jméno datovací éry§ viz éra

fástí cónsulárés, pův. seznamy úředních dnů praetorů, později kalendář v téměř našem slova smyslu s vyznačenými úředními dny§ 753, 304-, 354+ 
Později vznikly fástí diurní (od acta diurna, „deníky“), triumphálés (spojeny s konsulskými ve f. capitólíní po roce 29, název moderní, srov. pod triumf a rok 173 a 155), magistrálés, annálés, sacerdótálés, veřejně redigovány od Augustovy doby, do té doby vedeny pontifiky neveřejně; o dalších kalenářích viz Bohové & svátky i.

fástí praenestíní§ 42 


Fastida, k. Gépidů§ 250+

 

fašista§ viz pod fascés

 

Faullos§ viz Fayllos

Faunus, ital. bůh zemědělců, pastevců a lesů§ 194

Faunus, k. Aborígínů, o. Latínův§ 1250, 1184 

Fausta Cornélia§ viz Cornélia

Fausta, celým jménem Flávia Máxima Fausta, d. Máximiána a Eutropie, ses. Máxentiova a Theodóry, manž. Cónstantína I., augusta, m. císařů Cónstantína II., Cónstantia II. a Cónstanta I.§ 48+, 285+, 293+, 307+, 310+, 316+, 324+, 326+, 337+        

Faustína, augusta§ viz Annia Galeria Faustína 

Faustína, manž. Cónstantia II., m. Flávie Máximy Cónstantie, manž. Grátiánovy§ 361+, 365+ 

Faustínopolis§ viz Halala

Faustínus§ 1. usurpátor v Galliích, 274+; 2. osudově pověrčivý Říman, 375+ 

Faustulus, pastýř královských stád v Latiu, manž. Laurentie, vychovatel Rómulův a Remův§ 769, 753, 716 

Faventia, Faenza§ 82 a viz Bojové

Faveria, m. v Istrii, asi u dn. vsi Mutvoran n. Krnice§ 177

M. Favónius, druh M. Porcia Catona Utického, kynik, legát, pompéjovec§ 55, 53, 48  

Favórínos z Areláty, kelt. skeptik a řecky píšící autor§ 146-, 85+, 117+, 133+, 165+

Favos z Armenie, k.§ 800

 

Fayllos z Athén, politik; ve všech případech čteno Faÿllos, nikoli Faullos§ 403

Fayllos z Fókidy, b. Onomarchův, stratégos autokratór§ 354 - 352
Fayllos ze Syrákús, nauarchos§ 453

Fayllos, žoldnéř Acháia II.§ 218  

 

Fectió, řím. pevnost, dn. lokalita Vechten v německo-holandském pohraničí§ 12

federace, federalismus§ viz koinon
Federace (jiho)italských hellénských států§ viz Ítaliótai, Ítaliá

Fégeus, dyn. v Paňdžábu§ 326

 

Feiá či Feiai, m. v Élidě§ 431, 400 

Feidiás z Athén, sochař/agalmatopoios§ 514, 500, 470, 438, 432, 380, 166, 101 

Feidiás z Rhodu, s. Apollóniův, lékař§ 303  

Feidippidés z Athén (někdy nazýván Filippidem, též Thersítem nebo Eukleem, popř. Harmoniem), posel-dálkový běžec/hémerodromos§ 490

Událostí z perských válek se inspiroval roku 1982 britský letecký důstojník John Foden, který s několika přáteli vzdálenost 246 kilometrů z Athén do Sparty uběhl za méně než 36 hodin. Rok na to v poslední pátek v září odstartoval pravidelný seriál Spartathlon, ultramaratónský běh, který však Feidippida napodobuje jen z poloviny, protože zpět se neběží.

Cenou za vítězství je vavřínový věnec a zřejmě proto ani za čtvrt století nezískal mezinárodní prestiž. Rekord drží Řek Jannis Kuros, který trať roku 1984 uběhl za 20 hodin a 25 minut, startoval čtyřikrát a pokaždé vyhrál (roku 2005 uběhl trať v celé délce Athény-Sparta-Athény). V roce 2007 startovali 323 nadšenci a do Sparty doběhlo v limitu 125 z nich.

Feidón I. z Argu, k., gen. Feidóna, s. Aristodámidův, b. n. o. Karánův§ 1266, 863, 800, 680 [podle datací není možné určit, zda se jedná o jednoho argívského dynastu nebo několik] 

Feidón II. z Argu, k., děd Feidóna III., pokládán též za prvního z tyrannů (?)§ 800, 748 

Feidón III. z Argu, k.§ 747, 680, 669, 668, 664, 657, 594, 576

Feidón IV. z Argu, tyr., o. Lákédy II.§ 657, 576

Feidón z Aigíny (?), razil první stříbrnou minci, nejde-li o záměnu s Argívským F.§ viz pod Aigína

Feidón z Athén, jeden z Třiceti§ 404

Feidostratos z Athén§ arch. 234, popř. 253 

Fej/Fei, ř. v povodí dolního toku Jang-c', dnes již neexistuje§ 350+, 372+

 

Fej, ťinský císař§ viz S'-ma I

 

Fej Wang z Wusunů§ viz Weng-kuej-mi

 

Flávius Félíciánus, comes Orientis§ cos. ord. 337+, 337+  

 

Félíció, praef. praet., celé jméno neznáme§ 240+

 

Félícissimus, řec. Félikisimos, celé jméno neznáme, šéf mincovny, šejdíř a rebel§ 270+

 

Félícitás, bohyně vegetativní plodnosti a příznivého osudu, štěstí, Štěstěna§ 151, 142, 56, 43, 27-, 347+

 

Félíx, celé jméno neznáme, legát Valeriánův§ 257+

Félíx, křesť. činovník v Aptunze n. Apthugnech§ 313+

Félíx, Cónstantiův dvořan, vedoucí kanceláře/notárius§ 360+

Félíx, praef. Urbí§ 379+   

Félíx II., řím. biskup-papež, resp. vzdoropapež, nicméně světec§ 355+, 366+ 

Félíx III. a IV.§ viz tamtéž 

 

L. Félíx Plótiánus, legát§ 183+

Félíx Rómuliána, sídlo Galériovo, dn. ruiny u Gamzigradu při Zaječaru v SRB§ 293+, 311+ 

 

Fellés z Tyru, též Felétos, pučista a k.§ 936

 

Felsina, m. Etrusků, pozd. Bonónia, dn. Bologna§ 524, 350, 196, 189

Fémonoé, d. Apollónova, první věštkyně v Delfách§ 1360

 

Feng Feng-š', chan. generál§ 42

 

Feng-chou/Fenghou, s. Tchun-tchu-chea, hun. vzdorošanjü§ 93+ 

 

Feneos, m. na severu Arkadie§ 1250, 672, 225, 146

Fenestella, annalista§ 35

Fennové, Finnové, Finové§ 600 a viz Burgundové

Feria, Férai v Messénii§ viz Fárai

Ferai, č. Fery, m. v Thessalii, dn. Velestinon§ 404, 374, 370 - 368, 393, 353, 352, 349, 346, 344, 302, 293, 198, 197, 195, 192, 185, 171 

ferefattiă, jinde zvané koreia, slavnosti Persefony v Kýziku§ 73

Fereklés z Athén§ 1. doživotní archón, 863, 844; 2. arch. 304, 303 

Fereklés, seleukovský eparcha, alias Agathoklés, viz§ 250

Ferekratés z Athén, básník staré komédie§ 450 a viz s. v. komédie 
Ferekýdés z Athén, historiograf, genealog a básník§ 480

Ferekýdés z Leru, historik a ethnograf§ 480

Ferekýdés ze Sýru, srov. dór. Farakýdás; bývá zahrnován do seznamů „Sedmi mudrců“, nejstarší filosofický autor, píšící prósou§ 668, 611, 585, 544, 78 a viz s. v. sedm mudrců

Jiný F. ze Sýru byl astrolog, popř. další sýrský rodák theolog; žádný z nich není zahrnut v CSD.  

Ferendátés z Persie, perský vojevůdce a satrapa Egypta§ 1. 517, 486, 343; 2. 343

Ferentína, bohyně m. Ferentína a spolkový kult Latínů§ 533

Ferentínum, m. v Latiu, dn. Ferento§ 501, 498, 413, 361, 306, 296, 280, 199-, 69+ 

Feretímé z Kýrény, manž. Batta III., m. Arkesiláa III.§ 530, 520, 518, 513, 512

Ferezejové§ viz Priziové

 

Ferghana nebo Fergána, krajina a m. ve Střední Asii v Uzbekistánu, čín. Ta-jüan/Dayuan, Dawan neboli Velcí Iónové, město F. čín. Erši§ 200, 128, 105 

fériae latínae§ viz Latinské svátky/slavnosti   

 

Feristos z Eleje, vedl nové kolonisty do Akragantu a Gely§ 337

Ferórás z Idúmaie, b. Héródův§ 65, 62, 57, 38, 20, 5, 4

Feros, s. Solleův (řec.), Fihru bar Šulláj (nabat.), vychovatel krále Gadimata Tanužského§ 250+

Feroz z Ibérie, vl. per. Pírúz/Péróz, velmož, manž. dcery Meribana III.§ 361+

 

fescenníní versús, fescannína, žertovné skladbičky se jménem od etrusk. m. Fescénnia (sg.), dn. u Corchiana v prov. Viterbo; původ. rituální zpěvy§ 40

Féstus, advokát rodem z Tridenta, správce Asie, asi totožný s Rúfem/Rúfiem Féstem/Féstínem§ 371+

Rúfus Féstus, popř. Rúfius Féstínus, senátor, byrokrat, autor historického breviária§ 220-, 364+, 371+ 

Postumius Rúfius Féstus Aviénius, literát, překladatel, možná též totožný s předcházejícím (?)§ 371+

 

fétiális, fétiálés, římští kněží (celkem 20) vypovídající a uzavírající války, kněží „zahraničních vztahů“, diplomatičtí poslové, dávající nepřátelům na vybranou: buď přijmou římské podmínky, nebo jim bude vypovězena válka (mise čítala obvykle čtyři f.); v 1. st. jejich rituál vymizel, formálně ho obnovil Augústus§ 715

feudalismus§ viz pod daně

Fez, Fás§ viz Mauretánie

Fezzán, Fuzzán, Fizzán§ viz pod Garamantové