191-190

 

************************************************************

191.

Ol. 147, 2

121 SE

57 AE

(neznámý)

a. u. c. 563

P. Cornelius Scipio Nasica a M’. Acilius Glabrio

************************************************************

Koncem ledna se vrátil král Antiochos Veliký z Thessalie na Euboju. V Chalkidě slavil po celý zbytek zimy padesátník svatbu s dcerou jistého Kleoptolema n. Kleofana z Chalkidy jménem Euboia (což nebylo zřejmě ženino původní jméno). Vlastní svatba se konala v únoru. Královna Láodiké III. byla podle všeho již po smrti, datum neznáme, viz však rok 222, kde možnost, že žila ještě roku 177. Králův dvůr s velitelským sborem se propíjely do katastrofy... Na jaře se Antiochos vypravil s vojskem do střední Hellady, přes Chairóneiu, Fókidu, kde v Delfách jako jediný ze Seleukova rodu obětoval Apollónovi, ochránci dynastie, a Naupáktos dorazil do Stratu a Medeónu. Zde se však ze strachu z Římanů, kteří také vzápětí připluli na Leukadu, sídelní ostrov národa, spolek Akarnánů nedal přemluvit ke změně spojence.

Protiřímskými exponenty u Akarnánů byli Mnásilochos a stratégos Klytos. Král se proto vrátil zpět do Chalkidy: "výlet" Antiochův do Akarnánie byla nejzápadnější válečná cesta jakéhokoli Seleukovce (nepokládáme-li pozdější povstání zotročených seleukovských armád na Sicílii za suverénní státní útvary).

V této době již nepatřily Delfy pod ochranu spolku Aitólů a do jeho řad, kam patřily od roku 290: už byly pod římskou ochranou a dohledem.

Asi začátkem dubna (podle jul. kal. opustil Řím 3. května) se v Apollónii vylodil konsul M’. Acilius Glabrio s dvaceti tisíci muži pěchoty, dvěma tisíci jízdy a s patnácti slony a pokračoval na jihovýchod do Thessalie. Krátce předtím obsadil král Filippos V., od roku 197 resp. 196 římský spojenec, ve spojení s Římany, které vedl M. Baebius Tamphilus, celou Thessalii. Římanům se vzdal i pretendent makedonského trůnu Filippos z Megalopole a v železech ho poslali do Říma; o jeho osudu není známo nic. Obsazeny byly athamánské domény Gomfoi s okolím, posléze padla do Filippových rukou celá Athamánie. „Král“ Amýnandros unikl do Ambrakie (viz dále rok 189).

Římané pod konsulem M’. Aciliem prošli Thessalií a města, která se před několika měsíci vzdávala králi, otevírala nyní brány Římanům. Antiochovo vojsko, k němuž se král vrátil po pobytu v Chalkidě, uniklo ze střední Hellady Thermopylami, které chtělo hájit. V bitvě v Thermopylách koncem dubna nebo začátkem května, v níž měli Seleukovci všechny výhody terénu na své straně, byli po obchvatném manévru vedeném na vrcholy hor M. Porciem Catonem Aitólové vyhnáni ze svých posic, a Římané přesvědčivě zvítězili (srov. rok 181)

Římané se zmocnili ležení a zahubili všech šest seleukovských slonů, s nimiž Antiochos táhl do Evropy. Král přišel téměř o celý expediční sbor: údajně padlo královských nebo bylo jato na deset tisíc mužů, Římanů jen dvě stě. Po bitvě uprchl se svou mladou manželkou přes Elateiu do Chalkidy, kterou bezprostředně evakuoval a odplul přes Ténos do Efesu. Na Euboji zemřel zraněný vojevůdce Akarnánů Alexandros, který se postavil na seleukovskou stranu. Loďstvo pod velením Ísidórovým, které kotvilo v Málijském zálivu, obrátilo hned po zprávě o Thermopylách k Démétriadě. Celá Euboia se Římanům vzdala. Antiochova ostudná válka v Evropě trvala pouze několik měsíců...

Po bitvě v Thermopylách dobyli Římané Hérákleiu v Lokridě. Mezi zajaté se dostal bývalý stratégos Aitólů Dámokritos; s dalšími byl odvezen do Říma, kde si vzal na březích Tiberu život mečem po neúspěšném pokusu o útěk; srov. rok předešlý.

Ve stejnou dobu obléhal král Filippos neúspěšně Lamii. Po pádu Hérákleie musel udělat místo Římanům, kteří si to výslovně přáli - jejich „práce“ pak trvala rok. Když později v roce poslal Filippos do Říma posly s blahopřáním k vítězství nad Antiochem, dostalo se mu poděkování a jeho syn Démétrios se směl k němu vrátit do Makedonie (v Římě jako rukojmí od roku 196).

Filippos V. byl v době thermopylské bitvy údajně nemocen a s vítězným M’. Aciliem se sešel až po bitvě, když na místě blahopřál vítězi.

Následovaly mírové návrhy spolku Aitólů, jejichž stratégos Faineás nabídl při jednáních v Hypaté konsulovi M’. Aciliovi obnovení spojenecké smlouvy s Římem (použil však formulace, že se svěřují s celým majetkem pod ochranu římského národa, a měl prý na to usnesení). Konsul Faneu upozornil, že to je protektorátní smlouva, nikoli spojenectví a vyžadoval podrobení se. Pro vyjasnění bylo vyjednáno několikadenní příměří. Mezitím se od Antiocha z Efesu vrátil vyslanec Níkandros se slibem pokračovat ve válce proti Římu a hlavně s penězi, rozhodli se rovněž Aitólové setrvat ve válce. 

Aitól Níkandros, který se vracel od krále (cestu tam i zpět zvládl za dvanáct dnů), byl sice zajat Makedonci, pak ale začal na hostině jednat s Filippem, svým starým známým, o eventuálním spojenectví (viz předešlý rok a první setkání roku 193). Zástupcem Aitólů v Efesu zůstal Thoás.

Pak obsadil Filippos Démétriadu, jak měl od Římanů povoleno. Magnétarchos Eurylochos si vzal život. Antiochovi vojáci, kteří tu zbyli, dostali makedonský doprovod a přes Thessalii se po souši vrátili do Lýsimacheie k Seleukovi, jehož tu otec roku 196 zanechal. Filippos propustil i Ísidórovo loďstvo, které v Démétriadě kotvilo.

Římané dali Démétriadě „svobodu“, tj. stala se samostatným městským státem; spolek Magnétů unikl trestu, a to dokonce bez kontribucí. • Démétrias byla samostatná od roku 188, resp. krátce po tomto datu (viz rok 185).

Konsul M’. Acilius Glabrio odešel s vojskem z Thessalie a zahájil válku s Aitóly. Dva měsíce obléhal Naupáktos. Na zásah a zprostředkování T. Quinctia Flaminina uzavřeli Římané s Aitóly zastoupených Faineou příměří, aby mohli poslat do Říma vyslance, obléhání města bylo Římany zrušeno a konsul odešel do zimovišť do Fókidy. Naupáktos bránil Menestratos z Épeiru.

Zdárně vedli válku i římští spojenci Achájové. Na jaře se nezdařil Lakedaimonským diplomatický pokus vystoupit ze spolku Achájů. Filopoimén přivedl zpět k moci proachájského exponenta Tímoláa (viz níže). T. Quinctius Flamininus naproti tomu podporoval ve Spartě příznivce „tyrannovlády“, tj. královlády, stranu tradicionalistickou, jejímž exponentem byl pravděpodobně Lakónikos (srov. rok 192).

Po bitvě v Thermopylách se v květnu na shromáždění Achájů v Korinthu připojila ke spolku Messénie (setrvala do roku 183, viz tam). Zároveň se k Achájům vrátily Págy a Megary, které přešly k Boiótům asi roku 233, srov. tam; třetí polis v Megaridě Aigostheny zůstaly ve Spolku Boiótů. Achájský stratégos Diofanés donutil ke vstupu Élejské vojensky, stejně jako předtím Méssénské.

Zakynthos byl od roku 206 v moci Amýnandra Athamánského (srov. tam). Jeho správcem ostrově byl Filippos z Megalopole, od roku 192 pak Hieroklés z Akragantu. Hieroklés vydal Zakynthos Diofanovi, ale na neodbatný zásah Quinctiův odhlasoval korinthský sněm Achájů předání ostrova Římanům. Ti ho pak používali jako námořní základnu.

Tím skončila na Peloponnésu válka římsko-achájské koalice proti seleukovsko-aitólské.

Na podzim se stal pošesté stratégem spolku Achájů Filopoimén. Tágem Thessalů na tento rok byl poprvé Eunomos z Lárissy.

Na podzim pokračovaly nepokoje ve Spartě (viz výše). Do Lakóniky se vydali Acháj Diofanés, syn Diaiův, a T. Quinctius Flamininus. Poměry uklidnili vypovězením exponenta spolku Tímoláa (viz výše). t. Quinctius dosadil k moci tradicionalistickou stranu: Lakónikos se pravděpodobně opět stal králem ve Spartě (srov. rok 192 a 188).

Sparťané ale nechtěli přijmout zpět do vlasti politické exulanty a vyhnance. Nyní se poprvé hovoří o tzv. starých vyhnancích, totiž dřívějších „tyrannid“ po Kleomenovi III. (tj. po roce 219). Lakedaimonští poslali do Říma vyslance v této věci, ale senát je odkázal na rozhodnutí M’. Acilia Glabriona.

V námořní válce seleukovsko-římského konfliktu navazující na Antiochovy bojové operace po vyklizení Hellady se v létě vypravil král s Hannibalem, svým nauarchem (sic!), z Efesu do Lýsimacheie. V Efesu zůstal Polyxenidás s úkolem vybudovat velkou královskou flotilu.

Římské loďstvo, kterému velel praetor C. Livius Salinator, připlulo na Korkýru v květnu až červnu, v době obléhání Hérákleie a Lamie. Obeplutím Peloponnésu se dostalo na Aigínu, kde se spojilo s loďstvem krále Eumena II. V době obléhání Naupáktu, tj. asi v srpnu až září, obsadil C. Livius Délos.

V této době se Antiochos vrátil z Thrákie do Efesu, přezimovat se ale vydal do Magnésie pod Sipylem. Polyxenidás odplul na Chios, kam dorazil s loďstvem i C. Livius a Eumenés II. V asi stoloďové flotile bylo osmdesát římských a také šest lodí z Karthága.

V září byl v námořní bitvě u mysu Kórykos v Iónii Antiochův admirál Polyxenidás Římany pod C. Liviem a Attalovci poražen a s jádrem loďstva se musel uchýlit do Efesu. Po bitvě odpluli Eumenés a Rhodští pod nauarchem Pausistratem, kteří dorazili až po bitvě, domů, C. Livius na Chios a odtud do Kanai u Pergamu, kde římská flotila přezimovala. • Pausistratovy lodi byly vybaveny plamenometem, zařízením ze dvou trubek podél boku plivajících na nepřítele oheň. O účinnosti zbraně není nic známo. 

V důsledku nové situace odpadly od Seleukovců k Římanům iónské státy Kýmé, Klázomenai, Erythrai, Kolofón a Mílétos.

Zřejmě tohoto roku napadli Galatové Pontskou Hérákleiu. Město oblehli, ale obránci dokázali obležení prolomit a Galaty odrazit.

V Parthii zemřel král Arsakés III. Artabános I. (vládl od roku 211). Nástupcem se stal jeho syn Arsakés IV. Friapatios (panoval do roku 176). • Král Artabános I. byl posledním tributárním parthským králem (srov. rok 209).

Kartháginci zaplatili deset let po válce všechny válečné kontribuce uložené mírem z roku 201. Ztracené hispánské trhy se v těchto letech snažili  nahradit novými vztahy se západním Pontem (Istros) apod.

Války Římanů s Boji a Ligury, s nimiž třetím rokem válčil Q. Minucius, neustávaly; do Říma hlásil, že jsou podrobeni. Oba národy byly opět poráženy. Bojům za tažení Cn. Domitia Ahenobarby, cos. 192, roku předešlého nejprve utekl k Římanů "senát" i s rodinami, prý 1500 osob, a tohoto roku odebral konsul P. Cornelius Scipio Nasica Keltům rukojmí a polovinu území a triumfoval nad nimi. Ze zabraného území se stala římská státní půda/ager publicus a lze předpokládat, že to byla úrodnější část bojského území. Cispadánští Bojové byli pravděpodobně válkami natolik zdeptáni, že se už významněji v římských dějinách neobjevují. Bojská země byla záhy Římany kolonisována: už roku 189, viz tam, byla založena Bononie, roku 188 Forum Livii/dn. Forlì a následujícího roku Regium Lepidi, řec. Rhégion Lepidion/dn. Reggio nell'Emilia.

V Římě byl na Palatinu zasvěcen chrám Velké Matky bohů/Magna Mater deum (srov. rok 204, kdy byl zaslíben). Při stavbě základů Kybelina domu bylo pravděpodobně poprvé použito původní římské stavitelské inovace opus caementicium, betonu se sopečným popelem. 

V Číně se oženil císař Chuej/Hui (19) s Čang Jan/Zhang Yan, ale manželství zůstalo bezdětné. Císařovna-vdova Kao Chou alias Lü Č'/Lü Zhi snaše nařídila, aby adoptovala osm chlapců palácových žen a jejich matky aby zabila. Nelze vyloučit, že otcem dětí byl císař, neboť o osudu otců dětí není záznamu; viz dále rok 188. 

************************************************************

190.

Ol. 147, 3

122 SE

58 AE

(Démétrios I.)

a. u. c. 564

L. Cornelius Scipio Asiaticus a C. Laelius

************************************************************

Kolem roku 190 byl boiótarchem Káfísotímos.

V zimě na začátku roku v rámci příměří přišli do Říma aitólští vyjednávači vedení Dámotelem a podporovaní T. Quinctiem, který byl z Hellady zpět doma. K dohodě se senátem nedošlo: Aitólové nechtěli přijmout volbu mezi tisícitalentovou pokutou (= šest milionů drachem) a bezpodmínečnou poddaností Římu a Římané se rozhodli pokračovat ve válce se spolkem Aitólů. Začal třetí rok římsko-seleukovské války.

Na jaře opustil M’. Acilius Glabrio zimní ležení v Elateji a konečně dobyl obléhanou Lamii (srov. předešlý rok) a začal obléhat Amfissu v Ozolské Lokridě. Po zatmění slunce 14. března (11. července podle tehdejšího kalendáře, v době konání Apollinských her 6. - 13. července, srov. rok 212), dorazil na válčiště s novými jednotkami konsul t. r. L. Cornelius Scipio, později zvaný Asiaticus. Jeho slavnější bratr Publius zvaný Africanus mu byl na tažení poradcem. Předtím se vylodili v Apollónii a přes Épeiros a Thessalii dorazili k Amfisse, kde od M’. Acilia převzali velení a jeho legie, M´. Acilius opustil provincii. Před Amfissou pak zprostředkovali Athéňané zastoupení stratégem Echedémem nová jednání válčících stran: Aitólové se Scipiony dohodli další šestiměsíční příměří (asi na období srpen 190 až leden 189) a Římané nechali obléhání, jímž se nechtěli zdržovat vzhledem k nastávající invasi do Asie.

Na to prošli Římané pod Scipiony v osobním doprovodu krále Filippa V. Thessalií do Makedonie. V září, v době námořní bitvy u Myonnésu (viz níže) prošli Thrákií a vstoupili do nedávno vyklizené Lýsimacheie (srov. níže). Zahájili přepravu přes Helléspontos: obsadili Abýdos a zpět dobyli Fókaiu (Aemiliovo zimoviště; Fókaia byla Římany nejdříve prohlášena autonomním státem, roku 188 ale připadla Attalovcům).

Během římské přepravy z Evropy do Asie v říjnu přišel za Scipiony do Lýsimacheie s mírovými návrhy Antiochův vyslanec Hérákleidés z Býzantia (viz níže).

Král Antiochos III. Veliký po celou zimu, kterou strávil ve Frygii, zbrojil. Polyxenidás budoval loďstvo v Efesu, Hannibal kompletoval jiné loďstvo v Kilikii a Syrii. Král dával dohromady pozemní vojsko v Apameji ve Frygii a jeho syn Seleukos v Aiolidě. 

V době jarní rovnodennosti kolem 21. března vypluli na moře Rhodští pod nauarchem Pausistratem směrem na Efesos, pak ale zůstali stát u Panormu na Samu. V téže době vypluli na moře i Římané pod C. Liviem Salinatorem a loďstvo krále Eumena II., který se k Římanům dostavil do Karai. Společně vyplenili okolní seleukovské kraje a pak se vypravili do Helléspontu, obětovali v Íliu a v úžinách se jim vzdal Séstos a oblehli Abýdos (srov. výše).

Seleukovský nauarchos Polyxenidás, který byl emigrant rodem z Rhodu, strojil na svého krajana Pausistrata lest, že mu předá královo loďstvo, aby ho vylákal před Efesos. Vyslal Níkandra, jednoho z pirátských vůdců ve službách Antiocha Velkého, aby Rhoďany před Samem neočekávaně přepadl. Jejich lodi Níkandros zničil a rhodský nauarchos Pausistratos padl.

Ve stejné době obsadil korunní princ Seleukos římské zimoviště Fókaiu a brány mu otevřela také Kýma (srov. předešlý rok). C. Livius a Eumenés II., kteří již vyjednávali s obleženými Abýdskými o vydání města, se po rhodské porážce stáhli z Helléspontu na jih na Samos, a to cestou přes Mytilénu minuli Fókaiu, která již byla obsazena Seleukovci (viz výše; ostrov Samos byl rhodský od roku 197 do roku 167)

Na Samu zakotvil i rhodský nauarchos Eudámos. Když se spojenci pokoušeli o přepad Efesu po souši, zahnal je seleukovský velitel města Androníkos z Makedonie; v přístavu kotvila Polyxenidova flotila. Na Samu v květnu předal C. Livius Salinator velení novému římskému námořnímu veliteli, praetorovi L. Aemiliovi Regillovi, který na Samos připlul přes Athény spolu s Epikratem, nauarchem Eumenovým (?). Na Samu pak proběhla římsko-attalovsko-rhodská jednání o dalším vedení námořní války proti Seleukovcům. 

Spojenci vyslali ke Kefallénii několik lodí proti Sparťanovi Hybristovi, který s místními přepadával lodi se zásobami z Itálie pro Římany a spojence. Jak skončil, nevíme. 

C. Livius se vypravil přes Mílétos, Halikarnássos, Knidos, Kós a Rhodos do Lykie, kde vedl po boku Rhodských neúspěšné boje proti Seleukovcům. Pokus o obsazení Patar v Lykii spojencům pro pohotovost posádky a obyvatel nevyšel. Proto se dalších plánů vzdal a podél asijského pobřeží plul do Evropy. Kdesi na thessalském břehu se setkal se Scipiony, kteří v této době (viz výše) tudy směřovali do Thrákie. Pak už plul přímo do Itálie.

V této době, asi v září, byl praetor L. Aemilius neúspěšný u Efesu. Spolu s Eumenem a Rhodskými se připojil k bojům v Lykii, upustili na přímluvy spojenců od obléhání Iasu a podruhé Římané neuspěli pod Patarami. Pak se spojenci vrátili na Samos.

Seleukos, jemuž přišel na pomoc jeho královský otec, oblehl Pergamon, který hájil Eumenův bratr Attalos (II.); Eumenés byl v té době na moři s loďstvem mezi Lýkií a Samem. V Elaji se pak sešli všichni protiseleukovští spojenci; včetně oddílu Achájů, kterému velel Diofanés; Achájové se tak poprvé a naposledy po roce 1184, kdy byla dobyta Troiá, ve zbroji objevili v Asii

Zde, ještě před bitvou u Myonnésu, předložil Antiochos Římanům a jejich spojencům mírové nabídky, které byly odmítnuty (svoboda iónským městům, polovina válečných náhrad). Král Eumenés byl zásadně proti míru. Seleukovci po příchodu posil Attalovcům upustili od dalšího obléhání Pergama.

Po této události, stále ještě před bitvou u Myonnésu, vybojovali Rhodští pod Eudámem, Pamfýlidou a Charikleitem vítěznou námořní bitvu s druhou seleukovskou flotilou, které velel Hannibal, v prostoru měst Sidé a Aspendos (37 lodí královských proti 36 rhodským). Hannibal "vyhořel" a setrval v Sidé, Eudámos se vypravil před Patary, které s Římany oblehl.

Antiochos poté opustil Sardy a vrátil se do Efesu. Jeho diplomatická jednání s králem Prúsiou I. o spojenectví byla neúspěšná; Bíthýnec dostal dopisy i od Římanů a cestou domů ho přijel navštívit C. Livius.

V září pak došlo k rozhodující bitvě této války na moři. Polyxenidás opustil Efesos, Antiochos oblehl kolofónské Notion a Římané se pokoušeli zmocnit Teu, když narazili na pirátské loďstvo vracející se s lupem, ale k boji nedošlo. V bitvě u Myonnésu a Kóryka porazili zničujícím způsobem Římané pod L. Aemiliem Regillem a Rhodští o 80 lodích (z toho 22 rhodských) seleukovské loďstvo pod Polyxenidou. Seleukovci ztratili polovinu z flotily 89 lodí. Polyxenidás uprchl se zbytkem lodí do Efesu. 

Na to dal Antiochos vyklidit Lýsimacheiu a Abýdos (viz výše), Římané oblehli Fókaiu, která se jim vzdala, a učinili si z ní své zimoviště pro flotilu.

V říjnu se římská armáda přeplavila z Evropy do Asie, poprvé v historii, aniž by jí v tom kdo bránil. Antiochova zarážející indolence změnila chod dějin. V další mírové nabídce, kterou král učinil Římanům, tentokrát Scipionům, prostřednictvím svého vyjednávače Hérákleida z Býzantia, chtěl odstoupit vše v Evropě, „dát svobodu iónským městům“ a zaplatit polovinu všech válečných výdajů. Proti těmto návrhům se postavil král Eumenés II., který chtěl po Antiochovi Velikém vyklizení celé Anatolie až po pohoří Tauros, tedy celé tzv. Cistaurie.

Antiochovy návrhy byly odmítnuty a Scipionové pokračovali přes Ílion, kde obětovali Palladě a údajně nadšeně vítáni jako ílijští potomci, k ústí Kaíku. Cestou onemocněl P. Cornelius Scipio Africanus Maior a léčil se v Elaji v ležení Eumenově; před Íliem se armáda na několik dnů zastavila, neboť P. Cornelius Scipio jako jeden ze saliů držel Martovu slavnost s průvody štítů/ancilia. Antiochos měl ležení u Thyateir.

V listopadu nebo ještě později byla u Magnésie pod Sipylem vybojována rozhodná bitva římsko-seleukovské války na souši. Římané a jejich spojenci pod konsulem L. Corneliem Scipionem porazili již podruhé makedonskou falangu (srov. rok 197), které velel král Antiochos III. Veliký, jehož jediným spojencem v bitvě byl Ariaráthés IV., král Kappadoků. Spoluveliteli krále byl jeho korunní princ Seleukos a synovec Antopatros, středu velel satrapa Lýdie Zeuxis a Minnión.

Před bitvou dlouho prý pršelo a přes své rituální zaneprázdnění doporučil bratrovi-konsulovi P. Scipio okamžitě zaútočit a využít toho, že seleukovské armádě se silnými lukostřelci navlhly tětivy. V bitvě u Magnésie použili Hellénové naposledy válečných slonů ve velkém; zároveň to je jeden z posledních dokladů jejich bojového použití Hellény vůbec (poslední roku 163 v Iúdaji a viz rok 144). Seleukovci měli šedesát tisíc pěchoty a dvanáct tisíc jízdy, k tomu 54 indické slony, jimž velel elefantarchos Filippos (Římané jen šestnáct afrických). V seleukovském vojsku se také Římané poprvé setkali s velbloudí jízdou. Padlých byla na Antiochově straně na padesát tisíc pěších, tři tisíce jízdních a patnáct slonů bylo jato. L. Cornelius Scipio se po bitvě chlubil přízviskem Asiaticus (jako filhellén užíval též Asiagenus n. Asiágenés, což bylo římskými tradicionalisty káráno jako nelatinské). O jeho osudu viz rok 187.

U Magnésie roku 281 moc Seleukovců v Anatolii počala, nyní zde po devadesáti letech rovněž skončila.

Po bitvě uprchl Antiochos do Sard a přes Apameiu ve Frygii u Kelain se synem Seleukem pokračoval do Syrie. Všechna území před Taurem byla rychle vyklizena. Králův nauarchos Polyxenidás dorazil do Syrie také po souši přes Anatolii, když loďstvo opustil v Patarách. Seleukovci vyklidili Anatolii s hysterickou rychlostí, jakoby prchali před některou z oblud vylezlých na světlo světa z Tartaru.

Jako vyjednávače s Římany a Eumenem II. poslal Antiochos do Sard svého synovce Antipatra s Músaiem a Zeuxidem, kteří přijali předběžné podmínky vítězů: vyklidit celou Malou Asii, vyplatit patnáct tisíc talentů ve stříbru, Eumenovi čtyři sta a vydat Hannibala (viz o něm dále roku 189), Thoanta Aitólského a další protiřímské exponenty Hellady.

Efesos s Trally a Magnésií se nyní stal zimovištěm Římanů a sem se také dostavil nejmladší syn krále Antiocha Velikého, Antiochos (IV.), který byl určen za rukojmí dohodnutých mírových podmínek. Do Říma bylo vypraveno seleukovské poselství.

V Lakedaimonu stále trvalo politické napětí (srov. předešlý rok). Rozpory mezi Sparťany se přiostřily, protože Římané a Achájové propustili do Sparty rukojmí míru roku 192, tzn. příznivce tradiční královlády, v propagandistickém slovníku zachovaných jednostranných pramenů „tyrannidy“. Po jejich návratu bylo ve Spartě popraveno - řečí pramenů „zavražděno“ - třicet Filopoimenových příznivců. Mezi propuštěnými nebyl Armenos, Nábidův syn, který později v internaci onemocněl a zemřel.

Na podzim se stal stratégem spolku Achájů Archón z Aigyry (první úřad Archontův - pro jeho trvání jsou též možné roky 187/186 nebo 184/183; nebo byl nyní Filopoimén stratégem dvakrát za sebou?, srov. rok 189).

Stratégem spolku Aitólů se stal protiřímský Níkandros. Tágem Thessalů na tento rok byl podruhé Aiakidés (srov. rok 193).

To vše ještě před bitvou u Magnésie.

V zimě vypukly v Athamánii boje místních proti Makedoncům (viz následující rok).

Eumenés II. na oslavu vítězství nad Seleukovcem mimo jiné založil u starých slovutných thermálních lázní s jedinečnou přírodní scenérií v jižní Frygii město Hierápolis a v něm roční slavnosti bohyně Létó ztotožněné s kultem Velké Matky, létóia. • Přírodní úkaz se dnes turecky jmenuje Pamukkale. 

V království Pontos zemřel po dlouhé a úspěšné vládě Mithridátés IV. Filopatór Filadelfos (vládl od roku 249; o možnosti, že pod Mithridátem IV. se skrývají dva králové téhož jména, viz roky 302 a 249). Nástupcem se stal syn Farnakés I. (vládl do roku 169). Rozšířil otcovské dědictví, získal Sinópu, Trapezús a Kerasús, který přestavěl na Farnakeiu, měl spojenecké smlouvy s hellénskými městy v Černomoří a z Pontu udělal anatolskou mocnost, která po oslabení Seleukovců nalezla nyní spojence v Římanech, ale seleukovské dynastické vazby neopustila. Království bylo bohaté na rudy, agrární produkty a ryby, hluboké lesy, ovocné stromy, olivový olej exportovalo v domácí keramice. Královské sídlo přemístil Farnakés do Sinópy, viz rok 183, z vnitrozemní Amaseie. Nad městem tam leželi v (zachovaných) skalních hrobech pochováni první čtyři králové, v oblasti obklopené úrodným krajem zvaným Tisíc vesnic/Chíliokomos, kultovního střediska království a dynastie, jejímž ústředním ochráncem byl Zeus Stratios, hellénisovaná podoba íránského Ahúry Mazdy. Novými residenčními městy se vedle Sinópy stal též Amísos. 

V Bosporské říši zemřel král Pairisadés III., manžel a spoluvládce královny Kamasaryé Filoteknos od roku 215. Za nového spoluvládce si přibrala svého syna jménem Pairisadés IV. Filométór (vládl do doby někdy po roku 160). Královna Kamasaryé vládla do doby po roku 175. Její druhý manžel Argótés, syn Ísanthův, nezastával ve státě žádný úřad.

V Baktrii byl zavražděn král Euthydémos II. (vládl od asi roku 200). Moc převzal Antimachos I. Theos (snad do roku asi 180, popř. až do roku c. 160), zřejmě údělný vládce n. satrapa svého otce (?) a svého strýce Démétria I. (?) v Margiáně. Byl prvním z Hellénů, který razil čtverhranné indické měďáky. • Příbuzenské vztahy zde uvedené jsou silně hypothetické a pravděpodobné snad jen tehdy, předpokládáme-li identitu Démétria I. s Démétriem II., srov. k tomu rok 200. Antimachos mohl být vojákem ve službách svého krále. 

Podle pergamenového fragmentu daňové stvrzenky z Asangóren, neznámé lokality, nalezené ve nádobě v Aj Chanumu měl Antimachos Theos spoluvládce jménem Eumenés a Antimachos (II.?), popř. Apollodota (I.? jiný Ant. než Ant. II. a jiný Apoll. než Apollod. I.?, vše synové?). Eumenés Bakterský není dosud znám z mincí, o dataci dokumentu do "čtvrtého roku" nevíme, zda Antimachovy éry nebo společné vlády. Podle Eumenova a Apollodotova (?) jména se soudívá, že Antimachos I. pocházel od kohosi s vazbou na Attalovce a že byl případně vnukem jistého Apollodota zmiňovaného v době Antiocha I. Thea nápisně z Gorgánu. 

Jiný málo čitelný pergamen ze stejného naleziště je fragmentem smlouvy o nájmu čtyřiceti skythských žoldnéřů do služby; k čemu se vztahuje summa jednoho sta drachem, není zcela jasné, není známa doba trvání služby. Datován je dokument třicátým rokem Antimacha (I.?), a to ve městě Amfipoli, neznámé dosud indobakterské lokalitě. 

Jednotná říše helléno-bakterská se rozpadla ve dva státní útvary. V bývalém jádru říše vládla dynastie Euthydémovců, v západní a jižní části dynastie Antimachovců: Euthydémovci vládli asi do roku 85, Antimachovci do roku asi 70. O rozdělení území Euthydémovců viz rok 185. • Všechny údaje z helléno-baktrijské říše jsou co do výkladu velmi nejednoznačné a postavené víceméně na numismatickém materiálu. Je rovněž nejednoznačné hovořit o dynastiích, tedy rodových uskupeních, když to mohly být pouhé mocenské skupiny spojené určitou doménou: nikde není řečeno, že moc přecházela z otce na syna. 

Kolem tohoto roku vykrystalisovaly v Jerúsalému vnitřní rozpory Židů mezi filhellény čili hellénisty a národně konservativními tzv. chasídaji (aram. chasajjá, hebr. chasídím, řec./aram. essaioi čili essejci, tj. zbožní). Rozpor byl více kulturní než náboženský. Zakladatelem sekty měl být jistý „Učitel spravedlnosti“, jedna z mystických představ o příchodu Mesiáše. • Podle tradice začalo hnutí chasídajů existovat roku 197, tedy 390 let po dobytí Jerúsaléma, roku 177 měla být založena společnost essejců a roku 137 mělo dojít k rozštěpení této společnosti (srov. rok 104 a 36).

V Itálii Římané znovu osídlili kolonie Placentii a Cremonu (srov. rok 200 a 198). M´. Acilius Glabrio ještě před přechodem Scipionů přes Helléspont slavil triumf nad Aitóly a Antiochem, sice bez doprovodu svých vojáků, kteří zůstali ve válce s králem, zato s podívanou na velké množství raženého i neraženého stříbra. Stal se prvním z Římanů, který si dal pozlatit vlastní sochu.

V Hispániích bojovali Římané s Keltibéry tohoto roku/před bitvou u Myonnésu velmi neúspěšně: praetor L. Aemilius Paullus, syn konsula od Cann a budoucí vítěz od Pydny, byl poražen Lúsítánci na území Bastetátů, v bitvě padlo na šest tisíc Římanů a jen s obtížemi se podařilo zbytku vrátit na západ do pacifikovaných krajů. 

Kolem roku 190 zemřel Aristón z Kea, scholarchos peripatu od roku 225. Pátým scholarchem peripatu se stal Kritoláos z Fasélidy (srov. rok 155 o jeho cestě do Říma). O jeho možném autorství historických a grammatických spisů viz v indexu, s. v.

Kolem roku 190 se narodil C. Laelius Sapiens, cos. roku 140, přítel Scipiona Aemiliana, řečník a přítel stoické filosofie. Kolem něho se vytvořila skupina římských aristokratů-filhellénů.