Zkratky

  •   

 

Seznam zkratek

 

A.§ Aulus

 

AE§ arsakovská éra

 

AFG§ Afghánistán

 

aiol.§ aiolský, aiolsky

 

akk.§ akkadský, akkadsky

 

angl.§ anglicky, anglický

 

Ap. n. App. § Appius

 

amor.§ amorejský, amoritský

 

arab.§ arabský

 

aram.§ aramajský

 

arch.§ archón epónymní v Athénách

 

arm.§ armenský, armensky

ARM§ Armenie, novodobý stát 

 

ass.§ assyrský

 

ath.§ athénský

 

a. u. c.§ „ab urbe condita“, římská éra Od založení Města

 

AZ§ ázerský, Ázerbájdžán

 

b.§ bratr

 

bab.§ babylónský

 

BG§ Bulharsko

 

bibl.§ biblický

 

BW§ Baden-Württemberg

 

C.§ Gáius

 

cens.§ censor

 

cf.§ confer, srovnej

 

CG§ Černá Hora, novodobý státní útvar

 

Cn.§ Gnaeus

 

cos.§ konsul

 

cos. suff.§ consul suffectus, dodatečně, náhradně zvolený konsul, coss. suff., plurál

 

č., čes.§ český, česky

 

čín.§ čínský

 

D.§ Decimus

 

d., dc.§ dcera

 

D. D. D.§ donó dedit dicávit

D. P. S. D. D.§ dé pecúniá suá donó dedit 

D. S. D.§ dé suó dedit

D. S. P. F.§ dé suá pecúniá fécí/fécit, "(jsem) vytvořil na své náklady"; řec.: tais emais dapanais

 

dict.§ diktátor

 

dn.§ dnešní

 

dř.§ dříve

 

dyn.§ dynasta, vládce 

 

DZ§ Alžírsko, republika

 

eg.§ egyptský

 

epón.§ epónymní

 

ET§ Egypt(ská arabská republika)

 

ETH§ Ethiopie/Etiopie, novodobý stát

 

ethn.§ ethnický, týkající se určité národní skupiny

 

fr.§ francouzsky

 

gen.§ genitiv, 2. pád

 

germ.§ germánský

 

GR§ Řecko, novodobý stát

 

h.§ hora

 

H§ Maďarsko

 

hebr.§ hebrejský

 

hell.§ hellénistický

 

HS§ séstertius

 

chet.§ chetitský

 

ibér.§ ibérský

 

IL§ Stát Israel (novověký)

 

ill.§ illyrský

 

ind.§ indický

 

IND§ novověká Indie (republika)

 

IR§ Írán, novověký stát

 

IRQ§ Irák, arabská republika

 

ital.§ italský

 

jap. § japonský

 

již.§ jižní

 

JOR§ Jordánsko, novodobé království

 

K.§ Kaeso

 

k.§ král

 

ka.§ královna

 

kanaán., kan.§ kanaánejský

 

kelt.§ keltský

 

keltib.§ keltibérský

 

kopt.§ koptsky

 

kor.§ korejský

 

KSA§ Saúdská Arábie, novověké království

 

L.§ Lúcius

 

LAR§ Libye, arabská republika

 

lat.§ latinsky

 

lýd.§ lýdský

 

M.§ Márcus

 

M´.§ Mánius

 

m.§ matka, město

 

MA§ Maroko, království

 

Mam.§ Mámercus

 

mag. equ.§ magister equitum, velitel jízdy, zástupce diktátorův, v pozdní době "zbraňový" velitel 

 

mag. milit.§ magister mílitum, armádní velitel, d. f. polní maršál

 

mag. ped.§ magister peditum, velitel pěchoty

 

manž.§ manžel, manželka

 

MEX§ Mexiko, mexický

 

mí.§ místo

 

N.§ Numerius

 

NN§ nómen nesció/jméno neznám, libovolná n. neznámá osoba

 

něm.§ německý, -y

 

a n., nn§ a strana/rok následující, popř. a stránky/roky následující (= sq., sqq.)

 

N. N.§ nómen nesció/jméno neznám, n. núllum nómen/žádné jméno

 

NRW§ Nordrhein-Westfalen, spolková země Severní Porýní-Vestfálsko

 

o.§ otec

 

Ol., ol.§ olympioníkos, epónymní vítěz v Olympii; olympiáda

 

ost.§ ostrov

 

P§ Portugalsko

 

P.§ Publius

 

PAK§ Pákistán, islámská republika

 

pass.§ passim, tj. všude v knize

 

per.§ perský

 

pl.§ plurál, mn. číslo

 

pobř.§ pobřeží

 

poh.§ pohoří

 

pont. max.§ pontifex maximus

 

Post.§ Postumus

 

pozd.§ pozdější

 

praef. praet.§ praefectus praetorio, velitele principovy gardy, později nejvyšší civilní funkce v jedné ze čtyř částí říše

 

praet.§ praetor

 

pún.§ púnský, katháginský

 

Q.§ Quintus

 

Q. B. F. F. F. S.§ quod bonum félíx faustum fortúnátumque sit/budiž to k dobru, štěstí, blahu a zdaru (= dobré, šťastné, příznivé a požehnané), též Q. B. F. F. S. S, quod bonum faustum félíx salútáre sit (frátrés arválés) 

 

RO§ Rumunsko, novodobý stát na dolním Podunají

 

rak.§ rakouský

 

RL§ Libanon, novověký stát na území staré Foiníkie

 

ř.§ řeka

 

řec.§ řecký, -y

 

S.§ Sextus

 

s.§ syn

 

s. v.§ sub voce, č. pod heslem, viz (lat. vide)

 

sc.§ 1. scilicet, totiž; 2. SC, senátús consultum, senátní usnesení/zákon

 

SDN§ Súdán, arabská republika

 

SE§ Seleukovská éra

 

Ser.§ Servius

 

ses.§ sestra

 

sev.§ severní

 

Sex. n. S.§ Sextus

 

satr.§ satrapa

 

sg.§ singulár, jedn. číslo

 

Sp.§ Spurius

 

sq., sqq.§ sequéns, sequentés, strana/rok následující, stránky/roky následující (= a n., popř. a nn.)

 

S. P. Q. R.§ Senatus populusque Romanus, "senát a lid římský"

 

S. P. D. D.§ suá pecúniá donó dedit/dal ze svých peněz

 

str., strat.§ stratégos

 

sum.§ sumerský

 

SYR§ Syrská arabská republika, soudobá Sýrie (část starověké Syrie)

 

T.§ Titus

 

thr.§ thrácký

 

Ti.§ Tiberius

 

TN§ Tunisko, novodobý arabský stát

 

TR§ Turecko, novodobý stát v Anatolii

 

tr. mil.§ vojenský tribún

 

tr. pleb.§ lidový tribún

 

tyr.§ tyrannos

 

UA§ Ukrajina

 

UAE§ Spojené arabské emiráty, novodobý stát v Arábii

 

ukr.§ ukrajinský, ukrajinsky

 

V. n. Vi§ Vibius

 

v.§ vnuk

 

vd.§ vdova po...

 

vide§ viz

 

V. S. L. M.§ vótum solvit libéns meritó, "bohům rád splnil, co slíbil, jak si zasloužili"

 

vých.§ východní

 

YMN§ Jemenská arabská republika

 

záp.§ západní

 

ž.§ žák

 

žid.§ židovský

 

vybrané zkratky užívané na římských mincích:

 

 

ANN - annus, rok, roky

 

ANT - Antoninus

 

ARAB - Arabicus

 

ARM - Armenicus

 

AVG, AVGVS, AVGVST - Augustus, řec. Sebastos, titul

AUGG/AUGGG - Augusti, augustové

 

BRIT - Britannicus

 

C, CAES - Caesar (titul)

CAESS - caesarové

 

CENS - censor

 

CL - Claudius, Claudia, Claudijský/-á

 

COS - consul

 

DAC - Dacicus, Dácký

 

DIC - diktator

 

DIV - Divus, Božský

 

D. N. - Dominus Noster, Pán náš; titul

 

F - filius, filia, syn, dcera

 

F, FEL - Felix, Šťastný

 

GERM - Germanicus

 

HERC - Hercules, Herculius - Herculský

 

ILL - Illyrcus

IMP - Imperator

 

INV - Invictus, Neporažen

 

ITER - iterum, podruhé, opět

 

IVN - iunior, mladší

 

MAX - Maximus

N. C. - Nobilissimus Caesar Nejvznešenější caesar

 

NEP - nepos, vnuk

 

N, NOB. - Nobilis, Nobilissimus, Vznešený, Nejvznešenější, tituly

N. F. - Nobilissima Femina, Nejvznešenější žena

 

OPT - Optimus, Nejlepší

 

P - Pius, Zbožný

 

PARTH - Parthicus

PERP - Perpetuus, nepřetržitý/-itě

PERS - Persicus

 

P. F. - Pius Felix, Zbožný & Šťastný

 

P. P. - Pater Patriae, Otec vlasti

 

P. M. - pontifex maximus

 

PRINC - princeps

Q - quaestor

 

SARM - Sarmaticus, Sarmatský

 

S. C. - senátús cónsultó, usnesením senátu/z usnesení s.

 

S. M. - Sacra moneta, Svatá mincovna (mincovna státního pokladu)

 

S. P. Q. R. - SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS

 

TR. P. - tribunicia potestas, tribúnské pravomoci

 

VIC - Victoria, bohyně

 

VN MR - venerandae memoriae, blahé paměti

 

V. S. L. M. - vótum solvit libéns/laetus meritó, "rád splnil slib a jak se patří"